Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

CONSORCI MUSEU MARÍTIM DE MALLORCA

Núm. 278289
Aprovació definitiva de modificació de crèdits en el pressuposts del Consorci Museu Marítim de Mallorca de 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Aprovació  definitiva de modificació de crèdits en el pressupost del Consorci Museu Marítim de Mallorca de l'exercici 2022 per suplement de crèdit (SUP 2/2022/CMMM)

El Ple del Consell de Mallorca, en sessió extraordinària i urgent de dia 6 d'abril de 2022, va aprovar inicialment l'expedient número 2 de modificació de crèdits en el pressupost del Consorci Museu Marítim de Mallorca de l'exercici 2022 per suplement de crèdit (SUP 2/2022/CMMM).

L'expedient es va sotmetre a informació pública, mitjançant la inserció de l'anunci corresponent en el BOIB núm. 49, de dia 12 d'abril de 2022, pel termini de 15 dies, perquè totes les persones que hi estiguessin interessades el poguessin examinar i poguessin formular-hi les al·legacions pertinents.

Durant aquest termini no se'n va presentar cap, per la qual cosa, i d'acord amb el que va aprovar el Ple, l'acord es va esdevenir definitiu i es va ordenar que se'n publicàs en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, el resum per capítols de la modificació de crèdit, que s'incorpora com a annex.

El que li comunico perquè en prengueu coneixement i efectes, fent-li saber que contra el present acte, relatiu a l'aplicació i efectivitat de tributs locals i restants ingressos de dret públic, només cal interposar recurs de reposició en el termini d'un mes comptat a partir de l'endemà al de recepció de la present notificació, davant aquest òrgan -articles 108 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i 14.2 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals-.

Resum per capítols de la modificació de crèdits:

SUPLEMENT DE CRÈDITS (SUP 2/2022)

   Cap. 2

170.279,58

TOTAL

170.279,58

Fons de finançament:

Cap. 8

Romanent de tresoreria per a despeses generals

170.279,58

TOTAL FONS RTDG

170.279,58

 

TOTAL FONS DE FINANÇAMENT SUPLEMENT DE CRÈDIT

170.279,58

 

Palma, a la data de la signatura electrónica (16 de maig de 2022)

La consellera executiva de Cultura, Patrimoni i Política lingüística

Isabel Busquets Hidalgo