Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • CONSELL DE GOVERN

   • Decret 19/2022 de 20 de juny, pel qual s’aprova el Reglament del joc del bingo de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

    Número d'edicte 5306 - Pàgines 25648-25720

   • ELI logo
  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE

   • Ordre 17/2022 del conseller de Mobilitat i Habitatge per la qual s’aproven les bases reguladores i la convocatòria d'ajudes per al sector del transport públic per carretera de mercaderies per afrontar les conseqüències econòmiques i socials derivades de l’increment del preu de la energia

    Número d'edicte 5383 - Pàgines 25721-25726

   • ELI logo
  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Correcció d’errades en la publicació de l’acord del Ple del Consell de Mallorca de dia 9 de juny de 2022 d’aprovació definitiva de l’Ordenança de l’ajuda econòmica d’urgència social de suport als processos d’inserció social de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials

    Número d'edicte 5371 - Pàgines 25727-25728

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAAGÈNCIA DE DEFENSA DEL TERRITORI DE MALLORCA

   • Aprovació definitiva de l’expedient número 1/2022 de modificació de crèdits en el pressupost d l’Agència de Defensa del Territori de Mallorca de l’exercici 2022 per suplement de crèdit (SUP01/2022)

    Número d'edicte 5280 - Pàgina 25729

  • AJUNTAMENT DE FERRERIES

   • Providència d’aprovació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels terrenys de Naturalesa Urbana de l’Ajuntament de Ferreries

    Número d'edicte 5325 - Pàgines 25730-25739

  • AJUNTAMENT DE MURO

   • Aprovació definitiva expedient 14-2022 de crèdits extraordinaris i suplement de crèdit

    Número d'edicte 5376 - Pàgina 25740

  • ENTITAT LOCAL MENOR DE PALMANYOLA

   • Aprovació definitiva de l’ordenança fiscal reguladora del preu públic pel servei de publicitat en publicacions editades per l’Entitat Local Menor de Palmanyola

    Número d'edicte 5369 - Pàgines 25741-25742