Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

Núm. 277495
Aprovació definitiva de modificació del Reglament de mercats de l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En sessió ordinària de data 17 de març de 2022 el Ple de l´Ajuntament va aprovar inicialment la modificació del Reglament de mercats de l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar.

Dit acord fou sotmès al tràmit d'informació pública (BOIB  núm. 40 de data 22 de març de 2022) i, no havent-se presentat cap al·legació, reclamació i/o observació, de conformitat amb allò establert a l´article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d´abril, reguladora de les bases de règim local, així com a l´article 102 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, queda definitivament aprovada la modificació del Reglament de mercats de l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar del qual se'n publica íntegrament el seu text a continuació.

REGLAMENT DE MERCATS DE L'AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

ÍNDEX:

PREÀMBUL

CAPÍTOL 1. DISPOSICIONS GENERALS

CAPÍTOL 2: AUTORITZACIONS I TRÀMITS

CAPÍTOL 3: DELS LLOCS DE VENDA

CAPITOL 4: RÈGIM DE DEURES, INFRACCIONS I SANCIONS

CAPITOL 5: ALTRES DISPOSICIONS

DISPOSICIÓ FINAL. ENTRADA EN VIGOR

Preàmbul

Els mercats són una iniciativa que promouen l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar i la ciutadania de forma conjunta. Aquests permeten consolidar unes bases per a les relacions entre la ciutadania, a la vegada que li donen una alternativa sana i pròxima a l'hora d'adquirir productes diversos.

A més, comporten una millora en l'oferta en relació a la qualitat dels diferents productes que s'ofereixen i en la competitivitat dels comerços del voltant.

El municipi de Sant Llorenç des Cardassar consta de diferents nuclis, la qual cosa es tradueix en l'existència de mercats en cada un d'ells, donant així facilitat a les persones consumidores d'aquests.

La presència dels mercats origina la necessitat de regular-los de forma que serveixi als interessos generals de la ciutadania, i s'adeqüi a la normativa existent en l'actualitat.

Per aquest motiu, aquesta modificació pretén adequar-se a les condicions actuals del municipi, i al mateix temps millorar el redactat per fer-lo més transparent i pròxim a la ciutadania. Aquesta modificació se centra en la neteja de les zones de mercats, en les obligacions de les persones mercaderes i en certs punts referits als horaris i llocs de realització de l'activitat. La present disposició neix amb la finalitat de seguir els principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència i eficiència establerts com a principis de bona regulació a l´article 129 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Es troba en consonància amb la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, la Llei 7/1996, de 15 de gener, d'ordenació del comerç minorista, la Llei 17/2009, de 23 de novembre, de lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici, la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, la Llei 11/2014, de 15 d'octubre, de comerç de les Illes Balears, y la Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i del Consell de la Unió Europea, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior.

Així mateix, s'ha tingut en compte la normativa de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears relativa a l'ordenació de l'activitat comercial, la Llei 11/2014, de 15 d'octubre, de comerç de les Illes Balears, la Llei 7/2014, de 23 de juliol, de protecció de les persones consumidores i usuàries de les Illes Balears, i a la Llei 17/2016, de 16 de desembre, de modificació de la llei 11/2014, de 15 d'octubre, de comerç de les Illes Balears.

D'altra banda i d'acord amb la Llei 8/2019, de 19 de febrer, de residus i sòls contaminats de les Illes Balears, els mercats del municipi de Sant Llorenç es veuran obligats a complir aquesta normativa i avançar cap un municipi més sostenible i de residu zero. En aquest sentit el municipi de Sant Llorenç des Cardassar vol ser un municipi que impulsi la promoció dels valors cívics i socials que representen els mercats municipals. Perquè s´entén que els mercats fan poble, són més propers i humans, són sostenibles, integradors, responsables i fomenten l'alimentació saludable.

CAPÍTOL 1. DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. Objecte

El Reglament de mercats de l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar, té per objecte la regulació administrativa de la venta de productes en mercats ambulants del municipi de Sant Llorenç des Cardassar.

Article 2. Concepte

Es considera venda ambulant la que s'efectua fora d'un establiment comercial permanent, de manera habitual, ocasional periòdica o continuada, en els perímetres o llocs degudament autoritzats, a instal·lacions comercials desmuntables o transportables, incloent-hi camions botiga i de restauració.

Aquest tipus de venda únicament es pot dur a terme a mercats fixes, periòdics o ocasionals així com a llocs instal·lats a la via pública.

Les activitats de venda ambulant no perden la seva condició pel fet que es duguin a terme sobre sòl de propietat o titularitat privada.

Article 3. Àmbit d'Aplicació

L'exercici de la venda ambulant es podrà realitzar en els mercats periòdics que es duen a terme al municipi de Sant Llorenç des Cardassar i que són els següents:

 1. Mercat setmanal d'abastament i Gastromarket de Sant Llorenç des Cardassar

 2. Mercat setmanal de temporada de sa Coma

 3. Mercat setmanal d'abastament de Son Carrió

 4. Mercat setmanal de temporada de S'Illot

Aquest reglament no serà aplicable a aquelles vendes que, tot i efectuar-se a la via pública, es duen a terme dins una activitat d'interès general, com son els mercadets de Nadal o fires i festes populars. En aquest cas, serà la regidoria corresponent qui s'encarregarà de fer-ne el control.

Article 4. Competències i ordenació de l'ocupació

L'Ajuntament es   l'òrgan competent per autoritzar l'exercici de venda ambulant i podrà ampliar o reduir l'extensió, la temporada i l'horari d'aquests mercats segons les necessitats de la població i circumstàncies de força major,  sempre que sigui de forma justificada.

L'Ajuntament es reserva la competència de decidir la ubicació dels mercats setmanals la qual serà informada a les persones comerciants abans de l'inici de la nova temporada. Així mateix, es reserva el trasllat dels llocs a altres zones per causa d'interès general, la reducció o l'ampliació del nombre de llocs amb motiu d'esdeveniments festius o causes externes a la dinàmica municipal,  el canvi d'horari o la suspensió temporal dels mercats per raó d'obres en la via pública o per altres causes d'interès general o alienes a la dinàmica municipal.

CAPÍTOL 2. AUTORITZACIONS I TRÀMITS

Article 5. Autoritzacions

L'Ajuntament és l'òrgan competent per autoritzar la venda ambulant i d'atorgar a les persones interessades, que compleixen els requisits, la llicència per exercir la venda ambulant, en el qual s'han de determinar el temps i el lloc en què s'ha d'exercir.

No es pot atorgar a la mateixa persona titular més d'una llicència per al mateix mercat.

Article 6. Personalitat de les adjudicacions

Les persones adjudicatàries podran ser físiques, jurídiques o cooperatives d'àmbit autonòmic, estatal o estrangeres.

Article 7. Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de noves sol·licituds estarà obert durant tot l'any per a qualsevol mercat setmanal. Aquestes es faran per registre general d'acord amb l'article 8 d'aquest reglament.

Les sol·licituds de renovació s'hauran de formular de l'1 al 30 de novembre, ambdós inclosos, per registre general d'acord amb l'article 8 d'aquest reglament.

Les sol·licituds de renovació si no es fan dins el termini establert pot suposar la pèrdua del trast i la sol·licitud s'entendrà com una sol·licitud nova.

Article  8. Documentació a presentar

Les persones físiques, jurídiques o cooperatives que desitgin practicar la venda ambulant en aquest terme municipal ho hauran de sol·licitar per escrit a la regidoria delegada, i presentar-lo al registre general (modalitat presencial o electrònica) de l'ajuntament tot indicant:

 • Dades de la persona interessada

 • Activitat a desenvolupar

 • Modalitat de venda que vol portar a terme

 • Classe d'articles que vol vendre, procedència dels mateixos

 • Nombre de metres de l'ocupació de la parada, si s'escau

 • Temps pel qual es sol·licita el permís, si s'escau

 • Telèfon de contacte

Documentació a adjuntar a la sol·licitud :

 • Còpia del DNI,  NIE o CIF de la persona/entitat sol·licitant

 • Document acreditatiu d'estar d'alta a Seguretat Social

 • Tres darrers rebuts bancari d'autònom/a de la TGSS/Cotització

 • Còpia del rebut bancari de la pòlissa de Responsabilitat Civil

 • Certificat acreditatiu d'estar al corrent de les seves obligacions tributàries

 • Informe d'estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social

 • Certificat de situació en el cens d'activitats econòmiques de la AEAT

 • Fotografia dels productes a vendre i del lloc de venda

 • Disposar del títol vigent de manipulació d'aliments si la parada és de venda de productes alimentaris.

 • Declaració responsable

En cas d'autoritzar a altres persones (familiars de grau 1), a més a més s'ha d'adjuntar:

 • DNI, NIE de la persona que es vol autoritzar

 • Document acreditatiu d'estar d'alta a Seguretat Social

 • Darrer rebut d'autònom/a

a) En cas de disposar de personal assalariat, s'ha d'adjuntar:

 • Contracte laboral de la persona que farà la venda

 • Darrer pagament del TC2 o Relació nominal de la persona treballadora

Les instàncies genèriques es poden trobar presencialment al Servei d'Atenció al Ciutadà o bé online a la seu electrònica de la web de l´Ajuntament.

Article 9. Atorgament d'un trast

Per sol·licitar un trast serà necessari no haver concorregut en alguna de les incompatibilitats previstes a la normativa de contractes del sector públic. Segons el cas, la tramitació és portarà a terme de la següent manera:

a) En cas de nova sol·licitud

 • La persona interessada podrà presentar la sol·licitud en qualsevol moment de l'any natural adjuntant la documentació específica a l'article 8.

 • L'adjudicació dels trasts la farà l'Ajuntament d'acord amb els espais disponibles i la llista de sol·licituds presentades.

 • L'ajuntament informarà a la persona interessada per via telefònica, per correu electrònic o per notificació electrònica, l'autorització de la venda ambulant al mercat municipal. En cas que la persona venedora no rebi cap avís s'entendrà que la resolució de l'adjudicació del trast ha estat desfavorable o desestimada.

 • L'Ajuntament lliurarà la documentació necessària perquè el comerciant pugui demostrar que està autoritzat a la venta ambulant del mercat o mercats del terme municipal de Sant Llorenç des Cardassar.

Per poder autoritzar un trast, l'Ajuntament es regirà pels següents criteris, tot respectant el dret a la lliure concurrència:

 • Tipologia del producte segons necessitats.

 • Tipologia organitzativa i decorativa de la parada.

 • Antiguitat.

A més a més, i davant la necessitat d'avançar cap a un mercat ecològic i sostenible, es valorarà:

 • La comercialització de productes gastronòmics innovadors, i que figurin dins les línies de venda autoritzades, atesa la demanda.

 • La promoció de la comercialització de la producció agrícola autòctona singularment la d'índole estacional o bé de KM0.

 • Disposar de Carta de Mestre Artesà o Mestra Artesana.

 • La comercialització de productes tèxtils i de decoració de producció pròpia, siguin ecològics i fets amb dignitat, d'acord als criteris de comerç just elaborats en centres, entitats, col·lectius o organismes de naturalesa benèfica o social.

 • Que els productes tèxtils de no producció pròpia promoguin material ecològic, reciclat o fabricat en teixits ecològicament sostenibles.

 • Que els productes tèxtils dugin l'etiquetatge  per poder-ne avaluar la seva qualitat.

L'Ajuntament podrà establir normes unificades referents a l'estètica dels llocs de venda per a cada mercat. Aquestes normes es facilitaran a la persona venedora, per part de la delegació corresponent, una vegada s'hagi adjudicat el trast i seran d'obligat compliment per part de la persona comerciant.

b) En cas de renovació

 • La renovació de les autoritzacions no serà automàtica sinó que serà a instància de la persona interessada a aquest efecte. Les sol·licituds de renovació s'hauran de formular des de l'1 al 30 de novembre per registre general i presentant la documentació establerta a l'article 8 d'aquest reglament. No presentar aquesta sol·licitud significa perdre automàticament la llicència de venda.

 • La revisió de la documentació presentada i l'adjudicació dels trasts la farà l'ajuntament en un termini de 30 dies laborables a partir de la data en que s'ha fet el registre general a l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar. Si no hi ha resposta, s'entendrà que el venedor no té concedida l'autortizació.

 • L'ajuntament informarà a la persona interessada per via telefònica, per correu electrònic o per notificació electrònica, l'autorització de la venda ambulant al mercat municipal. El termini per respondre serà de 15 dies hàbils a partir de la finalització del termini de resolució. En cas que la persona venedora no rebi cap avís s'entendrà que la resolució de l'adjudicació del trast ha estat desfavorable o desestimada.

Si la persona titular d'una autorització d'ocupació no concorre al trast assignat el dia de mercat, aquest podrà ser ocupat per un altre mercader o per meitats per les persones titulars dels trasts que hi confrontin lateralment.

Les autoritzacions s'atorgaran sense perjudici de les obligacions de caràcter fiscal, laboral o de qualsevol altre classe que hagin de complir les persones venedores.

Les persones adjudicatàries de trasts hauran de pagar anualment les taxes fixades a l'Ordenança Fiscal sobre l'ocupació d'espais públics en mercats municipals. La durada de la possessió del trast adquirit és per un any natural i les liquidacions es notificaran a les persones interessades una vegada atorgat el trast a principi de l'any.

Article 10. Atorgament extraordinari d'autoritzacions per als trasts de comerç local, artesania i/o comerç just

Sense prejudici d'allò que estableix l'article 5, es possibilita l'atorgament d'autoritzacions extraordinàries per motius derivats de l'atractiu del producte que es vol vendre, producte local (article 15), punts de comerç just (article 16), etc. Aquestes sol·licituds seran estudiades i resoltes per la Junta de Govern Local, qui acordarà l'atorgament de l'autorització en aquests casos.

L'atorgament d'aquest tipus de trast podrà ser motiu d'exempció o reducció de liquidació del trast sempre i quant el producte de venta sigui entre un 70% i 100% producte local o de Mallorca, artesà, ecològic o de comerç just. A més a més s'haurà de justificar amb un segell de qualitat vigent.

Article 11. Identificació del trast

L'Ajuntament facilitarà a les persones adjudicatàries un cartró acreditatiu que inclourà, la numeració del trast, el nom de la persona titular i de les persones autoritzades, un domicili, les mercaderies autoritzades i l'any en curs. També expedirà un carnet identificatiu a les persones titulars de trasts i autoritzades, per això, les persones adjudicatàries i les autoritzades hauran d'aportar, en el moment que els comuniquin l'adjudicació, fotografia carnet.

Les persones adjudicatàries hauran de tenir a disposició del personal de de l'Ajuntament i visible en el lloc, en tot moment, la documentació acreditativa de ser la persona titular del trast.

En cas de defunció o jubilació de la persona titular durant el període de la concessió es podrà traspassar els trasts al seu o la seva cònjuge o persona hereva després d'haver-ho autoritzat batlia o la regidoria delegada.

Les persones venedores només poden muntar en els trasts que tenen autoritzats.

Si qualque venedor/a, sense prèvia autorització municipal, munta la seva mercaderia en un trast diferent al que té autoritzat, el personal municipal podrà ordenar el desmuntatge i cessament de l'exercici per aquell dia de mercat. Si el trast continu no està ocupat per la persona titular o venedora itinerant, podrà ser ocupat, per meitats, per les persones titulars dels trasts que hi confrontin lateralment.

L'explotació de trasts eventuals queda condicionada al pagament corresponent, segons especifiquen les ordenances fiscals que figurin a les ordenances fiscals de l'Ajuntament que siguin d'aplicació. L' incompliment d'aquesta obligació comportarà la caducitat de l'ocupació. En cas que es declarés la caducitat es perdrà l'antiguitat i per obtenir nova autorització s'haurà de fer nova petició  a més a més de fer el pagament pendent.

Les persones adjudicatàries han de satisfer el total d'exaccions que figuren a les ordenances fiscals, així com les contribucions, tributs i resta d'arbitris exigits per l'estat, la comunitat autònoma o el municipi.

Article 12. Pèrdua del trast

Aquelles faltes no comunicades per endavant computaran com a falta d'assistència, llevat de que posteriorment es pugui justificar amb prou evidència (justificant mèdic…).

La no assistència injustificada al mercat 5 vegades consecutives a Sant Llorenç i a Son Carrió o 3 vegades consecutives al mercat  de sa Coma de i s'Illot, sense ser justificat podrà suposar la pèrdua del nº i lloc del trast que s'haurà ostentat fins al moment. De la mateixa manera, podrà suposar la pèrdua del trast el fet de no assistir al mercat 8 vegades alternades a Sant Llorenç i a Son Carrió i 5 a Sa Coma i s'Illot.

Les persones que tinguin adjudicat un trast estan obligades a avisar amb 15 dies d'antelació, sempre i quan sigui possible la seva absència al mercat per motiu de baixa laboral o vacances. A més, hauran d'avisar amb 15 dies d'antelació, sempre i quan sigui possible, de la seva reincorporació al mercat.

CAPÍTOL III. DELS LLOCS DE VENDA

Article 13. Dimensions dels trasts

L'activitat es desenvoluparà a través d'un trast o lloc on la persona venedora desenvolupa la seva activitat de venda. Els trasts tindran sempre el caràcter eventual.

Les furgonetes-botiga tindran la mateixa consideració que els trasts, a efectes de compliment de la present normativa reglamentària.

Cada trast tindrà un mínim de 4m de llargària i 3m d'amplària. La dimensió màxima de les parades podrà ser de 12m x 3m.

Article 14. Calendari i horari

Els dies dels mercats municipals seran els següents:

S'Illot

Els dimarts horabaixa dels mesos de juny a octubre ambdós inclosos.

Sa Coma

Els dimecres horabaixa durant els mesos de maig a octubre ambdós inclosos.

Sant Llorenç des Cardassar

Els dijous matí durant tot l'any. Exceptuant els següents dies quan sigui dijous: 1 de gener, 16 o 17 de gener, 10 d'agost.

Son Carrió

Els divendres matí durant tot l'any. Exceptuant els següents dies quan sigui divendres: 1 de gener i 25 de desembre.

Pel que fa a la instal·lació i desinstal·lació de les mercaderies dels llocs de venda ambulant, les persones venedores/autoritzades hauran de tenir en compte el següent horari:

S'Illot

L'horari de descàrrega de mercaderies i de muntatge serà de 17.00  a 19.00 h.

La recollida serà entre les 22.00 h i les 23.30 h. A les 23.30 h tots els trasts han d'estar desmuntats.

Sa Coma

L'horari de muntatge serà de 16.00 h a 17.30 h els mesos de maig a octubre.

L'horari de recollida serà a partir de les 20.15 h durant els mesos de maig i octubre, a partir de les 22.00 h durant els mesos de juny i setembre i a partir de les 23.00 h durant els mesos de juliol i agost. 

Sant Llorenç des Cardassar

L'horari de muntatge serà de 07.00 h a 08.30 h.

La recollida serà entre les 13.00 h i les 14.30 h. A les 14.30 h tots els trasts han d'estar desmuntats.

Son Carrió

L'horari de muntatge serà de  07.00 h a 08.30 h.

La recollida serà entre les 13.00 h i les 14.30 h. A les 14.30 h el mercat ha de quedar completament desmuntat.

Les persones itinerants, que no disposen de lloc fixe, descarregaran en acabar l'horari de muntatge de les persones venedores amb lloc fix. Aquest muntatge no pot superar els 30 minuts. La persona mercadera que arribi fora d'aquests horaris no tindrà dret a que se li hagi reservat el seu lloc habitual i només podrà descarregar i fer el muntatge si rep autorització expressa de l'autoritat municipal.

Una vegada estiguin al lloc assignat, els vehicles seran retirats el més aviat possible, deixant-los aparcats correctament fora de la ubicació del mercat.

L'autorització general tindrà un caràcter anual. Excepcionalment es podran donar autoritzacions per períodes mes reduïts, fins i tot únicament per assistir a una celebració de qualsevol dels mercats, en aquest cas, s'entendrà implícita l'autorització amb el pagament dels drets municipals en concepte d'ocupació.

Article 15. Producte local/km0

Per promocionar el producte local del petit comerç i fet a mà i que siguin elaborats per persones de les Illes Balears, la Junta de govern podrà atorgar llicencies extraordinàries (article 10) a:

 • Els pagesos o pageses que tinguin productes agrícoles elaborats a les Illes Balears sempre i quan l'activitat dels quals estigui acreditada per la cambra de comerç agrícola o per la conselleria d'agricultura, podran sol·licitar un trast per col·locar el romanent dels seus productes fruitals, vegetals i d'hortalissa, formatges, olis, vi i begudes alcohòliques, ous, mel, embotit mallorquí, confitures, fruits secs i derivats (entre altres).

 • Artesans i artesanes de les Illes Balears amb la certificació corresponent (Carta d'Artesania) que facin productes manuals i de qualitat respectuosos amb l'entorn (joieria, tèxtil, ceràmica..) o també elaboració de productes naturals i higiènics de segell producció ecològica.

Els pagesos o pageses de producte local, artesans amb carta d'artesania i comerciants de productes ecològics amb reconeixement ecoambiental podran sol·licitar la seva participació als mercats setmanals i/o al Gastromarket en cas que es faci en dia o horari diferent.

La sol·licitud es farà per registre general mitjançant autorització específica i d'acord amb l'article 8 d'aquest reglament.

Article 16. Comerç just

L'ajuntament reserva un lloc preferencial per mercaders que comerciïn exclusivament amb mercaderies de comerç just, degudament acreditades i segellades. Les persones titulars d'aquests llocs hauran de complir el que disposa aquesta ordenança tret dels punts referents a taxes d'ocupació i assistència.

Els productes de comerç just podran sol·licitar la seva participació als mercats setmanals i/o al Gastromarket en cas que es faci en dia o horari diferent.

La sol·licitud es farà per registre general mitjançant autorització específica i d'acord amb l'article 8 d'aquest reglament.

CAPITOL IV. RÈGIM DE DEURES, INFRACCIONS I SANCIONS

Article 17. Obligacions de les persones venedores

Les persones adjudicatàries dels trasts estan obligades a:

 • Complir totes les disposicions legals que siguin d'aplicació en matèria d'abastament, sanitat, residus, neteja viària, alimentació, comerç.

 • Ocupar personalment el trast o a través del seu personal contractat. Les podran substituir el seu o la seva cònjuge, sempre que compleixi el reglament, o si s'escau parents/es de primer grau, després d'haver-ho autoritzat l'Ajuntament.

 • Emprar bon llenguatge i tenir bon comportament, entre elles i amb el públic i les persones representants de l'Ajuntament.

 • Posar a la vista del públic el permís oficial (cartró), identificar-se de manera visible mitjançant el carnet corresponent.

 • Presentar, en la sol·licitud del trast, els justificants d'estar al corrent de les seves obligacions laborals, fiscals i sanitàries, i les de caire econòmic amb l'entitat concessionària de l'explotació del mercat; a tal efecte presentaran albarans, factures o similars, acreditatius de l'origen de mercaderies i els preus d'adquisició.

 • Facilitar la documentació de la llicència, sempre que sigui demanada per les persones representants de l'Ajuntament.

 • La persona titular haurà de tenir en tot moment, i a disposició de les persones representants de l'Ajuntament els justificants d'haver pagat els drets municipals.

 • Avenir-se a la classificació atorgada pel que fa a l'activitat econòmica reconeguda i declarada, en funció del que estableixen la normativa d´aplicació i/o els plecs de cada mercat.

 • Les persones venedores estan obligades a tenir permanentment el preu dels productes ben visibles i que no portin a confusió.

 • Les persones venedores estan obligades a estacionar els vehicles als llocs on determini l'autoritat municipal.

 • Vendre només allò per a què s'ha sol·licitat i obtingut autorització.

 • Deixar neta la zona de venda després de cada mercat. Està prohibit buidar i evacuar aigua bruta damunt les vies, en els espais lliures públics i en les zones verdes.

 • No està permesa la neteja dels estris necessaris pel desenvolupament de l'activitat a la zona de venda, a la via pública i a les zones verdes.

 • No està permès l'ús de bosses de plàstic amb menys del 70% de plàstic reciclat i no fragmentable tal com indica la Llei 8/2019 de 19 de febrer, de residus i sòls contaminants de les Illes Balears i que serà d'obligat compliment a partir del 2024.

 • Els trasts de menjar preparat hauran de servir el menjar objecte de venda en recipients compostables o reutilitzables i hauran d'anar etiquetats indicant en quina fracció de residus l'haurà de dipositar el consumidor. 

El dipòsit i l'abocament de residus es farà de la següent manera:

 • Els residus que es generin pel desenvolupament de l'activitat s'han de separar en les diferents fraccions: fracció orgànica (dipositats dins bosses compostables), paper i cartró, vidre, envasos lleugers i resta (dipositats dins bosses).

 • Aquests residus, una vegada separats en les diferents fraccions, hauran de ser abocats als contenidors corresponents que amb aquest fi l'Ajuntament instal·li a la via pública o cedeixi temporalment als llocs de venda.

 • En els contenidors instal·lats per abocar els residus produïts per l'activitat de vendre en els mercats, es prohibeix dipositar-ho residus que contenguin líquids o que puguin liquar-se (olis, greixos solidificats per baixa temperatura), així com residus tòxics i perillosos, materials en combustió i objectes voluminosos.

 • Cap tipus de residus no podrà ser evacuat per la xarxa de clavegueram, fins i tot en el supòsit que s'hagi triturat prèviament o liquat.

A més de les obligacions anteriorment esmentades, les persones venedores de fruites, verdures, fruits secs i derivats, hauran de complir les següents normes:

1. En relació al personal:

 1. Tenir carnet per manipular aliments i sempre dur-lo damunt.

 2. Utilitzar roba de treball, bata blanca o blava per a les persones venedores de productes hortofructícoles i tenir netedat.

 3. Tenir el número de Registre d'Indústries Agràries.

2. En relació als trasts:

 1. Els productes destinats a la venda estaran a una altura mínima de 40 cm de terra, o bé en caixons de plàstic nets i desinfectats Els fruits secs i els productes salats hauran d'estar protegits del sol.

 2. Si es fan servir poals per pesar a la menuda hauran d'estar desinfectats i nets per a cada mercat.

 3. El dipòsit i abocament d'escombraries es farà en la forma que determini el present Reglament. Aquest dipòsit i abocament serà responsabilitat de les persones venedores.

 4. Si s'utilitzen tendals o para-sols, aquests s'elevaran 2 metres com a mínim per damunt de la rasant de la calçada.

 5. Els llocs han de respectar les delimitacions horitzontals i verticals del trast ubicades al paviment, en el cas del mercat de sa Coma. Les mercaderies no poden sobresortir de l'anomenada delimitació.

 6. Assistir al mercat, si no es causa degudament justificada i avisada per endavant.

 7. Emprar il·luminació de baix consum energètic.

Article 18. Infraccions

Aquest reglament diferencia entre infraccions lleus, greus i molt greus:

A) Es consideren infraccions lleus:

 • Venda de productes sense avisar.

 • No tenir exposats els preus de venda.

 • La manca de col·laboració en la neteja i lloc de venda.

 • La no exhibició del carnet de titular o venedor.

 • Les infraccions que no es considerin greus o molt greus.

B) Es consideren infraccions greus:

 • Ocupar amb el trast més espai que l'autoritzat.

 • No respectar els criteris d'envasos reutilitzables i/o ecològics d'acord amb l'ordenança vigent.

 • No tenir els productes i estris nets i en condicions de qualitat.

 • Incomplir els horaris marcats per fer el muntatge i el desmuntatge.

 • Tenir bregues o barallar-se amb altres venedors/es.

 • L'explotació del trast, o venda per persona no autoritzada.

 • La comissió de tres infraccions lleus en el termini d'un any.

C) Es consideren infraccions molt greus:

 • Fer canvis o traspassos sense cap tipus d'autorització.

 • Vendre productes no autoritzats.

 • Exercir l'activitat sense la corresponent autorització.

 • La comissió de dues infraccions greus en un termini d'un any.

 • Haver efectuat un pes o mesuratge que es demostri incorrecte de manera clarament desproporcionada.

 • La no assistència injustificada al mercat 3 vegades consecutives o 4 alternades en els mercats de s'Illot i sa Coma. En el cas dels mercats de Sant Llorenç seran 3 mercats consecutius o 10 alternats.

Les infraccions molt greus se sancionaran amb la revocació de l'autorització per exercir la venda a qualsevol dels mercats municipals, després de la incoació de l'expedient corresponent, en els supòsits i en la forma prevista a la normativa de procediment administratiu comú i en la normativa reguladora de règim local.

Aquestes infraccions també podran ser castigades amb sancions de 501 a 1.000 euros.

Les infraccions greus seran castigades amb una sanció de 201 a 500 euros.

Les infraccions lleus seran castigades amb una multa de fins a 200 euros.

No respectar aquestes normes i no fer el pagament de les infraccions greus o molt greus pot suposar la pèrdua del trast.

CAPITOL V. ALTRES DISPOSICIONS

Article 19. Productes no autoritzats

En el mercat de Sant Llorenç des Cardassar queda prohibida la venda de carns, aus i caça fresca, ni refrigerada, ni congelada.

Pel que fa al peix i marisc fresc, refrigerat i congelat, es podrà vendre sempre i quan vinguin en vehicles autoritzats isotèrmics.

Altres productes que per les seves especials característiques, i a criteri de les autoritats competents, suposin un risc sanitari. No obstant, es permetrà la venda dels productes abans esmentats quan a parer de les autoritats sanitàries competents es disposi de les instal·lacions adequades i aquests estiguin envasats degudament.

No es permetrà la venda de productes d'imitació de cap tipus de marca.

Les autoritats sanitàries competents, en els casos excepcionals, en què motius de salut pública ho aconsellin, podran prohibir la venda de determinats productes alimentaris.

Article 20. Drets i obligacions de les persones compradores

Les persones compradores tindran el dret que els donin les mercaderies en condicions de qualitat, pes, mesura i de manera higiènica i sanitària. Les persones compradores que no es mostrin conformes amb el pes o mesura de les mercaderies, abans d'abandonar el mercat on les hagi comprat, avisarà el personal de l'Ajuntament perquè l'acompanyi a fer la segona pesada o repès municipal. Per a la comprovació pertinent així mateix tindrà dret a denunciar totes les deficiències que vegi, respecte a la qualitat de les mercaderies, servei i tracte per part de les persones venedores.

Queda absolutament prohibit a les persones compradores tocar o palpar les mercaderies exposades al públic, especialment aquells productes susceptibles de fàcil contaminació.

Les persones compradores han de mantenir una actitud correcta tant respecte a les persones venedores i subministradores com respecte al personal municipal i el públic concorrent.

No podran accedir ni circular pels mercats les persones captadores o venedores no autoritzades.

Article 21. Personal municipal al servei dels mercats

El personal municipal ordenarà, com a mesura cautelar que no tindrà el caràcter de sanció, el desmuntatge i cessament de l'exercici per aquell dia de mercat d'aquells trasts les persones venedores del qual hagin tingut una brega o presentin productes en evidents males condicions.

L'Ajuntament determinarà el personal que, conforme a les necessitats del servei, prestarà les seves funcions en el mercat municipal.

El personal encarregat estarà a disposició de les persones usuàries del mercat amb tot allò que concerneixi al servei.

Article 22. Campanya de sensibilització, Mercats sostenibles

L'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar posarà el recursos necessaris per iniciar una campanya de conscienciació dirigida tant a la ciutadania i a les persones venedores dels mercats municipals sobre com adquirir nous hàbits de compra i de consum i reduir residus.

DISPOSICIÓ FINAL. ENTRADA EN VIGOR

Modificació del Reglament

Aquest tenor literal del reglament modifica el Reglament de mercats de l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar aprovat pel Ple en sessió de data 17 de maig de 2018 i publicat al BOIB núm. 102 de data 18 d'agost de 2018.

Entrada en vigor

La modificació del present reglament fou aprovada definitivament en data 17 de març de 2022 al no haver-se presentat reclamacions, objeccions o observacions contra el seu acord d'aprovació inicial. Entrarà en vigor una vegada que se'n publiqui el text íntegre al Butlletí Oficial de les Illes Balears i transcorregut el termini de quinze dies hàbils previst als articles 103.1 i 113.1 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, continuant la seva vigència fins a la seva modificació o derogació expressa.

 

Sant Llorenç des Cardassar, 16 de maig de 2022

El batle

Pep Jaume Umbert