Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR D'EIVISSA

Núm. 246051
Resolució de la consellera executiva del Departament de Promoció Econòmica i Empresarial, i Cooperació Municipal del Consell Insular d'Eivissa per a designar els membres del Comité seleccionador dels finalistes del Concurs Futur Adlib Noves Promeses 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En data 28 de març de 2022 es va dictar la resolució número 2022000036 de la consellera executiva del Departament de Promoció Econòmica i Empresarial, i Cooperació Municipal, del següent tenor literal:

«En data 31 de gener de 2022 la consellera executiva del Departament de Promoció Econòmica i Empresarial i Cooperació Municipal del Consell d'Eivissa, va aprovar les bases del concurs de disseny de moda Futur Adlib Noves Promeses 2022, que es varen publicar al boib número 29 de 24 de febrer de 2022.

Aquesta convocatòria està inclosa al Pla Estratègic de Subvencions del Consell Insular d'Eivissa 2020-2022, que va ser aprovat per acord del Consell Executiu de 7 de febrer de 2020 i publicat al Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 20, de 15 de febrer de 2020, i modificat per resolució del conseller executiu del Departament d'Hisenda, Gestió Econòmica, Esports i Joventut número 2021000020 de 27 de gener de 2021 (BOIB núm 13 de 30 de gener de 2021).

De conformitat amb allò disposat al Decret de Presidència núm. 2020000768, de modificació del Decret de Presidència núm. 2019000471, de data 10-7-2019, d'estructura del govern del Consell Insular d'Eivissa i creació de departaments, i del Decret de Presidència núm. 2019000484, de data 16-7-2019, de determinació de les atribucions corresponents als diferents òrgans del Consell Insular d'Eivissa (BOIB núm. 153, de 5 de setembre de 2020) i amb Decret de Presidència núm. 2019000484, de data 16-7-2019, de determinació de les atribucions corresponents als diferents òrgans del Consell Insular d'Eivissa (BOIB núm. 98 EXT., de 17-7-2020; modificacions al BOIB núm. 175, de 31-12-2019, BOIB núm. 101, de 4-6-2020 i al BOIB núm. 153, de 5 de setembre de 2020) atribueix al Departament de Promoció Econòmica i Empresarial i Cooperació Municipal, “l'activitat competencial pròpia del Consell Insular d'Eivissa en relació amb la matèria d'artesania. Promoció de la moda. Desenvolupament empresarial.”

D'acord amb la base sisena de la convocatòria del Concurs Adlib de Disseny de Moda FUTUR ADLIB Noves Promeses 2022, "un comitè format per un mínim de tres persones seleccionarà, d'acord amb els criteris establerts, els dissenyadors finalistes del present concurs" i aquest comitè estarà format per "representants del Departament de Promoció Econòmica i Empresarial i Cooperació Municipal del Consell Insular d'Eivissa, del professorat dels tallers de patronatge i confecció del Consell Insular d'Eivissa i professionals del sector de la moda d'Eivissa".

Atès allò establert a la base sisena de la convocatòria del Concurs Adlib de Disseny de Moda FUTUR ADLIB Noves Promeses 2022, en virtut de tot l'anterior, de conformitat amb l'article 72 del Reglament orgànic del Consell Insular d'Eivissa (BOIB núm. 136, de 18- 9-2010, correcció en BOIB núm. 148, de 14-10-2010, modificació en BOIB núm. 48, de 16-4-2016),

RESOLC

PRIMER.- Designar, d'acord amb la base sisena de la convocatòria del Concurs Adlib de Disseny de Moda FUTUR ADLIB Noves Promeses 2022, com a membres del comitè encarregat de seleccionar els finalistes del concurs a les persones següents:

- Monika Maxim, professora del taller de patronatge i confecció, nivell inicial, del Consell Insular d'Eivissa.

- Maria del Carme Coll Oliver, representant del sector de la moda.

- Mª José Ferrer Benito, dissenyadora de joieria i complements de l'illa d'Eivissa.

- Rebeca Miguel Climent, representant de la secció d'Indústria del Consell Insular d'Eivissa.

Secretària:

- Mª Goretti Costa Ferrer, funcionària de la secció d'Indústria del Consell Insular d'Eivissa.

Secretària suplent:

- Eulalia Guasch Torres, funcionària de la secció d'Indústria del Consell Insular d'Eivissa.

 

SEGON.- Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).»

 

Eivissa, 27 d'abril de 2022

La cap de secció d'Indústria del Departament de Promoció Económica i Empresarial, i Cooperació Municipal

Olga Torres Ribas