Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

Núm. 587215
Comunicació de la relació d’expedients que han d’aportar documentació per al pagament de la subvenció en el tràmit de subvencions per al foment d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a particulars i comunitats de propietaris dins el Programa Operatiu FEDER 2021-2027 (FOTOPAR 2022)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

1. El 30 de setembre de 2021, en el BOIB número 180, es va publicar la Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 21 de desembre de 2021 per la qual s'aprova la convocatòria pública de subvencions per a l'any 2022 per al foment d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a particulars i comunitats de propietaris dins el Programa Operatiu FEDER 2021-2027.

2. Els serveis tècnics de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic han examinat la documentació presentada per a la justificació i han detectat les anomalies indicades en la taula següent:

Expedient

Sol·licitant

NIF

Anomalies

FOTOPAR22-3/2022

TOUS DURAN, PEDRO IGNACIO

***7437**

Referent al document 4 presentat, el format del document no correspon a aquesta convocatòria, Referent al document 5 presentat, el format del document no correspon a aquesta convocatòria, Referent al document 6 presentat, el format del document no correspon a aquesta convocatòria, Les factures, els albarans, els certificats d'obra i el pagament de la inversió, inclòs l'abonament de possibles quantitats a compte o sota qualsevol altre concepte, han de ser posteriors a la data del registre de la sol·licitud i un dels pagaments té data de 2021 i a més l'ordenant d'aquest pagament no coincideix amb el sol·licitant

FOTOPAR22-6/2022

ROCA POL, ANTONI LLUÍS

***8884**

Les factures, els albarans, els certificats d'obra i el pagament de la inversió, inclòs l'abonament de possibles quantitats a compte o sota qualsevol altre concepte, han de ser posteriors a la data del registre de la sol·licitud

FOTOPAR22-11/2022

CUBERO ROYO, MARIA TERESA

***3050**

El justificant del pagament ha de indicar que les dades de l'ordenant i del destinatari han de coincidir amb el beneficiari de l'ajuda i amb l'emissor de la factura. Segons un dels documents de pagament aportats, el nom de l'ordenant no apareix al document de pagament

FOTOPAR22-23/2022

GUERRERO PAGADOR, MARCOS

***7069**

La potència pic que figura a la posta en servei no coincideix amb la potència total de les plaques que figuren a la factura. S'ha de modificar o bé la factura o bé la posta en servei

FOTOPAR22-29/2022

URREA MIR, ISABEL

***6040**

La potència pic que figura a la posta en servei no coincideix amb la potència total de les plaques que figuren a la factura. S'ha de modificar o bé la factura o bé la posta en servei, Un dels pagaments està fora de termini i la quantia de l'ajuda es veurà afectada.

FOTOPAR22-30/2022

FECHTER, STEFAN DOMINIK

***7354**

El document 5 presentat no està signat per l'empresa instal·ladora, La potència pic que figura a la posta en servei no coincideix amb la potència total de les plaques que figuren a la factura. S'ha de modificar o bé la factura o bé la posta en servei

FOTOPAR22-34/2022

PONS SALORT, FRANCISCA

***4139**

Manca la presentació de la posada en servei

FOTOPAR22-36/2022

CANTARELLAS SOCIAS, GABRIEL

***1056**

Manca la presentació de la posta en servei

FOTOPAR22-38/2022

MONTERO MANERO, PATRICIA

***7348**

La potència pic que figura a la posta en servei no coincideix amb la potència total de les plaques que figuren a la factura. S'ha de modificar o bé la factura o bé la posta en servei

FOTOPAR22-48/2022

PARPAL RAMIS, LUIS

***5775**

Manca la presentació de la posta en servei, Les actuacions objecte d'aquestes no poden haver-se iniciat amb anterioritat a la data de registre de la sol·licitud de l'ajut perquè no es compleix el caràcter incentivador. Una factura aportada és anterior a la data de presentació de la sol·licitud, Les factures, els albarans, els certificats d'obra i el pagament de la inversió, inclòs l'abonament de possibles quantitats a compte o sota qualsevol altre concepte, han de ser posteriors a la data del registre de la sol·licitud

FOTOPAR22-50/2022

Gomila Orfila, Angel

***0365**

La potència pic que figura a la posta en servei no coincideix amb la potència total de les plaques que figuren a la factura. S'ha de modificar o bé la factura o bé la posta en servei

FOTOPAR22-53/2022

GOMILA COLL, SANTIAGO

***8270**

La potència pic que figura a la posta en servei no coincideix amb la potència total de les plaques que figuren a la factura. S'ha de modificar o bé la factura o bé la posta en servei

FOTOPAR22-56/2022

CIFRE FERRIOL, MAGDALENA

***8043**

Les actuacions objecte d'aquestes no poden haver-se iniciat amb anterioritat a la data de registre de la sol·licitud de l'ajut perquè no es compleix el caràcter incentivador. Una factura aportada és anterior a la data de presentació de la sol·licitud, Les factures, els albarans, els certificats d'obra i el pagament de la inversió, inclòs l'abonament de possibles quantitats a compte o sota qualsevol altre concepte, han de ser posteriors a la data del registre de la sol·licitud

FOTOPAR22-58/2022

MARTÍ LUPRESTI, ARNAU

***0069**

La potència pic que figura a la posta en servei no coincideix amb la potència total de les plaques que figuren a la factura. S'ha de modificar o bé la factura o bé la posta en servei

FOTOPAR22-60/2022

SERRA RIUTORT, MIQUEL

***0601**

Les actuacions objecte d'aquestes no poden haver-se iniciat amb anterioritat a la data de registre de la sol·licitud de l'ajut perquè no es compleix el caràcter incentivador. Una factura aportada és anterior a la data de presentació de la sol·licitud, Les factures, els albarans, els certificats d'obra i el pagament de la inversió, inclòs l'abonament de possibles quantitats a compte o sota qualsevol altre concepte, han de ser posteriors a la data del registre de la sol·licitud

FOTOPAR22-62/2022

MESTRE BAUÇA, MIQUEL

***3371**

La potència pic que figura a la posta en servei no coincideix amb la potència total de les plaques que figuren a la factura. S'ha de modificar o bé la factura o bé la posta en servei

FOTOPAR22-64/2022

Riera Pallàs, Marc

***0619**

La posta en servei presentada té data de 2021.

FOTOPAR22-67/2022

Pons Sans, Pedro

***0576**

La data de la posta en servei presentada és de 2020., El justificant del pagament ha de indicar que les dades de l'ordenant i del destinatari han de coincidir amb el beneficiari de l'ajuda i amb l'emissor de la factura. Segons un dels documents de pagament aportats, l'ordenant del pagament no coincideix amb el sol·licitant de la subvenció

FOTOPAR22-79/2022

QUETGLAS RIERA, PEDRO

***6931**

El document no està completament emplenat, falta emplenar: núm. RII, emplaçament, coordenades UTM, resum de la facturació, etc., El document ha de recollir les dades de la factura. No està ben emplenat., Manca aportar fotografia de les bateries de liti

FOTOPAR22-90/2022

PAGNOTTA, LUISA

***7338**

La potència pic que figura a la posta en servei no coincideix amb la potència total de les plaques que figuren a la factura. S'ha de modificar o bé la factura o bé la posta en servei

FOTOPAR22-96/2022

COMBETTES, FRANÇOISE SYLVIE MARIA

***4723**

Les factures, els albarans, els certificats d'obra i el pagament de la inversió, inclòs l'abonament de possibles quantitats a compte o sota qualsevol altre concepte, han de ser posteriors a la data del registre de la sol·licitud

FOTOPAR22-98/2022

PLANELLS CLAPES, JUAN JESUS

***4750**

El justificant del pagament ha de indicar que les dades de l'ordenant i del destinatari han de coincidir amb el beneficiari de l'ajuda i amb l'emissor de la factura. Segons el document de pagament aportat, el destinatari del pagament no coincideix amb l'emissor de la factura

FOTOPAR22-108/2022

GRAF VON HARDENBERG, GOETZ

***6939**

Referent al document 4 presentat, el format del document no correspon a aquesta convocatòria, Referent al document 5 presentat, el format del document no correspon a aquesta convocatòria, Referent al document 6 presentat, el format del document no correspon a aquesta convocatòria

FOTOPAR22-109/2022

VON SAUCKEN, SIEGFRIED

***0433**

Referent al document 4 presentat, el format del document no correspon a aquesta convocatòria, Referent al document 5 presentat, el format del document no correspon a aquesta convocatòria, Referent al document 6 presentat, el format del document no correspon a aquesta convocatòria

FOTOPAR22-111/2022

Vendrell Cañellas, Carlos

***1035**

Manca la presentació del document 5, Manca la presentació del document 6, Manca la presentació del document fotogràfic, Manca la presentació de la posta en servei, Manca la presentació de les factures detallades, Manca la presentació dels justificants de pagament

FOTOPAR22-114/2022

GALMÉS NICOLAU, SALVADOR

***4530**

Referent al document 4 presentat, el format del document no correspon a aquesta convocatòria, Referent al document 5 presentat, el format del document no correspon a aquesta convocatòria, Referent al document 6 presentat, el format del document no correspon a aquesta convocatòria, El justificant del pagament ha de indicar que les dades de l'ordenant i del destinatari han de coincidir amb el beneficiari de l'ajuda i amb l'emissor de la factura. Segons un dels documents de pagament aportats, l'ordenant del pagament no coincideix amb el sol·licitant de la subvenció. Presentar certificat bancari que acrediti que el titular del compte pagador és el sol·licitant.

FOTOPAR22-115/2022

POZO MOREIRA, FRANCISCO JAVIER

***8971**

El justificant del pagament ha de indicar que les dades de l'ordenant i del destinatari han de coincidir amb el beneficiari de l'ajuda i amb l'emissor de la factura. Segons tots els documents de pagament aportats, l'ordenant del pagament no coincideix amb el sol·licitant de la subvenció

FOTOPAR22-116/2022

FUSTER ARNAU, MARIA DOLORES

***0186**

Manca aportar fotografia de les plaques solars

FOTOPAR22-119/2022

HUBER, RUDOLF

***3499**

Referent al document 4 presentat, el format del document no correspon a aquesta convocatòria, Referent al document 5 presentat, el format del document no correspon a aquesta convocatòria, Referent al document 6 presentat, el format del document no correspon a aquesta convocatòria

FOTOPAR22-121/2022

MUELLER, OTTMAR

***4724**

Referent al document 4 presentat, el formulari utilitzat no correspon a aquesta convocatòria., Referent al document 5 presentat, el formulari utilitzat no correspon a aquesta convocatòria., Referent al document 6 presentat ,el formulari utilitzat no correspon a aquesta convocatòria.

FOTOPAR22-124/2022

SCHOTT, JENS

***8971**

Referent al document 4 presentat, el format del document no correspon a aquesta convocatòria, Referent al document 5 presentat, el format del document no correspon a aquesta convocatòria, Referent al document 6 presentat, el format del document no correspon a aquesta convocatòria, Manca aportar fotografia de les plaques solars

FOTOPAR22-128/2022

MERZ, BETTINA

***8753**

És necessari aportar certificat de l'AEAT acreditant estar al corrent de pagaments pendents. No s'ha pogut fer la consulta PINBAL.

FOTOPAR22-143/2022

PONS TABERNER, CATALINA ROSA

***6075**

Manca aportar fotografia de les plaques solars

FOTOPAR22-160/2022

SASTRE MUNAR, FRANCISCA

***0193**

Manca la presentació del document 5, Manca la presentació del document 6, Manca la presentació del document fotogràfic, Manca la presentació de la posta en servei, Manca la presentació de les factures detallades, Manca la presentació dels justificants de pagament

FOTOPAR22-161/2022

ORFILA PONS, ANTONIO

***9608**

La factura ha d'indicar la capacitat d'acumulació de la bateria de liti instal·lada.

FOTOPAR22-166/2022

ANTELO PANTRIGO, ALEJANDRO

***8939**

El document 4 presentat no està signat, Manca la presentació del document 5, Manca la presentació del document 6, Manca la presentació del document fotogràfic, Manca la presentació de la posta en servei, Manca la presentació de les factures detallades, Manca la presentació dels justificants de pagament

FOTOPAR22-168/2022

Aulet Caldés, Maria Coloma

***0227**

La signatura del document 4 no correspon amb la del sol·licitant, La signatura del document 5 no correspon amb la del sol·licitant, La signatura del document 6 no correspon amb la del sol·licitant, El justificant del pagament ha de indicar que les dades de l'ordenant i del destinatari han de coincidir amb el beneficiari de l'ajuda i amb l'emissor de la factura. Segons un dels documents de pagament aportats, l'ordenant del pagament no coincideix amb el sol·licitant de la subvenció

FOTOPAR22-191/2022

NEBOT ANDREU, MARGARITA

***1084**

Manca la presentació del document 5, Manca la presentació del document 6, Manca la presentació del document fotogràfic, Manca la presentació de la posta en servei, Manca la presentació de les factures detallades, Manca la presentació dels justificants de pagament

FOTOPAR22-203/2022

TORRES YERN, MARIA DEL CARMEN

***3225**

Les factures, els albarans, els certificats d'obra i el pagament de la inversió, inclòs l'abonament de possibles quantitats a compte o sota qualsevol altre concepte, han de ser posteriors a la data del registre de la sol·licitud

FOTOPAR22-212/2022

SALOM CAÑELLAS, TOMAS

***1772**

L'inversor ha de dur posat l'adhesiu del document normalitzat núm. 7 i s'ha d'aportar el document fotogràfic que acrediti que s'hi ha col·locat. Manca aquesta fotografia, Les factures, els albarans, els certificats d'obra i el pagament de la inversió, inclòs l'abonament de possibles quantitats a compte o sota qualsevol altre concepte, han de ser posteriors a la data del registre de la sol·licitud

FOTOPAR22-222/2022

PETERS HORTON, ISABEL

***3018**

El document 4 en comptes d'estar signat, té una imatge inserida, El document 5 en comptes d'estar signat, té una imatge inserida, El document 6 en comptes d'estar signat, té una imatge inserida

FOTOPAR22-233/2022

ALONSO ESTEVE, ANA MARIA

***9657**

Manca aportar les factures detallades, El justificant del pagament ha de indicar que les dades de l'ordenant i del destinatari han de coincidir amb el beneficiari de l'ajuda i amb l'emissor de la factura. Segons un dels documents de pagament aportats, el nom de l'ordenant no apareix al document de pagament

FOTOPAR22-234/2022

Clavell González, Eduard

***2046**

El document presentat no és la posta en servei

FOTOPAR22-237/2022

TRIAS CORNELLANA, MARTA

***1464**

Referent al document 4 presentat, el format del document no correspon a aquesta convocatòria, Referent al document 5 presentat, el format del document no correspon a aquesta convocatòria, Referent al document 6 presentat, el format del document no correspon a aquesta convocatòria, Manca aportar fotografia de les plaques solars, És necessari que les factures estiguin detallades i desglossades per partides valorades individualment amb preus unitaris i la factura presentada no hi està, El justificant del pagament ha de indicar que les dades de l'ordenant i del destinatari han de coincidir amb el beneficiari de l'ajuda i amb l'emissor de la factura. Segons els documents de pagament aportats, l'ordenant del pagament no coincideix amb el sol·licitant de la subvenció

FOTOPAR22-238/2022

VALLES ESTADELLA, MARIA ANTONIA

***2085**

Referent al document 4 presentat, el format del document no correspon a aquesta convocatòria, Referent al document 5 presentat, el format del document no correspon a aquesta convocatòria, Referent al document 6 presentat, el format del document no correspon a aquesta convocatòria, Manca aportar fotografia de les plaques solars, És necessari que les factures estiguin detallades i desglossades per partides valorades individualment amb preus unitaris i la factura presentada no hi està

FOTOPAR22-246/2022

OBRADOR MARTÍ, ANTONIO JOSE

***7838**

Manca aportar les factures detallades, El justificant del pagament ha de indicar que les dades de l'ordenant i del destinatari han de coincidir amb el beneficiari de l'ajuda i amb l'emissor de la factura. Segons un dels documents de pagament aportats, l'ordenant del pagament no coincideix amb el sol·licitant de la subvenció

FOTOPAR22-249/2022

GOMEZ DURAN, MARIA DEL CARMEN

***3130**

Manca aportar fotografia de les plaques solars, El justificant del pagament ha de indicar que les dades de l'ordenant i del destinatari han de coincidir amb el beneficiari de l'ajuda i amb l'emissor de la factura. Segons un dels documents de pagament aportats, l'ordenant del pagament no coincideix amb el sol·licitant de la subvenció i a l'altra no apareix el beneficiari.

FOTOPAR22-258/2022

RAMIS GUAL, ANA MARIA

***8192**

El justificant del pagament ha de indicar que les dades de l'ordenant i del destinatari han de coincidir amb el beneficiari de l'ajuda i amb l'emissor de la factura. Segons un dels documents de pagament aportats, l'ordenant del pagament no coincideix amb el sol·licitant de la subvenció

FOTOPAR22-277/2022

SIQUIER PONS, PEDRO

***0254**

La signatura del document 4 no correspon amb la del sol·licitant, La signatura del document 5 no correspon amb la del sol·licitant, La signatura del document 6 no correspon amb la del sol·licitant, És necessari que les factures estiguin detallades i desglossades per partides valorades individualment amb preus unitaris i les factures presentades no hi estan

FOTOPAR22-278/2022

SASTRE POQUET, DAMIAN

***2601**

La signatura del document 4 no correspon amb la del sol·licitant, La signatura del document 5 no correspon amb la del sol·licitant, La signatura del document 6 no correspon amb la del sol·licitant

FOTOPAR22-323/2022

MAYRATA LLANERAS, MAGDALENA

***5075**

El document presentat no està signat per un tècnic competent o una empresa instal·ladora

FOTOPAR22-340/2022

ROMAN GARMENDIA, CARLOS

***1261**

La signatura del document 4 no correspon amb la del sol·licitant, La signatura del document 5 no correspon amb la del sol·licitant. El document 5 ha d'estar signat tant per part de l'empresa instal·ladora con de la del sol·licitant, La signatura del document 6 no correspon amb la del sol·licitant, La potència pic que figura a la posta en servei no coincideix amb la potència total de les plaques que figuren a la factura. S'ha de modificar o bé la factura o bé la posta en servei

FOTOPAR22-418/2022

DEL AMOR LUDEÑA, SALVADOR

***2787**

El document 6 presentat no està signat pel sol·licitant, L'inversor ha de dur posat l'adhesiu del document normalitzat núm. 7 i s'ha d'aportar el document fotogràfic que acrediti que s'hi ha col·locat. Manca aquesta fotografia, Manca la presentació de la posada en servei, Les factures, els albarans, els certificats d'obra i el pagament de la inversió, inclòs l'abonament de possibles quantitats a compte o sota qualsevol altre concepte, han de ser posteriors a la data del registre de la sol·licitud

FOTOPAR22-422/2022

ESTELRICH FONT, PEDRO JUAN

***8013**

El document presentat no està signat per un tècnic competent o una empresa instal·ladora

FOTOPAR22-426/2022

BIBILONI POL, PERE IGNASI

***8008**

El document 4 presentat no està signat, La signatura del document 4 no correspon amb la del sol·licitant, La signatura del document 4 no correspon amb la del sol·licitant, Manca aportar fotografia de les plaques solars, Manca aportar les factures detallades

FOTOPAR22-432/2022

DURAN CAMPINS, MARIA MAGDALENA

***5874**

El document presentat no està signat per un tècnic competent o una empresa instal·ladora

FOTOPAR22-463/2022

MOREY LLULL, BERNARDO

***4511**

Manca la presentació de la posta en servei

FOTOPAR22-465/2022

SOLER ADROVER, MIQUELA

***3764**

Manca aportar el document fotogràfic

FOTOPAR22-478/2022

PIZÀ PROHENS, BARTOMEU

***9743**

En el document 5 no s'ha indicat l'emplaçament de la instal·lació ni les coordenades UTM

FOTOPAR22-490/2022

ROCA RODRIGUEZ, PERE

***8550**

Manca la presentació de la posada en servei

FOTOPAR22-500/2022

FONT BENNASAR, MIGUEL

***3254**

El document presentat no és la posta en servei

FOTOPAR22-501/2022

MORAGUES FONT, PEP

***2286**

Manca la presentació del document 5, Manca la presentació de la posta en servei

FOTOPAR22-510/2022

TIRON OBRADOR, BARTOMEU

***0387**

El certificat bancari presentat no es possible vincular-lo amb els justificants de pagament perquè aquests no indiquen el número de compte pagador

FOTOPAR22-531/2022

QUINA JAUME, LLUC

***3495**

La factura té data anterior a la sol·licitud i no conté cap element d'una instal·lació fotovoltaica, El justificant de pagament presentat no s'ajusta a la factura presentada

FOTOPAR22-562/2022

ORS ESTELRICH, JOSEFA

***7077**

El justificant del pagament ha de indicar que les dades de l'ordenant i del destinatari han de coincidir amb el beneficiari de l'ajuda i amb l'emissor de la factura. Segons un dels documents de pagament aportats, el nom de l'ordenant no apareix al document de pagament

FOTOPAR22-655/2022

SANTANDREU ADROVER, PEDRO

***5769**

L'emplaçament que figura a la posta en servei no és correcte.

FOTOPAR22-699/2022

MATEU LLITERAS, AMALIA

***4054**

Manca aportar les factures detallades, Les factures, els albarans, els certificats d'obra i el pagament de la inversió, inclòs l'abonament de possibles quantitats a compte o sota qualsevol altre concepte, han de ser posteriors a la data del registre de la sol·licitud

FOTOPAR22-746/2022

SERVERA SITJAR, JUAN

***9930**

El justificant del pagament ha de indicar que les dades de l'ordenant i del destinatari han de coincidir amb el beneficiari de l'ajuda i amb l'emissor de la factura. Segons un dels documents de pagament aportats, l'ordenant del pagament no coincideix amb el sol·licitant de la subvenció

FOTOPAR22-821/2022

VIDAL TABARES, RAFAEL

***6798**

El certificat del préstec no indica l'import econòmic, no queda acreditat que l'empresa instal·ladora hagi cobrat. El justificant del pagament ha de indicar que les dades de l'ordenant i del destinatari han de coincidir amb el beneficiari de l'ajuda i amb l'emissor de la factura. Segons un dels documents de pagament aportats, l'ordenant del pagament no coincideix amb el sol·licitant de la subvenció

FOTOPAR22-944/2022

NEGRE MIRALLES, MIQUEL

***8829**

Les factures, els albarans, els certificats d'obra i el pagament de la inversió, inclòs l'abonament de possibles quantitats a compte o sota qualsevol altre concepte, han de ser posteriors a la data del registre de la sol·licitud

FOTOPAR22-958/2022

TORRES MASCARÓ, ANTONIO

***3668**

Manca la presentació dels justificants de pagament

FOTOPAR22-974/2022

REZORI, ALEXANDER RUDOLF

***1286**

Les factures, els albarans, els certificats d'obra i el pagament de la inversió, inclòs l'abonament de possibles quantitats a compte o sota qualsevol altre concepte, han de ser posteriors a la data del registre de la sol·licitud

FOTOPAR22-983/2022

MIRANDA GRACIA, PAOLA MARIA

***5653**

El document presentat no està signat per un tècnic competent o una empresa instal·ladora

FOTOPAR22-997/2022

MARTI ARBONA, BARTOLOME

***7881**

Les factures, els albarans, els certificats d'obra i el pagament de la inversió, inclòs l'abonament de possibles quantitats a compte o sota qualsevol altre concepte, han de ser posteriors a la data del registre de la sol·licitud

FOTOPAR22-1008/2022

MUNAR FEBRER, MARGALIDA

***3650**

El justificant del pagament ha de indicar que les dades de l'ordenant i del destinatari han de coincidir amb el beneficiari de l'ajuda i amb l'emissor de la factura. Segons un dels documents de pagament aportats, l'ordenant del pagament no coincideix amb el sol·licitant de la subvenció, Les factures, els albarans, els certificats d'obra i el pagament de la inversió, inclòs l'abonament de possibles quantitats a compte o sota qualsevol altre concepte, han de ser posteriors a la data del registre de la sol·licitud

D'acord amb l'article 10.2 de la Resolució de convocatòria disposau d'un termini de quinze dies hàbils des de la publicació d'aquesta comunicació al BOIB. En cas que no presenteu la documentació esmentada es procedirà a la revocació de la subvenció.

 

Palma, 11 d'octubre de 2022

El director general d'Energia i Canvi Climàtic José Guillermo Malagrava Rigo