Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

Núm. 590251
Notificació de Resolució de desistiment als beneficiaris de les ajudes, R1_NoRev de data 5 de juliol de 2021, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), de data 21 de maig de 2020, per la qual es convoquen ajudes per la Cooperació entre agents per crear i desenvolupar cadenes curtes de comercialització mijançant accions de promoció, per a l’ any 2020

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L'apartat 9.4. de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), de data 21 de maig de 2020,  per la qual es convoquen, ajudes  per la Cooperació entre agents per crear i desenvolupar cadenes curtes de comercialització mitjançant accions de promoció, corresponents a l' any 2020, especifica que la resolució expressa es notificarà a les persones interessades mitjançant la seva publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears d'acord amb els termes que preveu l'article 45.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Els expedients han estat tramitats pel Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) en compliment del que disposa l'article 43 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

El vicepresident en matèria agrària del FOGAIBA, en data 5 de juliol de 2021, va signar la següent resolució,

 

“INFORME PROPOSTA DE RESOLUCIÓ/ RESOLUCIÓ DE DESISTIMENT Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020 Mesura 16.4.1 – Cooperació entre agents per crear i desenvolupar cadenes curtes de comercialització mitjançant accions d' informació Convocatòria: COCCI 2020_1/ Grup: COCCI2020_1-1-RES_NoRev

Antecedents

1.Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual es convoquen subvencions per a la cooperació entre agents per desenvolupar cadenes curtes de comercialització mitjançant accions de promoció per a l'any 2020.

2. De conformitat amb l'apartat sisè de l'esmentada Resolució, el termini de presentació de sol·licituds va acabar el di a 15/07/2020 , i varen tenir entrada en el Registre del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears un total de 20 sol·licituds d'ajuda.

3. Els òrgans gestors del Servei d'Ajudes al Desenvolupament Rural han dut a terme el control administratiu de les sol·licituds i de la documentació aportada d'acord amb les normes reguladores d'aquesta ajuda.

4 . Una vegada avaluades les sol·licituds d'ajuda pels òrgans gestors, i d'acord amb els criteris d'elegibilitat establerts, els interessats assenyalats a l' Annex I adjunt es declaren desistits, pels motius indicats a l'esmentat annex. 

Fonaments de dret

1 . Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual es convoquen subvencions per a la cooperació entre agents per desenvolupar cadenes curtes de comercialització mitjançant accions de promoció per a l'any 2020

2 . Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, relatiu a l'ajuda al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) i pel qual es deroga el Reglament (CE) núm. 1698/2005 del Consell.

 

3 . Reglament (UE) núm. 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, sobre el finançament, gestió i seguiment de la Política Agrícola Comú, pel qual es deroguen els Reglaments (CE) núm. 352/78, (CE) núm. 165/94, (CE) núm. 2799/98, (CE) núm. 814/2000, (CE) núm. 1290/2005 i (CE) núm. 485/2008 del Consell.

4 . Reglament delegat (UE) núm. 640/2014 de la Comissió, d'11 de març de 2014, pel qual es completa el Reglament (UE) núm. 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell, pel que fa al sistema integrat de gestió i control i a les condicions sobre la denegació o retirada dels pagaments i sobre les sancions administratives aplicables als pagaments directes, a l'ajuda al desenvolupament rural i a la condicionalitat.

5 . Reglament d'execució (UE) núm. 808/2014 de la Comissió, de 17 de juliol de 2014, pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a l'ajuda al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).

6 . Reglament d'execució (UE) núm. 809/2014 de la Comissió, de 17 de juliol de 2014, pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (UE) núm. 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell, pel que fa al sistema integrat de gestió i control, les mesures de desenvolupament rural i la condicionalitat.

7 . Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre, sobre l'aplicació a partir del 2015 dels pagaments directes a l'agricultura i a la ramaderia i altres règims d'ajuda, així com sobre la gestió i control dels pagaments directes i dels pagaments al desenvolupament rural.

8 . Reial decret 1078/2014, de 19 de desembre, pel qual s'estableixen les normes de condicionalitat que han de complir els beneficiaris que rebin pagaments directes o determinades primes anuals de desenvolupament rural, o pagaments en virtut dels programes de suport a la reestructuració i reconversió o de suport a la collita en verd, de la vinya.

9 . Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

10 . Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

11 . Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions.

12 . Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020. 

13 . Ordre del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de 19 de febrer de 2015, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020. 

14 . Llei 12/2014, de 16 de desembre, agrària de les Illes Balears.

15 . Decret 65/2007, de 25 de maig, de constitució, organització i funcionament de l'Organisme Pagador de les despeses del Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA) i del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), a la comunitat autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 082 de 2007 ; en virtut de l'Ordre de la consellera d'Agricultura i pesca de 23 de desembre de 2005, per la qual es disposa l'assumpció de l'execució de la política de millora i foment dels sectors agrari i pesquer per part del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears, estableix a l'article 1 que el FOGAIBA assumeix l'execució de la política de la Conselleria d'Agricultura i Pesca referent a l'aplicació de les mesures de foment i millora dels sectors agrari i pesquer, a partir de l'1 de gener de 2006. 

16 . Llei 35/2015, de 1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 Proposta de resolució de desistiment

Per tot això, s'informa favorablement i propòs al vicepresident del FOGAIBA que dicti una resolució en els termes següents:

1. Considerar desistides les sol·licituds presentades pels interessats relacionats a l'Annex I, que són un total d' 1 expedient i que comença amb S. COOP. AGRICOLA RAMADERA S. SALVADOR  i acaba amb S. COOP. AGRICOLA RAMADERA S. SALVADOR , pels motius descrits a l'esmentat annex, de la línia d'ajudes “ Cooperació entre agents per crear i desenvolupar cadenes curtes de comercialització ”.

2. Declarar conclòs el procediment i procedir a l'arxiu dels expedients relacionats a l' Annex I.

3. Notificar la resolució a cada un dels interessats de l'Annex I .

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució –que no exhaureix la via administrativa- es pot interposar recurs d'alçada davant el conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la notificació de la resolució, d'acord amb l'article 58.4 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i els articles 121 i 122 de la Llei 39/16, d' 1 de octubre, de règim jurídic de les administracions públiques .

Palma, 1 de juliol de 2021 

El/la gestor de la línia 

El/l a cap de la Secció I 

Maria Victoria Toledo Molina

María Angeles Pérez Ribas

 

El/la cap del Servei d'Ajudes al Desenvolupament Rural

Isidre Cañellas Simonet

El vicepresident del FOGAIBA a data de de la signatura electrònica

Fernando Fernández Such

 

ANNEX I RELACIÓ DE BENEFICIARIS QUE ES DECLAREN DESISTITS

Sol·licitant

NIF

Núm. exp.

Motiu del desistiment

S. COOP. AGRICOLA RAMADERA S. SALVADOR

F07076441

COCCI2020_1/013

Renuncia del beneficiari, registrada d'entrada el 17 de març de 2021 amb número de registre REGAGE21e00002737016

 

(Signat electrònicament: 13 d'octubre de 2022)

El director gerent del FOGAIBA Mateu Morro Marce