Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

CONSELL DE GOVERN

Núm. 304182
Acord del Consell de Govern de 30 de maig de 2022 pel qual el Consell de Govern es dona per assabentat del nomenament de la directora i gerent de l’Institut Balear de l’Habitatge

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

D'acord amb l'article 16.2 dels Estatuts de l'entitat pública empresarial Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI), aprovats mitjançant el Decret 17/2015, de 10 d'abril, ha de nomenar el director i gerent o directora i gerent de l'IBAVI el Consell d'Administració, a proposta de la persona titular de la presidència de l'entitat, la qual recau en el conseller competent en matèria d'habitatge; en aquest cas, el conseller de Mobilitat i Habitatge.

De conformitat amb això, d'una banda, mitjançant l'Acord del Consell d'Administració de l'IBAVI adoptat en la sessió que es va dur a terme per videoconferència el dia 9 de maig de 2022 es va disposar el cessament de la senyora Cristina Ballester Parets com a directora i gerent de l'IBAVI amb efectes d'aquest dia.

De l'altra, el Consell d'Administració de l'IBAVI, en la sessió que es va dur a terme mitjançant videoconferència el dia 20 de maig de 2022, va aprovar, a proposta del president de l'ens, el nomenament de la senyora Maria Olvido Terrassa Roca com a titular de la Gerència de l'Institut Balear de l'Habitatge, amb efectes des de la signatura del seu contracte laboral.

D'acord amb l'article 21 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i amb l'article 16.2 dels Estatuts de l'IBAVI, s'ha de comunicar al Consell de Govern el nomenament i el cessament de la persona titular de la Gerència d'aquesta entitat pública empresarial.

Per tot això, el Consell de Govern, a proposta del conseller de Mobilitat i Habitatge, en la sessió de 30 de maig de 2022, adoptà, entre d'altres, l'Acord següent:

Primer. Donar-se per assabentat dels acords adoptats pel Consell d'Administració de l'Institut Balear de l'Habitatge en les sessions que es varen dur a terme per videoconferència el dia 9 de maig de 2022, en virtut del qual es va disposar el cessament de la senyora Cristina Ballester Parets com a directora i gerent de l'IBAVI, i el dia 20 de maig de 2022, mitjançant el qual es va nomenar, a proposta del president de l'IBAVI, la senyora Maria Olvido Terrassa Roca com a titular de la Gerència d'aquest ens.

Segon. Ordenar la publicació d'aquest Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 30 de maig de 2022

La secretària del Consell de Govern Mercedes Garrido Rodríguez