Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció primera. Contractació Pública

  • AJUNTAMENT DE PALMAINSTITUT MUNICIPAL DE L'ESPORT

   • Devolució de garantia definitiva

    Número de registre 5356 - Pàgina 26166

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Anunci de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de nova obertura de tràmit d’informació pública per a una sol·licitud d’autorització administrativa prèvia, declaració, en concret, d’utilitat pública i autorització administrativa de construcció d’una instal·lació elèctrica, motivada per addenda al projecte

    Número de registre 4727 - Pàgines 26167-26170

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Comunicació de la relació d’expedients que han d’aportar documentació complementària en el tràmit de subvencions MOVES III

    Número de registre 5331 - Pàgines 26171-26174

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Informació Pública de l'expedient 2022/00061E relativa a la sol·licitud d’autorització d’abocament d’aigües pluvials a pous d’infiltració (A_S_14829, A_S_14830 i A_S_14831) pel drenatge del carrer Tanqueta, al terme municipal d’Algaida

    Número de registre 5337 - Pàgina 26175

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ

   • Resolució del director general d’Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural de 6 de juny de 2022 mitjançant la qual es publica la dissolució i cancel·lació de la Societat Agrària de Transformació Flores Llabrés, núm. BA-52

    Número de registre 5378 - Pàgina 26176

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Anunci de notificació de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 1 de juny de 2022 per la qual es desestima una reclamació prèvia a la via jurisdiccional laboral

    Número de registre 5318 - Pàgina 26177

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Anunci de notificació de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 9 de maig de 2022 per la qual es desestima una reclamació prèvia a la via jurisdiccional laboral

    Número de registre 5319 - Pàgina 26178

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm. 2022/00009450F

    Número de registre 5020 - Pàgina 26179

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm. 2021/00010665M

    Número de registre 5025 - Pàgina 26180

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm. 2021/00001946Y

    Número de registre 5026 - Pàgina 26181

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. llicències obres 2021/4 (Exp. electrònic 2021/125)

    Número de registre 5044 - Pàgina 26182

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAPLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

   • Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança per la qual es regula l'Administració electrònica del Consell de Mallorca i els organismes que en depenen

    Número de registre 5333 - Pàgina 26183

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE MOBILITAT I INFRAESTRUCTURES

   • Expropiacions: citació per a les actes prèvies. Obra: «Reforç de ferm i dotació d’eix cívic a la carretera Ma-6100, del PK 8+300 al PK 13+200, tram ses Salines - Colònia de Sant Jordi». TM: Ses Salines. Exp. CM-105

    Número de registre 5283 - Pàgines 26184-26186

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Informació pública de la declaració d’interès general pel projecte de construcció d’edifici per a bodega de vi al lloc de Torralba, polígon 18, parcel·la 28 del TM de Ciutadella (NUI 9/2020)

    Número de registre 5130 - Pàgina 26187

  • AJUNTAMENT DE DEIÀ

   • Modificació de crèdits n. º 01/2022 del Pressupost en vigor, en la modalitat de modificació del pressupost de despeses per mitjà de transferències entre aplicacions pressupostàries i de crèdits extraordinaris finançats amb baixes per anul·lació

    Número de registre 5368 - Pàgina 26188

  • AJUNTAMENT DE DEIÀ

   • Acord del Ple ordinari de data 16 de juny de 2022 de l’Ajuntament de Deià pel qual s'aprova provisionalment la derogació del reglament municipal de l'skatepark

    Número de registre 5377 - Pàgina 26189

  • AJUNTAMENT DE DEIÀ

   • Acord del Ple ordinari de data 16 de juny de 2022 de l’Ajuntament de Deià pel qual s'aprova provisionalment la derogació del reglament del punt d´informació juvenil de Deià

    Número de registre 5379 - Pàgina 26190

  • AJUNTAMENT DE DEIÀ

   • Acord del Ple ordinari de data 16 de juny de 2022 de l’Ajuntament de Deià pel qual s'aprova provisionalment la modificació de l'Ordenança de tinença d´animals

    Número de registre 5381 - Pàgina 26191

  • AJUNTAMENT DE DEIÀ

   • Acord del Ple ordinari de data 16 de juny de 2022 de l'Ajuntament de Deià pel qual s'aprova provisionalment la modificació de l'Ordenança Fiscal del recàrrec sobre l'IBI del immobles residencials que es troben desocupats amb caràcter permanent

    Número de registre 5382 - Pàgina 26192

  • AJUNTAMENT DE MAÓ

   • Resolució sobre les autoritzacions per a la instal·lació d’una parada de venda ambulant al Mercat Nit 2022

    Número de registre 5342 - Pàgines 26193-26196

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

   • Informació pública dels projectes EI Santa Margalida

    Número de registre 5312 - Pàgina 26197

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

   • Informació pública dels projectes EI Can Picafort I

    Número de registre 5313 - Pàgina 26198

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

   • Informació pública dels projectes EI Can Picafort II

    Número de registre 5314 - Pàgina 26199

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

   • Informació pública dels projectes EI Son Serra

    Número de registre 5315 - Pàgina 26200

  • AJUNTAMENT DE SES SALINES

   • Aprovació inicial expedient 11/2022 suplement de crèdit

    Número de registre 5215 - Pàgina 26201

  • AJUNTAMENT DE SES SALINES

   • Exposició pública de l'estudi de viabilitat econòmica relatiu a la concessió del servei públic de transport de viatgers mitjançant un minitren per les vies públiques del nucli urbà de la Colònia de Sant Jordi

    Número de registre 5336 - Pàgina 26202

  • AJUNTAMENT DE VALLDEMOSSA

   • Acord del Ple de l'Ajuntament de Valldemossa, pel qual s'aprova inicialment el reglament d'organització i funcionament que regula la taula local de coordinació i prevenció contra la violència masclista del municipi de Valldemossa

    Número de registre 5365 - Pàgina 26203