Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 242201
Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 29 d’abril de 2022 per la qual s’amplia la dotació de personal auxiliar tècnic educatiu (ATE) a l’ensenyament privat concertat per al curs 2021/2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1.El 3 de juliol de 2021 es va publicar, en el BOIB núm. 88, la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 28 de juny de 2021 per la qual es convoca el procediment per a la dotació d'Auxiliars Tècnics Educatius (ATE) a l'ensenyament privat concertat per al curs 2021-2022.

2.El 27 de juliol de 2021 es va publicar, en el BOIB núm. 100, la Resolució provisional del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 23 de juliol de 2021, per la qual es determina la dotació de personal auxiliar tècnic educatiu (ATE) a l'ensenyament privat concertat per al curs 2021-2022.

3.La Resolució definitiva del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 27 d'agost de 2021 (BOIB núm. 118 de 31 d'agost), determinà la dotació de personal auxiliar tècnic educatiu (ATE) a l'ensenyament privat concertat per al curs 2021-2022.

4.Amb posterioritat a la Resolució definitiva de 27 d'agost de 2021, el Servei d'Atenció a la Diversitat de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa (en endavant SAD) ha emès, en data 21 d'abril, un nou informe respecte de la sol·licitud nova presentada per part del centre CCEI Sant Francesc d'Assís (CC 07012937).

5.Hi ha crèdit pressupostari adequat i suficient.

Fonaments de dret

1.El Decret 3/2017, de 13 de gener, pel qual s'estableixen els preceptes que han de regir les convocatòries per a l'establiment i la renovació dels concerts educatius a partir del curs acadèmic 2017/2018 (BOIB núm. 6, de 14 de gener), en concret l'article 20.2 estableix:

“Els alumnes amb manca d'autonomia derivada de necessitats educatives específiques o de problemes greus de salut, quan així es dictamini, han de ser atesos per auxiliars tècnics educatius o cuidadors, sota la responsabilitat i la supervisió de l'equip educatiu. El finançament de l'auxiliar tècnic educatiu o del cuidador s'ha d'efectuar segons el que es prevegi en el corresponent mòdul econòmic establert en la llei de pressuposts sobre mesures de distribució dels fons públics per al sosteniment dels centres concertats.

Atès que aquest recurs està vinculat a cada alumne, per a cada curs escolar el director general de Planificació, Ordenació i Centres ha de dictar una resolució perquè els centres privats concertats puguin sol·licitar una dotació d'auxiliars tècnics educatius o cuidadors.

Aquesta dotació s'ha d'assignar d'acord amb els criteris que estableixi el Servei d'Atenció a la Diversitat per als centres sostinguts amb fons públics i tenint en compte els alumnes escolaritzats a cada centre que requereixin aquest suport. Per aquest motiu, a més del mòdul sencer hi pot haver mig mòdul o un quart de mòdul.”

2.L'informe del Servei d'atenció a la diversitat a que fa referència el fet número 4, conclou que correspon dotar al centre CCEI Sant Francesc d'Assís les hores que consten en el següent quadre:

Data Informe SAD

Codi de centre

Centre

Hores de dotació curs 2021-2022

Augment hores setmanals

Hores totals setmanals

Mòdul total

Inici d'efectes econòmics

21/04/2022

07012937

CCEI Sant Francesc d'Assís

19

9,5

28.5

0,75

02/05/2022

Per tot això,  dict la següent

Resolució

1.Augmentar, d'acord amb l'informe emès pel SAD, la dotació de personal auxiliar tècnic educatiu (ATE) del centre Sant Francesc d'Assís:

Data Informe SAD

Codi de centre

Centre

Hores de dotació curs 2021-2022

Augment hores setmanals

Hores totals setmanals

Mòdul total

Inici d'efectes econòmics

21/04/2022

07012937

CCEI Sant Francesc d'Assís

19

9,5

28.5

0,75

02/05/2022

2.Publicar aquesta resolució al Butlletí  Oficial de les Illes Balears i a la pàgina web del Departament de Centres Concertats de la Conselleria d'Educació i Formació Professional.

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar un recurs d'alçada davant el conseller d'Educació i Formació Professional en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d' haver-se publicat, d'acord amb el que s'estableix en els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i en l'article 58 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

  

Palma, 29 d'abril de 2022

El director general de Planificació, Ordenació i Centres

Antonio Morante Milla