Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

AJUNTAMENT DE PALMA

Núm. 300865
Departament de Personal. Negociat de Selecció i Provisió. Llista provisional persones admeses i excloses convocatòria concurs oposició taxa de reposició d’enginyer/a de camins, canals i ports de l’Ajuntament de Palma

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El regidor de l'Àrea d'Hisenda, Innovació i Funció Pública per decret número 9.249 de data 25 de maig 2022, ha resolt el següent:

1. Aprovar la llista provisional de persones admeses per prendre part al concurs oposició pel torn lliure, per a la cobertura de 3 places d'ENGINYER/A DE CAMINS,CANALS I PORTS , vacants a la plantilla de personal funcionari d'aquest Ajuntament pertanyents a l'Escala l'Administració Especial, Subescala tècnica, classe superior, especialitat Enginyer/a de Camins, Canals i Ports, grup A, subgrup A1, dotades pressupostàriament i corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2020, publicada al BOIB núm. 200, de 26 de novembre de 2020, en els termes establerts a l'Annex I que s'adjunta al present decret.

2. Aprovar la llista provisional de persones excloses per prendre part al concurs oposició pel torn lliure, per a la cobertura de 3 places d'ENGINYER/A DE CAMINS,CANALS I PORTS , vacants a la plantilla de personal funcionari d'aquest Ajuntament pertanyents a l'Escala l'Administració Especial, Subescala tècnica, classe superior, especialitat Enginyer/a de Camins, Canals i Ports, grup A, subgrup A1, dotades pressupostàriament i corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2020, publicada al BOIB núm. 200, de 26 de novembre de 2020, en els termes establerts a l'Annex II que s'adjunta al present decret.

Per esmenar el possible defecte o presentar els documents que siguin preceptius, les persones excloses o omeses disposen d'un termini de 10 dies hàbils, comptats des de la publicació de la relació de persones excloses al BOIB. Si no es presenten esmenes a la llista, aquesta esdevé definitiva.

3.- Publicar a la pàgina web www.palma.cat.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar per part de les persones interessades recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes davant el mateix òrgan que les hagi aprovat, d'acord amb l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. En cas de no interposar el recurs potestatiu de reposició es podrà interposar directament recurs contenciós administratiu, segons l'article abans esmentat i 45 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant el Jutjat contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació al BOIB.

 

Palma, a la data de la signatura electrònica (27 de maig de 2022)

La cap de Departament de Personal p.d. Decret de batlia núm. 3000, de 26/02/2014 (BOIB núm. 30, de 04/03/2014) Esperanza Vega Terrón

 

ANNEX I Relació provisional de persones admeses

NÚM

DNI

NOM

1

***2217**

AFAN DE RIVERA MORENO, JUAN ANTONIO

2

***7374**

AMEZCUA MORILLAS, MARIA AMPARO

3

***0099**

ASTOL PONS, JUAN

4

***7101**

BARAHONA BELLIDO, CRISTINA

5

***4660**

BLANES ECKERT, CAROLINA

6

***5617**

CALDES BAUZA, FRANCESC

7

***7933**

DE PABLO ESCOLA, ANTONIO

8

***9856**

DELL'AVO , CORRADO

9

***6658**

FERNANDEZ HERRERA, JAIRO

10

***5709**

GILI MULET, JOAN

11

***2970**

GOST AMENGUAL, MIQUEL

12

***2942**

GUZMAN GUZMAN, ASCENSION

13

***8114**

JIMENEZ BUEY, ARTURO

14

***7087**

KRÖGER , ARNE

15

***3939**

LACRUZ ROIG, RICARDO

16

***2903**

MARTINEZ COMAS, MARIA ESTHER

17

***1922**

MAS FIOL, MARIA DEL SALVADOR

18

***8098**

MAS MALONDRA, GUILLEM ANDREU

19

***4673**

MONTANER BERGES, LAURA ANGELA

20

***8299**

MORALEJO RODRIGUEZ, JAIME

21

***4756**

PEREZ LOPEZ, LUCIA

22

***8642**

POURTAU SALAS, PEDRO

23

***2660**

REUS SINTES, CATERINA

24

***0685**

RIERA FERRER, JUAN MIGUEL

25

***5514**

RIVERA BENNASSAR, MANEL

26

***7569**

SAGRERA NUÑEZ, DANIEL

27

***0091**

SIERRA GALBARRO, ANDREU

28

***7363**

SUSILLA GEORGIOU, ESTELA INES

 

ANNEX II Relació provisional de persones excloses

NÚM

DNI

NOM

MOTIU EXCLUSIÓ

OBSERVACIONS

1

***4232**

ALONSO I GARCIA, NURIA

LLENGUA CATALANA NIVELL B2

-MANCA COMPULSA CERTIFICAT DE CATALA

2

***3786**

ARA SALDAÑA, XAVIER

LLENGUA CATALANA NIVELL B2

-NO ACREDITA CERTIFICAT DE CATALA

3

***5991**

GONZALEZ LOPEZ, MANUEL

TÍTOL LLICENCIATURA ENGINYERIA CAMINS, CANALS I PORTS O GRAU MÉS MASTER UNIVERSITARI

-MANCA COMPULSA REQUISIT DE TITULACIO

4

***7993**

MOLLAR BORT, MARIA

LLENGUA CATALANA NIVELL B2

-MANCA COMPULSA CERTIFICAT DE CATALA

5

***0342**

MONTIS SANCHEZ, RAMON MARIA

ABONAMENT TAXA FORA DE TERMINI

-ABONAMENT DE TAXA FORA DE TERMINI

6

***4939**

MORELL DAMETO, PEDRO MARIANO

TÍTOL LLICENCIATURA ENGINYERIA CAMINS, CANALS I PORTS O GRAU MÉS MASTER UNIVERSITARI

-ACREDITACIÓ ERRONIA DEL REQUISIT DE TITULACIÓ

-MANCA COMPULSA REQUISIT DE TITULACIÓ

7

***5420**

MUDOY VILLALOBOS, FRANCISCO

ABONAMENT TAXA FORMA DE TERMINI

-ABONAMENT DE TAXA FORA DE TERMINI

8

***0117**

ORTEGA ALMENAR, JUAN JOSE

LLENGUA CATALANA NIVELL B2

-MANCA COMPULSA CERTIFICAT DE CATALA