Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

Núm. 246061
Resolució de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors de 27 d’abril de 2022 per la qual es modifica la Resolució de 6 d’agost de 2019 de delegació de competències i de delegació de signatura en determinats òrgans de la Conselleria d’Hisenda i Relacions Exteriors, d’altres conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de l’Agència Tributària de les Illes Balears i del Servei de Salut de les Illes Balears, i de suplència dels òrgans directius de la Conselleria d’Hisenda i Relacions Exteriors

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. Mitjançant la Resolució de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors de 6 d'agost de 2019, publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 110, de 10 d'agost, es varen delegar determinades competències, i també la signatura d'alguns documents, en determinats òrgans de la Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors, d'altres conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Servei de Salut de les Illes Balears, i es va fixar el règim de suplències dels òrgans directius de la Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors.

2. Aquesta Resolució ha estat objecte de diferents modificacions, per resolucions de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors de 23 d'octubre de 2019 (BOIB núm. 146/2019, de 26 d'octubre), de 2 de gener de 2020 (BOIB núm. 2/2020, de 4 de gener, objecte d'una correcció d'errades operada per Resolució de 23 de gener de 2020, publicada en el BOIB núm.11/2020, de 25 de gener) i de 15 de març de 2021 (BOIB núm. 37/2021, 18 de març). Així mateix, ha estat objecte de dues correccions d'errades per resolucions de 19 d'agost de 2019 (BOIB núm. 116/2019, de 24 d'agost), i de 2 de setembre de 2019 (BOIB núm. 123/2019, de 7 de setembre).

3. El capítol III del títol I de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, regula el dret d'accés a la informació pública, sense especificar quin òrgan concret ha de resoldre les sol·licituds d'accés a la informació publica, per la qual cosa i en aplicació de l'apartat 2 de l'article 20 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, correspon al titular de la conselleria competent per raó de la matèria. Atès això, resulta convenient per raons d'eficàcia i eficiència delegar en la secretària general de la Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors la resolució de les sol·licituds d'accés a la informació pública.

Fonaments de dret

1. Els articles 8 i 9 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

2. Els articles 20, 25 i 42.c) de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

3. El Decret 9/2019, de 2 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es determina la composició del Govern i s'estableix l'estructura de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

4. El Decret 10/2019, de 2 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es disposa el nomenament dels membres del Govern de les Illes Balears, en què es nomena la senyora Rosario Sánchez Grau consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors.

5. El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, modificat pel Decret 25/2021, de 8 de març, de la presidenta de les Illes Balears.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Afegir una lletra f) a l'apartat 1 de la Resolució de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors de 6 d'agost de 2019 de delegació de competències i de delegació de signatura en determinats òrgans de la Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors, d'altres conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Servei de Salut de les Illes Balears, i de suplència dels òrgans directius de la Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors, amb el contingut següent:

f) En matèria de transparència, accés a la informació pública i bon govern, la resolució de les sol·licituds d'accés a la informació pública.

2. Disposar que aquesta Resolució produeixi efectes des de la data de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 27 d'abril de 2022

La consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors Rosario Sánchez Grau