Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

ESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

Núm. 301136
Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, a proposta de la directora gerent de l’Escola Balear d’Administració Pública, per la qual s’exclou a tres aspirants del concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos facultatiu superior, escala arquitectura, de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l’illa de Mallorca

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La directora gerent de l'Escola Balear d'Administració Pública ha formulat la proposta de resolució següent:

Fets

1. En data 1 d'abril de 2021, es va publicar al BOIB (núm. 44) la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 17 de març de 2021, a proposta de la directora general de Funció Pública, per la qual es convoca un concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del cos facultatiu superior, escala arquitectura, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l'illa de Mallorca.

2. En data 22 d'abril de 2021, el senyor Oriol Casamor Molina, va presentar una sol·licitud per a participar en el concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del cos facultatiu superior, escala arquitectura de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l'illa de Mallorca.

3. En data 26 d'abril de 2021, el senyor Erik Herrera Iturat, va presentar una sol·licitud per a participar en el concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del cos facultatiu superior, escala arquitectura, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l'illa de Mallorca.

4. En data 26 d'abril de 2021, la senyora Pilar Revés Ballesté, va presentar una sol·licitud per a participar al concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del cos facultatiu superior, escala arquitectura, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l'illa de Mallorca.

5. En data 2 d'octubre de 2021, es varen publicar al BOIB (núm. 135) les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses del concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del cos facultatiu superior, escala arquitectura, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l'illa de Mallorca. A l'esmentada llista el Sr. Oriol Casamor Molina, el Sr. Erik Herrera Iturat i la Sra. Pilar Revés Ballesté hi apareixen com a admesos condicionalment, pendent de l'homologació del nivell de llengua catalana.

6. A la sol·licitud els tres aspirants esmentats signen una declaració responsable de complir els requisits establerts en la convocatòria i amb la documentació adjunta, pel que fa a l'acreditació del requisit de coneixements de llengua catalana exigit, adjunten un certificat expedit per un Institut de Catalunya que indica que acredita el compliment de les condicions d'equivalència amb els certificats de la Direcció General de Política Lingüística, Suficiència (C1 del MERC).

7. Els certificats que expedeix la Generalitat de Catalunya als alumnes dels seus centres un cop finalitzats els estudis reglats d'ESO o batxillerat i que acrediten una equivalència, no es reconeixen a les Illes Balears.

Per aquest motiu, les persones que hagin cursat els estudis d'ESO o de batxillerat a Catalunya i compleixin els requisits establerts en la normativa vigent, han de sol·licitar l'homologació amb els certificats oficials de coneixements de llengua que expedeix la Direcció General de Política Lingüística de la CAIB.

8. En data 27 d'abril de 2022 es va notificar a la Sra. Pilar Revés Ballesté, i el 22 d'abril de 2022 es va emetre notificació al Sr. Oriol Casamor Molina i al Sr. Erik Herrera Iturat relativa al tràmit d'audiència de data 21 d'abril de 2022, pel qual s'atorgava un termini de 10 dies hàbils, per aportar l'homologació de coneixements de llengua catalana que expedeix la Direcció General de Política Lingüística de la CAIB, i acreditar el compliment del requisit exigit en la convocat``oria de la borsa extraordinària esmentada.

9. En data 13 de maig de 2022 no consta que el Sr. Oriol Casamor Molina, el Sr. Erik Herrera Iturat i la Sra. Pilar Revés Ballesté hagin presentat cap escrit acreditant l'homologació del títol de català de la Direcció General de Política Lingüística de la CAIB.

Fonaments de dret

1. La Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

2. El Decret 30/2009, de 22 de maig, pel qual s'aprova el procediment de selecció de personal funcionari interí al servei de l'administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

3. La Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 17 de març de 2021, a proposta de la directora general de Funció Pública, per la qual es convoca un concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del cos facultatiu superior, escala arquitectura, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l'illa de Mallorca.

Proposta de resolució

Propòs a la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat que dicti una resolució en els termes següents:

1. Excloure al Sr. Oriol Casamor Molina, al Sr. Erik Herrera Iturat i a la Sra. Pilar Revés Ballesté del concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del cos facultatiu superior, escala arquitectura, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l'illa de Mallorca.

2. Declarar desistits de la seva sol·licitud al Sr. Oriol Casamor Molina, al Sr. Erik Herrera Iturat i a la Sra. Pilar Revés Ballesté, atesa la manca d'esmena en el termini de 10 dies hàbils concedit a la Sra. Pilar Revés Ballesté i el rebuig de notificació per caducitat dels aspirants Oriol Casamor Molina i Erik Herrera Iturat .

3. Publicar la Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, a la seu electrònica de la Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i en el web <http://oposicions.caib.es>.

Per tot això, dict la següent

Resolució

Manifestar la conformitat amb la proposta de resolució i dictar-ne resolució en els mateixos termes.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que la dicta en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà d'haver-ne rebut la notificació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver rebut la notificació de la resolució, d'acord amb els articles 8.2 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

(Signat electrònicament: 18 de maig de 2022)

La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat

Mercedes Garrido Rodríguez

 

La direcció gerència proposant

María del Carmen Iglesias Manjón

 

ANNEX 1 Llista definitiva de persones excloses

1. S'afegeix a la llista definitiva de persones excloses, les persones següents:

Nom

DNI

Motiu d'exclusió

CASAMOR MOLINA, ORIOL

***2170*

NO ACREDITA ELS CONEIXEMENTS DE LLENGUA CATALANA REQUERITS

HERRERA ITURAT, ERIK

***2574*

NO ACREDITA ELS CONEIXEMENTS DE LLENGUA CATALANA REQUERITS

REVÉS BALLESTÉ, PILAR

***4668*

NO ACREDITA ELS CONEIXEMENTS DE LLENGUA CATALANA REQUERITS

 

ANNEX 2

Llista definitiva de persones aspirants admeses

2. S'elimina de la llista definitiva de persones aspirants admeses, les persones indicades al punt anterior.