Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

DEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA

Núm. 243417
Acord del Consell Executiu relatiu al Pla de Mesures Antifrau per a la gestió dels Fons Generation UE del Consell Insular de Mallorca i el seu sector públic instrumental

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Consell Executiu del Consell de Mallorca, reunit en sessió de 16 de març de 2022, va adoptar l'Acord següent: “

“Primer.- Aprovar la modificació del Pla de mesures antifrau del Consell Insular de Mallorca i els seu sector públic instrumental,  que ve a substituir el Pla de mesures antifrau del Consell Insular de Mallorca, aprovat en la sessió del Consell Executiu  de data 16 de febrer de 2022.

Segon.- Publicar aquest Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en la Seu Electrònica de la Corporació.

Tercer.- Contra aquest acord, que no posa fi a la via administrativa, podeu interposar el recurs d'alçada en el termini d'un mes, comptador a partir de l'endemà de la seva publicació. El recurs es pot interposar formalment davant aquest Consell Executiu o davant la Comissió de Govern del Consell Insular de Mallorca, que és l'òrgan competent per resoldre'l.

Contra la desestimació expressa d'aquest recurs d'alçada, hi podeu interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma que correspongui, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l'endemà de rebre la notificació de la desestimació de l'esmentat recurs d'alçada.

Si han transcorregut tres mesos des de la interposició del recurs d'alçada i no n'heu rebut la notificació de resolució expressa, s'entén desestimat per silenci i podeu interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma que correspongui, en el termini de sis mesos, comptadors a partir de l'endemà de la desestimació presumpta.

No obstant l'anterior, podeu interposar, si escau, qualsevol altre recurs que considereu oportú. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.”

 

Palma, a la data de la signatura electrònica (29 de març de 2022)

El conseller executiu de Presidència Javier de Juan Martín

 

PLA DE MESURES ANTIFRAU PER A LA GESTIÓ DELS FONS NEXT GENERATION UE

Consell Insular de Mallorca i el seu sector públic instrumental

Clàusula d'exempció de responsabilitat (article 9.6 Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre): “Finançat per la Unió Europea – NextGenerationUE. Tot i això, els punts de vista i les opinions expressades són únicament els de l'autor o autors i no reflecteixen necessàriament els de la Unió Europea o la Comissió Europea. Ni la Unió Europea ni la Comissió Europea poden ser considerades responsables de les mateixes”

 

ÍNDEX

1 INTRODUCCIÓ

2 DECLARACIÓ DE COMPROMÍS DE LLUITA CONTRA EL FRAU

3 CONCEPTES BÀSICS

3.1 FRAU

 • 3.1.1 En matèria de despeses
 • 3.1.2 En matèria de despeses relacionades amb els contractes públics, almenys quan es cometin amb ànim de lucre il·legítim per a l'autor o una altra persona
 • 3.1.3 En matèria d'ingressos diferents dels procedents dels recursos propis de l'IVA
 • 3.1.4 En matèria d'ingressos procedents dels recursos propis de l'IVA

3.2 CORRUPCIÓ

 • 3.2.1 Corrupció activa
 • 3.2.2 Corrupció passiva

3.3 CONFLICTE D'INTERESSOS

 • 3.3.1 Conflicte d'interessos aparent
 • 3.3.2 Conflicte d'interessos potencial
 • 3.3.3 Conflicte d'interessos real

3.4 IRREGULARITAT

4 AVALUACIÓ DE RISC DE FRAU

5 ESTRUCTURACIÓ I DEFINICIÓ DE LES MESURES ANTIFRAU

5.1 MESURES DE PREVENCIÓ

 • 5.1.1 Desenvolupament d'una cultura ètica
 • 5.1.2 Formació i conscienciació per a tota l`organització i implicació per les autoritats de l'organització
 • 5.1.3 Divisió de funcions en els processos de gestió, control i pagament
 • 5.1.4 Sistema de control intern

5.2 MESURES DE DETECCIÓ

 • 5.2.1 Ús de bases de dades
 • 5.2.2 Definició d'indicadors de frau o senyals d'alerta (banderes vermelles)
 • 5.2.3 Mecanismes per informar de les possibles sospites de frau

5.3 MESURES DE CORRECCIÓ

 • 5.3.1 Procediment a seguir en detectar-se un possible frau

5.4 MESURES DE PERSECUCIÓ

 • 5.4.1 Procediment per al seguiment dels potencials casos de frau
 • 5.4.2 Informació reservada i expedient disciplinari
 • 5.4.3 Seguiment del cas i recuperació de fons

6 PROCEDIMENT PER ABORDAR EL CONFLICTE D'INTERESSOS

6.1 MESURES DE PREVENCIÓ DEL CONFLICTE D'INTERESSOS

 • 6.1.1 Comunicació i informació al personal el Consell Insular de Mallorca sobre les diferents modalitats de conflicte d'interès i de les maneres d'evitar-ho
 • 6.1.2 Emplenament d'una Declaració d'Absència de Conflicte d'Interessos (DACI)
 • 6.1.3 Comprovació d'informació a través de bases de dades dels registres mercantils, bases de dades d'organismes nacionals i de la UE, expedients de les empleades i empleats (tenint en compte les normes de protecció de dades) o mitjançant la utilització d'eines de prospecció de dades (data mining) o de puntuació de riscos (ARACHNE)

6.2 MESURES PER ABORDAR EL CONFLICTE D'INTERESSOS

7 PUBLICITAT I EFECTES I SEGUIMENT

7.1 PUBLICITAT

7.2 EFECTES

7.3 SEGUIMENT

8 ÀMBIT D'APLICACIÓ

ANNEX I: RESULTAT DE L'AVALUACIÓ DE RISC

ANNEX II: DECLARACIÓ D'ABSÈNCIA DE CONFLICTE D'INTERESSOS (DACI)

ANNEX III DECLARACIÓ DE COMPROMÍS EN RELACIÓ AMB L'EXECUCIÓ D'ACTUACIONS DEL PRTR

ANNEX IV. COMPORTAMENTS ESTABLERTS EN EL CODI ÈTIC DE BON

GOVERN I TRANSPARÈNCIA DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA

ANNEX V. DECLARACIÓ D'ADHESIÓ AL CODI ÈTIC DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA

ANNEX VI: BANDERES VERMELLES A LA LLUITA CONTRA EL FRAU

ANNEX VII Comunicació de la Comissió Europea. Orientacions sobre com evitar i gestionar les situacions de conflicte d'interessos d'acord amb el Reglament Financer

ANNEX VIII MARC NORMATIU

 

1. INTRODUCCIÓ

El Consell Europeu va aprovar el 21 de juny del 2020 la creació del programa Next Generation EU (NGEU), un instrument d'estímul econòmic en resposta a la crisi causada pel coronavirus. El Mecanisme per a la Recuperació i la Resiliència (MRR), establert a través del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer del 2021, és el nucli d'aquest Fons de Recuperació. L'Instrument Europeu de Recuperació es fonamenta alhora en tres pilars:

1r) El Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR), destinat a donar suport als esforços dels estats membres per recuperar-se, a reparar els danys i a sortir reforçats de la crisi, amb un àmbit duplicació estructurat al voltant de sis grans blocs d'actuacions: a) la transició ecològica; b) la transformació digital; c) el creixement intel·ligent, sostenible i integrador, que inclou la cohesió econòmica, l'ocupació, la productivitat, la competitivitat, la investigació, el desenvolupament i la innovació, i un mercat interior que funcioni correctament amb petites i mitjanes empreses sòlides; d) la cohesió social i territorial; e) la salut i la resiliència econòmica, social i institucional, amb l'objecte, entre d'altres, d'augmentar la preparació i la capacitat de reacció davant de les crisis, i f) les polítiques per a la propera generació,

2n) L'Ajuda a la Recuperació per a la Cohesió i els Territoris d'Europa (REACT-EU), que es canalitza mitjançant els fons FEDER, FSE i FEAD, i que pretén una recuperació ecològica, digital i resilient.

3r) El reforçament de projectes clau de la Unió Europea per extreure els ensenyaments de la crisi, enfortir el mercat únic i accelerar la doble transició digital i ecològica.

D'acord amb això, cada estat membre ha d'elaborar un projecte de país. A l'Estat espanyol, aquest projecte és el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (d'ara endavant PRTR), basat en quatre eixos transversals que es vertebren en deu polítiques palanca, dins de les quals es recullen trenta components, que permeten articular els programes coherents d'inversions i reformes del pla. Aquests quatre eixos són; la transició ecològica, la transformació social, la cohesió social i territorial i la igualtat de gènere.

Per fer efectives les iniciatives plantejades al PRTR, les administracions públiques han d'adaptar els procediments de gestió i el model de control. Algunes mesures d'agilització es van establir mitjançant el Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents per a la modernització de l'Administració pública i per a l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, pel que s'han de canalitzar els fons europeus. A més, cal la configuració i el desenvolupament d'un sistema de gestió que faciliti la tramitació eficaç de les sol·licituds de desemborsament als serveis de la Comissió Europea. Per això, s'ha aprovat l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del PRTR.

Les Illes Balears van aprovar, per la seva banda, el Pla Autonòmic de Reactivació i Transformació Econòmica i Social de les Illes Balears, amb deu eixos de futur i diferents plans, estratègies i pactes que han de permetre, en connivència, discussió, consens i construcció conjunta amb altres administracions i actors socioeconòmics, desplegar les accions que calen per fer front a la situació generada per la pandèmia i sortir enfortits.

A l'àmbit propi de la Comunitat de Balears, s'ha aprovat la Llei 2/2020, de 15 d'octubre, de mesures urgents i extraordinàries per a l'impuls de l'activitat econòmica i la simplificació administrativa a l'àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19, amb l'objectiu d'establir mesures de simplificació administrativa per promoure la millora dels processos reguladors, de gestió i l'Organització de l'Administració de la Comunitat Autònoma i el seu sector públic.

També s'ha aprovat la Llei 4/2021, del 17 de desembre, de mesures extraordinàries i urgents per executar les actuacions i els projectes que s'han de finançar amb fons europeus en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència per harmonitzar les particularitats organitzatives i normatives pròpies de la Comunitat amb el que disposa el Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents per a la modernització de l'Administració pública i per a l'execució del PRTR, en què s'estableix un marc general bàsic, les mesures del qual poden, en alguns casos, ser aplicades directament, però en altres, han de ser desenvolupades autonòmicament.

Entre les previsions de l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, destaca l'obligació que imposa i desenvolupa l'article 6 que, amb la finalitat de donar compliment a les obligacions que l'article 22 del Reglament (UE) 2021/ 241, de 12 de febrer, del Parlament Europeu i del Consell, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència imposa Espanya en relació amb la protecció dels interessos financers de la Unió com a beneficiari dels fons del MRR, tota entitat , decisora ​​o executora, que participi en l'execució de les mesures del PRTR haurà de disposar d'un «Pla de mesures antifrau» que li permeti garantir i declarar que, en el seu àmbit d'actuació respectiu, els fons corresponents s'han utilitzat de conformitat amb les normes aplicables, en particular, pel que fa a la prevenció, detecció i correcció del frau, corrupció i conflictes d'interessos.

En compliment d'aquest mandat s'aprova aquest pla, que té per objecte definir les principals accions que cal adoptar per evitar el mal ús o el frau en els recursos financers del PRTR, amb la finalitat de prevenir, detectar i establir mesures correctores perquè els recursos financers procedents de la Unió Europea no es malgastin i compleixin els importants fins per als quals estan assignats.

Aquest pla es configura com un instrument de planificació viu i flexible, en la mesura que es podrà anar modificant conforme es puguin dictar instruccions, normativa o guies per a l'elaboració d'aquests plans de mesures antifrau, així com pretén estar en contínua revisió en relació amb cadascuna de les actuacions plantejades en la lluita contra el frau per perfeccionar-les.

Aquest pla posseeix l'estructura de mesures que l'article 6 de l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, determina, al voltant de les quatre àrees clau de l'anomenat cicle antifrau: prevenció, detecció, correcció i persecució, i serà aplicable , exclusivament, a les actuacions que dugui a terme el Consell Insular de Mallorca per a l'execució dels fons del MRR, dins de les seves obligacions establertes al PRTR.

 2  DECLARACIÓ DE COMPROMÍS DE LLUITA CONTRA EL FRAU.

El Consell Insular de Mallorca es compromet al compliment de les normes jurídiques i ètiques, adherint-se als principis d'integritat, objectivitat, retiment de comptes i honradesa en l'exercici de les seves funcions, i d'acord amb el Codi Ètic de Bon Govern i Transparència del Consell Insular de Mallorca, de sessió del Ple de 12 de gener de 2017 modificat el 27 de juliol de 2017.

En aquest sentit, el personal al seu servei haurà de: “vetllar pels interessos generals -amb subjecció i observança de la Constitució i de la resta de l'ordenament jurídic- i actuar d'acord amb els principis d'objectivitat, integritat, neutralitat, responsabilitat, imparcialitat, confidencialitat, dedicació al servei públic, transparència, exemplaritat, austeritat, accessibilitat, eficàcia, honradesa, promoció de l'entorn cultural i mediambiental, i respecte a la igualtat entre dones i homes” de conformitat amb l'article 52 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic i article 3 de la Llei 16/2016, de 9 de desembre, de creació de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears.

El Consell Insular de Mallorca posarà en marxa mesures eficaces i proporcionades de lluita contra el frau -basades en la seva experiència anterior i en l'avaluació del risc de frau- i denunciarà aquelles irregularitats o sospites de frau que es puguin detectar, a través dels canals de notificació establerts, en col·laboració amb el Servei Nacional de Coordinació Antifrau, i respecte al principi de confidencialitat.

En definitiva, s'adopta una política de tolerància zero amb el frau, establint un sistema dissenyat per prevenir i detectar, en la mesura del possible, qualsevol actuació fraudulenta i, si escau, esmenar-ne les conseqüències, assumint per això els principis d'integritat, imparcialitat i honestedat en l'exercici de les seves funcions.

3 CONCEPTES BÀSICS

De conformitat amb la Directiva (UE) 2017/1371, del Parlament Europeu i del Consell, de 5 de juliol de 2017, sobre la lluita contra el frau que afecta els interessos financers de la Unió a través del dret penal (Directiva PIF) , i al Reglament (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol de 2018, sobre les normes financeres aplicables al pressupost general de la Unió (Reglament Financer de la UE) s'estableixen les definicions següents :

3.1 FRAU

3.1.1 En matèria de despeses qualsevol acció o omissió intencionada relativa a:

 • La utilització o la presentació de declaracions o documents falsos, inexactes o incomplets, que tingui per efecte la percepció o retenció indeguda de fons o actius procedents del pressupost general de la Unió o de pressupostos administrats per la Unió, o en nom seu,
 • L'incompliment d'una obligació expressa de comunicar una informació que tingui el mateix efecte o
 • L'ús indegut d'aquests fons o actius per a fins diferents dels que en van motivar la concessió inicial.

3.1.2 En matèria de despeses relacionades amb els contractes públics, almenys quan es cometin amb ànim de lucre il·legítim per a l'autor o una altra persona, qualsevol acció o omissió relativa a:

 • L'ús o la presentació de declaracions o documents falsos, inexactes o incomplets, que tingui per efecte la malversació o la retenció infundada de fons o actius del pressupost de la Unió o de pressupostos administrats per la Unió, o en nom seu,
 • L'incompliment d'una obligació expressa de comunicar una informació que tingui el mateix efecte o
 • L'ús indegut d'aquests fons o actius per a fins diferents dels que van motivar-ne la concessió inicial i que perjudiqui els interessos financers de la Unió.

3.1.3 En matèria d'ingressos diferents dels procedents dels recursos propis de l'IVA, qualsevol acció o omissió relativa a:

 • L'ús o la presentació de declaracions o documents falsos, inexactes o incomplets, que tingui per efecte la disminució il·legal dels recursos del pressupost de la Unió o dels pressupostos administrats per la Unió, o en nom seu,
 • L'incompliment d'una obligació expressa de comunicar una informació que tingui el mateix efecte o
 • L´ús indegut d´un benefici obtingut legalment, amb el mateix efecte.

3.1.4 En matèria d'ingressos procedents dels recursos propis de l'IVA, qualsevol acció o omissió comesa en una trama fraudulenta transfronterera en relació amb:

 • L´ús o la presentació de declaracions o documents relatius a l'IVA falsos, inexactes o incomplets, que tingui per efecte la disminució dels recursos del pressupost de la Unió,
 • L'incompliment d'una obligació expressa de comunicar una informació relativa a l'IVA que tingui el mateix efecte; o
 • La presentació de declaracions de l'IVA correctes per tal de dissimular de forma fraudulenta l'incompliment de pagament o la creació il·lícita d´un dret a la devolució de l'IVA.

3.2 CORRUPCIÓ

3.2.1 Corrupció activa

L'acció de tota persona que prometi, ofereixi o concedeixi, directament o mitjançant un intermediari, un avantatge de qualsevol tipus a un funcionari, per a ell o per a un tercer, per tal que actuï, o s'abstingui d'actuar, d'acord amb el seu deure o en l'exercici de les seves funcions, de manera que perjudiqui o pugui perjudicar els interessos financers de la Unió.

3.2.2 Corrupció passiva

L'acció d'una persona empleada que, directament o a través d'un intermediari, demani o rebi avantatges de qualsevol tipus, per a ell o per a tercers, o accepti la promesa d'un avantatge, perquè actuï, o s'abstingui d'actuar, de acord amb el seu deure o en l'exercici de les seves funcions, de manera que perjudiqui o pugui perjudicar els interessos financers de la Unió.

3.3 CONFLICTE D'INTERESSOS

Hi haurà conflicte d'interessos quan l'exercici imparcial i l'objectiu de les funcions es vegi compromès per raons familiars, afectives, d'afinitat política o nacional, d'interès econòmic o per qualsevol altre motiu directe o indirecte d'interès personal afectant, com a possibles actors. , a les empleades i empleats que realitzen tasques de gestió, control i pagament i altres agents en què s'han delegat alguna d'aquestes funcions així com a aquells beneficiaris privats, socis, contractistes i subcontractistes, les actuacions dels quals siguin finançades amb fons, que puguin actuar a favor dels seus propis interessos, però contra els interessos financers de la UE, en el marc d'un conflicte d'interessos.

3.3.1 Conflicte d'interessos aparent.

Es produeix quan els interessos privats d'una persona empleada o beneficiària són susceptibles de comprometre l'exercici objectiu de les seves funcions o obligacions, però finalment no hi ha un enllaç identificable i individual amb aspectes concrets de la conducta, el comportament o les relacions de la persona (o una repercussió en aquests aspectes).

3.3.2 Conflicte d'interessos potencial

Sorgeix quan una persona empleada o beneficiària té interessos privats de tal naturalesa, que podrien ser susceptibles d'ocasionar un conflicte d'interessos en cas que haguessin d'assumir determinades responsabilitats oficials en un futur.

3.3.3 Conflicte d'interessos real

Implica un conflicte entre el deure públic i els interessos privats d'una persona empleada o en què aquest té interessos personals que poden influir de manera indeguda en l'exercici dels seus deures i responsabilitats oficials. En el cas d'una persona beneficiària implicaria un conflicte entre les obligacions contretes en sol·licitar l'ajuda dels fons i els seus interessos privats que poden influir de manera indeguda en l'exercici de les obligacions esmentades.

3.4 IRREGULARITAT

Tota infracció d'una disposició del dret comunitari corresponent a una acció o omissió d'un agent econòmic que tingui o tindria per efecte perjudicar el pressupost general de les comunitats o els pressupostos administrats per aquestes, ja sigui mitjançant la disminució o la supressió d'ingressos procedents de recursos propis percebuts directament per compte de les comunitats, bé mitjançant una despesa indeguda.

4 AVALUACIÓ DE RISC DE FRAU

Per poder dissenyar mesures antifrau proporcionades i eficaces, ha calgut avaluar el risc de frau en els processos clau de l'execució del PRTR que serà objecte de revisió periòdica d'acord amb el que estableix l'apartat setè d'aquest pla.

Aquesta actuació, que està orientada a la detecció de condicions que poden indicar l'existència d'incentius, pressions o possibilitats que les persones es vegin implicades en frau o altres irregularitats, es configura com una actuació obligatòria per a aquest òrgan a l'article 6.5.c ) de l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre.

Per fer aquesta avaluació, s'han utilitzat els instruments i les eines posats a disposició per la Unió Europea i per l'Estat.

En primer lloc, en compliment del que preveu l'article 6.2 segon paràgraf de l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, el Consell Insular de Mallorca ha implementat els següents instruments de control:

 • El Test de Conflicte d'interès, prevenció del frau i la corrupció relatiu a l'estàndard mínim (Annex II.B.5 de l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre) que ha servit com a referència per a la incorporació dels diferents aspectes essencials de les quatre àrees del cicle antifrau que es contemplen en aquest pla.
 • La "Referència mesures de prevenció, detecció i correcció del frau, corrupció i conflicte d'interessos" (Annex III.C de l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre) com a guia per revisar les actuacions previstes en aquest pla per tractar tant les situacions de conflictes d'interès (apartat 1d) com altres riscos de corrupció i frau (apartat 2b), i que en aquest pla seran abordades al punt 5, relatiu a les mesures de prevenció, detecció, persecució i correcció del frau i conflicte d'interessos.

En segon lloc, ha resultat necessari utilitzar una matriu de riscos que serveix com a eina de prevenció del frau i com a mitjà per detectar possibles debilitats i amenaces. En ella es contenen els possibles riscos com a escenaris potencials de frau, sent valorats en funció del seu impacte i probabilitat i categoritzant-los en funció del seu nivell (baix, moderat o elevat) a més, de definir les accions a implementar, respecte a cada un de els riscos de frau identificats.

Com a matriu de risc s'ha utilitzat l'instrument d'autoavaluació per a la identificació i la cobertura del risc (Matriu de riscos) de la Unitat Administradora del Fons Social Europeu (UAFSE). S'hi contemplen els riscos més freqüents en matèria de contractació pública i subvencions.

Una altra possible eina que serviria a la realització de l'avaluació del risc podria ser la contemplada a la Guia de la Comissió Europea per al període de programació 2014/2020 sobre “Avaluació del risc de frau i mesures antifrau eficaces i proporcionades” (EGESIF_14-0021 -00 de 16 de juny del 2014).

A l'Annex I es traslladen tots els resultats de l'avaluació de riscs feta.

5 ESTRUCTURACIÓ I DEFINICIÓ DE LES MESURES ANTIFRAU

Un cop realitzada l'avaluació inicial del risc de frau, s'articulen mesures adequades, proporcionades i estructurades al voltant de les quatre àrees clau del cicle de lluita contra el frau: Prevenció, detecció, correcció i persecució, que permetran evitar o minimitzar els riscs de frau identificats.

5.1 MESURES DE PREVENCIÓ

5.1.1 Desenvolupament d'una cultura ètica.

Desenvolupar una cultura contra el frau és fonamental per dissuadir els defraudadors i aconseguir el màxim compromís possible del personal per combatre el frau, a través del foment dels valors d'integritat, objectivitat, rendició de comptes i honradesa. Per això resulta indispensable el coneixement de tot el personal de les obligacions que s'estableixen a la normativa d'aplicació.

En la creació d'aquesta cultura, s'han establert obligacions de comunicació i informació al personal que hi estigui relacionat amb el Consell Insular de Mallorca per conscienciar-lo i informar-lo sobre les diferents modalitats de conflictes d'interès i les maneres d'evitar-lo, així com el concepte de frau i les seves possibilitats, per tal que sigui més fàcil detectar-lo i prevenir-lo.

Així mateix, en compliment amb la normativa disposada a la meritada Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, relativa a l'obligació de prendre les mesures oportunes per prevenir, detectar, corregir i perseguir el frau i els conflictes d'interessos, i en aplicació estricta de la normativa estatal i autonòmica relatives a la cultura ètica, la transparència i el bon govern (especialment l'article 53 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic relatiu als principis ètics , l'article 23 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, relatiu a l'Abstenció i la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern ),aquest organisme imposarà un rígid compliment i seguiment de la cultura ètica i de bon govern imposat per la normativa autonòmica així com pels organismes de l'administració dedicats a la seva cura i control.

En aquesta matèria, la Comunitat Autònoma Balear ha creat diferents normes i organismes adreçats a prevenir i lluitar contra el frau i la corrupció. En aquest sentit, es crea la Llei 16/2016, de 9 de desembre, de creació de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears, la qual, com veiem, crea aquest òrgan i en relació amb la cultura ètica disposa, a l'article 6, les funcions següents de l'esmentada Oficina:

a) En relació amb l'ètica pública:

1r Fomentar els valors i els principis d'ètica pública i d'integritat, i vetllar pel seu compliment, amb una incidència especial en la gestió de serveis públics, de contractacions, de convenis i d'ajudes i subvencions.

2n Estudiar, promoure i impulsar l'aplicació de bones pràctiques a la gestió pública i a la prevenció i la lluita contra la corrupció, amb la finalitat de garantir la destinació i l'ús dels fons públics a la prestació dels serveis públics.

3r Col·laborar, a sol·licitud de l'òrgan o la institució competents, en la formació del personal en tot allò a què fa referència aquesta llei.

4t Assessorar i formular propostes i recomanacions al Parlament de les Illes Balears, al Govern de les Illes Balears i als òrgans de govern dels consells insulars, dels municipis i de la resta de les administracions públiques de l'àmbit territorial de les Illes Balears i dels ens dependents o vinculats, amb l'objectiu d'adoptar mesures de prevenció i lluita contra la corrupció.

5è Establir relacions de col·laboració i d'elaboració de propostes d'actuació amb organismes de l'Estat, de les comunitats autònomes o de la Unió Europea, amb funcions semblants.

b) En relació amb la integritat:

1r Gestionar el Registre de declaracions patrimonials i d'activitats en els termes que regula aquesta llei. A aquest efecte, és l'encarregada de requerir les persones de qui s'hagi disposat el nomenament o el cessament en un càrrec públic que compleixin les obligacions que preveu aquesta llei; també és la responsable de la custòdia, la seguretat i la indemnitat de les dades i els documents que figurin en aquest registre, a més de la publicació de la informació d'acord amb aquesta llei, la normativa que regula la publicitat activa i la protecció de dades .

2n Comprovar i investigar la justificació de les variacions en forma d'increment del patrimoni dels càrrecs públics. L'Oficina realitzarà la investigació dels increments esmentats sempre que s'emeti informe que motivi l'acció investigadora abans de l'inici del procediment.

3r Vetllar pel compliment del règim d'incompatibilitats dels càrrecs públics.

4t Dirimir els casos de conflictes d'interessos.

c) En relació amb la prevenció, la investigació i la lluita contra la corrupció:

1r Portar a terme estudis i anàlisis de riscos previs en activitats relacionades amb els contractes, els ajuts o les subvencions públiques, inclosos en l'àmbit d'aplicació d'aquesta llei, que permetin fer la inspecció o el seguiment de la dita activitat.

2n Promoure i impulsar mesures en matèria de lluita contra la corrupció i contra qualsevol activitat il·legal o a la gestió deguda dels fons públics, inclosa la comunicació a l'autoritat judicial o al ministeri fiscal del resultat de les investigacions, quan sigui procedent.

3r Prevenir i alertar en relació amb conductes del personal i dels càrrecs públics que comportin conflicte d'interessos, que consisteixin en l'ús o l'abús, en benefici privat, d'informacions que tinguin per raó de les seves funcions, o que tinguin o puguin tenir com a resultat la destinació o ús irregulars de fons públics o de qualsevol altre aprofitament contrari a l'ordenament jurídic.

4t Investigar o inspeccionar possibles casos d'ús o destí irregulars de fons públics, així com les conductes oposades a la integritat o contràries als principis d'objectivitat, eficàcia i submissió plena a la llei i al dret.

5è Col·laborar en l'elaboració dels dictàmens sol·licitats per comissions parlamentàries de recerca o per la comissió parlamentària corresponent, sobre assumptes en relació amb els quals hi hagi indicis d'ús o destí irregulars de fons públics o d'un ús il·legítim i en benefici privat de la condició pública d´un càrrec. A l'efecte del que estableix aquesta disposició, el director o la directora de l'Oficina informarà d'ofici els òrgans competents perquè exerceixin les iniciatives que els corresponguin.

6è Des de l´Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears es podran proposar canvis legislatius i normatius en matèria de sancions i mesures a adoptar en el conjunt dels ens inclosos en l'àmbit d'actuació d'aquesta llei.

Aquest marc normatiu és reforçat per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/ UE, de 26 de febrer de 2014, l'objecte de la qual, segons disposa l'article 1, és el següent:

Aquesta Llei té per objecte regular la contractació del sector públic, a fi de garantir que aquesta s'ajusta als principis de llibertat d'accés a les licitacions, publicitat i transparència dels procediments, i no discriminació i igualtat de tracte entre els licitadors; i d'assegurar, en connexió amb l'objectiu d'estabilitat pressupostària i control de la despesa, i el principi d'integritat, una utilització eficient dels fons destinats a la realització d'obres, l'adquisició de béns i la contractació de serveis mitjançant l'exigència de la definició prèvia de les necessitats que cal satisfer, la salvaguarda de la lliure competència i la selecció de l'oferta econòmicament més avantatjosa”

A això s'afegeix la pretensió d'establir i garantir el compliment d'uns estàndards ètics per part de totes les empleades i empleats que siguin acords amb la dimensió pública de l'organització, per tal de promoure l'exemplaritat a través de la integritat, salvaguardar-la imatge de la institució, reforçar la seva eficiència i garantir que la confiança de la ciutadania en les institucions no pateixi cap menyscapte, per a la qual cosa són necessàries les mesures següents:

a) Aprovar el Codi ètic de Bon Govern i Transparència del Consell Insular de Mallorca.

En aquest punt, l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, al seu Annex III.C, punt 2.b), disposa l'obligació d'establir un codi de conducta davant del frau que pugui incloure aspectes com ara el conflicte de interès, obsequis, confidencialitat, vies de denúncia, etc.

Els titulars dels òrgans directius del Consell de Mallorca queden sotmesos al règim d'incompatibilitats establerts a la llei 53/1984, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Públiques, i a la resta de normes estatals i autonòmiques que resultin de l'aplicació, d'acord amb la DA 15 de la llei  7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local.

Així mateix serà d'aplicació les limitacions a l'exercici d'activitats privades establertes a l'article 8 de la llei 5/2006, de 10 d'abril, de regulació de Conflictes d'interessos dels membres del Govern i Alts Càrrecs de l'Administració General de l' Estat durant els dos anys següents a la finalització del seu mandat.

 El personal directiu i els funcionaris de les Corporacions Locals amb habilitació estatal que desempenyin  llocs que hagin estat prevists mitjançant lliure designació en atenció al caràcter directiu de les seves funcions o l'especial responsabilitat que assumeixin,   formularan declaracions sobre causes de  possible incompatibilitat i sobre qualsevol activitat que els proporcioni o pugui proporcionar ingressos econòmics. Així mateix formularan declaració de bens patrimonials i de la participació en societats de tot tipus, amb informació de les societats per elles participades i de les liquidacions dels imposts sobre la Renda, Patrimoni i en el seu cas Societats, que seran inscrites en els Registres d'interessos amb caràcter públic, d'acord amb l'article 75  i DA 15 de la llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local.

D'acord amb el Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, els empleats públics, per la seva banda, estan subjectes al codi de conducta, principis ètics i principis de conducta assenyalats als articles 52 i següents del Capítol VI.

En aplicació del règim d'incompatibilitats previst a la Llei 53/1984, de 26 de desembre, abans esmentada,  correspon la tramitació de les sol·licituds d'autorització o reconeixement de compatibilitat a la Direcció Insular de Funció Pública, adscrita al Departament d'Hisenda i Funció Pública del Consell de Mallorca,  i la seva resolució a la Presidenta del Consell de Mallorca, essent objecte de publicació al Portal de Transparència del Consell Insular de Mallorca.

El Consell Insular de Mallorca, va aprovar per acord del Ple de dia 12 de gener de 2017, modificat per acord de dia 27 de juliol de 2017, la revisió del Codi Ètic de Bon Govern i Transparència,  adreçat a establir les normes ètiques i les pautes de conducta que han de respectar els membres de la corporació insular, electes i no electes i resta de membres del punt tercer de l'acord,  document pel qual ens regirem per complir amb l´obligació imposta per l´Ordre HFP/1030/2021.

Hi trobem definits els principals valors i principis que informen l'actuació dels titulars dels esmentats càrrecs, així com pautes de conductes acords al Codi Ètic, els comportaments dels quals venen descrits en el seu article cinquè i aquí els exposem en la seva totalitat a l'Annex IV.

Així mateix, els titulars dels càrrecs afectats per aquest acord han d'acatar i manifestar la seva promesa de complir el que estableix el Codi mitjançant la Declaració d'Adhesió al Codi Ètic que disposa l'Annex V d'aquest document.

Ambdós Annexes es publicaran al Portal de Transparència del Consell Insular de Mallorca i en el Portal web del Consell Insular de Mallorca,  perquè en prengueu coneixement i seran objecte de difusió a l'entorn de treball, així com cap a les persones beneficiàries d'ajudes o que interactuïn amb el Consell Insular de Mallorca.

La Comissió de Transparència és un òrgan col·legiat del Consell Insular de Mallorca al qual correspon fer el seguiment del compliment del Codi de Bon Govern.  Exerceix les funcions que li assigna l'article 60 del Reglament Orgànic del Consell Insular de Mallorca:

 • Fer el seguiment del compliment del Codi Ètic de Bon Govern per part de la Corporació.
 • Tenir cura que els principis i les especificacions del Codi s'incorporin en la normativa aplicable del Consell de Mallorca.
 • Requerir perquè compareguin davant aquesta Comissió els consellers executius o les conselleres executives, o els altres càrrecs que incompleixin el Codi ètic, amb l'objectiu que donin les explicacions oportunes sobre aquest incompliment.

Finalment, com a obligació a emplenar, totes les persones beneficiàries d'ajudes públiques, contractistes i subcontractistes hauran de signar la declaració de compromís en relació amb l'execució d'actuacions del PRTR que s'incorpora, a l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, d'acord amb l'Annex III d'aquest Pla. Aquesta obligació s'incorporarà a les diferents convocatòries d'ajudes i licitacions de contractació corresponents.

5.1.2 Formació i conscienciació per a tota l'organització i implicació per les autoritats de l'organització.

Les activitats de formació poden resultar de gran utilitat a l'hora de prevenir i detectar el frau, assenyalant-se a l'Annex III.C de l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, que s'hauran d'adreçar a tots els nivells jeràrquics, implicant , no només els empleats i els empleats, sinó les autoritats i els càrrecs públics de l'organització.

El Consell Insular de Mallorca realitzarà totes les mesures necessàries per fomentar l'adquisició i la transferència de coneixements, entre les quals destaquen la impartició de seminaris, les reunions periòdiques i les creacions de grups de treball específics per analitzar i actualitzar les mesures existents. De la mateixa manera, també col·laborarem i ens comunicarem constantment amb els esmentats organismes de cura i control de la cultura ètica.

Per part seva, l'Administració del Consell Insular de Mallorca sempre ha mantingut i desenvolupat el màxim compliment en les matèries relacionades amb l'Ètica Pública i la Governança, així com sobre la gestió concreta dels Fons Next Generation UE, per al qual, des d'un inici, ja va desenvolupar el pla de ruta per gestionar-los fons, anomenat Mallorca Circular Next Generation, on es pretén donar resposta a les necessitats en l'àmbit social, econòmic i mediambiental. Posteriorment, mitjançant acord entre el Consell de Mallorca i la Cambra de Comerç de Mallorca, es crea la nova Oficina de Gestió de Projectes Europeus amb què es donarà suport sobre els fons Next Generation als municipis amb menys de 20.000 habitants de Mallorca, a més d'Alcúdia.

D'aquesta manera, i amb l'objectiu de reforçar aquesta estratègia, a través de l'Escola Balear d'Administració Pública, s'impartiran cursos de formació sobre les matèries de prevenció i control del frau i conflictes d'interessos a l'àmbit de les administracions públiques i entitats relacionades amb elles.

A aquestes mesures, se'ls donarà prou difusió per assolir la màxima participació, especialment la del personal que, directament o indirectament, participa en la gestió d'aquests fons europeus.

5.1.3 Divisió de funcions en els processos de gestió, control i pagament.

Es produeix un repartiment clar i segregat de funcions i responsabilitats en les actuacions de gestió, control i pagament evidenciant-se aquesta separació de manera visible.

Amb caràcter general, i d'acord amb les normes jurídiques d'aplicació, correspon la gestió dels procediments administratius a l'òrgan competent per raó de la matèria; el control intern, financer i comptable, a la Intervenció General; i l'ordenació de tots els pagaments a la persona titular del Departament d´Hisenda i Administració Pública, per mitjà de la Tresoreria General.

Es realitza, així mateix, un control extern a través de la Sindicatura de Comptes de les Balears creada mitjançant la Llei 4/2004, de 2 d'abril, de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears.

En aquest sentit, es donarà publicitat a la composició de les meses de contractació, així com de les comissions de valoració al Portal de Transparència.

5.1.4 Sistema de control intern.

S'estableixen dos nivells de control intern:

 • El primer nivell de control intern correspon al Consell Insular de Mallorca.
 • El segon nivell correspon, amb caràcter general i d'acord amb el que disposen els articles 1 i 2 de la Llei 4/2004, de 2 d'abril, a la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, amb la Intervenció General com a òrgan fiscalitzador de l'activitat econòmica i financera de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, així com el centre directiu de la comptabilitat pública de la comunitat autònoma, i que exerceix les seves funcions amb plena autonomia i independència dels òrgans sotmesos a la seva fiscalització, amb subjecció als procediments previstos a les normes legals i reglamentàries d'aplicació.

5.2 MESURES DE DETECCIÓ

Les mesures de prevenció no poden proporcionar una protecció completa contra el frau i, per tant, calen sistemes per detectar a temps els comportaments fraudulents que escapin a la prevenció. En conseqüència, una bona estratègia contra el frau ha de tenir present que cal dissenyar i executar mesures de detecció del frau.

Per facilitar la detecció del frau cal emprar diverses eines entre les quals s'inclouen l'ús de bases de dades, la definició d'indicadors de frau o senyals d'alerta (banderes vermelles) així com l'establiment de mecanismes adequats i clars per informar-ne les possibles sospites del frau pels qui ho hagin detectat.

5.2.1 Ús de bases de dades

Tota la documentació (inclosa la declaració d'absència de conflicte d'interessos) podrà ser verificada amb:

 • Informació externa (per exemple, informació proporcionada per persones alienes a l'organització que no tenen relació amb la situació que ha generat el conflicte d'interessos).
 • Comprovacions realitzades sobre determinades situacions amb un risc alt de conflicte d'interessos, basades en l'anàlisi de riscos intern o banderes vermelles (vegeu l'apartat següent).
 • Controls aleatoris. Ús de bases de dades com a registres mercantils, la Base Nacional de Subvencions (BNDS), eines de contractació (PLCSP), eines pròpies de licitació, de gestió d'incidències, de subvencions, registres públics com el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic (ROLECE), Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic o mitjançant eines de prospecció de dades (data mining) i de puntuació de riscos (ARACHNE(1)) en la mesura de les possibilitats i d'acord amb el principi de proporcionalitat.

5.2.2 Definició d'indicadors de frau o senyals d'alerta (banderes vermelles)

Cal assegurar que els procediments de control focalitzin l'atenció sobre els punts principals de risc de frau i, per això, cal la definició d'indicadors de frau o senyals d'alerta (banderes vermelles) que serveixen com a signes d'alarma, pistes o indicis de possible frau. L'existència d'una bandera vermella no implica necessàriament l'existència de frau, però indica que una determinada àrea d'activitat necessita atenció extra per descartar o confirmar un frau potencial.

A l'Annex VI d'aquest pla es contenen una relació dels indicadors de frau o banderes vermelles més utilitzades(2), classificades per tipologia de pràctiques potencialment fraudulentes, per tal de detectar patrons o comportaments sospitosos, especialment en aquells casos en què diversos indicadors conflueixen sobre un mateix patró o conducta de risc.

Es tracta d'una relació no exhaustiva que es podrà completar, si escau, incorporant-hi altres indicadors adaptant-los en funció dels riscos específics que s'identifiquin a cada moment.

5.2.3. Mecanisme per informar de les possibles sospites de frau

L' estructura dels mecanismes externs de denúncia han d'esser:

a. Canal del SNCA

b. Canal del OLAF

a. Canal SNCA. Si es vol posar en coneixement del Servei Nacional de Coordinació Antifrau fets que puguin ser constitutius de frau o irregularitat en relació amb projectes o operacions finançats amb càrrec als Fons Europeus, pot utilitzar el canal habilitat a aquest efecte pel Servei esmentat, i al qual es pot accedir a través del següent enllaç:

https://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/es-ES/snca/Paginas/ComunicacionSNCA.aspx

b. A més de tot això, qualsevol persona pot informar a l'Oficina Europea de Lluita contra el Frau (OLAF) de sospites de frau o corrupció que afectin els interessos financers de la Unió Europea.

És possible adreçar-se a l'OLAF per mitjà dels canals següents:

 • Per carta a: Comissió Europea, Oficina Europea de Lluita contra el Frau (OLAF), Investigacions i Operacions B-1049 Brussel·les, Bèlgica
 • Per correu electrònic a:OLAF-COURRIER@ec.europa.eu
 • Per mitjà de les línies de telèfon gratuït:

https://ec.europa.eu/anti-fraud/contacts/general-contact-details_es

Es donarà prou difusió a aquests canals de denúncia, tant internament com externament, a través del Portal d´Internet del Govern de les Illes Balears i de la Intranet corporativa.

Així mateix, la possibilitat d'utilització d'aquests canals s'inclourà a les licitacions de contractació corresponents i a les convocatòries de subvencions.

(1)Arachne és una eina informàtica integrada que ha desenvolupat la Comissió Europea i que està destinada a l'extracció i l'enriquiment de dades. La seva funció consisteix a ajudar les autoritats de gestió als controls administratius i de gestió que duen a terme en l'àmbit dels Fons Estructurals.

(2)Vegeu l'Annex I de la Nota informativa de la Comissió Europea sobre indicadors de frau per al FEDER, el FSE i el FC (Mecanismes de frau comuns i recurrents i els indicadors corresponents) així com la Guia (COCOF 09/0003/00 of 18.2 .2009 – Information Note on Fraud Indicators per ERDF, ESF i CF).

5.3 MESURES DE CORRECCIÓ

5.3.1 Procediment a seguir en detectar-se un possible frau

L'article 6.6 de l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, preveu el procediment de comunicació i correctiu a aplicar en cas que es detecti un possible frau o la seva sospita fundada(3).

Quant a això, quan la Secretaria Tècnica(3bis) del departament implicat en la realització de les actuacions tingui coneixement d'una sospita de frau presentada a través del canal propi, a través del seu servei competent en matèria de règim jurídic, demanarà tota la informació necessària i evidències de què es disposi amb l'objectiu de facilitar la posterior anàlisi del cas. L'aparició de diversos dels indicadors anomenats “banderes vermelles” serà un dels principals criteris per determinar l'existència de frau.

La detecció de possible frau, o la seva sospita fundada, comportarà la immediata suspensió del procediment concret en què detecti per l'òrgan competent i, la constitució d'un comitè/grup de treball coordinat per la persona titular de la Secretaria Tècnica33bis del departament i format per la persona titular de la prefectura de servei competent en matèria de gestió econòmica, la persona titular de la prefectura de servei competent en matèria de règim jurídic, la persona designada de la Intervenció delegada competent i la persona designada de la Inspecció General de Serveis per a l'adopció de les mesures següents:

- La notificació de tal circumstància en el termini més breu possible a les autoritats interessades i als organismes implicats en la realització de les actuacions.

- L'avaluació de la incidència del frau i la seva qualificació com a sistèmic o puntual. Es considerarà frau sistèmic quan es trobin evidències que el frau ha pogut ser realitzat de manera recurrent i en procediments similars. Es considerarà frau puntual quan s'observi que es tracta d'un fet aïllat, que no s'ha repetit altres vegades.

- La revisió de tots aquells projectes que hi hagin pogut estar exposats.

- Si escau, instar la retirada del finançament comunitari de tots aquells expedients en què s'identifiqui la incidència detectada.

- Comunicar a les unitats executores les mesures necessàries a adoptar per solucionar la debilitat detectada, de manera que les incidències trobades no es tornin a repetir.

(3)Vid. Article 131 del Reglament (UE Euratom) 2018/1046, del Parlament i del Consell, de 18 de juliol del 2018.

(3bis) sense perjudici de la creació d'un únic comitè que analitzi les denuncies, conflictes d'interès... i garantís un únic criteri, que sol·licités al Departament afectat l'expedient, actuacions i aclariments necessaris  i cités als responsables/tramitadors per tal de donar les explicacions oportunes

5.4 MESURES DE PERSECUCIÓ

5.4.1 Procediment per al seguiment dels potencials casos de frau.

En aquesta fase se subratlla la importància i l'obligatorietat del reporti a les autoritats competents i les accions legals a realitzar davant dels potencials casos de frau, així com de conservar la documentació relativa a l'anàlisi del potencial frau(4).

En aquest sentit, com més aviat millor, la Secretaria Tècnica(4bis) del departament implicat, a través del seu servei competent en matèria de règim jurídic, haurà de:

 • Comunicar els fets produïts i les mesures adoptades a l'Autoritat Responsable, la qual podrà sol·licitar la informació addicional que consideri oportuna de cara al seguiment i la comunicació a l'Autoritat de Control.
 • Comunicació dels fets produïts a les autoritats competents, dins les quals s'emmarca el Servei Nacional de Coordinació Antifrau (SNCA)(5) com a òrgan encarregat de coordinar les accions encaminades a protegir els interessos financers de la Unió Europea contra el frau, en col·laboració amb l'Oficina Europea de Lluita contra el frau (OLAF).
 • Comunicació dels fets directament a l'OLAF a través del seu canal referit a l'apartat 5.2.3 “Mecanisme per informar de les possibles sospites de frau” d'aquest pla.
 • Denunciar els fets davant del Ministeri Fiscal o els Jutjats i Tribunals competents.

5.4.2 Informació reservada i expedient disciplinari.

Davant d'un cas potencial o confirmat de frau, es tramitarà un procediment d'informació reservada, que implicarà una anàlisi exhaustiva del cas en qüestió, en què s'hauran de documentar totes les actuacions, proves i resolucions que cal adoptar.

Tal com estableix l'article 55 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, aquest procediment és un pas previ per determinar, si escau, l'obertura d'un procediment disciplinari, evitant-ne la obertura precoç d'expedients disciplinaris, sense un mínim contrast de la realitat amb els fets denunciats.

La informació reservada no formarà part de l'expedient disciplinari, atès que la seva finalitat consistirà, exclusivament, a aportar elements de judici a l'òrgan competent per fonamentar la decisió d'incoar o no l'expedient.

Després de la finalització del procés d'informació reservada, en aquells casos en què es determini, s'incoarà un expedient disciplinari a la persona presumpta infractora que serà tramitat pels òrgans competents d'acord amb la normativa en matèria de règim disciplinari.

5.4.3 Seguiment del cas i recuperació de fons.

Es farà el seguiment del cas potencial o confirmat de frau que passarà pel control de les investigacions que es trobin en curs com a resultat de l'anàlisi, les notificacions i les denúncies dutes a terme d'acord amb els apartats precedents.

En cas de rebre resposta d'algun de les autoritats competents informades, es prendran en consideració les pautes, mesures o recomanacions aportades per aquests.

A més, quan escaigui, es tramitarà la recuperació de fons que han estat objecte d'apropiació indeguda, o que hagin estat vinculats amb un potencial frau o corrupció havent de procedir el Consell Insular de Mallorca al reintegrament(6) dels diners corresponents.

(4)Vid. Article 132 del Reglament (UE, Euratom) 2018/1046, del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol del 2018.

(4bis) Secretaria Tècnica del Departament al que s'adscrigui el Comitè unic.

(5)A la Comunicació 1/2017, de 6 d'abril, sobre la manera com poden procedir les persones que tinguin coneixement de fets que puguin ser constitutius de frau o irregularitat en relació amb projectes o operacions finançats totalment o parcialment amb càrrec a fons procedents de la Unió Europea, es descriuen aspectes com ara: els canals establerts per remetre informació, el contingut que s'ha d'incloure en aquesta informació, les actuacions que realitza l'SNCA o la garantia de confidencialitat.

(6)Vid. Article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i article 44 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions. La Comissió Europea també podrà sol·licitar el reintegrament dels fons d'acord amb el que preveu l'article 22 del Reglament (UE) 2021/241, del Parlament Europeu i del Consell de 12 de febrer de 2021 en cas de frau, corrupció o conflicte de interessos que afectin els interessos financers de la Unió i que no hagi corregit l'estat membre

6 PROCEDIMENT PER ABORDAR EL CONFLICTE D'INTERESSOS

D'acord amb l'article 6.4 de l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, la disponibilitat d'un procediment per abordar els conflictes d'interessos es configura com una actuació obligatòria per el Consell Insular de Mallorca.

A fi de complir el que disposen els apartats 1 i 2 de l'article 61 del Reglament Financer de la UE, el Consell Insular de Mallorca adoptarà les mesures necessàries per evitar les situacions de conflictes d'interessos per a allò que s'ha tingut en compte la Comunicació de la Comissió “Orientacions sobre com evitar i gestionar les situacions de conflictes d'interessos” que consten a l'Annex VII d'aquest pla.

6.1 MESURES DE PREVENCIÓ DEL CONFLICTE D'INTERESSOS

A l'efecte de gestionar la fase de prevenció del conflicte d'interessos s'articulen les mesures següents:

6.1.1 Comunicació i informació al personal del Consell Insular de Mallorca sobre les diferents modalitats de conflicte d'interès i de les maneres d'evitar-ho.

Cal donar a conèixer tot el personal en què consisteix el conflicte d'interessos i com és possible evitar-ho, així com la normativa que hi és aplicable, entre d'altres,

 • L'article 53 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic relatiu als principis ètics.
 • El Capítol V «Deures dels empleats públics. Codi de Conducta», del Títol III, art. 23 de la Llei 40/2015, de 1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, relatiu a l´Abstenció, la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, així com el Codi de bon govern per a autoritats i càrrecs del sector públic,

6.1.2 Emplenament d'una Declaració d'Absència de Conflicte d'Interessos (DACI)

D'acord amb el que disposa l'article 6.5 i) de l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, s'estableix com una actuació obligatòria l'emplenament d'una Declaració d'absència d'interessos (DACI) pels qui participin en els procediments de execució del PRTR.

Aquesta declaració haurà de ser emplenada per les persones que intervenen en la gestió de cada sub-projecte del Consell Insular de Mallorca, tals com el responsable de l'òrgan de contractació o concessió de la subvenció, les persones que redactin els documents de licitació, bases o convocatòries corresponents, les persones tècniques que valorin les ofertes, sol·licituds o propostes presentades, així com els membres de les taules de contractació i comissions de valoració.

En cas d'òrgans col·legiats, aquesta declaració es pot fer a l'inici de la reunió corresponent per tots els intervinents en aquesta i reflectint-se a l'acta.

La declaració d'absència de conflictes d'interessos es farà conforme al model que s'adjunta a l´Annex II d´aquest pla.

6.1.3 Comprovació d'informació a través de bases de dades dels registres mercantils, bases de dades d'organismes nacionals i de la UE, expedients de les empleades i empleats (tenint en compte les normes de protecció de dades) o mitjançant la utilització d'eines de prospecció de dades (data mining) o de puntuació de riscos (ARACHNE).

6.2 MESURES PER ABORDAR EL CONFLICTE D'INTERESSOS

Les persones afectades per una situació que pogués implicar l'existència d'un conflicte d'interès comunicaran per escrit aquesta circumstància al superior jeràrquic que durà a terme els controls i les investigacions necessaris per aclarir la situació i, en cas que consideri que existeix aquest conflicte , ho confirmarà, per escrit.

Si escau, es podran dur a terme les actuacions següents:

 • Adoptar les mesures administratives i, si escau, les sancions disciplinàries que siguin procedents contra la persona empleada presumpta infractora en l'actuació de conflicte d'interessos que no ha complert la seva obligació de comunicació; en particular s'aplicarà el règim de sancions previst en matèria d'incompatibilitats dels membres del Govern i dels alts càrrecs de la comunitat autònoma a la Llei 16/2016. De 9 de desembre, als seus articles 28 i següents.
 • Cessar tota l'activitat en l'assumpte i/o declarar nul·la l'actuació afectada pel conflicte d'interessos.

Així mateix, quan l'actuació o conducta sigui de naturalesa penal, s'hauran de comunicar els fets al Ministeri Fiscal a fi que aquest adopti les mesures pertinents.

7 PUBLICITAT I EFECTES I SEGUIMENT

7.1 PUBLICITAT

Aquest Pla serà objecte de publicació a l'apartat específic del Portal de Transparència del  Consell Insular de Mallorca i al Portal web del Consell Insular de Mallorca.

7.2 EFECTES

Aquest Pla resultarà aplicable a tots els projectes que el Consell Insular de Mallorca, amb independència de la data d'inici, desenvolupi en execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i durant la vigència d'aquest últim.

7.3 SEGUIMENT

Aquest pla serà objecte d´avaluació del grau de compliment i adequació de les mesures proposades el que permetrà la introducció de les modificacions que resultin aconsellables. Es realitzarà amb caràcter intermedi i final, per a la qual cosa es definiran els corresponents indicadors de seguiment i resultat que permetin analitzar si s'han aconseguit els resultats esperats.

Així mateix, es durà a terme la revisió de l'avaluació del risc de frau de conformitat amb l'article 5 c) de l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, cada dos anys, i, en tot cas, quan n'hi hagi detectat algun cas de frau o hi hagi canvis significatius en els procediments o en el personal.

Ambdues actuacions de seguiment seran dutes a terme per el Consell Insular de Mallorca gestor dels fons tenint en compte, entre d'altres, els aspectes següents:

a Identificació de les mesures que són més susceptibles de ser objecte de frau, com poden ser aquelles amb alta intensitat, alt pressupost, molts requisits a justificar pel sol·licitant, controls complexos, etc.

b Identificació de conflictes d'interessos possibles.

c Resultats de treballs previs d auditories internes.

d Resultats d'auditories de la Comissió Europea o del Tribunal de Comptes Europeu, si escau.

e Casos de frau detectats amb anterioritat.

8. ÀMBIT D'APLICACIÓ

L'àmbit d'aplicació del Pla es l'Administració del Consell Insular de Mallorca i el seu sector públic instrumental que participi en l'execució dels fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR)

Documents adjunts