Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es concedeix l’autorització administrativa, es declara la utilitat pública i s’aprova el projecte d’execució del parc fotovoltaic Pedreres de Can Sirerol (Fase A) de 2.887,68 kWp i 2.437,5 kW ubicat al polígon 31 parcel·la 519 de Felanitx (RE001/22)

    Número d'edicte 5326 - Pàgines 25861-25863

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es concedeixen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Europeu

    Número d'edicte 5327 - Pàgines 25864-25866

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es concedeix una subvenció a l’Institut Balear de l’Energia, amb NIF Q0700740D, en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Europeu

    Número d'edicte 5329 - Pàgines 25867-25869

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Proposta de resolució del director general d’Energia i Canvi Climàtic per la qual es revoquen les subvencions concedides en el marc de la convocatòria pública de subvencions per al foment d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a particulars, entitats sense ànim de lucre, empreses i associacions empresarials

    Número d'edicte 5285 - Pàgines 25870-25871

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Proposta de resolució del director general d’Energia i Canvi Climàtic per la qual es concedeixen les subvencions per a la realització d’instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia renovable, amb o sense emmagatzematge, i la incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia ja existents, en el sector residencial, les administracions públiques i el tercer sector, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu

    Número d'edicte 5328 - Pàgines 25872-25873

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Proposta de resolució del director general d’Energia i Canvi Climàtic per la qual es concedeixen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Europeu

    Número d'edicte 5330 - Pàgines 25874-25880

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

   • Resolució de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors, d’aprovació i autorització de l’arrendament directe d’un immoble a Sant Francesc de s’Estany per ubicar el centre d'interpretació del parc natural de ses Salines d’Eivissa i Formentera (SP 94/2022)

    Número d'edicte 5348 - Pàgines 25881-25882

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

   • Resolució de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors, a proposta de la directora general del Tresor, Política Financera i Patrimoni, per la qual s'autoritza la pròrroga de cessió d'ús gratuïta i temporal de tres obres d’art a favor de la Fundació Es Baluard Museu d’Art Contemporani de Palma (Exp. SP 96/2022)

    Número d'edicte 5350 - Pàgines 25883-25884

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual s’aprova la convocatòria informativa per concedir ajuts sobre el foment de l’ocupació de les persones amb discapacitat en empreses del mercat ordinari de treball

    Número d'edicte 5346 - Pàgines 25885-25898

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual s’admet el dipòsit de la modificació dels estatuts de l’organització sindical anomenada Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza de Illes Balears (codi de dipòsit 07000018)

    Número d'edicte 5347 - Pàgines 25899-25900

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual s’admet el dipòsit de la modificació dels estatuts de l’organització empresarial anomenada Asociación Hotelera de Playas de Muro (codi de dipòsit 07000177)

    Número d'edicte 5349 - Pàgines 25901-25902

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual es disposa la inscripció i dipòsit en el Registre de Convenis Col·lectius de les Illes Balears del certificat de l’Acord de la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu del Real Club Náutico de Palma i la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (codi de conveni 07000682011986)

    Número d'edicte 5351 - Pàgines 25903-25904

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports a proposta de la directora general de Serveis Socials per la qual es fa públic el llistat de potencials beneficiaris de l’ajut consistent en el Bo Social Tèrmic 2020 i es concedeix un termini per aportar la documentació corresponent

    Número d'edicte 5300 - Pàgines 25905-26073

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Proposta de resolució definitiva de la directora general de Serveis Socials de concessió de les sol·licituds presentades a la convocatòria d’ajuts destinades a finançar les despeses ordinàries de funcionament de les federacions, les confederacions i les unions d’entitats sense ànim de lucre d’àmbit suprainsular que duen a terme programes de l’àmbit social

    Número d'edicte 5345 - Pàgines 26074-26076

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 10 de juny de 2022 per la qual s’autoritza l’obertura del centre privat de Formació Professional Escola Ceneted de Palma, i se n’autoritza la posada en funcionament dels cicles formatius de grau superior de la família professional d’Activitats Físiques i Esportives, de tècnic superior en Ensenyament i Animació Socioesportiva i de tècnic superior en Condicionament Físic

    Número d'edicte 5323 - Pàgines 26077-26079

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 16 de juny de 2022 per la qual s’autoritza la modificació de la configuració de l’Institut d’Educació Secundària (IES) Aurora Picornell amb la implantació de l’educació primària passant a denominar-se Col·legi d’Educació Primària integrat amb Educació Secundària Obligatòria CPIESO Aurora Picornell

    Número d'edicte 5324 - Pàgines 26080-26082

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 15 de juny de 2022 per la qual es dicten les instruccions per als ensenyaments artístics superiors per al curs acadèmic 2022-2023

    Número d'edicte 5332 - Pàgines 26083-26115

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears sobre l’Ampliació i millora del tractament de l’EDAR de Sineu-Petra-Maria-Ariany, TM d’Ariany (167A/2021)

    Número d'edicte 5352 - Pàgines 26116-26129

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears sobre el projecte de reforma i ampliació per adequació a activitat agroturisme pol. 2, parc. 13, TM Manacor (124A/2021)

    Número d'edicte 5353 - Pàgines 26130-26139

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAINSTITUT D'INNOVACIÓ EMPRESARIAL DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del president de l’Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI) per la qual es concedeixen els premis Iemprènjove als millors projectes empresarials entre els estudiants d’educació secundària, de cicles formatius i de formació professional bàsica

    Número d'edicte 5322 - Pàgines 26140-26141

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Aprovació de les bases reguladores de l'atorgament de subvencions als desplaçaments dels clubs, esportistes , arbitres i entrenadors i entrenadores de Formentera

    Número d'edicte 5361 - Pàgines 26142-26150

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I POLÍTICA LINGÜÍSTICA

   • Resolució de la convocatòria de subvencions 2022 per a la digitalització de les fitxes catalogràfiques dels objectes que formen part dels museus i col·leccions museogràfiques mitjançant el programa informàtic MuseumPlus

    Número d'edicte 5334 - Pàgines 26151-26152

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la Presidència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, de data 18 de juny de 2022, relativa a l’extinció de les ajudes per al mes de maig de 2022, en concepte d'atorgament d'una prestació econòmica d'urgència social, modalitat emergència, en el marc del Decret llei 10/2020, de 12 de juny, de prestacions socials de caràcter econòmic de les Illes Balears

    Número d'edicte 5362 - Pàgines 26153-26155

  • UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la Universitat de les Illes Balears del dia 13 de juny de 2022 per la qual es publica el conveni amb l'organisme autònom Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació

    Número d'edicte 5372 - Pàgines 26156-26160

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Criteris d'inscripció demandant de la part baixa del Parc Municipal durant les festes de Sant Agustí 2022

    Número d'edicte 5357 - Pàgines 26161-26164

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Ajuntament de Palma. Àrea de Medi Ambient i Benestar Animal. Coordinació de platges. Decret serveis mínims dia 24 de juny de 2022 vaga convocada servei municipal de vigilància, salvament i socorrisme platges terme municipal

    Número d'edicte 5388 - Pàgina 26165