Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ ECONÓMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

Núm. 243881
Modificació de la convocatòria de subvencions 2021-2022 per a la reactivació econòmica per la crisi derivada de la COVID-19 en matèria de sostenibilitat i eficiència urbana

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Consell Executiu del Consell de Mallorca, en sessió que ha tengut lloc el dia 27 d'abril de 2022, ha aprovat el següent acord:

“1.- Modificar la convocatòria de subvencions 2021-2022 per a la reactivació econòmica per la crisi derivada de la COVID-19 en matèria de sostenibilitat i eficiència urbana, que fou aprovada pel Consell Executiu en sessió de dia 11 de novembre de 2020 i publicada al BOIB núm. 194, de dia 12 de novembre de 2020, en el sentit següent:

En el punt 12.3, allà on diu:

<<Acabar les actuacions fins el dia 31 de març de 2023 i presentar la justificació de les despeses fins el dia 30 d'abril de 2023.>>

dirà el següent:

<<Acabar les actuacions fins el dia 31 de març de 2024 i presentar la justificació de les despeses fins el dia 30 d'abril de 2024.>>

2.- Publicar aquest acord de modificació de la convocatòria esmentada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) i a la Base de Dades Nacional de Subvencions.

De conformitat amb l'article 44 en relació amb el 46.6 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, contra aquest acord no es podrà interposar recurs en via administrativa, si bé es podrà formular potestativament REQUERIMENT per a la seva anul·lació o revocació en el termini de dos mesos comptadors des del dia que es publiqui en el Butlletí Oficial de les Illes Balears amb caràcter previ a la interposició de recurs contenciós administratiu.

El requeriment s'entendrà desestimat si en el termini d'un mes des de la seva presentació no es notifica resolució expressa. El termini per interposar el recurs contenciós administratiu serà de dos mesos comptadors des del dia següent a aquell en el qual es rebi comunicació de la resolució expressa sobre el requeriment previ o aquest s'entengui desestimat de forma presumpta.

Si no es formula requeriment previ, es podrà interposar directament recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos comptadors des del dia de la publicació de l'acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

No obstant l'anterior, es pot interposar, si n'és el cas, qualsevol altre recurs que s'estimi pertinent.”

 

Palma, a la data de la signatura electrònica (28 d'abril de 2022)

La secretària tècnica de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local

(Por delegació del conseller de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local

Resolució de 22/07/2019. BOIB núm. 103, de 27/07/2019)

Rosa Mª Cañameras Bernaldo