Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

DEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

Núm. 294102
Decret de convocatòria per al proveïment de llocs de treball de caporal/a de bombers/res i de bomber/a conductor/a del Servei de Bombers de Mallorca, adscrit a la Direcció Insular d’Emergències del Departament d’Hisenda i Funció Pública del Consell de Mallorca, mitjançant el sistema de mèrits

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La presidenta del Consell Insular de Mallorca, en data 18 de maig de 2022, ha signat el següent Decret:

<<Antecedents:

1.- L'article 101 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, preveu que els llocs de treball del personal funcionari que no tingui habilitació de caràcter nacional es proveiran en convocatòria pública, pels procediments de concurs de mèrits o de lliure designació, d'acord amb les normes que regulen aquests procediments en les Administracions públiques.

2.- L'article 75 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de Funció Pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, disposa que els llocs de treball adscrits a personal funcionari s'han de proveir ordinàriament pels sistemes de concurs o de lliure designació, mitjançant una convocatòria pública, i l'article 76 preveu el concurs com a sistema normal de proveïment de llocs de treball.

3.- El Decret 33/1994, de 28 de març, pel qual s'aprova el Reglament de proveïment de treball i promoció professional del personal funcionari al servei de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, d'aplicació en aquest àmbit en virtut del que disposa l'article 190 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, regula en el capítol II el concurs de mèrits com a procediment normal de proveïment de llocs de treball.

4.- En data 21 de març de 2022, el conseller executiu del Departament d'Hisenda i Funció Pública del Consell de Mallorca, resolgué iniciar l'expedient d'aprovació de les bases i el barem de mèrits per al proveïment del llocs de treball de caporal/a de bomber/res i de bomber/a conductor/a del Servei de Bombers de Mallorca pel sistema de concurs de mèrits.

5.- El Consell Executiu del Consell Insular de Mallorca, en sessió de data 6 d'abril de 2022, va aprovar les bases i el barem de mèrits per al proveïment de llocs de treball de caporal/a de bomber/es i de bomber/a conductor/a del Servei de Bombers de Mallorca, adscrit a la Direcció Insular d'Emergències del Departament d'Hisenda i Funció Pública del Consell de Mallorca, mitjançant el sistema de concurs de mèrits (BOIB núm. 54, de 23 d'abril de 2022), en ús de l'atribució de l'article 36.l) del Reglament orgànic del Consell de Mallorca (BOIB núm. 89, de 19 de juliol de 2018).

6.- Correspon a la Presidència de la Corporació, a proposta del conseller executiu d'Hisenda i Funció Pública, efectuar la corresponent convocatòria, d'acord amb allò que es preveu a l'article 9.2.w) de la Llei 8/2000 de 27 d'octubre, de consells insulars, en relació amb l'article 5.g.3 del Decret d'organització del Consell de Mallorca de 9 de desembre de 2019 (BOIB núm. 167 de 12 de desembre de 2019 redactat d'acord amb la darrera modificació publicada en el BOIB núm. 29, de 24 de febrer de 2022).

7.- Atesa la proposta prèvia del conseller executiu d'Hisenda i Funció Pública i que s'han emesos els informes jurídic, econòmic i fiscalització de conformitat.

Per tot l'exposat, dict el següent

DECRET

1. Convocar el concurs de mèrits per al proveïment de llocs de treball de caporal/a de bombers/res i de bomber/a conductor/a del Servei de Bombers de Mallorca, adscrit a la Direcció Insular d'Emergències del Departament d'Hisenda i Funció Pública del Consell de Mallorca, inclosos a l'annex I, i els que s'hi incorporin en concepte de resultes (annex IV), d'acord amb les bases i el barem de mèrits aprovats pel Consell Executiu del Consell de Mallorca, en sessió de dia 6 d'abril de 2022 (BOIB núm. 54, de 23 d'abril de 2022).

2. Publicar aquest decret de convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) i establir que el termini per a presentar sol·licituds és de quinze dies hàbils a partir de l'endemà d'aquesta publicació.

3. Establir que les sol·licituds es poden presentar de forma telemàtica o de forma presencial d'acord amb el que indica la base 4.2:

a) Sol·licitud telemàtica: Es pot fer la sol·licitud de forma telemàtica per mitjà de la Seu Electrònica del Consell de Mallorca. Per poder fer una sol·licitud mitjançant aquest sistema, és necessari un certificat electrònic vàlid. La persona interessada ha d'accedir a la corresponent fitxa descriptiva del procediment publicada a la Seu Electrònica del Consell de Mallorca. La sol·licitud telemàtica requerirà firma digital per ser admesa.

b) Sol·licitud presencial: Es pot fer la sol·licitud de forma presencial mitjançant la presentació del model oficial (annex II), que està a disposició de les persones interessades al Servei de Selecció del Departament d'Hisenda i Funció Pública, c/ del General Riera, núm. 113 (edifici de la Llar de la Infància), i a la Seu del Consell de Mallorca. Les sol·licituds presencials s'hauran de presentar dins termini establert al Registre Electrònic del Consell de Mallorca ubicat a les adreces següents del municipi de Palma:

  • C/ del Palau Reial, núm. 1
  • C/ del General Riera, núm. 111 (edifici de la Llar de la Joventut)
  • C/ del General Riera, núm. 113 (edifici de la Llar de la Infància)
  • C/ del General Riera, núm. 67 (Institut Mallorquí d'Afers Socials)
  • Ctra. de Sóller, km. 3,5 (Institut de l'Esport Hípic de Mallorca)

L'horari d'atenció al públic del Registre és de 9 a 14 h, de dilluns a divendres.

A més, poden presentar-se en qualssevol dels llocs que es preveuen en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 de octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Si la sol·licitud s'envia per correu, la documentació corresponent s'ha de presentar a l'oficina de Correus en un sobre obert perquè el personal de Correus ha de datar i segellar l'exemplar destinat al Consell Insular de Mallorca, abans que es certifiqui, d'acord amb el que es disposa en l'article 31 del Reial decret 1829/1999, de 3 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament que regula la prestació dels serveis postals (BOE núm. 313, de 31 de desembre). Si l'oficina de Correus corresponent no data i segella la sol·licitud, s'ha d'entendre com a data vàlida de presentació la d'entrada en el Registre General del Consell Insular de Mallorca. D'acord amb l'art. 15 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment comú de les administracions públiques, els documents s'han de presentar en qualsevol de les dues llengües oficials de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Si es presenten en llengua estrangera, ha d'anar acompanyada de la traducció jurada corresponent en qualsevol dels dos idiomes oficials.

4. Publicar aquest decret a la Seu electrònica del Consell de Mallorca.

Contra aquest decret, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar directament el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu de Palma que correspongui, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l'endemà de rebre aquesta notificació.

Això no obstant, podeu interposar, si escau, qualsevol altre recurs que considereu oportú. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. >>

 

Palma, 24 de maig de 2022

El conseller executiu d'Hisenda i Funció Pública (Decret de 26-01-2021, BOIB núm. 12, de 28-01-2021) Josep Lluís Colom Martínez