Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE SELVA

Núm. 591668
Acord del Ple d’11 d’octubre de l'Ajuntament de Selva per la qual s’aprova inicialment la modificació de l’Ordenança Fiscal que regula Impost sobre béns immobles (IBI)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Aprovat inicialment el projecte de Ordenança Fiscal que regula Impost sobre béns immobles, de conformitat amb els articles 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i 102 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, se sotmet a informació pública per termini de trenta dies hàbils a comptar des de l'endemà al de publicació del present anuncio en aquest Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Durant aquest termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals perquè es formulin les al·legacions que s'estimin pertinents. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament

[http://selva.sedelectronica.es].

En el cas de no presentar-se cap reclamació o el suggeriment en el citat termini, l'acord inicialment adoptat s'entendrà definitivament aprovat sense necessitat d'acord exprés.

 

Selva, en data de la signatura electrònica (13 d'octubre de 2022)

El batle Joan Rotger Seguí