Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució de la directora general de Personal Docent de 13 d’octubre de 2022, per la qual es modifica la Resolució de la directora general de Personal Docent de 10 d’octubre de 2022 per la qual es fa pública la convocatòria de concurs de trasllats d’àmbit estatal per als funcionaris dels cossos docents contemplats en la Llei orgànica d’educació, i s’hi rectifiquen determinades errades

    Número de registre 8684 - Pàgines 41771-41772

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució de la directora general de Personal Docent de 13 d’octubre de 2022, per la qual es modifica la Resolució de la directora general de Personal Docent de 10 d’octubre de 2022 per la qual es fa pública la convocatòria de concurs de trasllats d’àmbit estatal per a la provisió de places vacants als cossos d’inspectors al servei de l’Administració educativa i d’inspectors d’educació, i s’hi rectifiquen determinades errades

    Número de registre 8685 - Pàgines 41773-41774

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA)

   • Resolució del director gerent de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació de personal investigador/professional sanitari amb experiència en ciències biomèdiques per al projecte «Efectes del tractament amb benzodiazepines sobre la virulència de Pseudomonas aeruginosa: un potencial facilitador per a la pneumònia associada a la ventilació mecànica? (PDR2020/02)»

    Número de registre 8688 - Pàgines 41775-41781

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual es modifica el nombre de places bàsiques publicat en la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual es convoca un concurs de trasllats voluntari per proveir setanta-vuit places bàsiques vacants de personal estatutari fix de diverses categories, dependents del Servei de Salut

    Número de registre 8646 - Pàgines 41782-41785

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent de l’Hospital Universitari Son Espases per la qual s’adjudica, pel procediment de lliure designació, el lloc de treball de supervisor/a de l’Àrea de Ambulatòria

    Número de registre 8656 - Pàgina 41786

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent de l’Hospital Universitari Son Llàtzer de 11 d’octubre de 2022 per la qual es convoca, pel procediment de lliure designació, el lloc de feina de supervisor/a d’infermeria de la Unitat d’hospitalització (H3D) de l’Hospital Universitari Son Llàtzer

    Número de registre 8658 - Pàgines 41787-41790

  • AJUNTAMENT DE BINISSALEM

   • Convocatòria procés selectiu plaça secretari-a funcionari interí Ajuntament de Binissalem

    Número de registre 8655 - Pàgines 41791-41801

  • AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN

   • Convocatória i bases que han de regir la creació d'una borsa de treball de treballadores familiars amb caràcter laboral temporal per a cobrir substitucions en el centre de dia

    Número de registre 8680 - Pàgines 41802-41807

  • AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN

   • Convocatòria i bases que han de regir una borsa de treball de treballadors/res familiars amb caràcter laboral temporal per cobrir possibles substitucions en ajuda a domicili

    Número de registre 8683 - Pàgines 41808-41813

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Bases del concurs-oposició per constituir una borsa d’educadors/res socials, com a personal laboral temporal de l’Ajuntament de Felanitx

    Número de registre 8663 - Pàgines 41814-41822

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Aprovació de les bases i la convocatòria de les proves selectives per cobrir com a funcionaris de carrera dues (2) places de subinspector/a de policia local de l’Ajuntament de Llucmajor, mitjançant el sistema de promoció interna

    Número de registre 8689 - Pàgines 41823-41841

  • AJUNTAMENT DE SA POBLA

   • Constitució borsa treballadors-es socials

    Número de registre 8665 - Pàgina 41842

  • AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

   • Aprovació de les bases reguladores que regiran el procediment selectiu per a la constitució d'una borsa de treball, extraordinària i excepcional, d'oficials brigada obres (especialitat paleta), personal laboral temporal, de l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany, mitjançant el sistema de concurs

    Número de registre 8690 - Pàgines 41843-41850

  • AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

   • Aprovació bases reguladores que regiran el procediment selectiu per a la constitució d'una borsa de treball, extraordinària i excepcional, d’oficials brigada obres (especialitat climatització), personal laboral temporal, de l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany, mitjançant el sistema de concurs

    Número de registre 8691 - Pàgines 41851-41858

  • AJUNTAMENT DE SELVA

   • Elecció del Jutge de Pau Titular

    Número de registre 8659 - Pàgina 41859