Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

AJUNTAMENT DE PALMA

Núm. 300870
Departament de Personal. Servei de Selecció i Provisió. Aprovació de la llista de persones aspirants per formar part del borsí provisional, per cobrir amb caràcter d’interinitat places de la Subescala tècnica d’Administració Especial de Treballador/a Social de l’Ajuntament de Palma

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El regidor de l'Àrea d'Hisenda, Innovació i Funció Pública, per resolució número 202209275 de 25 de maig de 2022, va acordar el següent:

PRIMER.- Aprovar l'annex que s'adjunta, segons la proposta de notes definitives de la fase d'oposició efectuada pel tribunal qualificador de les proves del procés selectiu de la convocatòria per concurs oposició pel torn lliure de 41 places de treballador/a social, vacants en la plantilla de personal funcionari d'aquest Ajuntament pertanyent a l'Escala d'Administració Especial, subescala tècnica, classe tècnics/as mitjans, especialitat treball social, grup A, subgrup A2, dotades pressupostàriament, corresponents a la taxa d'estabilització de feina temporal de les  ofertes públiques d'ocupació del anys 2017 i 2018 i 5 places de treballador/a social, inclosa la reserva per a les persones amb discapacitat, vacants en la plantilla de personal funcionari d'aquest Ajuntament pertanyent a l'Escala l'Administració Especial, Subescala Tècnica, Classe Tècnics/as Mitjans, especialitat treball social, grup A, subgrup A2, dotades pressupostàriament, corresponents a la taxa de reposició de les ofertes públiques d'ocupació del anys 2016, 2017 i 2018.

El present borsí, té caràcter provisional d'acord amb allò establert a l'article 4.10 del Decret 30/2009 de 22 de maig, pel qual s'aprova el procediment de selecció de personal funcionari interí al servei de l'administració de la comunitat autònoma de les illes balears, “exhaurida la possibilitat de l'apartat anterior, abans d'aplicar el procediment extraordinari i només fins a la constitució definitiva de la borsa de treball que tindrà lloc quan acabi el procés selectiu de personal funcionari d'un determinat cos, escala o especialitat, pot utilitzar-se, per nomenar personal funcionari interí d'aquest mateix cos, escala o especialitat, la relació de les persones aspirants que hagin aprovat alguna de les proves o exercicis realitzats fins a aquell moment, d'acord amb l'ordre de prelació recollit en l'article 3.4 d'aquest Decret. Les persones funcionàries interines que comencin a prestar serveis com a conseqüència d'aquest supòsit, estaran en la situació de no disponible en la borsa que es constitueixi en acabar el procés selectiu esmentat. En el moment del cessament s'incorporen automàticament a la borsa ordinària constituïda, en l'ordre de prelació que els correspongui d'acord amb l'apartat 3 d'aquest article.”

SEGON.- Publicar aquesta Resolució en el tauler d'anuncis virtual, en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i al web de l'Ajuntament de Palma.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar per part de les persones interessades recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes davant el mateix òrgan que les hagi aprovat, d'acord amb l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. En cas de no interposar el recurs potestatiu de reposició es podrà interposar directament recurs contenciós administratiu, segons l'article abans esmentat i 45 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant el Jutjat contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació al BOIB.

 

Palma, a la data de la signatura electrònica (27 de maig de 2022)

La cap de Departament de Personal p.d. Decret de batlia núm. 3000, de 26/02/2014 (BOIB núm. 30, de 04/03/2014) Esperanza Vega Terrón

 

 

NOM I LLINATGES

DNI

TOTAL

GARCIA ARREDONDO, BARBARA

*

*

*

2

6

7

3

*

*

45,970

GIBERT ROSSELLO, VICTORIA DIANA

*

*

*

8

9

3

1

*

*

41,230

PALOU GARCIA DE BLAS, LETICIA MARIA

*

*

*

1

5

8

5

*

*

40,620

BUENO RODRIGUEZ, LORENA

*

*

*

8

2

8

6

*

*

40,500

SUAU ESCARRER, CATALINA

*

*

*

5

4

9

7

*

*

40,140

MONROY TOMAS, MARIA ESTELA

*

*

*

6

9

0

1

*

*

40,110

JUANICO SOLER, MARIA ANTONIA

*

*

*

4

8

9

6

*

*

39,730

CALAFAT RAMIREZ, MARIA MAGDALENA

*

*

*

5

3

1

7

*

*

38,920

FERRER ESCALAS, PATRICIA

*

*

*

1

6

9

5

*

*

38,590

GUARDIOLA GARCIA, NOELIA

*

*

*

2

7

0

4

*

*

38,550

MUÑOZ SANTOS, EVA

*

*

*

3

7

8

0

*

*

38,540

SANCHEZ GOMEZ, CRISTINA

*

*

*

5

9

0

9

*

*

38,260

CASTO HINOJOSA, PATRICIA

*

*

*

2

0

9

3

*

*

38,170

GARCIA GOMEZ, MARIA

*

*

*

7

8

8

9

*

*

37,900

SERRA HEREDIA, FRANCISCA

*

*

*

5

4

5

0

*

*

37,440

MERCADER OLIVER, NATALIA

*

*

*

4

7

6

3

*

*

37,100

RUIZ LOPEZ, MARIA JESUS

*

*

*

2

8

3

7

*

*

37,100

VIOLA DROGO, ROMINA PAULA

*

*

*

2

3

3

3

*

*

36,950

CIFRE FERRAGUT, MARGARITA

*

*

*

4

2

7

6

*

*

36,890

GONZALEZ GALLARDO, ALBA

*

*

*

6

4

9

8

*

*

36,110

MARTINEZ GONZALEZ, ALEJANDRO SANTIAGO

*

*

*

8

7

7

9

*

*

36,020

ROIG COMAS, MARIA

*

*

*

1

4

0

0

*

*

35,230

SASTRE CARBONELL, CATY

*

*

*

4

9

3

0

*

*

35,150

CIRAC FERNANDEZ, ESTHER

*

*

*

6

5

1

8

*

*

35,090

SALAS MARCOS, VERONICA

*

*

*

4

5

6

5

*

*

34,540

BORDOY PURXET, CRISTOBAL

*

*

*

0

7

5

0

*

*

34,450

AGUILAR ORDENES, FRANCISCA GABRIELA

*

*

*

7

6

5

6

*

*

33,440

GUILLEN PALOMARES, JUANA MARIA

*

*

*

1

1

0

3

*

*

33,150

ORTEGA MINGUILLON, IGNACIO

*

*

*

5

6

8

1

*

*

32,960

BARCELO JULIA, FRANCISCA MARIA

*

*

*

1

6

7

4

*

*

32,870

GARCIA GONZALEZ, PAULA

*

*

*

2

4

6

4

*

*

32,810

ROMAN LOPEZ , ENCARNACION

*

*

*

2

6

3

5

*

*

32,800

GARCIA PINEL, ELENA

*

*

*

2

7

8

6

*

*

32,460

GELABERT MORELL, FRANCISCA

*

*

*

9

4

8

5

*

*

32,400

OROZ GALMES, MARIA DEL CARME

*

*

*

2

2

8

8

*

*

32,250

BLASCO ESCANDELL, MARINA

*

*

*

1

8

6

2

*

*

32,200

REINOSO CRESPO, MARINA

*

*

*

9

1

3

3

*

*

32,200

CABOT CAÑELLAS, CATALINA ANA

*

*

*

4

9

2

1

*

*

32,130

LLABRES LLABRES, MARIA

*

*

*

9

7

8

4

*

*

32,080

CARBONELL PONS, YOLANDA

*

*

*

5

2

6

8

*

*

31,850

VARA CIFRE, JUANA MARIA

*

*

*

6

6

6

1

*

*

31,830

FIOL ALDAZ, IRENE

*

*

*

0

7

9

3

*

*

31,670

SOLIVELLAS VANRELL, MARIA ANTONIA

*

*

*

8

2

9

3

*

*

31,630

CANYELLES PERICAS, FRANCISCA

*

*

*

8

2

6

9

*

*

31,620

REINES BESTARD, ELISABET MARIA

*

*

*

3

7

3

8

*

*

31,060

VICH LOZANO, GLORIA VANESSA

*

*

*

0

6

7

7

*

*

30,130

ORELL GARRIDO, ROSA

*

*

*

5

1

2

1

*

*

30,100

CLADERA COLOM, MARGALIDA

*

*

*

8

0

0

5

*

*

29,730

MULLER FLURY, MICHAEL LORENZO

*

*

*

0

8

4

8

*

*

29,670

CASTELLO POMAR, CRISTINA ISABEL

*

*

*

0

7

7

3

*

*

29,470

SINA ZAMORA, SUSANA

*

*

*

2

2

2

1

*

*

29,420

LOPEZ LUCENA, TANIA CRISTINA

*

*

*

0

0

0

3

*

*

29,370

LOPEZ MECA, ESTEL

*

*

*

1

6

2

5

*

*

29,220

BISBAL OLIVER, CELINA ANAIS

*

*

*

5

1

0

7

*

*

29,200

DEBAECKER GARCIA DE CASTRO, ELENA

*

*

*

4

5

8

1

*

*

29,080

MONTEAGUDO PALMA, NATALIA

*

*

*

7

2

3

0

*

*

29,000

SALES POQUET, CATALINA

*

*

*

2

1

8

2

*

*

28,970

QUESADA PROVENZAL, RAQUEL

*

*

*

3

7

1

5

*

*

28,400

SORIA FAJARDO, NOEMI

*

*

*

7

7

4

0

*

*

28,080

FERNANDEZ ROMERO, ESTHER

*

*

*

4

7

2

3

*

*

26,330

CALDENTEY QUETGLAS, FRANCISCA DEL PILAR

*

*

*

3

8

0

8

*

*

24,370

ULLOA MOREY, MARIA DELS ANGELS

*

*

*

5

4

1

6

*

*

23,660

UCENDO SANCHIS, MARIA VICTORIA

*

*

*

3

9

2

1

*

*

23,600

FERRANDO LLOBERA, MARGALIDA

*

*

*

1

1

4

0

*

*

23,400

POUSIBET VASCO, TERESA

*

*

*

6

8

1

1

*

*

23,020

PERPINYA URIBE, ROSA MARIA

*

*

*

6

8

0

1

*

*

22,520

GONZALEZ FAVA, REYES

*

*

*

4

5

2

0

*

*

22,210

CANALS CHAVERO CAROLINA

*

*

*

6

3

7

1

*

*

22,150

XAMENA ARANDA, LAURA

*

*

*

2

1

5

7

*

*

21,380

RAMOS PEREZ, MARIA ISABEL

*

*

*

4

5

3

6

*

*

21,350

ROSSELLO DAUREO, AUBA

*

*

*

9

0

9

3

*

*

21,080

PECO SANS, MARIA ANTONIA

*

*

*

1

9

8

6

*

*

20,950

AMENGUAL NAVARRO, LIA

*

*

*

4

1

1

3

*

*

20,660

RIPOLL VANRELL, LLUCIA JERONIA

*

*

*

0

6

5

4

*

*

15,260

GARCIA MARQUEZ, EVA

*

*

*

7

5

2

4

*

*

14,500

FORONDA GAYA, MARINA

*

*

*

9

6

6

5

*

*

13,870

DIEZ MOLLA, MARIA LUISA

*

*

*

2

6

1

2

*

*

13,280

BAUZA BENESTAR, MARGARITA

*

*

*

3

1

6

2

*

*

13,040

DE LA TORRE ACOSTA, AGUSTINA

*

*

*

4

6

9

3

*

*

12,950

HERNANDEZ PECERO, IRENE FERNANDA

*

*

*

1

1

1

9

*

*

12,580

CAÑELLAS CAÑELLAS , PETRA

*

*

*

7

1

8

7

*

*

12,300

BONET VIDAL, Mª DEL PILAR

*

*

*

1

4

5

1

*

*

11,920

DELGADO BLEDA, MARIA DEL CARMEN

*

*

*

0

8

6

6

*

*

11,830

BLESA VIDAL, ISIDRO

*

*

*

2

5

6

4

*

*

11,130

MUNTANER GARCIA, GABRIEL

*

*

*

4

6

9

2

*

*

10,920