Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE SENCELLES

Núm. 588062
Acord del Ple de l'Ajuntament de Sencelles pel qual s'aprova inicialment la Modificació Puntual de les NNSS per errada material sobre la qualificació d'un equipament públic en sòl rústic “Ses Garrigues d'Amunt” (Polígon 9, Parcel.la 215- TM de Sencelles)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Aprovat inicialment per Acord del Ple de data 30/09/2022, la Modificació Puntual de les NNSS per errada material sobre la qualificació d'un equipament públic en sòl rústic “Ses Garrigues d'Amunt” (Polígon 9, Parcel.la 215- TM de Sencelles), se sotmet a participació pública per termini de quaranta-cinc, a comptar des de l'endemà al de la publicació del present anunci al BOIB i a un diari de major tirada.

Durant dit termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals perquè es formulin les al·legacions que s'estimin pertinents. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament [http://sencelles.sedelectronica.es].

El present anunci servirà de notificació als interessats, en cas que no pugui efectuar-se la notificació personal de l'atorgament del tràmit d'audiència.

Així mateix, se suspèn l'atorgament de les següents llicències a les parcel.les afectades fins a l'aprovació definitiva del present expedient. resultarà d'aplicació l'establert en l'article 151 de la LUIB sobre Procediment d'atorgament de les llicències urbanístiques. D'acord amb l'article 51.3 de la mateixa LUIB, es podran tramitar els instruments, atorgar llicències o presentar les comunicacions prèvies que, a més de complir amb les determinacions vigents, compleixen també amb les determinacions establertes als àmbits afectats per la modificació.

 

(Sencelles, signat electrònicament: 11 d'octubre de 2022

El batle-president Joan Carles Verd Cirer)