Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE PALMA

Núm. 276189
Departament de Planejament i Gestió urbanística. Servei juridicoadministratiu de Planejament. Exp: PA2020-0011. Aprovació definitiva de la modificació del Pla general d’ordenació urbana (PGOU) que té per objecte el canvi del traçat del vial d’accés a Son Fuster

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple de l'Ajuntament, en sessió celebrada el 28 d'abril de 2022, va aprovar definitivament la modificació del Pla general d'ordenació urbana (PGOU) que té per objecte el canvi del traçat del vial d' accés a Son Fuster, per incorporar el vial realment executat de connexió amb la Ma-13  mitjançant el següent acord:

“INFORME DE LA TAG CAP DE SERVEI.- Per acord del Ple de l' Ajuntament de 29/07/2021 es va aprovar inicialment la Modificació del PGOU de Palma, referida canvi del traçat del vial d' accés a Son Fuster, per incorporar el vial realment executat de connexió amb la Ma-13. Aquesta modificació puntual implicava: canvi de qualificació del sòl destinat a “vial públic”; canvi de qualificació de part de l' àmbit com a “Zona de Serveis”; rectificació de les alineacions oficials, qualificant com a sistema viari una part qualificada Zona de Serveis; i rectificació del traçat del límit entre sòl urbà i sòl rústic per a eliminar una errada gràfica detectada  en el Pla General. Amb aquesta Modificació es pretenia possibilitar l' execució de l' acord de permuta, aprovat per la Junta de Govern de Palma, entre els terrenys de propietat privada corresponents al nou vial d' accés a Son Fuster, i  un tram del carrer Guadiana, una vegada es pugui considerar aquest tram com una “parcel·la sobrant”.

A la  proposta de Modificació puntual del Pla General es justificava que la present Modificació del Pla General no estava inclosa en cap dels supòsits dels apartats 1-4 de l' article 12 del Text refós de la Llei d' avaluació ambiental de les Illes Balears, per la qual cosa no estava subjecta a avaluació ambiental estratègica.

L' esmentat acord indicava que no es podria aprovar definitivament la present modificació del Pla general sense informe favorable de la Direcció General d' Aviació Civil.

El projecte de modificació del Pla General es va sotmetre a informació pública de trenta dies mitjançant publicació d'edicte al BOIB núm. 129 de data 18-09-2021(edicte 420310), anunci al diari “Ultima Hora” de data 13-09-2021, i a la seu electrònica de l'Ajuntament  de dia 07-09-2021 fins a dia 18-10-2021. El termini d' informació pública va finalitzar el dia 03-11-2021, sense que durant aquest termini s' hagin presentat al·legacions.

Amb posterioritat a l' aprovació inicial s' han sol·licitat i emès els següents informes:

  • Informe de la Direcció General d' Aviació Civil, amb entrada en el Servei de Planejament el 09/12/2021,  emès amb caràcter favorable.
  • Informe de la Delegació d' Infraestructura de la Defensa, amb entrada en el Servei de Planejament el 06/10/2021,  emès amb caràcter favorable.
  • Informe de la Comissió Insular d' Ordenació del Territori i Urbanisme, amb entrada en el Servei de Planejament de 16/11/2021,  emès amb caràcter favorable.
  • Informe de la Direcció General d' Emergències i Interior, amb entrada en el Servei de Planejament de 05/10/2021, emès amb caràcter favorable.
  • Informe de l' Institut Balear de la Dona, amb entrada en el Servei de Planejament de 09/08/2021, emès amb caràcter favorable.

En sessió de data 28-10-2021 l'ajuntament Ple acorda aprovar inicialment la Revisió del PGOU. A la disposició addicional  Tercera de les Normes Urbanístiques del Pla General s'estableix que l'acord d'aprovació inicial del Pla General i el Pla d'Ordenació Detallada no impedirà la continuació de la tramitació dels expedients de modificació del PGOU de 1998 en els quals hagi recaigut, com en el present cas,  acord d'aprovació inicial, podent aquests expedients arribar a culminar amb la resolució d'aprovació definitiva i aconseguir eficàcia abans de l'entrada en vigor del nou Pla General.  

Atesa la tramitació haguda fins ara, es considera que es pot aprovar  el Projecte de modificació del PGOU, i elevar-lo al Consell de la Gerència i, posteriorment, al Ple per a l'aprovació definitiva.        

Es fa constar que se'n sol·licitarà informe a la Secretaria General, en virtut de les seves funcions d'assessorament legal al Ple i les comissions, atribuïdes a l'art. 122.5.e.2 de la Llei 7/85, de 2 d'abril en relació amb l'art. 123.2 del mateix text legal, que té caràcter preceptiu, perquè es tracta d'assumptes que exigeixen una majoria especial.

 Atès el que disposen els articles 72 i 73 i la disposició addicional quarta de la Llei 23/2006, de 20 de desembre, de Capitalitat de Palma de Mallorca, d' acord amb la redacció donada per la Llei 6/2012, de 6 de juny , així com l' article 54 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d' Urbanisme de les Illes Balears, pot aprovar-se definitivament  la proposta de modificació del Pla General d' Ordenació Urbana de Palma.

Per això, i atesos els articles 172 i 175 del Reglament d'organització, funcionament i  règim jurídic de les entitats locals; els art. 127.1.c, 123.1.i, 122.4.a, i amb el quòrum establert a l'article 123.2 del capítol II, títol X de la Llei 7/85, de 2 d'abril, modificada per la Llei 57/03, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local; el RDL 781/86, de 18 d'abril; l'art. 99 i següents del Reglament orgànic del Ple, i els art. 4.1.e i 12.a del Reglament de la Gerència d'Urbanisme, es proposa al Consell de la Gerència que adopti la següent resolució:

Proposar a la Junta de Govern l'aprovació definitiva de la modificació del PGOU, i que s'elevi al Ple de l'Ajuntament, i que aquest, amb el dictamen previ de la Comissió  Informativa, adopti el següent

ACORD

1. Aprovar definitivament la modificació del PGOU que té per objecte el canvi del traçat del vial d' accés a Son Fuster, per incorporar el vial realment executat de connexió amb la Ma-13. Aquesta modificació puntual implica: canvi de qualificació del sòl destinat a “vial públic”; canvi de qualificació de part de l' àmbit com a “Zona de Serveis”; rectificació de les alineacions oficials, qualificant com a sistema viari una part qualificada Zona de Serveis; i rectificació del traçat del límit entre sòl urbà i sòl rústic per a eliminar una errada gràfica detectada  en el Pla General.

El projecte que s' aprova és el que ja va ser objecte d' aprovació inicial, i que ha estat redactat pels Serveis tècnics de Planejament.

2. Publicar el present acord, juntament amb la normativa adient, al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

3. Donar trasllat a la Delegació de Govern, al Consell Insular de Mallorca i al Govern de les Illes Balears del present acord  dins el termini de quinze dies des de la seva adopció, tot adjuntant un exemplar degudament diligenciat de la documentació aprovada.

4. Comunicar el present acord a l'Oficina de Revisió del PGOU i a la resta de serveis que es  puguin trobar afectats.

5. Notificar el present acord als interessats.

6. Donar trasllat a la Direcció General d' Aviació Civil de la certificació de l' acte d' aprovació definitiva, tot adjuntant un exemplar degudament diligenciat de la documentació aprovada, de conformitat amb allò que es regula a la disposició addicional segona.6 del Real Decret 2591/1998, de 4 de desembre, en la seva redacció donada pel real Decret 297/2013, de 26 d'abril.”

Complint amb l'art. 181 del Reglament general de la Llei 2/2014, de 25 de març, d'ordenació i ús del sòl, per a l'Illa de Mallorca, es publica perquè es prengui general coneixement i als efectes pertinents.

Contra aquesta resolució que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu de conformitat amb l'article 114 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú, i els articles 45 i ss. de la Llei 29/98, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdic­ció contenciosa administrativa, modificada per la Llei orgànica 19/2003, de 23 de desembre, davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos, comptats des de l'endemà de la seva publicació. Tot això sense perjudici de qualsevol altre recurs o acció que es consideri pertinent.

En compliment de l'art. 12.4.d)  de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears, el contingut íntegre del Planejament aprovat està disponible a través del següent enllaç:

https://ajtpalma.sharepoint.com/:f:/s/Planejament/EpRCFYje8slMn92ioZ4_Aj0BqkP-Bmkw56m9rRSXCwDkTA?e=tiscqW

Així mateix i d' acord amb l'art. 70 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, es publica tot seguit el text complet de les ordenances d' aquesta modificació de PGOU:

Ordenances actuals i proposades

Aquesta modificació puntual de PGOU no preveu la creació ni modificació de cap ordenança particular.

Les ordenances particulars d'aplicació seran:

  • La zona qualificada com a Vial públic quedarà regulada segons article 163 per a les zones If0b de les normes corresponent al sistema viari
  • La zona qualificada com a Zona Servicios. Article 201.6.2 de l'API 58-01 de Son Fuster

És d'aplicació l'article 97 de les Normes Urbanístiques relatiu a les Edificacions frontereres a cursos públics, frontereres a carreteres, a línies elèctriques aèries d'alta tensió i poliducte de productes petrolífers, més les servituds aeronàutiques segons la redacció vigent inclosa en la Modificació puntual de PGOU relativa a l'ajustament de la superfície de sòl de creixement als límits establerts en el PTIM aprovada definitivament en data 25/09/2014.

 

(Signat mitjançant signatura electrònica 12 de maig de 2022)

El cap del Departament

p.d. Decret de batlia núm 3000/2014, de 26/02/2014

(BOIB núm. 30 de  4-03-2014)

Jaume Horrach Font