Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

CONSELL DE GOVERN

Núm. 279250
Decret 15/2022 de 16 de maig, pel qual s’estableix un Pla de Gestió per a la Pesca Professional Artesanal a les Aigües Interiors de les Illes Pitiüses i es modifica el Decret 38/2018, de 16 de novembre, pel qual s’estableix la Reserva Marina de la Punta de sa Creu i s’hi regulen les activitats d’extracció de flora i fauna marina i les activitats subaquàtiques

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

PREÀMBUL

I

Les illes Pitiüses, Eivissa i Formentera, mantenen un model d'explotació pesquera marcadament estacional, amb una activitat intensa durant els mesos d'estiu i una activitat reduïda la resta de l'any, que ha permès mantenir els recursos pesquers de les aigües interiors en un estat excepcionalment bo, tal com posen de manifest els indicadors ambientals. Aquest model no s'ajusta adequadament al marc normatiu actual, de manera que convé redactar una norma específica per a la pesca en els caladors compartits d'aquestes illes, la qual ha de tenir en compte, per una banda, els resultats del seguiment científic i, per l'altra, els aspectes socioeconòmics, com ara que les barques pesquin a la vista les unes de les altres, i l'opinió de les confraries de pescadors afectades.

La particularitat que la producció pesquera d'Eivissa i Formentera es comercialitzi, pràcticament del tot, a les mateixes Pitiüses fa que l'activitat pesquera estigui lligada a la capacitat dels mercats locals i depengui del marcat caràcter estival de l'economia pitiüsa. Aquest fet condiciona una pesca molt dirigida als productes que demana el mercat local, en particular els de major preu. Així mateix, les confraries de pescadors de l'illa d'Eivissa i, posteriorment, de Formentera, han estat pioneres al Mediterrani espanyol a diferenciar, d'entre les seves captures, les espècies de més valor comercial amb un sistema d'etiquetatge amb brides individuals que en garanteixen l'origen i la proximitat. Les mesures previstes en aquest Pla de Gestió permetran associar aquest etiquetatge, a més, amb una garantia de sostenibilitat i respecte pel medi marí. En aquest sentit el sector pesquer professional també treballa en potenciar el consum d'espècies poc conegudes però antigament típiques de la cuina local, a la cerca d'una major diversificació de les espècies pescades, en molts de casos capturades amb ormejos específics a punt de desaparèixer com poden ser les soltes per a orenols o per a espets.

II

L'objectiu primordial del Pla de Gestió és garantir el manteniment de l'activitat, del nombre d'embarcacions, de la producció i dels llocs de treball de la flota artesanal, però compaginant-lo amb una reducció significativa de l'esforç pesquer autoritzat. En definitiva es tracta de garantir la sostenibilitat ambiental, econòmica i social de la pesca professional d'arts menors.

En concret, i pel que fa a les mesures destinades a limitar l'esforç pesquer, es tracta de reduir un 40 % del nombre de dies que es pot pescar, concentrant aquesta reducció de dies en les èpoques que, de manera tradicional, hi ha menys activitat. El control i registre de l'activitat es basarà en l'aplicació del Decret 10/2019, de 15 de febrer, pel qual es regula el Sistema de Localització i Seguiment d'Embarcacions Pesqueres de les Illes Balears (SLSEPIB), que es preveu que sigui plenament operatiu el 2022, conjuntament amb la informació proporcionada per les notes de venda de les captures.

També s'incorpora la possibilitat de compaginar, en aigües interiors, l'ús dels tremalls i nanses per a la llagosta amb altres tipus de tremalls, reduint el període d'estada a la mar de les xarxes, i s'autoritza l'ús d'ormejos tradicionals a les illes Pitiüses (solta d'orenols, solta d'espets, moruna de calamars) no prevists al Decret 17/2003, de 21 de febrer, pel qual es regula la pesca d'arts menors a les Illes Balears. A més, a proposta del Consell Insular d'Eivissa, s'incorporen, com a annexos, els llistats dels punts tradicionals de calada de l'art de la gerretera i dels arts de parada, a l'efecte del que preveu l'article 16 de la Llei 6/2013, de 7 de novembre, de pesca marítima, marisqueig i aqüicultura a les Illes Balears.

Un altra innovació, amb voluntat de simplificació administrativa, és l'establiment d'un cens unificat d'embarcacions pesqueres autoritzades per a les tres reserves marines existents a les illes d'Eivissa i Formentera i per a aquelles que es puguin establir en endavant.

Així mateix, per millorar la governança es crea la comissió de seguiment del Pla de Gestió per a la Pesca Artesanal a les Aigües Interiors de les Illes Pitiüses, òrgan de cogestió en què el sector participarà en la presa de decisions, amb representants de les administracions afectades, del sector pesquer, de les institucions científiques i de les entitats conservacionistes, al qual es dota de capacitat de gestionar l'esforç i les captures en el transcurs de la temporada, i per donar suport a les mesures de regulació de l'oferta que puguin interessar al sector.

Per altra banda, i per tal de garantir una gestió racional dels recursos pesquers, s'estableix un seguiment administratiu i científic continuat de la pesca artesanal i s'especifica amb precisió com s'ha de dur a terme aquest seguiment.

Així mateix, s'ha considerat adient preveure una habilitació per a la modificació d'alguns dels annexos mitjançant una resolució, atès que la majoria d'aquests són relacions d'embarcacions o de punts geogràfics i, pel que fa a l'habilitació de modificació del pla de control i seguiment, és necessària per adaptar les mesures contingudes en aquest a la darrera informació científica disponible.

Alhora, i a proposta de la Comissió de Seguiment de les reserves marines dels Freus d'Eivissa i Formentera i de la Punta de sa Creu i el Consell Insular de Formentera, es fan tres modificacions puntuals del Decret 38/2018, de 16 de novembre, pel qual s'estableix la Reserva Marina de la Punta de sa Creu i s'hi regulen les activitats d'extracció de flora o fauna marina i les activitats subaquàtiques per facilitar la gestió d'aquesta reserva.

Finalment, i a proposta del Consell Insular d'Eivissa es preveu la utilització de les nanses per a pop a la Reserva Marina dels Freus d'Eivissa i Formentera i per tant es modifica l'article 3 del Decret 63/1999, de 28 de maig, pel qual s'estableix la Reserva Marina dels Freus d'Eivissa i Formentera.

III

L'article 30.22 de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears atorga competència exclusiva a la Comunitat Autònoma en matèria de pesca i activitats recreatives en aigües interiors, cria i recollida de marisc i aqüicultura i, en l'apartat 50, en matèria de pesca marítima a les aigües de les Illes Balears.

En l'ús d'aquestes atribucions, es va aprovar la Llei 6/2013, que, a l'article 6, regula, entre altres mesures de conservació i gestió, la figura dels plans de gestió. En concret, l'article 6.3 preveu que l'aprovació dels plans de gestió o de recuperació, quan siguin d'àmbit pluriinsular, correspon a l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i aquesta norma estableix una regulació mínima comuna aplicable a dues de les quatre illes de l'arxipèlag balear.

Aquest Decret compleix els principis de bona regulació que exigeixen l'article 49 de la Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears, i l'article 129 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i queden suficientment justificats els principis de bona regulació següents: de necessitat i eficàcia, perquè aquesta norma és l'únic mecanisme que permetrà aconseguir-ne l'objecte; de proporcionalitat, atès que el Pla de Gestió per a la Pesca Professional Artesanal a les Aigües Interiors de les Illes Pitiüses s'ha d'entendre com un desplegament reglamentari del títol II de la Llei 6/2013, de 7 de novembre, de pesca marítima, marisqueig i aqüicultura a les Illes Balears, relatiu a la conservació i gestió dels recursos marins vius; de seguretat jurídica, perquè es tracta d'una norma que s'insereix amb caràcter estable al marc normatiu autonòmic; de transparència, en relació amb el qual s'ha de destacar la participació ciutadana abans i durant el procés d'elaboració de la norma, i, finalment, d'eficiència, atès que la iniciativa normativa no implica càrregues administratives innecessàries.

El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, estableix les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i en l'article 2.10.b) disposa que la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, a través de la Direcció General de Pesca i Medi Marí, és l'òrgan que exerceix, entre d'altres, la competència en matèria de recursos marins i de pesca marítima en aigües interiors de les Illes Balears.

Així mateix, s'han consultat la Secretaria General de Pesca, la resta d'administracions públiques afectades, les entitats representatives dels sectors afectats i el Consell Pesquer, en la 34a sessió de dia 6 de març de 2021.

Per tot això, a proposta de la consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació, d'acord amb el Consell Consultiu de les Illes Balears, i havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió del dia 16 de maig de 2022, dict el següent

DECRET

Article 1

Objecte i àmbit d'aplicació

1. L'objecte d'aquesta norma és l'aprovació del Pla de Gestió per a la Pesca Professional Artesanal a les Aigües Interiors de les Illes Pitiüses, adequat a la tipologia de la seva flota i l'estacionalitat dels seus mercats i altres aspectes relacionats amb les reserves marines d'Eivissa i Formentera.

2. L'àmbit d'aplicació d'aquest Decret són les aigües interiors de les illes d'Eivissa i Formentera.

3. El règim previst a aquest Pla de Gestió també serà d'aplicació a les Reserves Marines d'Eivissa i Formentera, llevat que la normativa específica d'aquestes sigui més restrictiva.

Article 2

Arts de pesca

1. Als efectes d'aquest Decret, els arts i ormejos autoritzats per a la pesca professional artesanal a les illes Pitiüses són els que preveuen els punts 1, 2, 3 i 4 de l'article 2 del Decret 17/2003, de 21 de febrer, a més de la xarxa llagostera, la solta d'orenols, la solta d'espets, la solta de llums, la moruna de calamars i la nansa per a la llagosta, l'estructura i les dimensions dels quals han de ser les que es detallen a l'annex 1 d'aquest Decret. També s'han de tenir en consideració els que inclou l'article 9.1 del Decret 31/2021, de 31 de maig, pel qual es regula el marisqueig professional i recreatiu a les Illes Balears.

2. La definició i classificació dels arts i ormejos són les que preveuen els articles 4.1, 5.1, 6.1 i 7.1 del Decret 17/2003, de 21 de febrer, i l'article 10 del Decret 31/2021, de 31 de maig.

Article 3

Condicions generals d'utilització i calament i característiques tècniques

1. La pesca artesanal respectarà en qualsevol cas el que disposa el Reglament 1967/2006, del Consell, de 21 de desembre de 2006.

2. Les condicions generals d'utilització i calament i les característiques tècniques de les arts i els ormejos són les que preveuen els articles 4,5,7 i 9 del present Decret. Amb el no previst s'aplicarà l'establert als Decrets 17/2003, de 21 de febrer, i 31/2021, de 31 de maig.

3. Les nanses per a pops es podran utilitzar a la reserva marina dels Freus d'Eivissa i Formentera en les condicions que disposa el Decret 31/2021, de 31 de maig.

4. Totes les embarcacions hauran de dur a bord el dispositiu de localització de la caixa verda que preveu el Decret 10/2019, de 15 de febrer. Les dades que aporti la caixa verda no podran ser l'únic instrument per estendre una acta d'infracció i només podran ser considerades proves que donin un suport per a la instrucció de l'expedient sancionador, tal com figura a l'article 4.3 del Decret 10/2019, de 15 de febrer.

Article 4

Arts d'emmallament

1. Característiques tècniques

a) Tremalls

Les dimensions mínimes de les malles exteriors seran de 220 mil·límetres (mm), mentre que la malla interior serà de 80 mm. L'alçada màxima del tremall serà de 3 m, mesurats des de la ralinga inferior a la superior.

Excepcionalment i per a la captura de la llagosta (Palinurus spp.) es podran utilitzar, entre l'1 d'abril i el 31 d'agost, a una fondària mínima de 30 m i sense limitacions de fondària màxima, tremalls amb unes dimensions mínimes de les malles de 400 mm per a les exteriors i de 133 mm per a la malla interior. L'alçada màxima dels tremalls destinats a la llagosta serà de 3 m, mesurats des de la ralinga inferior a la superior.

Excepcionalment i per a la captura de molls (Mullus spp.), es podran emprar, entre el mes de juliol i el de desembre a una fondària màxima de 50 m, tremalls amb malles de fins a 50 mm. L'alçada màxima dels tremalls destinats als molls serà de 2 m, mesurats des de la ralinga inferior a la superior.

b) Xarxes d'una sola tela

La dimensió mínima de les malles no serà inferior a 80 mm i l'alçada màxima de la xarxa serà de 4 m, mesurats des de la ralinga inferior a la superior.

Excepcionalment i per capturar molls (Mullus spp.) es podran utilitzar, entre els mesos de juliol i desembre a una fondària màxima de 50 m, xarxes amb malles de fins a 50 mm. L'alçada màxima d'aquestes xarxes serà de 2 m, mesurats des de la ralinga inferior a la superior.

Excepcionalment i per capturar gerret (Spicara smaris) es podran utilitzar, entre els mesos de novembre i abril a una fondària màxima de 40 m, xarxes amb malles de fins a 36 mm. L'alçada màxima d'aquestes xarxes serà de 2 m, mesurats des de la ralinga inferior a la superior.

c) Boleros

Les dimensions mínimes de les malles exteriors seran de 220 mm, mentre que la malla interior serà de 80 mm. L'alçada màxima de l'art serà de 4 m, mesurats des de la ralinga inferior a la superior.

2. Condicions generals de calament

Els arts d'emmallament aquí descrits tan sols es podran calar a fondàries inferiors a seixanta metres, a excepció dels tremalls destinats a la captura de la llagosta. La longitud màxima de xarxes serà de 2.000 m per tripulant enrolat i present a bord, fins a un màxim de 5.000 m per embarcació, i es podran calar indistintament diferents tipus de xarxes i tremalls el mateix dia sense superar la longitud màxima total.

Article 5

Procediment de sorteig i adjudicació dels punts de calament de les arts de parada

1. Els punts a utilitzar per calar els arts de parada seran sortejats dins l'àmbit territorial de cada confraria.

Per poder participar en els sortejos, s'haurà de pertànyer a la confraria corresponent, acreditar la professionalitat i disposar de l'ormeig per al qual se sol·licita un punt de calada.

El sorteig serà únic per a tot l'any i es durà a terme coincidint amb la festivitat de Sant Joan (24 de juny) en un termini màxim de deu dies abans o després de la data.

2. Una vegada acabat el sorteig, se n'estendrà acta, una còpia de la qual serà enviada a la Direcció General de Pesca i Medi Marí i al consell insular corresponent en els deu dies següents.

3. El període de calament serà de l'1 d'octubre al 15 de setembre de l'any següent. Si, transcorreguts deu dies des de l'inici del període de calament, hi ha punts que, sense causa justificada, no s'hagin ocupat, el consell insular corresponent podrà adjudicar-los a altres interessats que els hagin sol·licitat, seguint els criteris d'habitualitat i de rendibilitat que estableix l'article 27.3 de la Llei 3/2001, de 26 de març, de pesca marítima de l'Estat.

4. A l'annex 2 es detalla el llistat de punts tradicionals de calament d'arts de parada, ordenats per confraries.

Article 6

Cens d'embarcacions autoritzades

1. Es crea el cens d'embarcacions que poden pescar a les aigües interiors de les illes Pitiüses, en el qual s'inclouran les embarcacions inscrites en la modalitat d'arts menors en el Cens Oficial de la Flota Pesquera Operativa i en el Cens d'Embarcacions Pesqueres amb port base a Eivissa o Formentera que compleixin els requisits següents:

a) No superar els 12 m d'eslora

b) Tenir un arqueig inferior o igual a 10 GT

c) Tenir una potència inferior o igual a 120,0 kW.

2. El cens no excedirà el nombre màxim de 100 embarcacions. A més, la suma dels tonatges de les embarcacions incloses en el cens no podrà superar les 1000 GT ni la suma de les potències d'aquestes, la quantitat de 5.000 kW.

3. Amb la finalitat d'homogeneïtzar les dimensions de les embarcacions incloses en el cens, les embarcacions que s'incorporin i les de nova construcció per modernització d'alguna de les incloses en el cens no podran tenir una eslora total superior a 12 m ni una potència superior a 120,0 kW.

4. El cens d'embarcacions que poden practicar aquesta pesqueria és el que es recull com a annex 3, que serà actualitzat anualment per resolució del director general de Pesca i Medi Marí.

5. La inclusió de les embarcacions al cens de l'annex 3 determinarà la seva incorporació automàtica als censos de les tres reserves marines existents a les illes d'Eivissa i Formentera (Reserva Marina dels Freus d'Eivissa i Formentera, Reserva Marina de la Punta de sa Creu i Reserva Marina del nord-est d'Eivissa-Tagomago), així com en els censos de les reserves marines que es puguin establir en endavant a les illes Pitiüses.

Article 7

Esforç pesquer

1. El període general autoritzat per exercir la pesca artesanal i el marisqueig des d'embarcació serà de 16 hores per dia a la mar, i els arts i ormejos no podran romandre calats més del període establert, llevat dels arts de parada i els tremalls i nanses destinats a la captura de llagosta i les nanses per al pop.

2. Els tremalls i nanses destinats a la captura de llagosta tindran un període màxim d'estada a la mar de 24 hores continuades, per la qual cosa hauran de ser aixecats del punt de calament abans que transcorri aquest temps.

3. Les nanses per al pop tindran un període màxim d'estada a la mar de 48 hores continuades, per la qual cosa hauran de ser aixecades del punt de calament abans que transcorri aquest temps.

4. Els arts d'emmallament destinats a la captura de molls (Mullus spp.) i del gerret (Spicara smaris) tindran un període màxim d'estada a la mar de 3 hores continuades i només es podran calar fent primes i albes, a la posta i sortida del sol, respectivament.

5. La veda per al pop que estableix l'article 15 del Decret 31/2021, de 31 de maig, tindrà una durada de 90 dies a les illes Pitiüses.

Article 8

Descans setmanal

1. Entre el 15 d'abril i el 15 de setembre no hi haurà descans setmanal obligatori durant el qual els arts i ormejos hagin de romandre a terra.

2. Entre el 16 de setembre i el 14 d'abril, i a excepció dels arts de parada, s'estableix un descans setmanal obligatori de 41 hores consecutives com a mínim, durant el qual tots els arts i ormejos hauran de romandre a terra o, en el cas d'embarcacions que romanguin a port al seu punt d'amarrament habitual, estibades dalt coberta. L'horari de descans s'establirà mitjançant una resolució de la persona titular de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació.

3. El nombre màxim total de dies que les embarcacions incloses en l'annex 3 podran sortir a pescar al llarg de l'any mai no podrà superar els 210 dies totals. Aquest esforç es controlarà mitjançant l'SLSEPIB i la seva aplicació i les notes de venda de les captures.

Article 9

Alternança d'arts i ormejos

Compatibilitat amb altres ormejos i equivalències:

Les embarcacions dedicades a exercir la pesca amb els arts menors definits a l'article 4 d'aquest Decret i als articles 5, 6 i 7 del Decret 17/2003 podran practicar-la alternativament amb qualsevol d'aquests. Tot i això, durant la mateixa jornada de pesca les embarcacions només podran exercir l'activitat pesquera amb un únic tipus d'art o ormeig, que no podran dur a bord simultàniament amb altres, amb les úniques excepcions del volantí, la potera i el curricà.

Les embarcacions que tinguin calats arts de parada els podran compatibilitzar amb un altre ormeig amb les condicions següents:

- Soltes, tonaira, almadrava i moruna de calamars, cadascuna restaran 350 m de longitud màxima de l'ormeig de xarxa que s'hagi de calar o 200 hams de palangró.

- Moruna: cadascuna restarà 500 m de la longitud màxima de l'ormeig de xarxa que s'hagi de calar o 300 hams de palangró.

Per acreditar aquesta compatibilitat, les embarcacions que es dediquin a aquestes activitats duran a bord un document expedit per la Direcció General de Pesca i Medi Marí on s'indiquin els punts assignats, el període de calament i l'ormeig utilitzat.

Article 10

Comissió de cogestió

1. Per tal d'incrementar la col·laboració i el flux d'informació entre l'Administració, el sector pesquer implicat en aquesta pesqueria, el sector científic i les ONG de conservació de la naturalesa, es constitueix la Comissió de Cogestió del Pla de Gestió per a la Pesca Professional Artesanal a les Aigües Interiors de les illes Pitiüses, de caràcter consultiu, que estarà formada pels membres següents:

- Un representant de la Confraria de Pescadors d'Eivissa.

- Un representant de la Confraria de Pescadors de Sant Antoni de Portmany.

- Un representant de la Confraria de Pescadors de Formentera.

- Un representant de la Federació Balear de Confraries de Pescadors.

- Un representant dels pescadors d'arts menors de les Pitiüses, que actuarà com a president.

- Dos representants de la Direcció General de Pesca i Medi Marí, un dels quals actuarà com a secretari.

- Un representant del Consell Insular d'Eivissa.

- Un representant del Consell Insular de Formentera.

- Un representant de la Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat.

- Un representant dels Consell Superior d'Investigacions Científiques.

- Un representant del Grup d'Acció Local de Pesca.

- Un expert amb coneixement del sector pesquer i els recursos pesquers locals, nomenat pel director general de Pesca i Medi Marí.

- Un representant de les entitats conservacionistes de caràcter local.

- Un representant de les entitats conservacionistes de caràcter estatal.

- Un representant de l'entitat del sector pesquer artesanal LIFE.

2. La Comissió serà convocada ordinàriament:

a) El mes de març i sempre deu dies abans de l'inici de la campanya de la llagosta.

b) Entre els mesos d'octubre i novembre, una vegada finalitzada la temporada principal de pesca, per tal que s'exposin les incidències i propostes de millora de la pesqueria de l'any següent i propostes concretes de seguiment tècnic i científic per a espècies objectiu i ormejos de pesca.

3. La Comissió podrà ser convocada extraordinàriament a petició de qualsevol de les parts.

4. El règim jurídic d'organització i funcionament de la Comissió és el que preveu la legislació reguladora dels òrgans col·legiats de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Article 11

Seguiment

1. La Direcció General de Pesca i Medi Marí garantirà una supervisió adequada del Pla de Gestió basada en la millor informació científica disponible. Per tal d'obtenir aquesta informació, es durà a terme un control i seguiment de la pesqueria de conformitat amb les indicacions incloses a l'annex 4. Les tasques de seguiment podran ser delegades als consells insulars corresponents, sempre sota el control i la supervisió de la Direcció General de Pesca i Medi Marí.

2. Anualment, coincidint amb la reunió prevista a l'article 10.2.b) i sobre la base dels resultats del seguiment que preveu l'apartat anterior, s'elaborarà un informe que serà remès a la Comissió de Cogestió, que inclourà propostes de mesures de gestió.

3. Els responsables de les embarcacions incloses en el cens estan obligats a prestar a les autoritats i organismes encarregats del control i seguiment de la pesquera tot el suport requerit per a l'exercici d'aquestes funcions.

4. L'accés a la informació generada als registres previstos a l'Annex 4 es realitzarà seguint de forma estricta la normativa vigent de protecció de dades i assegurant la confidencialitat en l'ús d'aquesta informació.

Article 12

Infraccions i sancions

El règim sancionador del que es disposa en aquest Decret és el que s'estableix en el títol XII de la Llei 6/2013, de 7 de novembre, de pesca marítima, marisqueig i aqüicultura a les Illes Balears, i en les disposicions que hi concorden.

Disposició addicional primera

Durada del Pla

El pla de gestió tindrà una vigència inicial de sis anys. No obstant, una vegada finalitzada la seva durada i previ acord de la comissió de cogestió es podrà prorrogar per períodes de dos anys.

Disposició addicional segona

Llistat de punts tradicionals de calament d'arts de tirada

L'annex 5 recull un llistat de caladors tradicionals d'arts de tirada en la modalitat de gerretera per a Eivissa i Formentera, el qual s'haurà de tenir en compte a l'hora d'emetre l'informe preceptiu previst a l'article 16 de la Llei 6/2013, de 7 de novembre, de pesca marítima, marisqueig i aqüicultura a les Illes Balears.

Disposició transitòria primera

Arts i ormejos fora d'ordenació

Els arts i ormejos menys selectius que els que preveu aquest Decret que es feien servir segons la normativa anterior es podran continuar usant durant 24 mesos, amb una autorització especial de la Direcció General de Pesca i Medi Marí.

Disposició transitòria segona

Pesca de la llagosta amb tremalls

Les embarcacions que es dediquin exclusivament a la pesca de la llagosta amb tremalls, sense combinar-los amb altres ormejos, podran continuar emprant-los d'acord amb la normativa anterior (amb un període màxim d'estada a la mar de 48 hores continuades) fins a la temporada de 2024, amb una autorització especial de la Direcció General de Pesca i Medi Marí.

Disposició derogatòria única

Derogació normativa

Es deroguen els articles 3.1 del Decret 38/2018, de 16 de novembre, pel qual s'estableix la Reserva Marina de la Punta de sa Creu i s'hi regulen les activitats d'extracció de flora o fauna marina i les activitats subaquàtiques, i 4.1 del Decret 45/2018, de 14 de desembre pel qual s'estableix la Reserva Marina del Nord-est d'Eivissa-Tagomago i s'hi regulen les activitats d'extracció de flora o fauna marina i les activitats subaquàtiques, així com qualsevol normativa de rang igual o inferior que s'oposi a aquest Decret.

Disposició final primera

Modificacions del Decret 38/2018, de 16 de novembre, pel qual s'estableix la Reserva Marina de la Punta de sa Creu i s'hi regulen les activitats d'extracció de flora o fauna marina i les activitats subaquàtiques

1. Es modifica l'apartat c) de l'article 2.1 del Decret 38/2018, de 16 de novembre, pel qual s'estableix la Reserva Marina de la Punta de sa Creu i s'hi regulen les activitats d'extracció de flora o fauna marina i les activitats subaquàtiques, que tindrà la redacció següent:

Tota classe de pesca marítima i de marisqueig entre la línia de costa i els deu metres de fondària, a excepció de l'ús de l'aparell tradicional del rall.

2. Es modifica l'article 3.4 del Decret 38/2018, de 16 de novembre, pel qual s'estableix la Reserva Marina de la Punta de sa Creu i s'hi regulen les activitats d'extracció de flora o fauna marina i les activitats subaquàtiques, que tindrà la redacció següent:

Pel que fa a les xarxes d'emmallament, la malla mínima serà de 89 mil·límetres de llum (4,5 passades), tot respectant les excepcions que estableix l'article 4.1.a) del Decret 41/2015 per al moll i el gerret. No obstant això, no es pot utilitzar cap classe de xarxa d'emmallament entre l'1 de novembre i el 31 de març.

3. Es modifica l'article 4.3 del Decret 38/2018, de 16 de novembre, pel qual s'estableix la Reserva Marina de la Punta de sa Creu i s'hi regulen les activitats d'extracció de flora o fauna marina i les activitats subaquàtiques, que tindrà la redacció següent:

Els únics ormejos permesos per a la pràctica de la pesca recreativa i el marisqueig recreatiu dins la Reserva Marina són el rall, el volantí, la potera i la fluixa. En el seu cas, les línies podran ser manuals o amb canya de rodet.

Disposició final segona

Desplegament normatiu

S'autoritza la persona titular de la Conselleria competent en matèria de Pesca per dictar les disposicions necessàries per desplegar aquest Decret.

Disposició final tercera

Modificació d'annexos

Mitjançant una resolució de la persona titular de la Conselleria competent en matèria de Pesca, que s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, es poden modificar els annexos 2, 3, 4 i 5 d'aquest Decret.

Disposició final quarta

Entrada en vigor

Aquest Decret entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Eivissa, 16 de maig de 2022

 

La presidenta

La consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació

Francesca Lluch Armengol i Socias

Maria Asunción Pía Jacoba de la Concha García-Mauriño

 

 

 

ANNEX 1 Descripció dels arts

La xarxa llagostera o tremall llagoster:

Es tracta d'un art d'emmallament constituït per peces de xarxa de 50 a 62 m, cada una de les quals està formada per tres teles superposades i muntades sobre la mateixa ralinga. Les teles exteriors són de la mateixa dimensió de malla i gruix de fil, mentre que la tela interior és de malla menor i pot ser major que les exteriors. El material de les teles pot ser fil trenat, monofilament o multimonofilament. Les dimensions mínimes de les malles exteriors seran de 400 mil·límetres (mm), mentre que la malla interior serà de 133 mm. L'alçada màxima del tremall llagoster serà de 3 m mesurats des de la ralinga inferior a la superior.

La solta d'orenols:

Es tracta d'una solta com la descrita a l'article 5 del Decret 17/2003, de 21 de febrer, dirigida a la captura d'orenols o peixos voladors, per la qual cosa té una malla mínima de 50 mm.

La solta d'espets:

Es tracta d'una solta com la descrita a l'article 5 del Decret 17/2003, de 21 de febrer, dirigida a la captura d'espets (Sphyraena spp.), per la qual cosa té una malla mínima de 70 mm.

La solta de llums:

Es tracta d'una xarxa d'una sola tela com la descrita a l'article 4 del Decret 17/2003, de 21 de febrer, dirigida a la captura de petits pelàgics, per la qual cosa té una malla mínima de 50 mm. Les seves dimensions màximes són de 50 m de llarg per 4 m de caiguda i es cala a la nit exclusivament des d'una embarcació fondejada la qual empra llum per atreure els peixos.

La moruna de calamars:

Es tracta d'una moruna com la descrita a l'article 5 del Decret 17/2003, de 21 de febrer, dirigida a la captura de calamars (Loligo spp.), per la qual cosa té una malla mínima de 80 mm a la coa i els rotllos i de 40 mm al moridor.

La nansa per a la llagosta:

La nansa per a la llagosta és un ormeig fix de fons que actua a manera de trampa per a la captura de llagostes. Es construeixen amb qualsevol forma geomètrica, habitualment en forma de gàbia troncocònica amb una obertura (afàs) que permet l'entrada de les captures a l'habitacle interior. L'afàs, de forma cònica, està situat a l'extrem més ample de la gàbia. Les dimensions màximes de les nanses llagosteres seran de 90 cm de longitud i 60 cm de diàmetre i podran estar fetes de malla plàstica rígida, jonc, canya o vim, però sempre han de disposar d'un element biodegradable que inutilitzi l'aparell quan romangui una estada llarga a la mar.

 

ANNEX 2 Llistat de punts tradicionals de calament d'arts de parada a les aigües interiors de les illes Pitiüses

Les posicions geogràfiques es presenten en graus decimals referits al sistema geodèsic ETRS 89.

Confraria

Denominació del punt de pesca

Coord. 1 N

Coord. 1 E

Coord. 2 N

Coord. 2 E

Coord. 3 N

Coord. 3 E

Coord. 4 N

Coord. 4 E

Formentera

Cala Box

38.79543

1.42565

38.79524

1.42583

38.79518

1.42589

38.79508

1.42605

Formentera

Cala en Baster

38.70365

1.47862

38.70368

1.47893

38.70369

1.47908

38.70365

1.47916

Formentera

Cala Saona

38.69304

1.38239

38.69371

1.38242

38.69363

1.38273

38.69351

1.38273

Formentera

Cova de l'Anguila

38.66391

1.42329

38.66331

1.42372

38.66301

1.42399

38.66319

1.42429

Formentera

Cova de s'Aigua

38.66349

1.47908

38.66347

1.47904

38.66343

1.47899

38.66344

1.47893

Formentera

Cova de s'Aigua

38.72611

1.39733

38.72615

1.39765

38.72617

1.39737

38.72619

1.39771

Formentera

Cova d'en Cavaller

38.68551

1.57368

38.68591

1.57399

38.68635

1.57422

38.68645

1.57409

Formentera

Penyal d'en Jaume

38.69534

1.40860

38.69535

1.40893

38.69536

1.40863

38.69538

1.40866

Formentera

Picatxo

38.71669

1.47503

38.71672

1.47518

38.71678

1.47528

38.71698

1.47554

Formentera

Es Picatxo

38.65632

1.51992

38.65608

1.51965

38.65583

1.51917

38.65590

1.51908

Formentera

Es Quintalar

38.70675

1.40794

38.70669

1.40812

38.70669

1.40815

38.70667

1.40818

Formentera

Far des Cap

38.64074

1.38774

38.64066

1.38779

38.64041

1.38759

38.64023

1.38763

Formentera

Illa de Castaví

38.77552

1.41771

38.77596

1.41772

38.77662

1.41795

38.77728

1.41835

Formentera

Punta Negra (històric)

38.71072

1.38663

38.71033

1.38540

38.71011

1.38497

38.70980

1.38515

Formentera

Punta Negra

38.71329

1.38541

38.71266

1.38449

38.71236

1.38456

38.71240

1.38476

Formentera

Punta Prima

38.72300

1.46422

38.72300

1.46432

38.72330

1.46441

38.72341

1.46473

Formentera

Racó Blanc

38.67813

1.38384

38.67776

1.38267

38.67809

1.38248

38.67824

1.38272

Formentera

Racó de Jugal

38.72367

1.46282

38.72396

1.46285

38.72406

1.46285

38.72412

1.46282

Formentera

Racó sa Pujada

38.67575

1.53305

38.67579

1.53274

38.67607

1.53244

38.67607

1.53229

Formentera

S'Estufador

38.65125

1.53669

38.65105

1.53707

38.65068

1.53698

38.65067

1.53686

Formentera

Sa Pedrera

38.73415

1.39784

38.73471

1.39887

38.73449

1.39911

38.73425

1.39876

Formentera

Sa Torre

38.64283

1.39680

38.64216

1.39752

38.64225

1.39773

38.64242

1.39757

Formentera

Ses Covetes

38.68316

1.54612

38.68310

1.54621

38.68309

1.54622

 

 

Formentera

Torrent des Pins

38.64971

1.40804

38.64893

1.40879

38.64909

1.40896

38.64922

1.40886

Formentera

Torrent de Ras

38.65172

1.38497

38.65169

1.38424

38.65189

1.38365

38.65208

1.38388

Formentera

Torrent Fondo (Barbaria)

38.65887

1.41732

38.65832

1.41785

38.65840

1.41834

 

 

Formentera

Torrent Fondo (la Mola)

38.65132

1.56190

38.65086

1.56200

38.65017

1.56193

 

 

                   
         

 

       
                   

Confraria

Denominació del punt de pesca

Coord. 1 N

Coord. 1 E

Coord. 2 N

Coord. 2 E

Coord. 3 N

Coord. 3 E

Coord. 4 N

Coord. 4 E

Eivissa

Cala de San Vicent

39.07425

1.49508

39.07241

1.49502

39.07245

1.49501

39.07253

1.49499

Eivissa

Bol des Seclet

38.91250

1.47080

38.91261

1.47079

38.91301

1.47107

38.91279

1.47085

Eivissa

Cala d'en Serra

39.10888

1.53849

39.10876

1.53877

39.10870

1.53932

39.10885

1.53993

Eivissa

Cala d'en Serra

39.11022

1.53985

39.10994

1.54082

39.10968

1.54132

39.10975

1.54170

Eivissa

Cala d'en Serra

39.11128

1.54095

39.11120

1.54142

39.11097

1.54216

39.11058

1.54261

Eivissa

Cala Jondal

38.85812

1.32000

38.85903

1.31928

38.85992

1.31964

38.86034

1.32030

Eivissa

Cala Llenya

39.01529

1.59087

39.01481

1.59113

39.01516

1.59095

39.01452

1.59085

Eivissa

Caragoler

38.98666

1.57241

38.98669

1.57253

 

 

 

 

Eivissa

Clot des Llamp

39.08540

1.60056

39.08616

1.60163

39.08539

1.60261

39.08520

1.60232

Eivissa

El Baix des Moranellet

38.83363

1.37881

38.83350

1.37893

38.83313

1.37932

38.83304

1.37941

Eivissa

Caló de s'Illa

39.09849

1.45960

39.09880

1.45935

39.09950

1.45923

39.09989

1.45946

Eivissa

Caló de s'Illa

39.09861

1.46091

39.09894

1.46082

39.09965

1.46045

39.09998

1.46004

Eivissa

Es Picatxo

38.83514

1.36789

38.83521

1.36780

38.83527

1.36771

38.83531

1.36766

Eivissa

Es Xarco

38.86543

1.30934

38.86568

1.31024

38.86510

1.31035

38.86477

1.30947

Eivissa

Espardell

38.78960

1.47790

38.78939

1.47772

38.78917

1.47747

38.78910

1.47740

Eivissa

Graveta de Tagomago

39.03228

1.64235

39.03230

1.64238

 

 

 

 

Eivissa

Illa de ses Rates

38.89568

1.42291

38.89562

1.42291

38.89559

1.42289

38.89558

1.42287

Eivissa

Illes Negres

38.81553

1.40154

38.81561

1.40122

38.81573

1.40093

38.81588

1.40061

Eivissa

La Sala

38.90343

1.45587

38.90339

1.45582

38.90337

1.45579

38.90333

1.45571

Eivissa

La Xanga

38.86940

1.40546

38.86943

1.40545

38.86952

1.40541

38.86957

1.40538

Eivissa

La Xapa

39.02587

1.61312

39.02575

1.61277

39.02568

1.61255

39.02574

1.61226

Eivissa

Na Xamena

39.07912

1.41721

39.07893

1.41653

39.07856

1.41666

39.07877

1.41704

Eivissa

Porroig

38.86560

1.29953

 

 

 

 

 

 

Eivissa

Punt de s'Església Vella

38.95302

1.51588

38.98277

1.54574

38.98250

1.54558

38.98232

1.54546

Eivissa

Racó de sa Talaia

39.09496

1.56533

39.09647

1.56376

39.09680

1.56369

39.09717

1.56415

Eivissa

Racó de sa Talaia

39.09598

1.56619

39.09688

1.56565

39.09715

1.56547

39.09749

1.56485

Eivissa

Racó des Guix

39.02807

1.60996

39.02799

1.60976

39.02775

1.60937

39.02771

1.60925

Eivissa

Sa Caleta

38.90240

1.43592

38.90233

1.43582

38.90226

1.43574

38.90221

1.43566

Eivissa

Sa Canal

38.83758

1.38192

38.83765

1.38230

38.83768

1.38249

38.83773

1.38272

Eivissa

S'Alt d'en Serrà

38.94445

1.51973

38.94412

1.51940

38.94389

1.51909

38.94368

1.51895

Eivissa

Ses Formigues

39.09691

1.59125

39.09773

1.58919

39.09899

1.58987

39.09860

1.59191

Eivissa

Tagomago

39.03598

1.64016

39.03602

1.64022

 

 

 

 

Sant Antoni

Baix Can Toni Fita

38.86888

1.33777

38.86799

1.33836

38.86819

1.33877

38.86873

1.33885

Sant Antoni

Cala Bassa

38.96999

1.24193

38.97006

1.24212

38.96978

1.24255

38.96968

1.24255

Sant Antoni

Cala d'Hort

38.88992

1.22094

           

Sant Antoni

Els Porxos

38.87111

1.20055

38.87146

1.20064

38.87247

1.20150

38.87273

1.20177

Sant Antoni

Es Bol Nou

38.86614

1.32866

38.86600

1.32914

38.86576

1.32989

38.86536

1.32989

Sant Antoni

Es Bol Nou

38.86488

1.32859

38.86481

1.32925

38.86489

1.32961

38.86520

1.32981

Sant Antoni

Es Canal Vermell

38.86620

1.20288

38.86608

1.20328

38.86581

1.20408

38.86566

1.20451

Sant Antoni

Es Canalet de'n March

38.86620

1.22429

           

Sant Antoni

Es Llosar

38.92794

1.22752

           

Sant Antoni

Es Mataret

38.87581

1.22504

           

Sant Antoni

Es Penyal

38.97001

1.26066

38.96983

1.26023

38.96970

1.25970

38.96938

1.25985

Sant Antoni

Es Vedranell

38.86975

1.20812

38.86993

1.20809

38.87002

1.20807

38.87018

1.20801

Sant Antoni

Grum de Sal

38.97856

1.21795

38.97801

1.21800

38.97788

1.21731

38.97827

1.21681

Sant Antoni

Ses casetes des Port de Torrent

38.96862

1.26286

38.96861

1.26301

38.96851

1.26303

38.96856

1.26287

Sant Antoni

Ses Covetes

38.98674

1.21381

38.98620

1.21422

38.98597

1.21377

38.98612

1.21373

Sant Antoni

s'illa des Bosc

38.97170

1.21622

38.97206

1.21641

38.97218

1.21662

38.97210

1.21676

Sant Antoni

Cala Llentrisca

38.86217

1.25501

38.866224

1.25543

38.86221

1.25609

   

 

 

ANNEX 3 Cens d'embarcacions que poden pescar a les aigües interiors de les Pitiüses

Codi

CFR

Nom

Matrícula

Eslora total

Potència (kW)

1012

ESP000001012

DESEO

3MH-2-160

8,60

60,31

1023

ESP000001023

LLUM I VIDA

3MH-2-172

8,85

63,25

1913

ESP000001913

CALÓ D'EN FUST II

3MH-1-456

5,94

25,15

100279

ESP000100279

MASCARELL

3IB-1-01/21

7,48

73,55

1934

ESP000001934

REYNES Y REGINA

3MH-1-434

5,98

11,03

3531

ESP000003531

MULI

3PM-1-1513

7,88

14,71

3583

ESP000003583

PUIG DEL PARE

3PM-1-1823

7,36

35,30

3588

ESP000003588

SEGAY II

3PM-1-1927

7,30

29,42

3927

ESP000003927

JOSE ANTONIA

3PM-1-1492

10,43

69,87

3938

ESP000003938

LLUCH

3PM-1-1917

8,54

47,81

5683

ESP000005683

EUBARCA

3IB-1-769

5,28

5,15

5685

ESP000005685

CINCO HERMANOS

3PM-4-175

8,42

17,65

5691

ESP000005691

JUANA ROS

3IB-1-915

7,46

28,68

5700

ESP000005700

ES MORER

3IB-1-852

5,30

4,41

5702

ESP000005702

KAIRE

3IB-1-613

4,45

2,21

5707

ESP000005707

BAILACH

3PM-1-179

6,53

11,03

5722

ESP000005722

ANFÓS TERCERO

3PM-1-1484

7,33

10,30

5723

ESP000005723

DOS HERMANAS

3IB-1-1041

5,57

5,15

7153

ESP000007153

FERMINA

3IB-1-1045

6,12

10,30

7155

ESP000007155

J M

3IB-1-1057

9,11

71,34

7158

ESP000007158

ORION II

3IB-1-1073

8,00

36,77

7162

ESP000007162

GENOVEVA

3PM-1-1654

6,77

13,24

7171

ESP000007171

JOVEN MANUEL

3PM-1-1427

5,12

7,35

7174

ESP000007174

RAOR

3IB-1-1053

6,17

11,03

7178

ESP000007178

SANTA EULÀRIA

3IB-1-1056

6,69

34,57

7185

ESP000007185

ANTONIO JOSE

3IB-1-1009

7,37

30,89

7193

ESP000007193

CALADOR I

3IB-1-1010

5,33

5,15

7195

ESP000007195

PETIT

3IB-1-987

5,78

5,88

7199

ESP000007199

AIMAR SEGUNDO

3PM-1-1684

7,72

19,12

8406

ESP000008406

ANGEL

3IB-2-4

6,98

61,78

8412

ESP000008412

SAN GUILLERMO

3PM-1-188

7,18

30,89

8413

ESP000008413

JUAN

3PM-1-471

6,38

7,35

8424

ESP000008424

MURENETA

3IB-2-1

8,00

63,25

8427

ESP000008427

SIRES

3IB-1-1012

6,30

13,24

8428

ESP000008428

MAS BELLA

3IB-2-8

7,67

19,12

8440

ESP000008440

TONI COSTA

3IB-1-1042

7,75

20,59

8444

ESP000008444

EL CORDOBÉS

3IB-2-6

8,08

22,06

8446

ESP000008446

HERMANOS ROS

3IB-1-993

11,85

110,32

8447

ESP000008447

CABO NONO

3IB-1-997

9,40

62,50

8449

ESP000008449

JUREL

3IB-1-948

6,08

11,03

12179

ESP000012179

SAPO

3IB-1-740

5,19

4,41

12190

ESP000012190

VIRGEN DEL PUIG

3PM-1-1666

10,33

29,42

12196

ESP000012196

ROSETES

3IB-1-924

7,61

27,21

12198

ESP000012198

NUEVA CATALINA

3IB-3-1

6,20

13,24

13531

ESP000013531

DANIEL

3IB-1-25

7,53

36,77

13579

ESP000013579

CRISTINA

3MH-1-458

5,40

6,62

13775

ESP000013775

ES VEDRÀ

3IB-2-7

10,30

72,81

13788

ESP000013788

ALGI

3PM-1-1974

6,54

22,06

14088

ESP000014088

MAR Y VIDA

3MH-1-493

5,94

20,59

14249

ESP000014249

MARCELO

3IB-1-893

5,85

3,68

14627

ESP000014627

GATO

3PM-1-1997

6,57

19,86

14763

ESP000014763

CIUDAD DE MELILLA

3IB-1-909

8,91

84,58

15005

ESP000015005

JUANELE SEGUNDO

3IB-1-1071

8,72

61,78

20741

ESP000020741

TONI

3PM-1-2024

7,86

16,18

20999

ESP000020999

ESCANELLAS II

3IB-3-7

6,12

21,33

21061

ESP000021061

AVE SEGUNDA

3IB-1-1069

7,94

29,42

22231

ESP000022231

CAE

3IB-2-1-91

8,27

15,45

22317

ESP000022317

NUEVO SAN ANTONIO

3MH-1-520

9,25

67,67

22567

ESP000022567

TONI SASTRE

3PM-1-2-92

7,72

21,33

23173

ESP000023173

GAVITA

3 PM-1-2035

6,54

21,33

23273

ESP000023273

BRIBONA SEGUNDO

3PM-1-3-95

7,65

25,01

23755

ESP000023755

MIMOSIN

3IB-1-1-97

8,45

36,04

24044

ESP000024044

LA MAJA PRIMERA

3PM-1-3-98

8,94

16,18

24075

ESP000024075

VORAMAR

3VA-2-6-97

9,60

33,10

24099

ESP000024099

ES PELUT

3PM-1-1-95

7,30

26,48

24679

ESP000024679

GOÑALONS UNO

3MH-2-1-99

6,84

28,68

24866

ESP000024866

ALATXA

3IB-1-2-00

9,80

27,95

25519

ESP000025519

CAELUS

3TA-3-4-01

7,49

38,98

25917

ESP000025917

MIGUEL PRIMERO

3PM-1-5-03

6,20

16,18

26802

ESP000026802

CALMA PRIMERO

3IB-1-1-05

5,98

15,89

26805

ESP000026805

CAP ALT PRIMERO

3IB-1-2-05

5,94

15,89

27058

ESP000027058

ES RACONET

3PM-1-1-07

7,90

32,36

27260

ESP000027260

ZEUS DOS

3IB-3-1-08

9,90

62,52

27735

ESP000027735

MANADE

3IB-1-1-16

6,90

36,04

27792

ESP000027792

NOU MARINE

3IB-1-1-17

7,49

38,98

54576

ESP000054576

SAN BARTOLOME

3IB-1-21

7,00

 

58953

ESP000058953

GATONS

3IB-1-2-16

5,75

22,06

100133

ESP000100133

MARES

3IB-1-1-19

6,15

22,00

 

ANNEX 4 Pla de control i seguiment de la pesqueria d'arts menors a les aigües interiors de les illes Pitiüses

REGISTRE NÚM. 1. Control administratiu de la flota

Llistat del cens d'embarcacions on es reflecteix les que han practicat la pesca que especifica el nombre de dies mensuals i totals que l'han exercit.

REGISTRE NÚM. 2. Estudi estadístic de les notes de venda

A partir de les notes de venda es farà un control i una anàlisi de l'evolució de la pesqueria, que determinarà, per a cadascuna de les modalitats, els paràmetres següents:

 • Embarcacions que exerceixen l'activitat i jornades de pesca.
 • Evolució de les captures diàries, per embarcació i total.
 • Valor econòmic diari, per embarcació i total.
 • Es farà un informe mensual i per al total de la campanya.

REGISTRE NÚM. 3. Estudi dels dispositius de localització de vaixells (caixa verda)

A partir de la informació aportada per les caixes verdes, es durà a terme un registre de presència a àrees de pesca, temps de pesca i altres mesures d'avaluació de l'esforç.

REGISTRE NÚM. 4. Embarcament científic

Els tècnics del Servei de Recursos Marins i dels consells insulars podran accedir a les embarcacions pesqueres per verificar les dades següents:

 • Seguiment de les maniobres de pesca.
 • Estudi de les captures d'espècies objectiu.
 • Presa de mostres.
 • Valoració de captures d'espècies acompanyants (identificació d'espècies, nombre i dades biomètriques).
 • Valoració d'interaccions amb espècies protegides (ocells, mamífers marins, tortugues i condrictis).
 • Valoració de l'impacte sobre el medi marí (presència de restes de fanerògames marines, algues i d'altres organismes marins bentònics).
 • Presa de fotografies.

REGISTRE NÚM. 5. Inspecció pesquera

Es duran a terme sortides quinzenals amb una embarcació d'inspecció pesquera per abordar diferents vaixells pesquers i comprovar el compliment dels requisits reflectits al Decret, a més de les verificacions i seguiments descrits al punt anterior.

REGISTRE NÚM. 6. Anàlisi de dades

Es farà l'anàlisi de les mostres recollides als embarcaments calculant els paràmetres següents:

 • Composició específica de les captures.
 • Dades biomètriques d'un nombre representatiu d'individus de les espècies objectiu i de la captura accessòria (bycatch).

Quan sigui oportú i per a les espècies que es considerin més significatives, a més, se n'ha d'anotar el sexe i l'estat gonadal

 

ANNEX 5 Llistat de punts tradicionals de calament d'arts de tirada, en la modalitat de gerretera, a les aigües interiors de les illes Pitiüses

Les posicions geogràfiques es presenten en graus decimals referits al sistema geodèsic ETRS 89

Denominació del punt de pesca

Coord. 1 N

Coord. 1 E

Coord. 2 N

Coord. 2 E

Coord. 3 N

Coord. 3 E

Coord. 4 N

Coord. 4 E

Punta des Picatxo

38.72731

1.38625

38.72692

1.38958

38.72847

1.39019

38.73069

1.38903

Caló d'en Trull

38.70100

1.38464

38.70331

1.38536

38.70344

1.38439

38.70253

1.38294

Cala Saona

38.69572

1.38503

38.69547

1.38164

38.69414

1.38197

38.69386

1.38311

Cala Saona 2

38.69686

1.38169

38.69425

1.37947

38.69439

1.38106

38.69456

1.38206

Racó Alt

38.68614

1.37928

38.68883

1.37708

38.68739

1.37656

38.68597

1.37597

 

38.68706

1.37881

38.68933

1.38006

38.69119

1.37844

38.68883

1.37708

                 
                 

Es Malvins

38.88476

1.43414

38.88492

1.43113

38.88309

1.43199

38.88453

1.43192

Es Cubells

38.87786

1.27260

38.87519

1.27493

38.87550

1.27033

38.87458

1.27356

Ses Covetes

38.87801

1.27666

38.87458

1.27356

38.87432

1.27826

38.87519

1.27493

Espardell 1

38.78942

1.47790

38.78674

1.47592

38.78894

1.47366

   

Espardell 2

38.79532

1.47486

38.79482

1.47243

38.79666

1.47079

   

Espardell 3

38.79869

1.47396

38.79589

1.46969

38.79898

1.46835

   

Sa Caleta

38.86804

1.33797

38.86871

1.34704

38.86491

1.33977

38.86492

1.33891

Cala des Jondal

38.86513

1.31790

38.86524

1.31551

38.86448

1.31528

38.86317

1.31664

Es Malvins

38.88476

1.43414

38.88492

1.43113

38.88309

1.43199

38.88453

1.43192

Es Canaret

39.10278

1.48159

39.10737

1.48373

39.10599

1.47941

   

Cala Xarraca 1

39.10841

1.49453

39.10546

1.49840

39.10425

1.49320

   

Cala Xarraca 2

39.10518

1.50350

39.10421

1.49624

39.10310

1.49599

39.10176

1.50020

Aiguadolça

39.09338

1.60346

39.09621

1.60435

39.09601

1.60294

39.09552

1.60640

Clot des Llamp

39.07930

1.60160

39.08258

1.60323

39.08097

1.60776

   

Cala San Vicent

39.07329

1.59155

39.07315

1.59685

39.07099

1.59408

39.06333

1.59609

Tagomago

39.03777

1.63917

39.03848

1.63638

39.03693

1.63655

39.03557

1.63779

Cala Negra

39.02879

1.61711

39.03003

1.61778

39.02851

1.61904

39.02946

1.61870

La Xapa 1

39.02682

1.61260

39.02696

1.60860

39.02448

1.61234

39.02544

1.60968

La Xapa 2

39.02423

1.61467

39.02398

1.61087

39.02178

1.61779

39.02182

1.61335

Cala Nova

39.00967

1.58688

39.00759

1.58589

39.00794

1.58454

39.00714

1.58638

Illa Rodona

38.98210

1.58358

38.98442

1.58197

38.98250

1.58126

   

Illa Llarga

38.97899

1.58120

38.98442

1.58197

38.98210

1.58358

38.97955

1.57921

Cala Llonga 1

38.95873

1.52942

38.95981

1.53395

38.95863

1.53489

38.95751

1.53215

Cala Llonga 2

38.95557

1.53103

38.95729

1.53405

38.95322

1.53277

   

Cala Llonga 3

38.95446

1.52994

38.95135

1.52961

38.95463

1.53268

   

Cap des Jueu

38.86765

1.24078

38.86479

1.23189

38.86142

1.23567

   

Sa Pedrera

38.87164

1.23489

38.86950

1.22602

38.86567

1.23259

   

Cala Tarida 1

38.94010

1.23327

38.93799

1.23145

38.93945

1.22783

38.94063

1.23017

Cala Tarida 2

38.94177

1.22992

38.94233

1.22700

38.94019

1.22820

   

Cala Tarida 3

38.93430

1.23339

38.93384

1.23099

38.93609

1.23075

38.93609

1.23075

Cala Comte 1

38.96389

1.21925

38.96471

1.21604

38.96103

1.21601

38.96239

1.21597

Cala Comte 2

38.96550

1.21533

38.96348

1.21688

38.96565

1.21706

   

Cala Bassa

38.96790

1.24616

38.97336

1.24794

38.97367

1.24343

38.96864

1.24293

Es Bogamarí

38.96989

1.27372

38.97356

1.27427

38.97272

1.27111