Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

SERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

Núm. 245413
Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB), relativa a la denegació de subvencions en concepte de beques de la convocatòria SOIB JOVE BEQUES D’ÈXIT per a l'estudi, del programa de segona oportunitat per a persones desocupades de més de 18 i menys de 30 anys inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, cofinançada pel Fons Social Europeu a través del Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil, que hagin cursat cicles de formació professional presencial de grau mitjà o superior en centres sostinguts amb fons públics de la CAIB durant el curs acadèmic 2020-2021

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1.- Mitjançant Resolució del conseller de Model econòmic, Turisme i Treball, i president del SOIB, de 29 de setembre de 2020 (BOIB núm. 175, de 13 d'octubre), es va aprovar la convocatòria SOIB JOVE BEQUES D'ÈXIT per concedir beques per a l'estudi, del programa de segona oportunitat per a persones desocupades de més de 18 i menys de 30 anys inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, cofinançada pel Fons Social Europeu a través del Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil, per al període 2014-2020, i de la Iniciativa d'Ocupació Juvenil, 2020-2021.

2.- D'acord amb el punt primer de l'annex de la Resolució de la convocatòria esmentada, aquestes beques estan dirigides a les persones joves desocupades que cursin, entre d'altres, cicles de formació professional presencial de grau mitjà o superior sostinguts amb fons públics de la CAIB durant el curs acadèmic 2020-2021.

3.- En data 2 de desembre de 2021 el cap de servei de Gestió de Programes d'Ocupació 5, amb el vistiplau de la cap del Departament de Gestió administrativa i jurídica, va emetre un informe sobre la denegació de subvencions en concepte de beques en el marc de la convocatòria esmentada.

4.- En data 9 de desembre de 2021, la directora del Servei d'Ocupació de les Illes Balears va emetre una proposta de resolució en la qual se concedia un termini de 10 dies hàbils, comptador des del dia següent al de la data de la publicació de la proposta de resolució, per aportar les al·legacions, els documents o les informacions que consideressin convenients.

5.- D'acord amb l'article 45 de la Llei 39/2015, les propostes de resolució es varen notificar a les persones interessades mitjançant publicació en la pàgina web del Servei d'Ocupació de les Illes Balears, del 30 de desembre de 2021 al 13 de gener de 2022.

6.- Dins el termini establert les alumnes Paula Morales Cordón, Alicia López Muñoz, Alisson Sofia Paspuel López, Natalia Torres Torrente e Irene Lombardero Bolea han presentat una sèrie d'al·legacions contra la proposta en la que es denega l'ajut per haver estat matriculades a un estudi reglat durant el curs 19-20.

  • La senyora Morales ( BEFP 55/20-21) al·lega que les bases donen lloc a confusió ja que ella ha cursat segon de Formació Professional i al curs 19-20 no tenia coneixement d'aquesta beca.
  • La senyora López Muñoz (BEFP 62/20-21) al·lega que va estar matriculada al primer curs de Formació Professional durant el 2019-20.
  • La senyora Paspuel (BEFP 123/20-21) al·lega que al curs 2019-20 va estudiar dues assignatures dels seus estudis universitaris que tenia començats i al 20-21 es va matricular de Formació Professional.
  • La senyora Torres Torrente (BEFP 150/20-21) al·lega que al curs 2019-20 es va matricular del primer curs de Formació Professional.
  • La senyora Irene Lombardero Bolea(BEFP 170/201) al·lega que al curs 2019-20 es va matricular d'ESO i va obtenir el títol corresponent necessari per la matrícula a Formació Professional.

Segons especifica l'article 5.2 b) de l'annex de la convocatòria un dels requisits és «No haver-se matriculat a cap estudi reglat en el curs acadèmic 2019-2020. Aquesta condició no és d'aplicació per als alumnes matriculats amb aprofitament en el primer curs de cicles de formació professional presencial en el curs acadèmic 2019-2020 que en sol·licitaren una beca d'èxit»

Les alumes Morales, López Muñoz i Torres Torrente es varen matricular a Formació Professional al curs acadèmic 2019-20 i no havien sol·licitat beca, l'alumnaTorres Torrente es va matricular a una Universitat Pública al curs acadèmic 2019-20 i l'alumna Lombardero Bolea es va matricular a Ensenyança Secundària. Per aquests motius no s'accepten aquestes al·legacions.

7.- Dins el termini establert els alumnes Cristina Martínez Benacloy, Carlos Sánchez Jiménez han presentat una sèrie d'al·legacions contra la proposta en la que es denega l'ajut per no haver estat inscrits com a demandants desocupats ni com a beneficiaris al sistema nacional de garantia juvenil el dia natural anterior al d'inici de les activitats lectives.

La senyora Martínez Benacloy (BEFP 85/20-21) al·lega que està inscrita des del 2016, i aporta informe de períodes de inscripció i el senyor Sánchez Jiménez (BEFP 92/20-21) al·lega que a l'inici del curs no coneixia l'existència de la subvenció.

Segons especifiquen els articles 5.2 d i e) de l'annex de la convocatòria són requisits de la mateixa «estar inscrit com a demandant d'ocupació desocupat al SOIB o un altre servei públic del Sistema Nacional d'Ocupació el dia natural anterior al d'inici de les activitats lectives i estar inscrit en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, amb la condició de persona beneficiària, el dia natural anterior al d'inici de les activitats lectives», es a dir el dia 21 d'octubre de 2020.

Segons les dades del SOIB i l'informe que aporta la senyora Martínez, ni la senyora Martínez Benacloy ni el senyor Sánchez Jiménez estaven inscrits aquest dia. Per aquest motiu, no s'accepten aquestes al·legacions.

8.- Dins el termini establert la senyora Natalia López de Armentia de Feo (BEFP 144/20-21) i els senyors Marc Taltavull Moll (BEFP 196/20-21) i Marco Antonio Herrera Mendieta (BEFP 41/20-21) han presentat escrit d'al·legacions contra la proposta en la que es denega l'ajut per no haver estat inscrits, amb la condició de persona beneficiària, el dia natural anterior al d'inici de les activitats lectives.

Segons especifiquen els articles 5.2 e) de l'annex de la convocatòria un dels requisits és «estar inscrit en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, amb la condició de persona beneficiària, el dia natural anterior al d'inici de les activitats lectives», es a dir el dia 21 d'octubre de 2020.

Segons les dades del SOIB la senyora López de Armentia no es va poder inscriure en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil per ser una treballadora fixa-discontinua, per la qual cosa no compleix amb el requisit per realitzar la inscripció. Així mateix, el senyor Marc Taltavull Moll no estava inscrit al Sistema Nacional de Garantia Juvenil com a persona beneficiària el dia 21 d'octubre de 2020. Per aquest motiu, no s'accepten aquestes al·legacions.

9.- Dins el termini establert la senyora Hannae Bouadid (BEFP 105/20-21) ens ha comunicat que quan va realitzar la sol·licitud disposava de NIE i actualment ja té assignat un número de DNI, per aquest motiu no figurava al programa informàtic del SOIB inscrit com a demandant d'ocupació desocupada ni com a beneficiària al Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

Des del Servei de Gestió de Programa d'Ocupació 5 s'han tornat ha revisar els requisits i es comprova que la senyora Hannae Bouadid els hi compleix tots. Per aquest motiu s'accepta aquesta al.legació.

10.- En data 4 de gener de 2022, la senyora Laura Palou de Comasema López ha presentat un escrit d'al·legacions contra la proposta de resolució de denegació per haver-se matriculat a un estudi reglat durant el curs 19-20. La senyora Palou de Comasema manifesta que els únics cursos que es va matricular varen ser un curs per accedir a les proves d'accés al grau superior i un curs b2 de català a l'Institut d'Estudis Baleàrics els quals no son estudis reglats.

Des de la Conselleria d'educació ens han informat que al Gestib hi consta que va fer les proves d'accés a FP i una prematrícula a l'Escola Oficial d'Idiomes però no figura la formalització de la matrícula. Per aquest motiu, s'accepta l'al·legació presentada per la senyora Palou de Comasema.

11.- En data 5 de gener de 2022, la senyora Sandra Romero Beltrán ha presentat un escrit d'al·legacions contra la proposta en la que es denega l'ajut per haver-se matriculat a un estudi reglat durant el curs 19-20. La senyora Romero manifesta que no es va matricular a cap curs ni reglat ni no reglat.

Des de la Conselleria d'educació ens han informat que al Gestib hi consta que va fer les proves d'accés a FP el qual no es un estudi reglat. Per aquest motiu, s'accepta l'al·legació presentada per la senyora Romero

12.- En data 10 de gener de 2022, la senyora Sofía Valdés Cardona ha presentat un escrit d'al·legacions contra la proposta en la que es denega l'ajut per haver-se matriculat a un estudi reglat durant el curs 19-20. La senyora Valdés manifesta que no es va matricular a cap estudi reglat durant aquest curs.

Segons especifica l'article 5.2 b) de l'annex de la convocatòria un dels requisits és «No haver-se matriculat a cap estudi reglat en el curs acadèmic 2019-2020»Des de la Conselleria d'educació ens varen informar que al Gestib hi consta que va estar matriculada en el curs 19-20 a l'Escola Oficial d'Idiomes d'Eivissa al nivell B1 d'anglès, el qual és un curs reglat. Per aquest motiu no s'accepta aquesta al·legació.

13.- En data 12 de gener de 2022, la senyora Margalida Gayà Jordà ha presentat un escrit d'al·legacions contra la proposta en la que es denega l'ajut per haver-se matriculat a un estudi reglat durant el curs 19-20. La senyora Gayà manifesta que només es va matricular a un curs de català C1 al CEPA Vilafranca de Bonany i no el va acabar ni es va examinar degut a la pandèmia.

Segons especifica l'article 5.2 b) de l'annex de la convocatòria un dels requisits és «No haver-se matriculat a cap estudi reglat en el curs acadèmic 2019-2020» Des de la Conselleria d'educació ens han informat que al Gestib hi consta que va estar matriculada al cicle de tècniques de cures auxiliar d'infermeria i no es va presentar als exàmens. Per aquest motiu no s'accepta aquesta al·legació.

14.- S'ha comprovat que les sol·licituds de les persones que es detallen en l'annex I d'aquesta resolució no reuneixen els requisits per rebre la subvenció sol·licitada pels motius que s'hi expressen.

15- S'ha comprovat que els alumnes que consten en l'annex II d'aquesta resolució estan al corrent en el compliment de les seves obligacions amb la Hisenda de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de les obligacions amb la Seguretat Social, de les obligacions tributàries amb l'administració de l'Estat i compleixen les obligacions que consten en el punt 5.2 de l'Annex de la Resolució de convocatòria i en la resta de normativa aplicable.

16.- Hi ha crèdit adequat i suficient a la partida pressupostària 76101 322D11 48000 00 19213 dels pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any en curs.

Fonaments de dret

1. Resolució del conseller de Model econòmic, Turisme i Treball, i president del SOIB, de 29 de setembre de 2020 (BOIB núm. 175, de 13 d'octubre), per la qual s'aprova la convocatòria SOIB Jove Beques d'Èxit per a l'estudi, del programa de segona oportunitat per a persones desocupades de més de 18 i menys de 30 anys matriculades als cursos de 2n, 3r i 4t d'ESPA o en cicles d'FP presencial de grau mitjà o de grau superior sostinguts amb fons públics de la CAIB i inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, per al període 2020-2021 cofinançada pel Fons Social Europeu a través del Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil, per al període 2014-2020, i de la Iniciativa d'Ocupació Juvenil, per al període 2020-2021.

2. L'article 2.2 del Decret 22/2020, de 24 de juliol, de aprovació del Text consolidat del Decret d'aprovació dels Estatuts del Servei d'Ocupació de les Illes Balears (BOIB núm. 131, de 25 de juliol) estableix que el SOIB, per a l'acompliment dels seus fins, pot dur a terme, entre altres, les funcions necessàries per gestionar les polítiques actives d'ocupació; gestionar el conjunt de programes i mesures d'orientació, ocupació, formació i formació amb alternança amb l'ocupació, que tenen per objecte millorar les possibilitats d'accés a la col·locació de les persones desocupades en el mercat de treball, per compte propi o d'altri; l'adaptació de la formació i requalificació per a l'ocupació dels treballadors, així com les altres accions destinades a fomentar l'esperit empresarial, l'economia social i a millorar les condicions dels treballadors.

3. D'acord amb els apartats g i i de l'article 9.4 del Decret 22/2020, de 24 de juliol, de aprovació del Text consolidat del Decret d'aprovació dels Estatuts del Servei d'Ocupació de les Illes Balears (BOIB núm. 131, de 25 de juliol), és funció del president del SOIB autoritzar despeses, contreure obligacions i proposar pagaments del servei, així com concedir ajuts i subvencions.

4. La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, té per objecte la regulació del règim jurídic general de les subvencions atorgades per les administracions públiques (BOE 276, de 18 de novembre).

5. El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre); té per objecte determinar el règim jurídic de les subvencions, la gestió de les quals correspon a l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears o a les entitats públiques que en depenen.

6. D'acord amb l'article 39.7 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, les subvencions que es concedeixen en consideració a la concurrència d'una determinada situació en el perceptor, no requereixen cap altra justificació que l'acreditació per qualsevol mitjà admissible en dret de la situació esmentada prèviament a la concessió, sense perjudici dels controls que es puguin establir per verificar-ne l'existència.

7. Ordre de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats, de 10 d'octubre de 2013, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria de polítiques actives d'ocupació gestionades pel Servei d'Ocupació de les Illes Balears (BOIB núm. 146, de 24 d'octubre).

8. D'acord amb l'article 7.3 de l'Ordre de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats, de 10 d'octubre de 2013, la selecció dels beneficiaris es pot dur a terme per procediments que no són de concurs quan no siguin necessàries la comparació i la prelació, en un únic procediment, de totes les sol·licituds entre si (d'acord amb l'article 17.2 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre)

9. La Llei 13/2014, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat- Autònoma de les Illes Balears per l'any 2015, en la disposició final setena modifica l'article 1 de la Llei 7/2000, de 15 de juny, de creació del Servei d'Ocupació de les Illes Balears, i el defineix com un organisme autònom dotat de personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar, adscrit a la conselleria competent en matèria de treball.

10. D'acord amb el Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears , (BOIB núm. 21, de 15 de febrer de 2021), el SOIB està adscrit a la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball.

Per tot això, dict la següent

Resolució

Primer.- Denegar una subvenció en concepte de beca per a l'estudi del programa de segona oportunitat a les persones que consten a l'annex I d'aquesta resolució pels motius que s'hi expressen.

Segon.- Concedir una subvenció per un import total de 7.668,00 € en concepte de beca per assistència a les persones beneficiàries que consten en l'annex II d'aquesta Resolució.

L'import total de la beca que correspon a cada alumne s'ha de calcular d'acord amb el que estableix l'apartat 7 de l'annex de la Resolució del conseller de Model econòmic, Turisme i Treball, i president del SOIB, de 29 de setembre de 2020 (BOIB núm. 175, de 13 d'octubre) (568 euros per àmbit de coneixement cursat en qualsevol dels dos cursos acadèmics).

Tercer.- Autoritzar i disposar la despesa per l'import global de 7.668,00 € a favor de les persones beneficiàries que consten en l'annex d'aquesta Resolució, amb càrrec a la partida pressupostària 76101 322D11 48000 00 19213 dels pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022.

Quart.- Reconèixer l'obligació i proposar el pagament per l'import global de 7.668,00 € a favor de les persones beneficiàries que consten en l'annex d'aquesta Resolució, amb càrrec a la partida pressupostària 76101 322D11 48000 00 19213 dels pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022.

Cinquè. Publicar aquesta Resolució al Butlletí Oficial de les Illes Balears i a la pàgina web del Servei d'Ocupació de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball i president del SOIB en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, en la data de la signatura electrònica (24 de març de 2022)

El director general de Model Econòmic i Ocupació Llorenç Pou Garcias Per delegació de competències del president del SOIB (Resolució de 9 de juliol 2019, BOIB núm. 94, d'11de juliol)

 

 

ANNEX Sol·licituds denegades

1 LLINATGES

2 LLINATGE

NOM

DNI

Núm. Expedient

CENTRE EDUCATIU

MOTIU

Punt convocatòria

AFANADOR

PLOMER

MIGUEL

*****512V

BEFP 104/2020-21

FRANCESC DE BORJA MOLL (CEPA)

No estar inscrit com a demandant d'ocupació desocupat en el SOIB ni com a beneficiari al Sistema Nacional de Garantia Juvenil, amb la condició de persona beneficiària, el dia natural anterior al d'inici de les activitats lectives

5.2.d i e)

ALFARO

BAILÓN

PABLO

*****420A

BEFP 217/2020-21

POLITÈCNIC

No estar inscrit com a demandant d'ocupació desocupat al SOIB, el dia natural anterior al d'inici de les activitats lectives.

5.2.d)

ÁLVAREZ

COLAS

THAIS

*****985Q

BEFP 89/2020-21

SA SERRA

Haver-se matriculat en algun estudi reglat en el curs acadèmic 2019-2020

5.2.b)

ÁLVAREZ

HINAREJOS

LUIS

*****902E

BEFP 52/2020-21

ALBUHAIRA

Haver-se matriculat en algun estudi reglat en el curs acadèmic 2019-2020

5.2.b)

ÁLVAREZ

LÓPEZ

SILVIA

*****306T

BEFP 30/2020-21

GUILLEM SAGRERA

Haver-se matriculat en algun estudi reglat en el curs acadèmic 2019-2020

5.2.b)

ARRONES

GARCÍA

SERGIO

*****843B

BEFP 42/2020-21

SES ESTACIONS

Haver-se matriculat en algun estudi reglat en el curs acadèmic 2019-2020

5.2.b)

ARZOUK

 

NAOUAR

*****070N

BEFP 44/2020-21

MARRATXÍ

No estar matriculat a un nombre de mòduls que sumats representin, com a mínim, 750 hores lectives

5.2.a)

ÁVILA

FERRER

SERGIO

*****116B

BEFP 207/2020-21

GUILLEM SAGRERA

Haver-se matriculat en algun estudi reglat en el curs acadèmic 2019-2020

5.2.b)

BAENA

GONZÁLEZ

CARLOS

*****377W

BEFP 63/2020-21

 

No estar matriculat a un cicle de formació professional presencial de grau mitjà o superior en centres sostinguts amb fons públics de la CAIB.

5.2.a)

BAIDEZ

SÁNCHEZ

ESTEFANÍA

*****665S

BEFP 50/2020-21

LLUCMAJOR

No haver finalitzat el curs amb aprofitament: No estar en condicions de promocionar al segon curs; o no estar en condiciones d'obtenir la titulació oficial.

5.2.f)

BALLESTER

RIERA

CRISTINA

*****299Y

BEFP 171/2020-21

MOSSÈN ALCOVER

No estar inscrit com a demandant d'ocupació desocupat al SOIB, el dia natural anterior al d'inici de les activitats lectives.

5.2.d)

BARCELÓ

O'DONNELL

ALBA CATALNA

*****141R

BEFP 95/2020-21

JOSEP MARIA LLOMPART

No estar inscrit com a demandant d'ocupació desocupat al SOIB, el dia natural anterior al d'inici de les activitats lectives.

5.2.d)

BARROS

CORDEIRO ZIBAIA

ERICA ELIZABETH

*****979Q

BEFP 132/2020-21

MOSSÈN ALCOVER

No haver finalitzat el curs amb aprofitament: No estar en condicions de promocionar al segon curs; o no estar en condiciones d'obtenir la titulació oficial.

5.2.f)

BONET

FORTEZA

MARIA VICTORIA

*****946H

BEFP 133/2020-21

TOTH EDUCATIU

No estar inscrit com a demandant d'ocupació desocupat al SOIB, el dia natural anterior al d'inici de les activitats lectives.

5.2.d)

BORRÀS

CATALÀ

PERE ANTONI

*****438G

BEFP 6/2020-21

ESERP BUSINESS SCHOOL

No estar matriculat a un cicle de formació professional presencial de grau mitjà o superior en centres sostinguts amb fons públics de la CAIB.

5.2.a)

BOUADID

 

HANANE

*****183N

BEFP 105/2020-21

RAMON LLULL

No estar inscrit com a demandant d'ocupació desocupat en el SOIB ni com a beneficiari al Sistema Nacional de Garantia Juvenil, amb la condició de persona beneficiària, el dia natural anterior al d'inici de les activitats lectives

5.2.d i e)

BOUTAOUR

BOUSSABER

MARIAM

*****722X

BEFP 199/2020-21

JUNÍPER SERRA

Haver-se matriculat en algun estudi reglat en el curs acadèmic 2019-2020

5.2.b)

CABEZAS

SOARES

HUGO

*****338L

BEFP 110/2020-21

ALGARB

No estar matriculat a un nombre de mòduls que sumats representin, com a mínim, 750 hores lectives

5.2.a)

CAJÍA

LANDÁZURI

PIERINA PATRICIA

*****264R

BEFP 202/2020-21

MANCOMUNITAT DES PLA

No estar inscrit en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, amb la condició de persona beneficiària, el dia natural anterior al d'inici de les activitats lectives

5.2.e)

CAÑO

FUERTES

MIRIAM

*****886E

BEFP 166/2020-21

AULA BALEAR

Haver-se matriculat en algun estudi reglat en el curs acadèmic 2019-2020

5.2.b)

CASTRO

FERNÁNDEZ

HILDA

*****566N

BEFP 126/2020-21

QUARTÓ DE PORTMANY

Haver-se matriculat en algun estudi reglat en el curs acadèmic 2019-2020

5.2.b)

CERDÁ

LORDUY

EDUARDO

*****386Y

BEFP 29/2020-21

CALVIA

No estar inscrit com a demandant d'ocupació desocupat al SOIB, el dia natural anterior al d'inici de les activitats lectives.

5.2.d)

CHAMORRO

PÉREZ

AINHOA

*****873C

BEFP 138/2020-21

JUNÍPER SERRA

No haver finalitzat el curs amb aprofitament: No estar en condicions de promocionar al segon curs; o no estar en condiciones d'obtenir la titulació oficial.

5.2.f)

CHAVERRÍA

VALENCIA

HANDERLEY

*****415Z

BEFP 212/2020-21

JUNÍPER SERRA

Haver-se matriculat en algun estudi reglat en el curs acadèmic 2019-2020

5.2.b)

CHÁVEZ

ROJAS

SILVIA

*****620D

BEFP 34/2020-21

JUNÍPER SERRA

Haver-se matriculat en algun estudi reglat en el curs acadèmic 2019-2020

5.2.b)

COCA

MEDRANO

LISBETH

*****343X

BEFP 119/2020-21

GUILLEM SAGRERA

Haver-se matriculat en algun estudi reglat en el curs acadèmic 2019-2020

5.2.b)

CONDO

YUGUAY

LADY LOURDES

*****204T

BEFP 178/2020-21

MANCOMUNITAT DES PLA

Haver-se matriculat en algun estudi reglat en el curs acadèmic 2019-2020

5.2.b)

CONTRERAS

TROYA

MELANIE

*****720Q

BEFP 32/2020-21

GUILLEM SAGRERA

No estar inscrit com a demandant d'ocupació desocupat al SOIB, el dia natural anterior al d'inici de les activitats lectives.

5.2.d)

COREA

MUNGUIA

ANA KEILIN

*****164X

BEFP 117/2020-21

FRANCESC DE BORJA MOLL

No haver finalitzat el curs amb aprofitament: No estar en condicions de promocionar al segon curs; o no estar en condiciones d'obtenir la titulació oficial.

5.2.f)

CORRÓ

CRESPÍ

ANTONIA FRANCISCA

*****001W

BEFP 182/2020-21

CALVIA

Haver-se matriculat en algun estudi reglat en el curs acadèmic 2019-2020

5.2.b)

CRESPO

CASTILLO

JAUME

*****565D

BEFP 90/2020-21

FRANCESC DE BORJA MOLL (CEPA)

Haver-se matriculat en algun estudi reglat en el curs acadèmic 2019-2020

5.2.b)

DALMAU

PASTOR

MARGALIDA

*****798S

BEFP 189/2020-21

FRANCESC DE BORJA MOLL

No estar inscrit com a demandant d'ocupació desocupat al SOIB, el dia natural anterior al d'inici de les activitats lectives.

5.2.d)

DANIEL

ESTRANY

PERE

*****567Y

BEFP 193/2020-21

NAUTICOPESQUERA

No estar inscrit com a demandant d'ocupació desocupat al SOIB, el dia natural anterior al d'inici de les activitats lectives.

5.2.d)

DE LEÓN

SANMARTÍN

MARÍA DEL CARMEN

*****792N

BEFP 139/2020-21

ANTONI MAURA

Haver-se matriculat en algun estudi reglat en el curs acadèmic 2019-2020

5.2.b)

DIAGO

BAEZA

MARTA

*****260X

BEFP 18/2020-21

ALCÚDIA

Haver-se matriculat en algun estudi reglat en el curs acadèmic 2019-2020

5.2.b)

DÍAZ

RUBIO

JOSÉ MANUEL

*****266Z

BEFP 37/2020-21

PASQUAL CALBÓ I CALDÉS

No haver finalitzat el curs amb aprofitament: No estar en condicions de promocionar al segon curs; o no estar en condiciones d'obtenir la titulació oficial.

5.2.f)

FEÁS

GUERRERO

CLAUDIO

*****584Y

BEFP 187/2020-21

CALVIA

Haver-se matriculat en algun estudi reglat en el curs acadèmic 2019-2020

5.2.b)

FEBRER

SOLER

NATALIA

*****631Y

BEFP 172/2020-21

MANACOR

Haver-se matriculat en algun estudi reglat en el curs acadèmic 2019-2020

5.2.b)

FERNÁNDEZ

COCHI

BRYAN PABLO

*****219Z

BEFP 48/2020-21

GRUPO FLEMING

No estar matriculat a un cicle de formació professional presencial de grau mitjà o superior en centres sostinguts amb fons públics de la CAIB.

5.2.a)

FRAU

BERGAS

MARIA ROSA

*****702S

BEFP 16/2020-21

RAMON LLULL

Haver-se matriculat en algun estudi reglat en el curs acadèmic 2019-2020

5.2.b)

GAMERO

GARCÍA

BELÉN

*****152E

BEFP 17/2020-21

FRANCESC DE BORJA MOLL

Haver-se matriculat en algun estudi reglat en el curs acadèmic 2019-2020

5.2.b)

GARCÍA

GONZÁLEZ

NOELIA MARÍA

*****740F

BEFP 130/2020-21

JUNÍPER SERRA

Haver-se matriculat en algun estudi reglat en el curs acadèmic 2019-2020

5.2.b)

GAYÀ

JORDÀ

MARGALIDA

*****386L

BEFP 122/2020-21

MANCOMUNITAT DES PLA

Haver-se matriculat en algun estudi reglat en el curs acadèmic 2019-2020

5.2.b)

GÁZQUEZ

MORALES

TANIANA

*****310B

BEFP 5/2020-21

LA SALLE

Haver-se matriculat en algun estudi reglat en el curs acadèmic 2019-2020

5.2.b)

GÓMEZ

GONZÁLEZ

VALENTINA

*****563Y

BEFP 23/2020-21

ALCÚDIA

Haver-se matriculat en algun estudi reglat en el curs acadèmic 2019-2020

5.2.b)

GÓMEZ

LIMACHI

JOSUÉ DAVID

*****098Y

BEFP 223/2020-21

JUNÍPER SERRA

Haver-se matriculat en algun estudi reglat en el curs acadèmic 2019-2020

5.2.b)

GRAO

SÁNCHEZ

IRENE

*****920K

BEFP 96/2020-21

FRANCESC DE BORJA MOLL

No haver finalitzat el curs amb aprofitament: No estar en condicions de promocionar al segon curs; o no estar en condiciones d'obtenir la titulació oficial.

5.2.f)

HENARES

MUS

SERGIO

*****940A

BEFP 215/2020-21

FRANCESC DE BORJA MOLL

Haver-se matriculat en algun estudi reglat en el curs acadèmic 2019-2020

5.2.b)

HERRERA

ESTARAS

IRENE

*****681J

BEFP 137/2020-21

GUILLEM SAGRERA

No estar inscrit com a demandant d'ocupació desocupat al SOIB, el dia natural anterior al d'inici de les activitats lectives.

5.2.d)

HERRERA

MENDIETA

MARCO ANTONIO

*****902A

BEFP 41/2020-21

GUILLEM COLOM CASASNOVES

No estar inscrit en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, amb la condició de persona beneficiària, el dia natural anterior al d'inici de les activitats lectives

5.2.e)

HIDALGO

ROMERO

MARÍA DEL PILAR

*****732Q

BEFP 152/2020-21

JUNÍPER SERRA

Haver-se matriculat en algun estudi reglat en el curs acadèmic 2019-2020

5.2.b)

HURTADO

RODRÍGUEZ

ISABEL MILAGROS

*****154W

BEFP 61/2020-21

SA SERRA

Haver-se matriculat en algun estudi reglat en el curs acadèmic 2019-2020

5.2.b)

IBÁÑEZ

RAMÍREZ

ANA

*****544A

BEFP 184/2020-21

JUNÍPER SERRA

Haver-se matriculat en algun estudi reglat en el curs acadèmic 2019-2020

5.2.b)

IPIA

OREJUELA

JOSELYN

*****112S

BEFP 153/2020-21

JOSEP MARIA LLOMPART

No haver finalitzat el curs amb aprofitament: No estar en condicions de promocionar al segon curs; o no estar en condiciones d'obtenir la titulació oficial.

5.2.f)

JADI

 

OUMAIMA

*****673R

BEFP 124/2020-21

GUILLEM SAGRERA

Haver-se matriculat en algun estudi reglat en el curs acadèmic 2019-2020

5.2.b)

JAUME

SAMPOL

JOAN ANDREU

*****171R

BEFP 43/2020-21

FRANCESC DE BORJA MOLL

Haver-se matriculat en algun estudi reglat en el curs acadèmic 2019-2020

5.2.b)

JIMÉNEZ

CIRER

COLOMA MARIA

*****829P

BEFP 45/2020-21

ALBUHAIRA

Haver-se matriculat en algun estudi reglat en el curs acadèmic 2019-2020

5.2.b)

JIMÉNEZ

GONZÁLEZ

ADRIÁN

*****179L

BEFP 9/2020-21

JOAN TAIX

Haver-se matriculat en algun estudi reglat en el curs acadèmic 2019-2020

5.2.b)

JIMÉNEZ

PORRAS

JOSÉ

*****787S

BEFP 97/2020-21

PAU CASESNOVES

Haver-se matriculat en algun estudi reglat en el curs acadèmic 2019-2020

5.2.b)

JOA

DE LA TORRE

ALEJANDRO JESÚS

*****042L

BEFP 36/2020-21

CALVIA

Haver-se matriculat en algun estudi reglat en el curs acadèmic 2019-2020

5.2.b)

JUAN

MATAS

PERE

*****398C

BEFP 142/2020-21

JUNÍPER SERRA

No haver finalitzat el curs amb aprofitament: No estar en condicions de promocionar al segon curs; o no estar en condiciones d'obtenir la titulació oficial.

5.2.f)

KOLSCHINSKE

GARCÍA

CLAUDIA DANIELA

*****470K

BEFP 109/2020-21

MANCOMUNITAT DES PLA

No estar inscrit en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, amb la condició de persona beneficiària, el dia natural anterior al d'inici de les activitats lectives

5.2.e)

LASLUISA

COYAGO

KARINA ESTEFANNIA

*****088X

BEFP 177/2020-21

MANCOMUNITAT DES PLA

Haver-se matriculat en algun estudi reglat en el curs acadèmic 2019-2020

5.2.b)

LAWRENCE

OGIEVA

DESTINY VICENT

*****498A

BEFP 91/2020-21

 

No estar matriculat a un cicle de formació professional presencial de grau mitjà o superior en centres sostinguts amb fons públics de la CAIB.

5.2.a)

LINCANGO

GUAMAN

DIANA STEFANIA

*****530S

BEFP 100/2020-21

GUILLEM SAGRERA

Haver-se matriculat en algun estudi reglat en el curs acadèmic 2019-2020

5.2.b)

LLOBERA

CABRER

JUAN MIGUEL

*****741L

BEFP 205/2020-21

POLITÈCNIC

Haver-se matriculat en algun estudi reglat en el curs acadèmic 2019-2020

5.2.b)

LLOMPART

DURÁN

BERNAT

*****087V

BEFP 220/2020-21

CALVIA

Haver-se matriculat en algun estudi reglat en el curs acadèmic 2019-2020

5.2.b)

LOMBARDERO

BOLEA

IRENE

*****244P

BEFP 170/2020-21

SES ESTACIONS

Haver-se matriculat en algun estudi reglat en el curs acadèmic 2019-2020

5.2.b)

LÓPEZ

MUÑOZ

ALICIA

*****266X

BEFP 62/2020-21

SA SERRA

Haver-se matriculat en algun estudi reglat en el curs acadèmic 2019-2020

5.2.b)

LÓPEZ DE ARMENTIA

DE FEO

NATALIA

*****843M

BEFP 144/2020-21

NAUTICOPESQUERA

No estar inscrit en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, amb la condició de persona beneficiària, el dia natural anterior al d'inici de les activitats lectives

5.2.e)

MARTÍNEZ

BENACLOY

CRISTINA

*****875K

BEFP 85/2020-21

CALVIA

No estar inscrit com a demandant d'ocupació desocupat en el SOIB ni com a beneficiari al Sistema Nacional de Garantia Juvenil, amb la condició de persona beneficiària, el dia natural anterior al d'inici de les activitats lectives

5.2.d i e)

MARTÍNEZ

GARRIDO

JOSÉ

*****725J

BEFP 210/2020-21

ALBUHAIRA

No estar inscrit com a demandant d'ocupació desocupat al SOIB, el dia natural anterior al d'inici de les activitats lectives.

5.2.d)

MAS

ESCUDERO

ANTONI

*****649H

BEFP 66/2020-21

NAUTICOPESQUERA

Haver-se matriculat en algun estudi reglat en el curs acadèmic 2019-2020

5.2.b)

MENDOZA

GRACIA

IRENE

*****175F

BEFP 108/2020-21

FELANITX

Haver-se matriculat en algun estudi reglat en el curs acadèmic 2019-2020

5.2.b)

MENDOZA

OCHOA

ERICK ISRAEL

*****845S

BEFP 146/2020-21

NO ESPECIFICAT

Haver-se matriculat en algun estudi reglat en el curs acadèmic 2019-2020

5.2.b)

MORALES

CORDÓN

PAULA

*****270X

BEFP 55/2020-21

SA BLANCA DONA

Haver-se matriculat en algun estudi reglat en el curs acadèmic 2019-2020

5.2.b)

MORRO

BALERA

SEBASTIANA

*****133J

BEFP 222/2020-21

JOAN TAIX

No estar inscrit com a demandant d'ocupació desocupat al SOIB, el dia natural anterior al d'inici de les activitats lectives.

5.2.d)

MORUJO

CORTÉS

LAURA

*****288W

BEFP 35/2020-21

CALVIA (CEPA)

No estar inscrit en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, amb la condició de persona beneficiària, el dia natural anterior al d'inici de les activitats lectives

5.2.e)

MUÑOZ

COLL

CARLOTA

*****561K

BEFP 192/2020-21

CALVIA

Haver-se matriculat en algun estudi reglat en el curs acadèmic 2019-2020

5.2.b)

MUÑOZ

OJEDA

JOAQUIN

*****207Q

BEFP 214/2020-21

JUNÍPER SERRA

No estar inscrit com a demandant d'ocupació desocupat al SOIB, el dia natural anterior al d'inici de les activitats lectives.

5.2.d)

NOFORE

NDAW

AIDA

*****244Z

BEFP 99/2020-21

CALVIA (CEPA)

No estar matriculat a un cicle de formació professional presencial de grau mitjà o superior en centres sostinguts amb fons públics de la CAIB.

5.2.a)

NÚÑEZ

MARTÍNE3Z

NICOLE

*****717C

BEFP 15/2020-21

JESÚS MARIA

No haver finalitzat el curs amb aprofitament: No estar en condicions de promocionar al segon curs; o no estar en condiciones d'obtenir la titulació oficial.

5.2.f)

OLIVA

SUREDA

NURIA

*****453E

BEFP 111/2020-21

PUIG DE SA FONT

No haver finalitzat el curs amb aprofitament: No estar en condicions de promocionar al segon curs; o no estar en condiciones d'obtenir la titulació oficial.

5.2.f)

ORBE

MENDOZA

MARIA STEPHANIE

*****959C

BEFP 120/2020-21

FRANCESC DE BORJA MOLL (CEPA)

No estar matriculat a un nombre de mòduls que sumats representin, com a mínim, 750 hores lectives

5.2.a)

ORPÍ

BARRERA

LOURDES

*****406W

BEFP 198/2020-21

JOSEP MARIA LLOMPART

No estar inscrit com a demandant d'ocupació desocupat al SOIB, el dia natural anterior al d'inici de les activitats lectives.

5.2.d)

ORTIGOSA

VILLALONA

DANA Mª

*****986Z

BEFP 65/2020-21

SES ESTACIONS

No haver finalitzat el curs amb aprofitament: No estar en condicions de promocionar al segon curs; o no estar en condiciones d'obtenir la titulació oficial.

5.2.f)

PARDO

GUIIZADA

EYMI DAYANA

*****412Z

BEFP 118/2020-21

FRANCESC DE BORJA MOLL

No estar matriculat a un nombre de mòduls que sumats representin, com a mínim, 750 hores lectives

5.2.a)

PARETS

RODRÍGUEZ

DAVID

*****873F

BEFP 203/2020-21

JUNÍPER SERRA

Haver-se matriculat en algun estudi reglat en el curs acadèmic 2019-2020

5.2.b)

PARRA

ALOU

MARC

*****322E

BEFP 57/2020-21

ALBUHAIRA

Haver-se matriculat en algun estudi reglat en el curs acadèmic 2019-2020

5.2.b)

PASPUEL

LÓPEZ

ALISSON SOFÍA

*****229P

BEFP 123/2020-21

CAP DE LLEVANT

Haver-se matriculat en algun estudi reglat en el curs acadèmic 2019-2020

5.2.b)

PATRICIO

FRAILE

ISABEL

*****122D

BEFP 14/2020-21

CREU ROJA ESPANYOLA

No estar matriculat a un cicle de formació professional presencial de grau mitjà o superior en centres sostinguts amb fons públics de la CAIB.

5.2.a)

PERELLÓ

JULIÀ

MARÍA MAGDALENA

*****771N

BEFP 174/2020-21

SON PACS

Haver-se matriculat en algun estudi reglat en el curs acadèmic 2019-2020

5.2.b)

PÉREZ

RIVERO

LISNAIDY

*****970Z

BEFP 69/2020-21

FRANCESC DE BORJA MOLL

No haver finalitzat el curs amb aprofitament: No estar en condicions de promocionar al segon curs; o no estar en condiciones d'obtenir la titulació oficial.

5.2.f)

PIÑA

APARICIO

LLUC

*****604L

BEFP 135/2020-21

RAMON LLULL

No estar inscrit com a demandant d'ocupació desocupat en el SOIB ni com a beneficiari al Sistema Nacional de Garantia Juvenil, amb la condició de persona beneficiària, el dia natural anterior al d'inici de les activitats lectives

5.2.d i e)

PIÑERO

DÍEZ

LUIS ANDRÉS

*****151C

BEFP 3/2020-21

JOAN RAMIS I RAMIS

Haver-se matriculat en algun estudi reglat en el curs acadèmic 2019-2020

5.2.b)

PLANELLS

MOSCOSO

ALVARO

*****210R

BEFP 22/2020-21

SA COLOMINA

No haver finalitzat el curs amb aprofitament: No estar en condicions de promocionar al segon curs; o no estar en condiciones d'obtenir la titulació oficial.

5.2.f)

POMARES

MIRALLES

FRANCISCA

*****732W

BEFP 101/2020-21

ALCÚDIA

No estar inscrit com a demandant d'ocupació desocupat en el SOIB ni com a beneficiari al Sistema Nacional de Garantia Juvenil, amb la condició de persona beneficiària, el dia natural anterior al d'inici de les activitats lectives

5.2.d i e)

PONS

SERRA

JAUME

*****373E

BEFP 58/2020-21

RAMON LLULL

Haver-se matriculat en algun estudi reglat en el curs acadèmic 2019-2020

5.2.b)

PORRES

MAFFRAND

LUBNA

*****760G

BEFP 116/2020-21

JUNÍPER SERRA

No estar inscrit com a demandant d'ocupació desocupat al SOIB, el dia natural anterior al d'inici de les activitats lectives.

5.2.d)

PRATS

JURADO

PAU

*****011R

BEFP 8/2020-21

NO ESPECIFICAT

No haver finalitzat el curs amb aprofitament: No estar en condicions de promocionar al segon curs; o no estar en condiciones d'obtenir la titulació oficial.

5.2.f)

QUETGLAS

ZAFRA

IVÁN

*****162Z

BEFP 194/2020-21

FRANCESC DE BORJA MOLL

Haver-se matriculat en algun estudi reglat en el curs acadèmic 2019-2020

5.2.b)

RAMÍREZ

RAMÍREZ

CONSTANZA LUNA

*****301B

BEFP 115/2020-21

JUNÍPER SERRA

No estar inscrit com a demandant d'ocupació desocupat en el SOIB ni com a beneficiari al Sistema Nacional de Garantia Juvenil, amb la condició de persona beneficiària, el dia natural anterior al d'inici de les activitats lectives

5.2.d i e)

RAMON

TORRES

BEATRIZ

*****388M

BEFP 165/2020-21

CAN MARINES

No estar inscrit en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, amb la condició de persona beneficiària, el dia natural anterior al d'inici de les activitats lectives

5.2.e)

RAMOS

MARTÍN

ROLAND

*****247T

BEFP 181/2020-21

NAUTICOPESQUERA

No haver finalitzat el curs amb aprofitament: No estar en condicions de promocionar al segon curs; o no estar en condiciones d'obtenir la titulació oficial.

5.2.f)

RAMOS

VALDIVIESO

MIGUEL FRANCISCO

*****665P

BEFP 20/2020-21

SANT JOSEP OBRER I

Haver-se matriculat en algun estudi reglat en el curs acadèmic 2019-2020

5.2.b)

RIGO

GARCÍA

AINA

*****764L

BEFP 121/2020-21

MARRATXÍ

Haver-se matriculat en algun estudi reglat en el curs acadèmic 2019-2020

5.2.b)

RIPOLL

SUREDA

MARINA

*****780Q

BEFP 176/2020-21

SES ESTACIONS

No estar inscrit com a demandant d'ocupació desocupat al SOIB, el dia natural anterior al d'inici de les activitats lectives.

5.2.d)

ROBLES

SALAS

FELIPE

*****457Z

BEFP 13/2020-21

FRANCESC DE BORJA MOLL

Haver-se matriculat en algun estudi reglat en el curs acadèmic 2019-2020

5.2.b)

RODRÍGUEZ

JIMÉNEZ

NOELIA

*****324E

BEFP 159/2020-21

MOSSÈN ALCOVER

No estar inscrit en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, amb la condició de persona beneficiària, el dia natural anterior al d'inici de les activitats lectives

5.2.e)

RODRÍGUEZ

PONCE

MALANIE GALILEA

*****152S

BEFP 51/2020-21

SA SERRA

Haver-se matriculat en algun estudi reglat en el curs acadèmic 2019-2020

5.2.b)

ROIG

DOMENGE

MIQUEL

*****887J

BEFP 186/2020-21

POLITÈCNIC

No estar inscrit com a demandant d'ocupació desocupat al SOIB, el dia natural anterior al d'inici de les activitats lectives.

5.2.d)

SALINAS

CONTRERA

CLAUDIA ELIZABETH

*****063R

BEFP 195/2020-21

MANCOMUNITAT DES PLA

Haver-se matriculat en algun estudi reglat en el curs acadèmic 2019-2020

5.2.b)

SÁNCHEZ

JIMÉNEZ

CARLOS

*****962R

BEFP 92/2020-21

SA SERRA

No estar inscrit com a demandant d'ocupació desocupat en el SOIB ni com a beneficiari al Sistema Nacional de Garantia Juvenil, amb la condició de persona beneficiària, el dia natural anterior al d'inici de les activitats lectives

5.2.d i e)

SANTANA

ALESSIO

SHEILA

*****998X

BEFP 25/2020-21

CALVIA

Haver-se matriculat en algun estudi reglat en el curs acadèmic 2019-2020

5.2.b)

SANTIAGO

DERIS

DIEGO ÁNGEL

*****643D

BEFP 163/2020-21

CAN MARINES

Haver-se matriculat en algun estudi reglat en el curs acadèmic 2019-2020

5.2.b)

SAURINA

BAREA

LAURA

*****332P

BEFP 40/2020-21

FRANCESC DE BORJA MOLL

Haver-se matriculat en algun estudi reglat en el curs acadèmic 2019-2020

5.2.b)

SBERT

MARTÍNEZ

CARLA

*****905Q

BEFP 128/2020-21

TOTH EDUCATIU

No haver finalitzat el curs amb aprofitament: No estar en condicions de promocionar al segon curs; o no estar en condiciones d'obtenir la titulació oficial.

5.2.f)

SORIANO

TORRES

ÁLVARO

*****943H

BEFP 98/2020-21

CAN MARINES

No estar inscrit com a demandant d'ocupació desocupat en el SOIB ni com a beneficiari al Sistema Nacional de Garantia Juvenil, amb la condició de persona beneficiària, el dia natural anterior al d'inici de les activitats lectives

5.2.d i e)

TALTAVULL

MENÉNDEZ

ANDREU

*****881V

BEFP 221/2020-21

JOAN RAMIS I RAMIS

Haver-se matriculat en algun estudi reglat en el curs acadèmic 2019-2020

5.2.b)

TALTAVULL

MOLL

MARC

*****988D

BEFP 196/2020-21

JOAN RAMIS I RAMIS

No estar inscrit com a demandant d'ocupació desocupat al SOIB, el dia natural anterior al d'inici de les activitats lectives.

5.2.d)

TARFI

EL MAGHRAOUI

IBTISSAM

*****269H

BEFP 68/2020-21

ALBUHAIRA

No haver finalitzat el curs amb aprofitament: No estar en condicions de promocionar al segon curs; o no estar en condiciones d'obtenir la titulació oficial.

5.2.f)

TITI

COLQUECHAMBI

RONALD

*****454F

BEFP 162/2020-21

SES ESTACIONS

Haver-se matriculat en algun estudi reglat en el curs acadèmic 2019-2020

5.2.b)

TORRES

CARDONA

AITOR

*****863X

BEFP 183/2020-21

CAN MARINES

No estar inscrit com a demandant d'ocupació desocupat al SOIB, el dia natural anterior al d'inici de les activitats lectives.

5.2.d)

TORRES

TORRENTE

NATALIA

*****362Y

BEFP 150/2020-21

JUNÍPER SERRA

Haver-se matriculat en algun estudi reglat en el curs acadèmic 2019-2020

5.2.b)

TORRES

VERDUM

ELISABET

*****007Z

BEFP 125/2020-21

PAU CASESNOVES

Haver-se matriculat en algun estudi reglat en el curs acadèmic 2019-2020

5.2.b)

TORRES MARTÍN

DE ARGENTA

IVÁN

*****357L

BEFP 129/2020-21

JOSEP MARIA LLOMPART

Haver-se matriculat en algun estudi reglat en el curs acadèmic 2019-2020

5.2.b)

TORRICO

FLORES

MIRTA

*****391N

BEFP 56/2020-21

FRANCESC DE BORJA MOLL

Haver-se matriculat en algun estudi reglat en el curs acadèmic 2019-2020

5.2.b)

TUR

PINEDA

VICTORIA

*****668P

BEFP 219/2020-21

FRANCESC DE BORJA MOLL

No estar inscrit en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, amb la condició de persona beneficiària, el dia natural anterior al d'inici de les activitats lectives

5.2.e)

VALDÉS

CARDONA

SOFIA

*****524G

BEFP 72/2020-21

ALGARB

Haver-se matriculat en algun estudi reglat en el curs acadèmic 2019-2020

5.2.b)

VALENCIA

MALDONADO

SHEILA

*****115N

BEFP 80/2020-21

LA SALLE

Haver-se matriculat en algun estudi reglat en el curs acadèmic 2019-2020

5.2.b)

VILLACÍS

VITEREI

MARÍA EMILIA

*****589D

BEFP 148/2020-21

GUILLEM SAGRERA

No estar inscrit com a demandant d'ocupació desocupat en el SOIB ni com a beneficiari al Sistema Nacional de Garantia Juvenil, amb la condició de persona beneficiària, el dia natural anterior al d'inici de les activitats lectives

5.2.d i e)

VILLAR

ALMONTE

LORENA

*****682J

BEFP 213/2020-21

JOSEP MARIA LLOMPART

Haver-se matriculat en algun estudi reglat en el curs acadèmic 2019-2020

5.2.b)

YUGUEROS

TORRENTE

ALEX

*****361M

BEFP 151/2020-21

MANACOR

No haver finalitzat el curs amb aprofitament: No estar en condicions de promocionar al segon curs; o no estar en condiciones d'obtenir la titulació oficial.

5.2.f)

 

ANNEX II Sol·licituds concedides

LLINATGE 1

LLINATGE 2

NOM

DNI

ANY

CONCA

Núm. Expedient

CENTRE EDUCATIU

IMPORT

PALOU DE COMASEMA

LÓPEZ

LAURA

*****501J

2022

2202

BEFP 28/2020-21

SON PACS

3.834,00 €

ROMERO

BELTRÁN

SANDRA

*****604K

2022

2205

BEFP 155/2020-21

ANTONI MAURA

3.834,00 €