Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

AJUNTAMENT DE PALMA

Núm. 300857
Departament de Personal. Negociat de Selecció i Provisió. Llista provisional persones admeses i excloses convocatòria concurs oposició taxa addicional d’estabilització de la feina temporal d’enginyer/a de camins, canals i ports de l’Ajuntament de Palma

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El regidor de l'Àrea d'Hisenda, Innovació i Funció Pública per decret número 9.248 de data 25 de maig 2022, ha resolt el següent:

1. Aprovar la llista provisional de persones admeses per prendre part al concurs oposició pel torn lliure, per a la cobertura d'1 plaça d'ENGINYER/A DE CAMINS,CANALS I PORTS , vacants a la plantilla de personal funcionari d'aquest Ajuntament pertanyents a l'Escala l'Administració Especial, Subescala tècnica, classe superior, especialitat Enginyer/a de Camins, Canals i Ports, grup A, subgrup A1, taxa addicional d'estabilització de la feina temporal, dotades pressupostàriament i corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2018, publicada al BOIB núm. 161, de 25 de desembre de 2018, en els termes establerts a l'Annex I que s'adjunta al present decret.

2. Aprovar la llista provisional de persones excloses per prendre part al concurs oposició pel torn lliure, per a la cobertura d'1 plaça d'ENGINYER/A DE CAMINS,CANALS I PORTS , vacants a la plantilla de personal funcionari d'aquest Ajuntament pertanyents a l'Escala l'Administració Especial, Subescala tècnica, classe superior, especialitat Enginyer/a de Camins, Canals i Ports, grup A, subgrup A1, taxa addicional d'estabilització de la feina temporal, dotades pressupostàriament i corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2018, publicada al BOIB núm. 161, de 25 de desembre de 2018, en els termes establerts a l'Annex II que s'adjunta al present decret.

Per esmenar el possible defecte o presentar els documents que siguin preceptius, les persones excloses o omeses disposen d'un termini de 10 dies hàbils, comptats des de la publicació de la relació de persones excloses al BOIB. Si no es presenten esmenes a la llista, aquesta esdevé definitiva.

3.- Publicar a la pàgina web www.palma.cat.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar per part de les persones interessades recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes davant el mateix òrgan que les hagi aprovat, d'acord amb l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. En cas de no interposar el recurs potestatiu de reposició es podrà interposar directament recurs contenciós administratiu, segons l'article abans esmentat i 45 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant el Jutjat contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació al BOIB.

 

Palma, a la data de la signatura electrònica (27 de maig de 2022)

La cap de Departament de Personal p.d. Decret de batlia núm. 3000, de 26/02/2014 (BOIB núm. 30, de 04/03/2014) Esperanza Vega Terrón

 

ANNEX I Relació provisional de persones admeses

NÚM

DNI

NOM

1

***2217**

AFAN DE RIVERA MORENO, JUAN ANTONIO

2

***7374**

AMEZCUA MORILLAS, MARIA AMPARO

3

***7101**

BARAHONA BELLIDO, CRISTINA

4

***4660**

BLANES ECKERT, CAROLINA

5

***5617**

CALDES BAUZA, FRANCESC

6

***7933**

DE PABLO ESCOLA, ANTONIO

7

***9856**

DELL'AVO , CORRADO

8

***2970**

GOST AMENGUAL, MIQUEL

9

***2942**

GUZMAN GUZMAN, ASCENSION

10

***8114**

JIMENEZ BUEY, ARTURO

11

***2903**

MARTINEZ COMAS, MARIA ESTHER

12

***1922**

MAS FIOL, MARIA DEL SALVADOR

13

***4673**

MONTANER BERGES, LAURA ANGELA

14

***0342**

MONTIS SANCHEZ, RAMON MARIA

15

***8299**

MORALEJO RODRIGUEZ, JAIME

16

***5420**

MUDOY VILLALOBOS, FRANCISCO

17

***4756**

PEREZ LOPEZ, LUCIA

18

***2660**

REUS SINTES, CATERINA

19

***7569**

SAGRERA NUÑEZ, DANIEL

20

***0091**

SIERRA GALBARRO, ANDREU

21

***7363**

SUSILLA GEORGIOU, ESTELA INES

 

ANNEX II Relació provisional de persones excloses

NÚM

DNI

NOM

MOTIU EXCLUSIÓ

OBSERVACIONS

1

***3786**

ARA SALDAÑA, XAVIER

LLENGUACATALANA NIVELL B2

-NO ACREDITA CERTIFICAT DE CATALA

2

***5991**

GONZALEZ LOPEZ, MANUEL

LLICENCIATURA EN ENGINYERIA DE CAMINS, CANALS I PORTS O GRAU MÉS MASTER UNIVERSITARI

ABONAMENT TAXA FORA DE TERMINI

-MANCA COMPULSA REQUISIT DE TITULACIÓ

-ABONAMENT DE TAXA FORA DE TERMINI

3

***7993**

MOLLAR BORT, MARIA

LLENGUACATALANA NIVELL B2

-MANCA COMPULSA CERTIFICAT DE CATALA

4

***0117**

ORTEGA ALMENAR, JUAN JOSE

LLENGUACATALANA NIVELL B2

-MANCA COMPULSA CERTIFICAT DE CATALÀ