Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE SA POBLA

Núm. 587472
Aprovació inicial modificació plantilla pressupostos

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Havent-se aprovat per Acord del Ple Municipal de data 6 d'octubre de 2022, la modificació de la plantilla de personal, , i de conformitat amb l'article 126 del Text Refós de les Disposicions vigents en matèria de Règim Local aprovat pel Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, se sotmet a informació pública pel termini de quinze dies, a comptar des de l'endemà al de publicació del present anuncio en aquest Butlletí Oficial de la Província.

Durant aquest termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals perquè es formulin les reclamacions que s'estimin pertinents.

Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament:

https://sapobla.eadministracio.cat/transparency/976683bc-400f-42ef-b95c-17166480f5dc/

En el cas de què no es presentessin reclamacions durant aquest període, s'entendrà elevat a definitiu l'acord d'aprovació inicial i la modificació es considerarà aprovada.

 

Sa Pobla, document firmat electrònicament (11 d'octubre de 2022)

El batle Llorenç Gelabert Crespí