Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

ESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

Núm. 301127
Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, a proposta de la directora gerent de l’Escola Balear d’Administració Pública, per la qual s’exclou a tres aspirants del concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos facultatiu tècnic, escala humanística i de ciències socials, especialitat cooperació, de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l’illa de Mallorca

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La directora gerent de l'Escola Balear d'Administració Pública ha formulat la proposta de resolució següent:

Fets

1. En data 22 de desembre de 2020, es va publicar al BOIB (núm. 212) la Resolució de la consellera d'Administracions Públiques i Modernització de 10 de desembre de 2020, a proposta de la directora gerent de l'Escola Balear d'Administració Pública, per la qual es convoca un concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del cos facultatiu tècnic, escala humanística i de ciències socials, especialitat cooperació, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l'illa de Mallorca.

2. En data 16 de gener de 2021, es va publicar al BOIB (núm. 7) la Resolució de la consellera d'Administracions Públiques i Modernització de 23 de desembre de 2020, de modificació de la resolució de 10 de desembre de 2020, per la qual es convoca un concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del cos facultatiu tècnic, escala humanística i de ciències socials, especialitat cooperació, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l'illa de Mallorca.

3. En data 4 de febrer de 2021, la senyora Marta Diago Moscardó, va presentar una sol·licitud per a participar en el concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del cos facultatiu tècnic, escala humanística i de ciències socials, especialitat cooperació, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l'illa de Mallorca.

4. En data 28 de desembre de 2020, el senyor Oriol Lupiáñez Vega, va presentar una sol·licitud per a participar en el concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del cos facultatiu tècnic, escala humanística i de ciències socials, especialitat cooperació, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l'illa de Mallorca.

5. En data 4 de febrer de 2021, el senyor Marçal Roca Clusellas, va presentar una sol·licitud per a participar en el concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del cos facultatiu tècnic, escala humanística i de ciències socials, especialitat cooperació, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l'illa de Mallorca.

6. En data 2 d'octubre de 2021, es varen publicar al BOIB (núm. 135) les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses del concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del cos facultatiu tècnic, escala humanística i de ciències socials, especialitat cooperació, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l'illa de Mallorca. A l'esmentada llista la Sra. Marta Diago Moscardó, el Sr. Oriol Lupiánez Vega i el Sr. Marçal Roca Clusellas hi apareixen com a admesos condicionalment, pendent de l'homologació del nivell de llengua catalana.

7. A la sol·licitud els tres aspirants esmentats signen una declaració responsable de complir els requisits establerts en la convocatòria i amb la documentació adjunta, pel que fa a l'acreditació del requisit de coneixements de llengua catalana exigit, adjunten un certificat expedit per un Institut de Catalunya que indica que acredita el compliment de les condicions d'equivalència amb els certificats de la Direcció General de Política Lingüística, Suficiència (C1 del MERC).

8. Els certificats que expedeixen la Generalitat de Catalunya als alumnes dels seus centres un cop finalitzats els estudis reglats d'ESO o batxillerat i que acrediten una equivalència, no es reconeixen a les Illes Balears.

Per aquest motiu, les persones que hagin cursat els estudis d'ESO o de batxillerat a Catalunya i compleixin els requisits establerts en la normativa vigent, han de sol·licitar l'homologació amb els certificats oficials de coneixements de llengua que expedeix la Direcció General de Política Lingüística de la CAIB.

9. En data 8 de febrer de 2022 la Sra. Marta Diago Moscardó aporta dos documents, es tracta del mateix certificat presentat anteriorment, en el termini de presentació de sol.licituds, expedit per l'institut J. O. del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, i d'un segon document, un diploma de nivell C1 expedit en data 2 de desembre de 2021, document extemporani, atès que el termini de presentació de sol.licituds establert a la convocatòria finalitzà el 8 de febrer de 2021.

10. En data 20 d'abril de 2022 es va notificar a la Sra. Marta Diago Moscardó i al Sr. Marçal Roca Clusellas, i el 27 d'abril de 2022 es va notificar a Oriol Lupiáñez Vega el tràmit d'audiència de data 12 d'abril de 2022, pel qual s'atorgava un termini de 10 dies hàbils per aportar l'homologació de coneixements de llengua catalana que expedeix la Direcció General de Política Lingüística de la CAIB, i acreditar el compliment del requisit exigit en la convocat``oria de la borsa extraordinària esmentada.

11. En data 4 de maig de 2022 el Sr. Marçal Roca Clusellas aporta el mateix certificat presentat en termini de presentació d'instàncies, expedit per l'institut T. del P. del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

12. En data 13 de maig de 2022 no consta que la Sra. Marta Diago Moscardó, el Sr. Marçal Roca Clusellas i el Sr. Oriol Lupiáñez Vega hagin acreditat l'homologació del títol de català de la Direcció General de Política Lingüística de la CAIB.

Fonaments de dret

1. La Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

2. El Decret 30/2009, de 22 de maig, pel qual s'aprova el procediment de selecció de personal funcionari interí al servei de l'administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

3. La Resolución de la consejera de Administraciones Públicas y Modernización de 10 de diciembre de 2020, a propuesta de la directora gerente de la Escuela Balear de Administración Pública, por la cual se convoca un concurso para constituir una bolsa extraordinaria para cubrir, con carácter de interinidad, plazas vacantes del cuerpo facultativo técnico, escala humanística y de ciencias sociales, especialidad cooperación, de la Administración especial de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, en la isla de Mallorca.

4. La Resolución de la consejera de Administraciones Públicas y Modernización de 23 de diciembre de 2020, de modificación de la resolución de 10 de diciembre de 2020, por la cual se convoca un concurso para constituir una bolsa extraordinaria para cubrir, con carácter de interinidad, plazas vacantes del cuerpo facultativo técnico, escala humanística y de ciencias sociales, especialidad cooperación, de la Administración especial de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, en la isla de Mallorca.

Proposta de resolució

Propòs a la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat que dicti una resolució en els termes següents:

1. Excloure a la Sra. Marta Diago Moscardó, al Sr. Marçal Roca Clusellas i al Sr. Oriol Lupiáñez Vega del concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del cos facultatiu tècnic, escala humanística i de ciències socials, especialitat cooperació, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l'illa de Mallorca.

2. Declarar desistits de la seva sol·licitud la Sra. Marta Diago Moscardó, el Sr. Marçal Roca Clusellas i el Sr. Oriol Lupiáñez Vega, atesa la manca d'esmena en el termini de 10 dies hàbils concedit.

3. Publicar la Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, a la seu electrònica de la Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i en el web <http://oposicions.caib.es>.

Per tot això, dict la següent

 

Resolució

Manifestar la conformitat amb la proposta de resolució i dictar-ne resolució en els mateixos termes.

Interposición de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que la dicta en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà d'haver-ne rebut la notificació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver rebut la notificació de la resolució, d'acord amb els articles 8.2 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

  

(Signat electrònicament 18 de maig de 2022)

La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat

Mercedes Garrido Rodríguez

 

La direcció gerència proposant

María del Carmen Iglesias Manjón

  

ANNEX 1

Lista definitiva de persones excloses

1. S'afegeix a la llista definitiva de persones excloses, les persones següents:

Nom

DNI

Motiu d'exclusió

DIAGO MOSCARDÓ, MARTA

***6491*

NO ACREDITA ELS CONEIXEMENTS DE LLENGUA CATALANA REQUERITS

LUPIAÑEZ VEGA, ORIOL

***7665*

NO ACREDITA ELS CONEIXEMENTS DE LLENGUA CATALANA REQUERITS

ROCA CLUSELLAS, MARÇAL

***2498*

NO ACREDITA ELS CONEIXEMENTS DE LLENGUA CATALANA REQUERITS

 

ANNEX 2

Lista definitiva de persones aspirants admeses

2. S'elimina de la llista definitiva de persones aspirants admeses, les persones indicades al punt anterior