Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE CALVIÀ

Núm. 276782
Aprovació definitiva suplement de crèdit i crèdit extraordinari ext. 7/2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

De conformitat amb la legislació vigent en matèria d'hisendes locals, el Ple de l'Ajuntament, en sessió celebrada el dia 20 d'abril de 2022 , aprovà inicialment la modificació de crèdit per Ple número 7 en el Pressupost de l'Ajuntament per a l'any 2022 i es va publicar en el BOIB núm. 54, de 23 d'abril de 2022.

Havent transcorregut el termini d'exposició al públic, d'acord amb l'establert en l'article 177.2 en concordança amb l'article 169.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, no s'ha presentat cap al·legació ni reclamació a la modificació de crèdit per crèdit extraordinari i suplement de crèdit ple número 7/2022, per la qual cosa queda aprovada definitivament, transcrivint-se el detall de la modificació:

"PRIMER. Aprovar l'expedient de modificació de crèdits núm. 7/2022, en la modalitat de suplements de crèdit i crèdit extraordinari amb càrrec al romanent de Tresoreria resultant de la liquidació de l'exercici anterior, com segueix a continuació:

Pressupost de despeses

 

 

 

SUPLEMENT DE CRÈDIT

 

 

 

 

 

 

 

 

ORG

FUN

EC

DENOMINACIÓ

CONSIGNACIÓ ACTUAL

AUGMENT

CONSIGNACIÓ DEFINITIVA

101

33001

2260900

FESTES TRADICIONALS

59.900,00

40.000,00

99.900,00

101

33001

2260901

PROGRAMA ANUAL EXPOSICIONS

36.700,00

7.000,00

43.700,00

102

23100

2270600

DIAGNOSTICS SOCIALS

5.000,00

8.000,00

13.000,00

102

23202

2270600

SERVEI AJUDA A DOMICILI

332.000,00

28.000,00

360.000,00

202

92201

2220000

COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES

385.000,00

330.000,00

715.000,00

202

92201

6260000

ADQUISICIÓ EQUIPS INFORMÀTICS

10.000,00

20.000,00

30.000,00

301

92400

2260906

MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

15.000,00

5.000,00

20.000,00

301

92400

4800010

SUBVENCIÓ DINAMITZACIÓ ZONES

186.664,00

11.000,00

197.6664,00

302

17000

6240000

ADQUISICIÓ VEHICLES

60.000,00

60.000,00

120.000,00

302

45100

6090000

INVERSIÓ FINCA GALATZÓ

60.000,00

195.000,00

255.000,00

401

34000

6220004

INVERSIÓ EDIFICIS ESPORTIUS

260.000,00

380.000,00

640.000,00

401

34000

6250003

INVERSIÓ EQUIPAMENTS IIDD

200.000,00

350.000,00

550.000,00

502

92000

6250000

MOBILIARI SAC

1,00

10.000,00

10.001,00

503

16500

2279901

ENLLUMENAT NADALENC

96.570,72

250.000,00

346.570,72

503

33800

2270900

ESDEVENIMENTS

135.000,00

30.000,00

165.000,00

503

45000

2210000

ENERGIA ELECTRICA

2.422.490,00

1.000.000,00

3.422.490,00

603

43100

4800001

AJUDES PROMOCIÓ COMERÇ LOCAL

105.000,00

85.000,00

190.000,00

603

43100

7700000

PLA REHABILITACIÓ COMERÇ

130.000,00

150.000,00

280.000,00

605

33600

6250000

MOBILIARI MUSEU

85.001,00

10.000,00

95.001,00

 

 

 

 

 

2.969.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRÈDIT EXTRAORDINARI

 

 

 

 

 

 

 

 

ORG

FUN

EC

DENOMINACIÓ

CONSIGNACIÓ ACTUAL

AUGMENT

CONSIGNACIÓ DEFINITIVA

001

91300

2270601

ORGANITZACIÓ ACTES

0,00

10.000,00

10.000,00

002

43200

2270601

PROMOCIÓ TURÍSTICA

0,00

150.000,00

150.000,00

003

45005

2270603

ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS

0,00

90.000,00

90.000,00

101

33000

6320000

INVERSIÓ SALA PALMANOVA

0,00

28.000,00

28.000,00

102

23100

2270601

TREBALLS TÈCNICS S.S.

0,00

30.000,00

30.000,00

102

23100

6000000

ADQUISICIÓ SOLARS

0,00

1.500.000,00

1.500.000,00

102

23100

6320000

ADQUISICIÓ LOCAL S.FERRER

0,00

150.000,00

150.000,00

105

15200

4539000

CONVENI ADJUDICACIÓ 24 HPO IBAVI

0,00

30.000,00

30.000,00

105

15200

7800002

REHABILIATACIÓ I ACCESSIBILITAT EDIFICIS PLURIFAMILIARS

0,00

1.000.000,00

1.000.000,00

107

13200

6260002

ADQUISICIÓ XARXA VIDEOVIGILANCIA CASERNA S.BUG.

0,00

40.000,00

40.000,00

204

32000

7100000

INVERSIÓ EDUCACIÓ

0,00

270.000,00

270.000,00

204

32000

7100001

INVERSIÓ ESCOLETES

0,00

130.000,00

130.000,00

204

93000

4800000

MANCOMUNITAT TRAMUNTANA

0,00

63.000,00

63.000,00

301

92400

2269903

DESPESES PRESSUPOST PARTICIPATIUS

0,00

25.000,00

25.000,00

301

92400

6100000

PRESSUPOSTS PARTICIPATIUS

0,00

100.000,00

100.000,00

302

45100

6240000

ADQUISICIÓ VEHICLES

0,00

75.000,00

75.000,00

204

93000

6220000

ADQUISICIÓ EDIFICI

0,00

500.000,00

500.000,00

503

44000

4720006

AJUDES SECTOR TAXI

0,00

50.000,00

50.000,00

503

45004

2130002

MANTENIMENT I CONSERVACIÓ ENLLUMENAT

0,00

30.000,00

30.000,00

601

15100

6220000

DEMOLICIÓ EDIFICI P.CIVIL PALMA NOVA

0,00

50.000,00

50.000,00

 

 

 

 

 

4.321.000,00

 

Aquesta modificació es finança amb càrrec al romanent de Tresoreria de l'exercici anterior, en els següents termes:

Pressupost d'ingressos

APLICACIÓ

DESCRIPCIÓ

IMPORT

87000

APLICACIÓ RLT PER DESPESES GENERALS

7.290.000,00

 

TOTAL

7.290.000,00

A més, queda acreditat el compliment dels requisits que estableix l'article 37.2, apartats a) i b), del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos.

a) El caràcter específic i determinat de la despesa a realitzar i la impossibilitat de demorar-ho a exercicis posteriors.

b) La insuficiència o inexistència en l'estat de despeses del Pressupost de crèdit destinat a aquesta finalitat específica, que haurà de verificar-se en el nivell en què estigui establerta la vinculació jurídica.”

Contra l'aprovació definitiva de l'acord es podrà interposar directament recurs contenciós administratiu, en la forma i termini que estableixen les normes de dita jurisdicció, de conformitat amb el disposat a l'article 171-1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març i 23-1 del Reial decret 500/90, de 20 d'abril.

 

Calvià, (Signat electrònicament: 16 de maig de 2022)

El tinent de batle de Transparència, Innovació i Serveis Econòmics Marcos Pecos Quintans