Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE FELANITX

Núm. 590330
Aprovació inicial modificació de crèdit

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L'Ajuntament en Ple, en sessió ordinària celebrada el dia 10 d'octubre de 2022, va aprovar inicialment la modificació de crèdit 16.2022 per crèdit extraordinari a finançar amb càrrec a baixes de crèdits. 

De conformitat amb el que disposa l'article 177 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, s'exposa al públic, per un termini de quinze dies hàbils, durant els quals s'admetran reclamacions davant el Ple, que disposarà d'un termini d'un mes per la seva resolució. En el supòsit que no sigui presentada cap reclamació, l'expedient es considerarà aprovat definitivament.

 

Felanitx, document signat electrònicament (11 d'octubre de 2022)

El batle Jaume Monserrat Vaquer