Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE MANACOR

Núm. 276711
Aprovació definitiva Reglament municipal que regula la circulació de vehicles de motor dins els espais naturals del terme de Manacor

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària duita a terme el passat dia 11 d'abril de 2022, aprovà definitivament el Reglament municipal pel qual es regula la circulació de vehicles de motor dins els espais naturals del terme de Manacor; i, transcorregut el termini previst a l'article 113 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, es procedeix a la publicació d'aquest acord d'aprovació definitiva  i el text íntegre de l'esmentat reglament, el qual entrarà en vigor l'endemà de la publicació.

«REGLAMENT MUNICIPAL PEL QUAL ES REGULA LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES DE MOTOR DINS ELS ESPAIS NATURALS DEL TERME DE MANACOR

Article 1. Objecte

És objecte d'aquesta disposició establir normes per regular la circulació i l'estacionament de vehicles de motor dins els espais naturals del terme municipal que han rebut aquesta qualificació per la Llei 1/1991, de 30 de gener, d'espais naturals, i per la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental (LECO), així com a la resta de vies que discorren per medi rural, amb l'objectiu final de garantir la conservació d'aquests espais i assegurar el respecte a la propietat pública i privada.

S'exceptuen de l'àmbit d'aplicació d'aquest reglament aquelles vies la titularitat de les quals sigui del Consell de Mallorca.

Article 2. Circulació de vehicles

Dins els espais naturals d'aquest terme, els vehicles de motor i ciclomotors sols poden circular per les carreteres, camins i pistes forestals aptes per a la circulació de vehicles, i està prohibit que circulin i estacionin fora d'aquestes vies o camps a través.

Article 3. Limitacions

a) L'Ajuntament de Manacor pot limitar o prohibir, amb el consentiment de la propietat, mitjançant la senyalització vertical corresponent, la circulació de vehicles de motor per camins o pistes forestals quan es pugui veure afectada la protecció de determinats paratges amb valor paisatgístic, ecològic o forestal.

b) Es prohibeix estacionar vehicles de motor per les voreres de les vies, camins o pistes forestals quan es pugui veure afectada la protecció de determinats paratges amb valor paisatgístic, ecològic o forestal, o quan l'Administració hagi duit a terme mesures contra incendis, com ara l'establiment de zones de seguretat contra incendis o altres actuacions en matèria forestal, o bé quan així s'indiqui mitjançant la corresponent senyalització.

Article 4. Excepcions

No s'han d'aplicar les disposicions a què es refereixen els articles anteriors quan es doni alguna de les circumstàncies següents:

a. Quan sigui necessari per dur a terme les funcions de vigilància i gestió de les àrees naturals.

b. En els casos exigits per als usos tradicionals (p. ex.: tractors).

c. Quan sigui expressament autoritzat, amb indicació de les característiques d'excepcionalitat, condicions i terminis.

d. Quan concorrin raons d'urgència, de seguretat o de força major.

Article 5. Equipaments de vehicles i identificació

Els vehicles que transitin pels espais naturals i vies que discorren pel medi rural han d'anar equipats amb el dispositiu silenciador propi de la seva homologació i, a més, han de dur instal·lats dispositius mataespurnes per prevenir incendis forestals.

Article 6. Velocitat màxima

La velocitat màxima de circulació per les vies i camins que transcorrin per dins els espais esmentats a l'art. 1 és de 30 km/h, excepte senyalització vertical i/o horitzontal que reguli una altra velocitat.

Article 7. Circulació turística o esportiva

En els espais naturals no està permesa la pràctica esportiva amb vehicles motoritzats ni la realització d'itineraris turístics amb aquests vehicles, atès que els camins no estan preparats i els espais naturals es poden degradar greument.

En la resta de vies objecte d'aquest Reglament i que no discorren per zones qualificades com a espais naturals, s'ha de sol·licitar una autorització a l'Ajuntament de Manacor.

Article 8. Vigilància

La vigilància del compliment d'aquestes normes correspon als serveis de vigilància municipals corresponents i a la Policia Local.

Article 9. Infraccions

Les infraccions d'aquest Reglament es classifiquen en lleus, greus i molt greus.

- Són infraccions lleus:

a) Estacionar o aparcar el vehicle damunt la vegetació de qualsevol zona protegida o en els marges dels camins interiors. Tan sols es pot aparcar en les zones habilitades per a aquest fi.

b) Circular a més de 30 km/h pels camins considerats aptes per a la circulació.

- Són infraccions greus:

a) Deteriorar, destruir, sostreure o retirar els elements de senyalització de la circulació motoritzada i altres indicadors.

b) Circular o estacionar, sense causa justificada, pels vials no aptes per a la circulació motoritzada.

c) Circular o estacionar camps a través o fora de camins o pistes aptes per a la circulació.

d) Ocasionar danys a béns, instal·lacions o materials agrícoles, ramaders o forestals.

e) Estacionar vehicles de tal manera que no permetin l'accés a camins forestals d'ús exclusiu per a vehicles de servei d'extinció d'incendis, de vigilància i oficials, senyalitzats de la manera corresponent, en l'època i zones d'alt risc d'incendi.

f) Circular per les vies esmentades a l'article 1, sense autorització, en l'època i zones d'alt risc d'incendi, i per les altres vies o camins en què, per raons de prevenció i extinció d'incendis forestals o de preservació de valors naturals, estigui prohibit circular de forma temporal o permanent, quan puguin produir-se danys greus a la fauna, als béns o als ecosistemes naturals.

g) No disposar de l'autorització pertinent segons l'art. 7.

- Són infraccions molt greus:

a) Circular o estacionar a platges, sistemes dunars, zones costaneres protegides i voreres de camins que hagin sofert actuacions de l'Administració de cara a la prevenció d'incendis.

b) Practicar esports utilitzant vehicles motoritzats.

c) Realitzar itineraris turístics fent servir vehicles motoritzats.

d) Reincidir en la comissió d'infraccions greus.

Article 10. Prescripció

L'acció per sancionar les infraccions prescriu als tres mesos per a les infraccions lleus i als sis mesos per a les infraccions greus i molt greus. Aquests terminis són comptadors a partir de l'endemà del dia en què s'ha comès la infracció. La prescripció queda interrompuda per qualsevol actuació de l'Administració de la qual tengui coneixement la persona denunciada o que estigui encaminada a esbrinar-ne la identitat o domicili, o per la notificació efectuada d'acord amb els articles 89, 90 i 91 del Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre.

Article 11. Sancions

Les infraccions lleus s'han de castigar amb una multa de 100 €; les greus, amb una multa de 200 €; i les molt greus, amb una multa de 500 €.

Article 12.  Competència

La competència per imposar sancions és de la batlia presidència de l'Ajuntament en tots els casos.

Article 13. Restitució del medi a l'estat anterior

La imposició de sancions és independent de l'obligació, exigible en qualsevol moment, de restituir el medi físic a l'estat anterior a la comissió de la infracció i de l'obligació d'indemnitzar pels danys i perjudicis ocasionats.

Article 14. Mesures cautelars d'immobilització de vehicles

Les persones integrants del cos d'agents de l'autoritat, en l'exercici de les seves funcions, poden immobilitzar els vehicles si, a conseqüència del fet d'utilitzar-los, en incompliment dels preceptes d'aquest Reglament, poden derivar en un risc greu per a les persones, els béns i els ecosistemes naturals. Així mateix, poden impedir l'accés a les àrees naturals en què s'hagi restringit el pas per raons mediambientals.

Article 15. Responsabilitat

Són responsables de les infraccions comeses els conductors i les conductores dels vehicles que incompleixen algun article d'aquest Reglament i les empreses que lloguin els vehicles que participen en excursions organitzades dins espais naturals.

Disposició final. Entrada en vigor

Aquest Reglament entra en vigor l'endemà de la publicació del text íntegre en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, sempre que s'hagin complit els requisits establerts i hagi transcorregut el termini que preveuen els articles 103, 111 i 113 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears»

Contra aquest reglament podeu interposar, en el termini de dos mesos comptats a partir del dia següent al de la publicació, recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Palma, de acord amb l'article 25.1 de la Llei 29/1988, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa-Administrativa. 

 

Manacor, data de signatura electrònica (16 de maig de 2022)

El batle Miquel Oliver Gomila