Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

AJUNTAMENT DE CALVIÀ

Núm. 299705
Bases de la convocatòria per confeccionar una borsa de treball de la categoria de policia local

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Decret de Batlía

La plantilla de la Policia Local de Calvià compta actualment amb diverses vacants a la categoria d'agent de Policia Local, algunes de les quals estan previstes que siguin cobertes per personal funcionari de carrera mitjançant la propera oferta d'ocupació pública i d'altres, les persones titulars de les quals tenen reserva de plaça i s'han de substituir de forma transitòria. A més, es preveuen nombroses vacants addicionals arran de properes jubilacions.

La proximitat de la temporada alta estiuenca fa necessari que la plantilla de la Policia Local de Calvià compti amb tota la plantilla coberta, a fi d'assegurar una prestació correcta dels serveis policials a la ciutadania i a les persones que visitin el municipi.

Per això, en funció de les raons esmentades justificades de necessitat i urgència, a fi d'atendre les necessitats de provisió de llocs de treball que, si s'escau, es puguin produir a l'Àrea de Seguretat Ciutadana, s'ha de convocar una borsa de treball de Policia Local, d'acord amb el que preveu l'article 41 de la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de Coordinació de les Policies Locals de les Illes Balears.

És per això que aquesta Tinença de Batlía, en virtut de les competències que li atorga l'article 21.1.g) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, segons la redacció que en fa la Llei 11/1999 de 21 d'abril, disposa el següent:

Resolució

1. Aprovar les bases per confeccionar una borsa de treball, de POLICIA LOCAL, per al nomenament posterior com a personal funcionari interí. 

BASES

CARACTERÍSTIQUES DE LA CONVOCATÒRIA:

- Denominació de la plaça: Policia Local (subgrup C1)

- Nivell de titulació acadèmica: títol de batxiller o títols oficialment equivalents. En tot cas, l'equivalència haurà de ser aportada per la persona aspirant mitjançant certificació expedida a aquest efecte per l'administració competent.

- Nomenament com a personal funcionari interí.

- Funcions a desenvolupar: el desenvolupament de funcions pròpies del personal funcionari de carrera, pròpies de la seva categoria professional i dins de la Divisió policial que li assigni la Prefectura.                                                                                                

1. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

L'objecte d'aquesta convocatòria és confeccionar una borsa de treball de la categoria d'agent de Policia Local, per cobrir places vacants sempre que es doni alguna de les circumstàncies següents:

a) L'existència de places vacants quan no sigui possible cobrir-les per personal funcionari de carrera incloses a l'oferta d'ocupació pública del mateix any o de l'any següent. La vigència màxima del nomenament serà de tres anys improrrogables, el transcurs dels quals determina, en tot cas, el cessament del personal funcionari interí.

b) La substitució transitòria de les persones titulars.

c) Quan sigui necessari el nomenament de personal funcionari interí per manca d'efectius.

2. TAXES PER OPTAR A PROVES DE SELECCIÓ: 14,00 €

3.REQUISITS DE LES PERSONES ASPIRANTS

a) Tenir la nacionalitat espanyola.

b) Tenir 18 anys complerts.

c) Titulació acadèmica: títol de Batxiller o títols oficialment equivalents. En tot cas, l'equivalència haurà de ser aportada per la persona aspirant mitjançant certificació expedida a aquest efecte per l'administració competent.

d) No patir cap malaltia o defecte físic o psicofísic que impedeixi o menyscabi el desenvolupament correcte de les funcions, d'acord amb l'Annex 5 Quadre d'exclusions mèdiques del Decret 40/2019, de 24 de maig, pel qual s'aprova el Reglament marc de coordinació de les policies locals de les Illes Balears i es modifica el Decret 55/2017, de 15 de desembre, del Fons de Seguretat Pública de les Illes Balears .

e) No haver estat separada del servei de l'administració local, autonòmica o estatal, ni estar inhabilitada per exercir la funció pública.

f) No tenir antecedents penals per delictes dolosos.

g) Estar en possessió dels permisos de conducció de la classe A2 i B, els quals han d'estar en vigor a la data d'expiració del termini de presentació de sol·licituds.

h) Comprometre's, mitjançant una declaració jurada a portar armes i, si escau, a utilitzar-les, mitjançant una declaració expressa.

i) Acreditar la superació del curs de capacitació de Policia Local.

j) Coneixements de la llengua catalana, nivell B2, que s'acreditarà formalment mitjançant el certificat corresponent expedit pel Govern Balear o títol, diploma o certificat equivalent segons l'Ordre del Conseller d'Educació, Cultura i Universitats, de 21 de febrer de 2013 ( BOIB núm.34, de 12 de març de 2013).

k) Haver satisfet la taxa per optar a les proves de selecció de personal. Aquesta taxa es pot abonar al compte Caixabank ES61 2100 8009 1113 0009 0488. Aquest pagament ha d'estar clarament identificat (dades de la persona interessada i convocatòria), perquè la Corporació pugui comprovar aquest requisit per mitjans electrònics.

Per ser admeses les persones aspirants han de manifestar a les seves sol·licituds de participació que reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides, referides sempre a la data d'expiració del termini de presentació d'instàncies.

No obstant això:

- Pel que fa als requisits c) Titulació acadèmica, g) Permisos de conducció, i) Acreditar la superació del curs de capacitació de Policia Local ij) Coneixements de la llengua catalana, la persona aspirant els haurà d'acreditar en el moment de presentar la sol·licitud de participació en la convocatòria, excepte que autoritzi expressament aquest Ajuntament perquè els comprovi per mitjans electrònics.

Si en qualsevol moment del procés selectiu, la Comissió Tècnica de Valoració tingués coneixement que alguna persona aspirant no compleix un o diversos dels requisits exigits en aquesta convocatòria, amb audiència prèvia de la persona interessada, haurà de proposar la seva exclusió a l'Alcalde President, i us comunicarà, als efectes oportuns, les inexactituds o falsedats consignades a la sol·licitud d'admissió.

Amb anterioritat al nomenament com a personal funcionari interí, la persona interessada haurà de justificar aquells requisits que no hagués presentat al costat de la sol·licitud i que no obrin en poder d'aquest Ajuntament i haurà de fer constar la manifestació de no venir exercint cap lloc o activitat al sector públic delimitat per l'article 1 de la Llei 

53/1984, i que no percep pensió de jubilació, retir o orfandat. En el cas de dur a terme activitat privada ho haurà de declarar en el termini de deu dies des que sigui nomenat com a personal funcionari interí, a fi que, per la Corporació, es pugui adoptar sobre aquest tema acord de compatibilitat o incompatibilitat.

4. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

De conformitat amb el que disposa l'article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garanties dels drets digitals (BOE núm. 294, de 6 de desembre de 2018), s'informa  a les persones aspirants de:

a) Que el responsable del tractament de dades personals és l'Ajuntament de Calvià (C/ de Julià Bujosa Sans,batle, 1, 07184, Calvià), el qual disposa d'un fitxer de dades de caràcter personal denominat "Personal municipal" al qual s'incorporaran la sol·licitud d'admissió, documentació que s'hi acompanyi o que es generi arran de la convocatòria.

b) Que la finalitat del tractament d'aquestes dades és, entre d'altres, la convocatòria, la tramitació, la qualificació i la resolució del procés selectiu.

c) La possibilitat d'exercir els drets establerts als articles 15 a 22 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, general de protecció de dades. L'exercici d'aquests drets s'efectuarà d'acord amb les disposicions generals previstes a l'article 12 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garanties dels drets digitals.

L'òrgan administratiu davant el qual les persones interessades podran, si escau, exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició i la resta de drets reconeguts a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garanties dels drets digitals, és el Servei d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament de Calvià, situat al c/ Julià Bujosa Sans, batle, 1, 07184 (Calvià).

En cas que sigui necessari, algunes dades personals podran ser publicades al BOIB i al web d'aquesta Corporació ( www.calvia.com ) d'acord amb el que disposen les bases d'aquesta convocatòria i l'article 45.1.b) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

En compliment de l'article 15.1 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la informació pública i Bon govern (BOE núm. 295, de 10 de desembre de 2013), es fa constar que, en cas que la persona interessada hagi posat en coneixement de l'Ajuntament dades de salut, aquesta autoritza expressament el tractament d'aquestes dades per al compliment de les finalitats anteriorment exposades.

5. BORSA DE TREBALL

La borsa de treball estarà integrada per les persones aspirants que compleixin els requisits indicats a la base tercera, ordenades d'acord amb la nota final obtinguda en el curs bàsic de policies locals de l'EBAP més el nombre d'anys complets de serveis prestats i reconeguts com a Policia Local, atorgant 0,5 punts per any complet, sense que s'hagin de tenir en compte els mesos i els dies sobrants.

D'acord amb això, la puntuació final de cada aspirant s'ha d'obtenir sumant:

1.- La nota obtinguda al curs bàsic de policies locals de l'EBAP, multiplicada per 0,8 fins a un màxim de 8 punts

2.- El resultat de multiplicar cada any complet de serveis prestats i reconeguts com a Policia Local per 0,5, amb un màxim de 6 punts.

La puntuació màxima possible serà, per tant, de 14 punts.

En cas que dues o més persones aspirants obtinguin la mateixa qualificació total, es desfarà l'empat seguint, successivament, els criteris següents:

  • Ser dona.
  • Menor edat.
  • Sorteig.

La borsa de treball té una vigència de dos anys. En cas que quedés esgotada abans dels dos anys, la Corporació podrà obrir un nou termini perquè les persones interessades presentin les sol·licituds de participació, segons les condicions d'aquestes bases.

6. COMISSIÓ TÈCNICA DE VALORACIÓ

La Comissió Tècnica de Valoració ha de confeccionar la llista de les persones aspirants, ordenades d'acord amb el que indica la base anterior.

La Comissió Tècnica de Valoració estarà integrada per les persones següents:

President:

Sr. Antonio Pascual Vallejo, en substitució Sr. Jaime Jaume Marcó

Vocals:

Sr. Manuel Pedraza Alfaro, en substitució Sr. Domingo Bonet Rigo

Sr. Jorge Bauzá Correoso, en substitució Sr. Emilio Viñau Bisbal

Tindrà dret a assistir una persona designada per la representació del personal, com a observadora del procés, amb veu però sense vot.

7. FUNCIONAMENT DE LA BORSA: CRIDA I SITUACIÓ DE LES PERSONES INTEGRANTS

7.1. Les persones que integren la borsa de treball, a fi d'oferir-los un lloc de treball, estan en situació de disponible o no disponible.

Quan s'hagi de cobrir un lloc de treball de la categoria de Policia Local a qualsevol de les unitats de l'Àrea de Seguretat Ciutadana, s'oferirà, segons l'ordre de prelació, de les persones que integrin la borsa de treball i que es trobin a la situació de disponible.

Si hi ha més d'un lloc de treball a cobrir, es poden fer trucades col·lectives simultànies a tantes persones aspirants en situació de disponible a la borsa com es consideri necessari. En aquest cas, els llocs oferts s'han d'adjudicar per ordre rigorós de prelació de les persones integrants de la borsa que hagin manifestat la seva conformitat.

7.2. S'ha de comunicar a la persona que correspongui el lloc i el termini en què s'ha de presentar. Si la persona no manifesta la seva conformitat amb el nomenament en el termini d'un dia hàbil –o el segon dia hàbil següent si la trucada es fa en divendres–, així com la seva disposició a incorporar-se en el termini indicat pel servei de RR.HH., s'entendrà que renuncia a l'oferiment.

7.3. A les persones aspirants que renunciïn al lloc de forma expressa o tàcita – d'acord amb el punt anterior – passaran al darrer lloc de la llista de la borsa, excepte que al·leguin, en el moment de la trucada, la concurrència d'alguna de les circumstàncies següents, que s'han de justificar documentalment dins dels tres dies hàbils següents:

a) Estar en període d'embaràs, de maternitat o de paternitat, d'adopció o d'acolliment permanent o preadoptiu, incloent-hi el període en què sigui procedent la concessió d'excedència per tenir cura de fills i filles per qualsevol dels supòsits anteriors.

b) Prestar serveis com a personal funcionari de carrera o interí de la Policia Local en un municipi de les Illes Balears .

c) Patir malaltia o incapacitat temporal.

7.4. Les persones interessades, a fi de quedar en situació de disponible, estan obligades a comunicar per escrit a Recursos Humans la finalització de les situacions previstes a l'apartat anterior, amb la justificació documental corresponent.

7.5. La renúncia posterior d'una persona funcionària interina al lloc de treball que ocupa, així com l'incompliment del deure de prendre possessió del lloc de treball prèviament acceptat, suposa l'exclusió de la borsa de treball, excepte que aquestes circumstàncies es produeixin a conseqüència de la trucada per ocupar un altre lloc de treball en un altre cos, escala o especialitat, subescala, classe o categoria de l'administració pública o en els casos de força major.

7.6. El personal funcionari interí, quan cessi en el lloc de treball, llevat que sigui a conseqüència de renúncia voluntària, s'ha d'incorporar automàticament a la borsa de treball al lloc que li correspongui d'acord amb la puntuació obtinguda segons el que estableix la base cinquena.

7.7. Estaran en la situació de no disponible - fins que comuniquin a RR.HH., en la forma prevista a l'apartat 7.4 la finalització de les situacions esmentades - les persones integrants de la borsa de treball que no hagin acceptat el lloc ofert perquè es trobin en alguna de les situacions que preveu l'apartat 7.3 d'aquestes bases. Mentre una persona estigui en la situació de no disponible, no li trucarà per oferir-li un lloc de treball.

7.8. Estaran en la situació de disponible la resta de persones que integren la borsa de treball, amb la conseqüència que  sel's  ha de trucar per oferir-los un lloc de treball d'acord amb la seva posició a la borsa.

8. DATA LÍMIT DE PRESENTACIÓ D'INSTÀNCIES.

El termini per presentar la sol·licitud de participació és de deu dies naturals, comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquestes bases al BOIB. Els successius anuncis es publicaran únicament a la pàgina web de l'Ajuntament www.calvia.com .

Les sol·licituds de participació i la documentació que correspongui s'hauran de presentar al Registre General d'entrada, o en qualsevol de les formes previstes a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

9. INTERPOSICIÓ DE RECURSOS

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictada, d'acord amb allò que disposa l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. El termini per interposar-lo és d'un mes, comptador des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució, i en aquest cas no es pot interposar recurs contenciós administratiu fins que s'hagi resolt expressament el de reposició o s'hagi produït la seva desestimació presumpta.

El recurs de reposició sua de presentar al Registre General d'aquest Ajuntament a les dependències i mitjans a què es refereix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, i s'entendrà desestimat quan no es resolgui i notifiqui en el termini d'un mes, comptadors des de l'endemà de la seva interposició, cas en què quedarà expedita la via contenciosa administrativa.

Si no s'utilitza el recurs potestatiu de reposició, s'ha d'interposar directament recurs contenciós administratiu, d'acord amb el que estableix l'article 123 anteriorment esmentat, i els articles 45 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, davant dels jutjats contenciosos administratius de Palma de Mallorca, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució.

 

(Signat electrònica: 25 de maig de 2022)

El tinent de batle delegat de Serveis Generals i Infraestructures (Delegació per resolució d'Alcaldia de data 17/06/2019) Joan Recasens Oliver