Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE MANACOR

Núm. 276704
Aprovació definitiva ordenança municipal reguladora de la mobilitat de ciclistes i persones usuàries de vehicles de mobilitat personal (VMP)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple de l'Ajuntament en sessió ordinària duita a terme el passat dia 11 d'abril de 2022  aprovà definitivament l'ordenança reguladora de la mobilitat de ciclistes i persones  usuàries de vehicles de mobilitat personal (VMP),  i transcorregut el termini establert a l'article 113 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, es procedeix  a la publicació de l'acord d'aprovació definitiva i el text íntegre de l'esmentada ordenança, la qual entrarà en vigor l'endemà de la publicació.

«ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA MOBILITAT DE CICLISTES I PERSONES USUÀRIES DE VEHICLES DE MOBILITAT PERSONAL (VMP)

 

CAPÍTOL I

DISPOSICIONS GENERALS

 

Article 1.

Objecte

1. Aquesta Ordenança té per objecte regular determinats aspectes de l'ordenació del trànsit de ciclistes i persones usuàries de vehicles de mobilitat personal (VMP) a les vies urbanes del terme municipal de Manacor, en el marc de l'exercici de les competències municipals en matèria de trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària reconegudes per la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears; la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local; i el Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària. A aquest efecte, l'Ordenança regula:

a) les vies per on poden circular els distints tipus de cicles i els VMP i a quina velocitat,

b) les característiques dels distints cicles i VMP i les prohibicions,

c) la convivència dels cicles, així com la dels VMP, amb els i les vianants i amb la resta de vehicles,

d) l'estacionament dels cicles i dels VMP,

e) el règim sancionador aplicable per l'incompliment de les normes establertes, amb indicació de la classificació de les infraccions en lleus, greus i molt greus i les sancions corresponents, el procediment sancionador i les mesures cautelars i complementàries relatives a la retirada i la immobilització de cicles i VMP.

2. Supletòriament, pel que fa a matèries no regulades expressament per aquesta Ordenança, s'ha d'aplicar la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, els reglaments que la despleguen, i l'Ordenança municipal vigent.

Article 2.

Àmbit d'aplicació

Aquesta Ordenança s'aplica a les persones titulars i també les usuàries de les vies obertes al trànsit i els espais lliures públics, i de les vies privades de servitud o concurrència pública dins el terme municipal de Manacor.

Article 3.

Conceptes i terminologia

Els conceptes bàsics i la terminologia sobre vehicles, vies i persones usuàries de les vies que s'utilitzen en aquesta Ordenança, s'entenen en el sentit que es concreta a continuació:

a) Aglomeracions: hi ha aglomeració quan no és possible mantenir un metre de distància entre el cicle i els i les vianants que circulin, o circular en línia recta cinc metres de manera continuada.

b) Bicicleta: cicle de dues rodes accionat amb pedals.

c) Bicicleta amb pedaleig assistit: bicicleta que usa un motor elèctric, amb potència no superior a 0,5 kW, com a ajuda a l'esforç muscular del conductor o conductora, el motor de la qual s'atura quan la velocitat supera els 25 km/h o el conductor o conductora deixa de pedalejar.

d) Calçada: part de la carretera o del carrer destinada a la circulació de vehicles en general.

e) Camí pedalable: via per a vianants i cicles segregada del trànsit motoritzat i que discorre per espais oberts, parcs, jardins, passeigs, zones no urbanes o boscos. Aquesta definició inclou les vies verdes.

f) Carril bici: via ciclista que discorre adossada a la calçada, en un sol sentit o en doble sentit de circulació.

g) Cicle: vehicle d'almenys dues rodes, de no més d'1 metre d'ample, accionat per l'esforç muscular de les persones que l'ocupen, en particular mitjançant pedals o manovelles. A l'efecte d'aquesta Ordenança, es considera equivalent a la bicicleta. Les bicicletes plegades es consideren, a tots els efectes, un paquet d'equipatge.

h) Ciclista: persona que condueix qualsevol model de cicle.

i) Ciclocarrer: carrer que permet completar els itineraris ciclistes. Per a això, amb marques viàries es delimita, al centre del carril de circulació, l'espai destinat a la circulació de cicles.

j) Vehicle de mobilitat personal (VMP): vehicle d'una o més rodes, d'una única plaça i propulsat exclusivament per motors elèctrics que poden proporcionar-li una velocitat màxima per disseny compresa entre 6 i 25 km/h. Només pot estar equipat amb un seient o selló si està dotat de sistema d'autoequilibrat; la resta de VMP, no.

k) Velocitat anormalment reduïda: velocitat que entorpeix la marxa normal de la resta de vehicles perquè no supera la velocitat mínima genèrica de la via. Es pot circular a una velocitat anormalment reduïda en els supòsits de vehicles especials, circumstàncies del trànsit, del vehicle o de la via i protecció o acompanyament d'altres vehicles.

l) Vianant: persona que, sense ser conductora, transita per les vies o terrenys a què es refereix aquesta Ordenança. És, també, vianant qui empeny o arrossega un cotxet d'infant o una cadira de rodes o qualsevol altre vehicle sense motor de petites dimensions, qui condueix a peu un cicle o ciclomotor de dues rodes, i qui circula en una cadira de rodes amb motor o sense.

m) Via ciclista: via condicionada específicament per al trànsit de cicles, amb la senyalització horitzontal i/o vertical corresponent, i amb un ample que permet el pas segur d'aquests vehicles.

n) Vorera: zona longitudinal de carrer, elevada o no, destinada al trànsit de vianants.

o) Vorera bici: via ciclista senyalitzada damunt la vorera.

p) Zona de vianants: via, plaça o zona destinada al trànsit de vianants i en la qual s'estableix la prohibició total o parcial de circulació i/o estacionament de vehicles, definida funcionalment a l'Ordenança municipal de circulació.

 

Article 4.

Òrgans competents

La competència sobre les matèries objecte d'aquesta Ordenança correspon a l'organisme municipal que la tengui atribuïda en cada moment, com a pròpia o bé per delegació.

 

CAPÍTOL II

SENYALITZACIÓ, VIES CIRCULATÒRIES I VELOCITAT DELS CICLES I VMP

 

Article 5.

Senyalització de les vies

1. Totes les persones usuàries de les vies objecte d'aquesta Ordenança han d'obeir els senyals de circulació que estableixin una obligació o una prohibició, i han d'adaptar la seva conducta al missatge de la resta de senyals existents a les vies per les quals transiten o circulen.

2. Les vies ciclistes han de tenir una senyalització específica vertical i/o horitzontal. El tipus de senyalització horitzontal i vertical utilitzada serà la definida en el Reglament de circulació o en la normativa específica vigent.

Article 6.

Vies per les quals poden circular els cicles i els VMP

1. No es permet circular per les vies dels nuclis urbans amb vehicles de mobilitat personal (VMP) si no compleixen els requisits tècnics de certificació establerts o els requeriments d'homologació que preveu la normativa aplicable.

Per poder circular, els VMP han de comptar amb una identificació i amb un certificat de circulació que garanteixi el compliment dels requisits tècnics que exigeix la normativa estatal i internacional recollits en el Manual de característiques dels vehicles de mobilitat personal, elaborat per l'organisme autònom de la Prefectura Central de Trànsit.

A més, els VMP han de disposar del marcatge CE de dispositiu electrònic corresponent que acrediti el compliment dels requisits del Reglament (UE) núm. 168/2013.

L'edat mínima permesa per circular amb un vehicle de mobilitat personal és de 16 anys. També poden circular amb VMP les persones menors de 16 anys que disposin de carnet de ciclomotor (permís de conduir AM). No obstant això, les persones menors de 16 anys poden utilitzar els vehicles descrits fora de les zones de circulació, en espais tancats al trànsit i sota la responsabilitat de pares, mares, persones que exerceixin la tutela, que acullin o guardin, sempre que el vehicle sigui adequat a la seva edat, altura i pes.

Els cicles i els VMP poden circular per les vies següents: carril bici, vorera bici, calçada (incloent-hi ciclocarrers i carrers de residents) i camins pedalables. Els cicles i els VMP han d'ajustar la seva velocitat a les condicions de la via per on circulen i en qualsevol cas no poden superar els 25 km/h de velocitat.

2. Els cicles i els VMP estan obligats a circular per la calçada.

Quan devora la calçada hi hagi algun tipus de via ciclista, hi han de circular preferiblement, però poden utilitzar la calçada si no circulen a una velocitat anormalment reduïda ni entorpeixen el trànsit.

S'han de respectar, en tot moment, les normes generals de circulació que estableixen tant l'Ordenança de circulació com la normativa i la legislació de trànsit, circulació de vehicles i seguretat viària. Totes les persones usuàries de cicles i VMP han d'obeir els senyals de circulació que estableixen una obligació o una prohibició, i han d'adaptar la seva conducta al missatge de la resta de senyals existents a les vies per les quals transiten o circulen.

3. Es prohibeix la circulació de cicles i VMP per voreres, places, parcs, jardins i altres espais públics destinats en exclusiva als i a les vianants. Es permet la circulació de cicles per aquestes àrees als i a les menors de fins a 12 anys si no sobrepassen la velocitat dels i de les vianants i van acompanyats d'un/a vianant adult/a.

Excepcionalment, es pot autoritzar, mitjançant un decret de la batlia, la circulació de cicles i VMP en zones degudament senyalitzades a aquest efecte, amb les condicions i en les dates i els horaris que s'hi estableixin.

4. No es pot circular amb taxes d'alcohol superiors a les establertes reglamentàriament, ni sota els efectes de drogues. Tampoc no es pot circular amb auriculars ni utilitzant dispositius mòbils.

Així mateix, està prohibit circular portant animals, amb corretja o sense, i també conduir amb una sola mà.

D'altra banda, només es permet l'ús unipersonal dels VMP i està prohibit, en tot cas, que els VMP siguin arrossegats per altres vehicles.

Article 7.

Circulació pels carrils bici i les voreres bici

En els carrils bici i les voreres bici, s'ha de circular amb precaució davant una possible invasió del carril bici o vorera bici per altres persones usuàries de la via pública, i s'han d'evitar les maniobres brusques.

Article 8.

Circulació per la calçada

1. A la calçada, els cicles i els VMP han de circular, com a norma general, pel carril de la dreta i poden ocupar-ne la part central. Si hi ha carrils reservats a altres vehicles, han de circular pel contigu al reservat i en les mateixes condicions. Així mateix, poden circular pel carril de l'esquerra quan les característiques de la via no permetin fer-ho pel carril de la dreta o si han de girar a l'esquerra.

2. Els cicles i els VMP, quan circulen per la calçada, gaudeixen de les prioritats de pas que preveuen les normes de trànsit vigents i han de respectar la senyalització horitzontal, vertical i semafòrica, si no hi ha una senyalització específica que ho restringeixi.

Article 9.

Circulació pels camins pedalables

1. Els camins pedalables constitueixen vies per a vianants i cicles, segregades del trànsit motoritzat, i discorren per espais oberts, parcs, jardins i passeigs en zones no urbanes o boscos.

2. Els i les vianants tenen prioritat de pas en tot el recorregut dels camins pedalables.

Article 10.

Circulació pels ciclocarrers

1. La velocitat de circulació de la resta de vehicles s'ha d'adaptar a la dels cicles i, en qualsevol cas, no es poden superar els 30 km/h. Tampoc no es poden fer avançaments a cicles o VMP en el mateix carril de circulació.

2. Les persones ciclistes i les usuàries de VMP han de respectar, com la resta de vehicles, els sentits de circulació, les preferències de pas i els senyals de circulació.

Article 11.

Circulació per les voreres i zones de vianants

1. Es prohibeix la circulació de cicles i VMP per les voreres, parcs i jardins i zones de vianants.

2. Excepcionalment, mitjançant el corresponent decret de la batlia, s'hi pot permetre la circulació de cicles o VMP. En aquest cas, els i les vianants tendran sempre preferència.

3. Si per causa major els cicles i els VMP es veuen obligats a compartir l'espai de les voreres amb els i les vianants, ho han de fer caminant.

4. Es permet la circulació de cicles per les zones de vianants als i a les menors de fins a 12 anys si no sobrepassen la velocitat dels i de les vianants i van acompanyats d'un vianant adult.

Article 12.

Circulació pels carrers residencials

1. Els carrers residencials són les vies incloses en àrees senyalitzades amb el senyal vertical S28.

2. La velocitat màxima de circulació de cicles i VMP en els carrers residencials és de 20 km/h. La prioritat serà sempre dels i de les vianants.

 

CAPÍTOL III

CARACTERÍSTIQUES DELS CICLES I VMP I PROHIBICIONS

 

Article 13.

Característiques dels cicles i dels VMP

1. Els cicles i les persones ciclistes han de ser visibles sempre. Els cicles han de disposar de timbre, sistema de frenada i, si circulen de nit o en condicions de baixa visibilitat, han de dur llums (davant de color blanc i darrere de color vermell) i elements reflectors que permetin visualitzar-los correctament.

2. Els VMP que circulin per qualsevol calçada han de disposar de timbre, sistema de frenada, llums (davant de color blanc i darrere de color vermell) i elements reflectors homologats, i la persona que els utilitzi ha de mantenir-se dreta. Així mateix, és obligatori fer servir casc homologat, i es recomana usar guardapits reflectant.

Article 14.

L'ús de casc, cadires i remolcs en els cicles

1. Usar casc és obligatori per als i a les menors de 16 anys.

2. Per qüestions de seguretat, és recomanable que la resta de persones usuàries de cicles circulin amb casc i guardapits o indumentària d'alta visibilitat (reflectors).

3. En zona urbana els cicles poden dur un remolc certificat i homologat degudament per transportar mercaderies o animals, sempre que l'amplària no sigui superior a un metre, que circulin de dia i sense disminució de la visibilitat i a velocitat moderada, i que el conductor o conductora sigui major d'edat i sota la seva responsabilitat.

4. Els cicles que, per fabricació, no poden ser ocupats per més d'una persona poden transportar, sempre que el conductor o conductora sigui major d'edat i sota la seva responsabilitat, un menor de fins a 7 anys, que ha de dur un casc homologat, en un seient addicional acoblat al cicle i degudament certificat i homologat.

En les mateixes condicions, els cicles poden arrossegar un remolc, degudament certificat i homologat, acoblat a la bicicleta per transportar menors de 7 anys sempre que es compleixin les limitacions de pes que aquests dispositius estipulin. Així mateix, els menors han de dur, obligatòriament, el casc homologat corresponent.

Aquests remolcs han de ser visibles en les mateixes condicions que estableix l'article 13 d'aquesta Ordenança per a les bicicletes, i és necessari instal·lar-hi una bandera de color cridaner i d'altura suficient perquè els conductors i les conductores s'adonin de la seva presència.

Així mateix, tant la cadira com el remolc han de comptar amb elements reflectors.

Quan existeixi algun tipus de via ciclista en la secció del vial, les bicicletes amb cadira o remolc que transportin menors de fins a 7 anys han de circular-hi i no poden emprar la calçada.

Article 15.

Prohibicions

Es prohibeix a les persones que condueixen tota mena de cicles i VMP:

a) Circular amb el vehicle damunt una sola roda.

b) Fer maniobres que suposin un risc per a la conducció i posin en perill la integritat física d'altres persones ciclistes, conductores de vehicles i vianants.

c) Conduir utilitzant cascs o auriculars connectats a aparells receptors o reproductors de so, telèfon mòbil o d'altres dispositius incompatibles amb l'atenció permanent a la conducció.

d) Realitzar carreres o altres competicions no autoritzades.

e) Transportar una altra persona en un cicle per a un sol ciclista, llevat dels menors de 7 anys transportats en les condicions que preveu l'apartat 4 de l'article 15.

f) Amollar el manillar, llevat que calgui per fer un senyal de maniobra.

g) Agafar-se a altres vehicles per ser remolcats.

h) Circular zigzaguejant entre vehicles o vianants, excepte a la calçada, quan es trobin vehicles aturats a un semàfor.

i) Carregar el cicle o VMP amb objectes que en dificultin la utilització o redueixin la visió.

 

CAPÍTOL IV

CONVIVÈNCIA, ESTACIONAMENT I REGISTRE DE CICLES I VMP

 

Article 16.

Convivència dels cicles i dels VMP amb els i les vianants

1. Als carrils bici i a les voreres bici les persones ciclistes i les usuàries de VMP han de respectar sempre la preferència de pas dels i de les vianants que travessen pels llocs especialment habilitats o que accedeixen a un pas de vianants o a una parada de transport públic.

2. El vianant té preferència sobre tots els cicles i VMP en els camins pedalables, en les zones de vianants en les quals estiguin autoritzats a circular i en els carrers residencials.

Article 17.

Convivència dels cicles i dels VMP amb la resta de vehicles

1. Els cicles i els VMP tenen prioritat de pas respecte dels vehicles de motor en els casos següents:

a) Quan circulen per un carril bici, un pas per a ciclistes.

b) Quan, per entrar en una altra via, el vehicle de motor gira a la dreta o a l'esquerra, en els supòsits permesos, i la persona ciclista és a prop. Així mateix, els vehicles han de moderar la velocitat i, fins i tot, s'han d'arribar a aturar.

c) Quan circulen en grup i el primer ha iniciat el pas per un encreuament o ha entrat en una rotonda.

En els altres casos són aplicables les normes generals sobre prioritat de pas entre vehicles.

2. En zona urbana, les persones que condueixin vehicles motoritzats que pretenguin avançar ciclistes o persones usuàries de VMP, ho han de fer extremant les precaucions, canviant de carril de circulació i sempre que quedi un espai lateral d'un metre i mig entre el cicle o VMP i el vehicle.

3. Els vehicles motoritzats, quan circulen darrere un cicle o VMP, han de mantenir una distància de seguretat prudencial i proporcional a la velocitat, que no pot ser inferior a 3 metres.

4. Les persones que condueixin vehicles motoritzats que circulin per una via d'un sol carril hauran de respectar les persones ciclistes i les usuàries dels VMP que circulen per la calçada i el seu dret a circular pel centre.

5. Els vehicles de motor i els ciclomotors no poden circular, estacionar ni aturar-se en els carrils reservats per a cicles.

 

Article 18.

Estacionament dels cicles i dels VMP

1. Els cicles i els VMP s'han d'estacionar en els espais específicament condicionats per a aquesta finalitat, assegurats degudament en els dispositius habilitats a aquest efecte. Si no hi ha aparcaments en un radi de 50 metres, els cicles i els VMP es poden subjectar a elements del mobiliari urbà durant un termini que, en cap cas, no pot superar les 24 hores, sempre que això no provoqui cap dany a l'element de mobiliari urbà, no n'alteri la funció ni s'entorpeixi el trànsit de vianants ni la circulació de vehicles, ni l'entrada o la sortida de les persones ocupants dels vehicles estacionats. Aquesta subjecció no es permet a arbres o plantes, ni a senyals de trànsit.

2. En qualsevol cas, per garantir la circulació dels i de les vianants, s'ha de respectar un espai lliure mínim d'1,5 m com a zona de trànsit per al vianant i no s'ha d'ocupar més d'un 25 % de l'ample de la vorera.

3. Queda prohibit estacionar davant zones on hi ha reserva de càrrega i descàrrega a la calçada en horari dedicat a l'activitat i zones d'estacionament per a persones amb problemes greus de mobilitat, parades de transport públic, passos de vianants, accessos de col·legis, locals de concurrència pública de cabuda elevada (cinemes, discoteques, etc.), façanes d'edificis singulars, i elements adossats a les façanes.

 

CAPÍTOL V

 RÈGIM SANCIONADOR

 

Article 19.

Infraccions

1. El règim de les infraccions i sancions, mesures cautelars, responsabilitat, procediment sancionador i recursos és, en tot allò que no regula aquesta Ordenança, el que estableix la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària i els reglaments que la despleguen. 

2. Es consideren infraccions administratives les accions o les omissions que contravenen les disposicions d'aquesta Ordenança.

3. Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus, tenint en compte la perillositat i el possible dany que pugui suposar la infracció comesa.

4. En cas de manca de tipificació i classificació d'infraccions en aquesta Ordenança, cal ajustar-se al que disposi la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, i les disposicions complementàries o normes vigents de caràcter general.

Article 20.

Infraccions lleus

Es consideren infraccions lleus:

a) Sobrepassar la velocitat màxima establerta en aquesta Ordenança per a les diferents vies.

b) Circular amb cicle o VMP per voreres o altres zones de vianants no permeses, sense provocar perill per a les persones usuàries de la via.

c) Transitar, els i les vianants, de manera continuada per les vies per a ciclistes senyalitzades de la manera corresponent.

d) Incomplir les normes d'estacionament de cicles i VMP que estableix l'article 18 d'aquesta Ordenança.

e) Les que no es classifiquen com a greus o molt greus en els articles següents.

 

Article 21.

Infraccions greus

Es consideren infraccions greus:

a) Circular incomplint les normes de conducció que estableix l'article 15 d'aquesta Ordenança.

b) No respectar, els cicles i VMP, la prioritat dels i de les vianants en les zones senyalitzades.

c) Circular amb cicle i VMP per voreres o zones de vianants provocant perill per a les persones usuàries de la via o fent maniobres brusques que suposin un risc greu per als i a les vianants per circular de forma negligent.

d) Circular en sentit contrari a l'establert.

e) Circular incomplint les condicions de visibilitat que estableix l'article 13.1 d'aquesta Ordenança.

f) Incomplir els preceptes de l'art. 14.

 

 

​​​​​​​Article 22.

Infraccions molt greus

Es consideren infraccions molt greus:

a) Circular per voreres o altres zones de vianants de forma temerària.

b) Qualsevol de les conductes tipificades com a infraccions greus quan es donen circumstàncies de perill per raó de la intensitat de la circulació, les característiques i les condicions de la via, les condicions atmosfèriques i de visibilitat, la concurrència simultània amb els i les vianants o qualsevol circumstància anàloga que pugui constituir un risc afegit al previst per a les greus en el moment que es comet la infracció.

 

Article 23.

Sancions

1. S'han de sancionar:

a) Les infraccions lleus, amb una multa de 100 €.

b) Les infraccions greus, amb una multa de 200 €.

c) Les infraccions molt greus, amb una multa de 500 €.

Si la infracció no està tipificada en aquesta Ordenança, s'ha d'aplicar la sanció que estableixi la normativa vigent.

Article 24.

Procediment sancionador

Respecte al procediment sancionador, cal atenir-se al que disposa el RDL 6/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària i, supletòriament, la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

 

CAPÍTOL VI

MESURES CAUTELARS I COMPLEMENTÀRIES: RETIRADA I IMMOBILITZACIÓ DE CICLES I DE VMP A LA VIA PÚBLICA

 

Article 25.

Mesures cautelars i complementàries

Sense perjudici de la facultat sancionadora, l'Administració municipal ha d'adoptar les mesures cautelars i complementàries necessàries per corregir les anomalies que es produeixin, amb la finalitat de garantir les condicions mínimes de seguretat de les persones i dels béns públics i privats.

Article 26.

Retirada de cicles

En funció del que estableix l'article anterior, la Policia Local pot immobilitzar o retirar el cicle o VMP, especialment en els casos d'infraccions en què la persona usuària no vagi documentada, en les infraccions que preveu l'article 18.3, en les greus i molt greus i quan el cicle o VMP estigui subjecte a un element del mobiliari urbà durant més de 24 hores.

Article 29.

Abandonament de cicles i VMP

Els cicles i VMP que presentin signes d'abandonament han de ser retirats de la via pública i tractats com a residus;  se'ls ha de destinar al tractament que estableixi la normativa en matèria de residus vigent.

 

 

​​​​​​​CAPÍTOL VII

VMP DESTINATS A L'ACTIVITAT TURÍSTICA, D'OCI, ÚS COMPARTIT I DE REPARTIMENT DE MERCADERIES

 

Article 30.

Circulació de VMP i cicles de lloguer

1. A més de les normes generals de circulació dels VMP, s'estableixen condicions específiques de circulació per als vehicles de mobilitat personal afectes a una activitat d'explotació econòmica de les empreses que, actualment, compleixin els requisits que estableix la normativa vigent d'activitats turístiques i que disposin d'un establiment públic per llogar VMP.

2. Cal destacar que, en aquest supòsit, no s'hi inclouen els vehicles de mobilitat personal afectes a l'activitat econòmica de les empreses de VMP multiusuari (patinets compartits), atesa la naturalesa de l'activitat d'aquesta modalitat de lloguer de VMP, ja que es prohibeix utilitzar la via pública per al lloguer de motocicletes, ciclomotors, bicicletes i qualsevol altre vehicle que hagi de ser objecte de lloguer sense conductor o conductora i, per tant, l'activitat de les empreses de VMP multiusuari.

3. En aquest sentit, les condicions específiques de circulació indicades són les següents:

a) Els vehicles de mobilitat personal afectes a una activitat d'explotació econòmica que compti amb la llicència municipal corresponent han d'estar identificats i inscrits en el registre que correspongui.

b) Les persones físiques o jurídiques titulars dels vehicles de mobilitat personal, a títol de propietat o a qualsevol altre, han de contractar una assegurança de responsabilitat civil davant tercers, a l'efecte de cobrir la indemnització de caràcter subsidiari que correspongui pels danys i els perjudicis derivats de l'ús d'aquells vehicles i cicles per part de les persones usuàries a qui els cedeixin o lloguin.

c) Les persones usuàries de VMP han de dur casc i guardapits reflectors.

d) Els grups de VMP han de ser com a màxim de 6 persones i el guia, i han de disposar de:

- Assegurança de responsabilitat civil que cobreixi, com a mínim, un import d'un milió d'euros.

- Document que acrediti l'homologació dels VMP (els quals han d'estar identificats amb una numeració que s'ha de relacionar amb el número de bastidor).

- Proposta d'itineraris i horaris.

- Declaració responsable en què es compromet a no permetre l'ús dels VMP a qui es trobi sota els efectes de qualsevol substància psicoactiva.

f) La persona física o jurídica titular de l'explotació econòmica ha de vetlar perquè les persones usuàries dels vehicles de mobilitat personal i els cicles de més de dues rodes disposin d'un nivell d'habilitat mínim que garanteixi la seva seguretat i la de la resta de persones usuàries de la via pública.

e) La persona física o jurídica titular de l'explotació econòmica ha d'informar les persones usuàries dels vehicles de mobilitat personal de les rutes autoritzades i de les condicions de circulació.

4. Pel que fa a l'estacionament dels vehicles de mobilitat personal, s'estableixen les condicions següents:

a) Els VMP només poden estacionar-se a les reserves de bicis o als llocs específicament destinats a aquesta finalitat senyalitzats degudament.

b) Es prohibeix, d'acord amb la normativa vigent, l'estacionament a la via pública de VMP que suposin una activitat econòmica i facin un ús privatiu del domini públic.

Disposició final. Entrada en vigor

Aquesta Ordenança entra en vigor l'endemà de la publicació del text íntegre en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, sempre que s'hagin complit els requisits establerts i hagi transcorregut el termini que preveuen els articles 103, 111 i 113 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears».

Contra aquesta ordenança pot interposar, en el termini de dos mesos, comptats a partir del dia següent al de la publicació, recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Palma, d'acord amb l'article 25.1 de la Llei 29/1988, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.

 

Manacor, data de signatura electrònica ( 16 de maig de 2022 )

El batle

Miquel oliver Gomila