Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE PETRA

Núm. 584001
Aprovació inicial ordenança reguladora municipal estacionament i circulació a àrees de circulació restringida (ACIRE) en el casc urbà de Petra

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

A la sessió plenària ordinària  que va tenir lloc el dia 6 d'octubre de 2022, es va aprovar inicialment l'Ordenança reguladora municipal reguladora de l'estacionament i circulació a àrees de circulació restringida (ACIRE) en  el casc urbà de Petra.

Conforme a l'establert a l'article 49 de la LBRL, queda exposat al públic l'esmentat acord plenari, a efectes d'al·legacions, per un termini de 30 dies hàbils, comptats des del següent al de la publicació d´aquest edicte, al Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Cas de no produir-se al·legacions es considerarà definitivament aprovat dit acord plenari, entrant en vigor la corresponent Ordenança amb la publicació en el BOIB del seu text, en els termes prevists a l'article 70.2 de la Llei abans esmentada.

 

Petra, a la data de la signatura electrònica (10 d'octubre de 2022)

El batle Salvador Femenias Riera