Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ ECONÓMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

Núm. 242393
Campaments d'estiu 2022

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El conseller executiu del Departament de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local del Consell de Mallorca, en data 28 d'abril de 2022,  va dictar resolució i va resoldre:

«Primer- Iniciar i aprovar l'expedient  del campament d'estiu 2022

Segon.- Publicar aquesta resolució al BOIB incloent l'annex que determina els requisits de la convocatòria del campament d'estiu 2022.

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució, que no posa fi a la via administrativa, podeu interposar el recurs d'alçada en el termini d'un mes, comptador a partir de l'endemà de rebre aquesta notificació. El recurs es pot interposar formalment davant aquest conseller executiu/consellera executiva o davant la presidència del Consell Insular de Mallorca, que és l'òrgan competent per resoldre'l.

Contra la desestimació expressa d'aquest recurs d'alçada, hi podeu interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma que correspongui, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l'endemà de rebre la notificació de la desestimació del dit recurs d'alçada.

 Si han transcorregut tres mesos des de la interposició del recurs d'alçada i no n'heu rebut la notificació de resolució expressa, s'entén desestimat per silenci i podeu interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós Administratiu de Palma que correspongui, sense limitació de temps.

No obstant a lo anterior, podeu interposar, si escau, qualsevol altre recurs que considereu oportú.

Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.»

 

ANNEX CONVOCATÒRIA DELS CAMPAMENTS D'ESTIU 2022

1. Contingut

El Consell de Mallorca a través de la Direcció Insular de Participació i Joventut organitza els campaments d'estiu 2022, amb la finalitat de promoure activitats  públiques de lleure educatiu a Mallorca.

Amb la finalitat què la ciutadania tingui accés als campaments d'estiu 2022, la present  convocatòria pública fixa les bases i les condicions necessàries de planificació, estructura i participació en els campaments d'estiu 2022.

2. Característiques del lloc del campament

Els campaments d'estiu de 2022 es duran a terme a les instal·lacions del campament de la Victòria situat al municipi d'Alcúdia, les quals disposen de tendes de campanya amb capacitat per a cinc persones, menjador i banys coberts, espai d'acampada, zonificat i amb porxos, dutxes interiors i exteriors ,serveis higiènics, zona esportiva, taules exteriors per a tallers i vetllades, instal·lació elèctrica a totes les zones.

3. Estructura

a) Nombre de torns de campaments

 • 10 torns
 

b) Nombre de places

 • 60 places per cada un dels torns de campaments organitzats, de les quals:
 • 55 places són regulars.
 • 5 places són bonificades, destinades per a infants i per a joves en situació d'especial vulnerabilitat. Si aquestes places no s'ocupen, poden passar a places regulars.

S'entén com a plaça regular aquella en la qual la persona interessada participa per la via ordinària i que implica el pagament total per dia/participant del campament.

S'entén com a plaça bonificada aquella en la qual la persona interessada participa a través d'una sol·licitud presentada per un servei social de l'Administració pública, que, a més, suposa una bonificació del 50 % del pagament total per dia/participant del campament.

De les 60 places, com a màxim 2 places es destinen a infants i/o a joves amb discapacitat. Si aquestes places no s'omplen, poden passar a ocupar-se per altres participants que hagin optat sense haver obtingut la plaça, i per estricte ordre de llista d'espera de cada torn una vegada realitzat el sorteig. En cada torn s'afegeixen 4 places més, regulars (que no estan bonificades), destinades a cobrir-se per motius extraordinaris.  

Es consideren motius extraordinaris: germans d'edats incloses al mateix torn, que han quedat fora de la convocatòria o situacions de risc declarades per les famílies, demostrades documentalment i valorades per aquesta Administració.

c) Persones destinatàries

 1. Infants i joves nascuts entre el 2006 i el 2013, ambdós inclosos, empadronats a qualsevol municipi de Mallorca.
 2. Els infants i joves amb discapacitat igual o superior a 33 % poden participar en aquesta convocatòria ocupant la reserva de plaça, amb un màxim de 2 places per torn. Aquesta situació s'ha d'acreditar amb un informe de l'òrgan competent.
 3. Els infants i joves que estan en situació d'especial vulnerabilitat, quan els propis Serveis Socials de l'Administració pública de Mallorca, amb el vistiplau de la família (si és possible), fan reserva de plaça, tenen dret a places bonificades, amb un màxim de 5 per torn, sempre que des del servei es presenti un informe de Serveis Socials o resolució administrativa acreditativa de la situació d'especial vulnerabilitat o anàleg.
 4. Si no es cobreix el nombre de places bonificades es poden admetre infants i joves que s'han presentat per via ordinària, sense haver obtingut la plaça,  i per estricte ordre de llista d'espera de cada torn una vegada realitzat el sorteig.

d) Durada i dates

Durada de 7 dies per campament, des del 26 de juny fins al 30 de juliol.

e) Preu

Tarifa de 25,52 euros per dia/participant per a les persones usuàries regulars, amb un preu total de 178,64 euros per campament, i de 12,76 euros per dia/participant per a les persones usuàries bonificades, amb un preu total de 89,32 euros per campament. El preu inclou tant l'estància i els menjars com qualsevol activitat que es desenvolupi durant el campament. Està inclòs el trasllat dels participants des del punt de trobada (pàrquing de l'Avinguda ca na Ferrera) fins al campament de la Victòria i viceversa. No està inclòs el trasllat del domicili dels participants al punt de trobada d'Alcúdia, que s'han de fer amb els propis mitjans.

f) Calendari de l'activitat

Torns

 

Concepte

Any naixement dels participants

Dates

1

Campament d'estiu

60 places

2013-2012-2011

Del 26 juny al 2 de juliol

 

2

Campament d'estiu

60 places

2010-2009

3

Campament d'estiu

60 places

 

2013-2012-2011

Del 3 al 9 de juliol

 

4

Campament d'estiu

60 places

2010-2009

5

Campament d'estiu

60 places

2010-2009

Del 10 al 16 de juliol

 

6

Campament d'estiu

60 places

2008-2006

7

Campament d'estiu

60 places

2010-2009

 

Del 17 al 23 de juliol

 

8

Campament d'estiu

60 places

2008-2006

 

9

Campament d'estiu

60 places

2013-2012-2011

 

Del 24 al 30 de juliol

 

10

Campament d'estiu

60 places

2008-2006

4. Tràmits

PRIMER.  Sol·licitud de preinscripció

La sol·licitud de preinscripció als campaments ha de fer-se a través de la seu electrònica del Consell de Mallorca (https://seu.conselldemallorca.net), i mitjançant una de les opcions següents:

a) Via ordinària per a aquells participants que opten a places regulars. En aquest cas, la sol·licitud ha de presentar-la el pare, la mare o  tutor/a legal.

b) Via bonificada per a aquells participants que opten a places de Serveis Socials. En aquest cas, la sol·licitud ha de presentar-la l'òrgan competent de serveis socials de l'Administració pública (Ajuntaments i/o IMAS), amb els consentiments de les famílies, si escau. 

En qualsevol cas, els participants, a l'hora de fer la sol·licitud de preinscripció, només podran apuntar-se a un torn de la seva franja d'edat, i únicament a una de les dues opcions (via ordinària o via bonificada).

En cas que un mateix participant presenti més d'una sol·licitud de preinscripció, únicament es tindrà en compte la darrera sol·licitud presentada, sempre que compleixi amb els requisits establerts per a l'opció triada. Així mateix, en cas que les  sol·licituds de preinscripció es formalitzin per ambdues vies, ordinària i bonificada, prevaldrà la presentada per la via bonificada (sempre que compleixin amb els requisits establerts i s'hagi formalitzat de conformitat amb el que disposa la lletra b) de l'apartat 3).

Són motiu d'exclusió: 

 • Quan les dades aportades a la sol·licitud són falses.
 • Quan la sol·licitud per a la  via bonificada, no té el consentiment del pare/mare o tutor/a legal, en cas que sigui necessari.

El fet de formalitzar la sol·licitud de preinscripció no garanteix tenir plaça per al campament, només donarà opció a formar part de la llista provisional d'admesos per participar al sorteig i optar a una vacant.

SEGON.  Procés de preinscripció

El formulari de la sol·licitud de preinscripció es complimentarà i registrarà electrònicament a través de la seu electrònica del Consell de Mallorca (https://seu.conselldemallorca.net).

El termini de preinscripció és de QUINZE dies naturals comptadors a partir de l'endemà de la publicació al BOIB de la present convocatòria.

TERCER. Llistat provisional de preinscripcions admeses i termini d'esmenes

Finalitzat el termini de preinscripció, es publicaran els llistats provisionals dels participants admesos i exclosos de cada torn,  a la seu electrònica i a la web oficial de Joventut del Consell de Mallorca.  (https://joventut.conselldemallorca.cat/)

En cas de detectar-se omissions o qualsevol tipus d'errada en els llistats provisionals, els interessats disposaran d'un termini de tres dies hàbils -comptadors a partir de l'endemà de la publicació dels llistats- per comunicar les omissions/errades que hagin estat detectades, i sol·licitar la corresponent esmena, a través de la seu electrònica del consell de Mallorca (https://seu.conselldemallorca.net).

Tenint en compte el que estableix la normativa sobre protecció de dades, la publicació de tots els llistats de la present convocatòria es faran amb la identificació del menor, a través del DNI/NIE/ passaport del participant o pare/mare/tutor-a legal, si el menor no en té.

Les esmenes seran presentades i signades per la mateixa persona/servei que va realitzar la sol·licitud de preinscripció. De no ser així, s'haurà d'aportar un document acreditatiu en representació de la persona/ servei. 

QUART. Llistat definitiva d'admesos de preinscripció

Un cop finalitzat el termini d'esmenes, es publicarà el llistat definitiu de preinscrits admesos  de cada torn a la seu electrònica i a la  web oficial del Consell de Mallorca.

A cada participant admès se li assignarà un número d'acord amb l'ordre del registre d'entrada de les sol·licituds, que servirà de referència per al sorteig.

CINQUÈ. Sorteig d'adjudicació de places

Publicat el llistat definitiu dels preinscrits es realitzarà un sorteig, que serà públic i tindrà lloc a la sala d'actes de l'edifici de la Llar de la Joventut, c/ del General Riera, 111.  El dia i l'hora del sorteig es publicarà amb els llistats definitius de preinscrits. Així mateix, en cas que sigui necessari, es farà un sorteig específic per a la cobertura de les 2 places per torn reservades a infants i/o a joves amb discapacitat.

 El procediment consistirà en extraure un número aleatori d'entre tots els números assignats als participants a la llista definitiva d'admesos, diferent per cada torn i opció segons el número de participants, que establirà l'ordre d'adjudicació (a partir del número extret seguint els números consecutius fins a completar totes les places disponibles).

El resultat del sorteig (el número extret per cada torn i opció) es publicarà a la seu electrònica i a la  web oficial de Joventut del Consell de Mallorca. (https://joventut.conselldemallorca.cat/)

SISÈ. Llistat d'adjudicació de places

Una vegada fet el sorteig, s'elaborarà el llistats d'adjudicació de places de cada torn i es publicarà al web oficial de Joventut del Consell de Mallorca i a la seu electrònica. En el llistat s'indicarà el nom de l'empresa concessionària encarregada de gestionar els campaments i la documentació corresponent a cada un dels torns. 

Els participants que no hagin estat seleccionats, passaran a una llista d'espera per cada torn seguint l'ordre establert al sorteig i podran optar a una plaça que no s'hagi ocupat o quedi deserta per diferents motius.

En cap cas, els participants que han obtingut una plaça podran sol·licitar un canvi de torn o sol·licitar una permuta. 

SETÈ.  Procés d'inscripcions

A partir de l'endemà de la publicació de la d'adjudicació de places, l'empresa organitzadora es posarà en contacte amb les famílies o servei, mitjançant el telèfon i/o correu electrònic aportat en el procés de preinscripció, als efectes de complimentar el   formulari d'inscripció, la presentació de la documentació, i concreció del  sistema de pagament.

Les famílies disposaran d'un termini de cinc dies hàbils, per a la  complementació del formulari  i per a la presentació de la documentació davant l'empresa organitzadora dels campaments, la qual és la responsable de gestionar el procés d'inscripció.

Concretament, la documentació que s'ha d'aportar a l'empresa organitzadora és la següent:

 1.  Còpia del DNI/NIE/passaport del pare, mare o tutor, per l'opció ordinària.
 2.  Còpia del DNI/NIE/passaport de l'infant o jove si en té, si no còpia de llibre de família o document anàleg.
 3.  Còpia de la targeta sanitària o equivalent.
 4.  Còpia llibre de vacunes o declaració responsable de no vacunat.
 5.  Certificat de residència (serveix el certificat de viatge) o empadronament.
 6.  Justificant de pagament.
 7.  Còpia d'Informe de Serveis Social o resolució administrativa acreditativa de la situació d'especial vulnerabilitat, si escau. ( només per sol·licituds de plaça bonificada).
 8.  Informe  mèdic, educatiu o social, només en el cas que l'infant o jove presenti una discapacitat igual o superior a 33 %
 9.  Informe mèdic, si escau.
 10.  Fulls o qüestionaris per qüestió Covid, si escau, i  segons normativa sanitària aplicable en el moment de la presentació de la documentació.

La manca de documents, l'errada o falsedat en la presentació d'aquests  pot donar lloc a l'expulsió del llistat de participants i pot ser penalitzat en no poder participar en la següent convocatòria de campaments que convoqui la Direcció Insular de Participació i Joventut del Consell de Mallorca.

Si dins el  termini facilitat per l'entitat organitzadora dels campaments, no es presenta tota la documentació o no es realitza el pagament del campament el participant quedarà exclòs, sense que tingui dret a la devolució de la possible quantia lliurada.

VUITÈ . Llista d'espera

Els participants que no hagin obtingut plaça, quedaran a una llista d'espera del torn sol·licitat seguint l'ordre establert en el sorteig que servirà per cobrir les places que quedin vacants per qualsevol motiu. Aquesta llista d'espera es publicarà a la seu electrònica i a la  web oficial de Joventut del Consell de Mallorca. (https://joventut.conselldemallorca.cat/)

En cas que un torn quedi incomplet i no s'hagin cobert totes les places, ni per sorteig ni per llista d'espera, es cobrirà amb participants de la llista d'espera del torn següent, sempre que sigui de la mateixa franja d'edat.

Per ambdós casos, el participant que hagi obtingut plaça serà avisat telefònicament als números de telèfon que ha fet constar al seu full de preinscripció. De no respondre, aquesta perdrà el dret a reserva de plaça i s'avisarà a la persona següent que està en llista d'espera.

Si l'interessat accepta la plaça, disposarà de 48 hores per entregar tota la documentació requerida. Si dins aquest termini no es presenta tota la documentació o no es realitza el pagament del campament el participant quedarà exclòs, sense que tengui dret a la devolució de la possible quantia lliurada.

Pot passar que, per manca de temps, s'hagi de presentar tota la documentació en menys 48 hores. En aquest cas, els participants seran avisats en el moment que se li comuniqui la reserva de plaça.

NOVÈ. Possibles renúncies i devolució de la quantia lliurada

Quan per causes no imputables al participant i no sigui degut a causes de força major o cas fortuït, l'activitat de lleure no es desenvolupi, es procedirà a la devolució de l'import abonat.

En el supòsit que sigui l'interessat que sol·liciti la devolució per no desitjar l'activitat, sempre que ho comuniqui fefaentment, al manco amb una setmana d'antelació de l'inici de l'activitat, es procedirà al retorn del preu. Si la causa és per una qüestió mèdica degudament justificada es podrà sol·licitar la devolució en qualsevol moment abans de l'inici de l'activitat.

DESÈ.  Seguretat i protecció de dades

D'acord amb el Reglament (UE) 2016/679 Del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE; i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals. Al no haver-se disposat normativament unes mesures de prevenció tancades en quant al que implica la protecció de dades, cal determinar quines mesures mínimes s'aplicaran, sempre tenint en compte que les dades a tractar són, principalment, de menors, dades socials i mèdiques i les dades de l'equip directiu que a desenvolupar l'activitat que, entre d'altres, inclou certificat actualitzat de delictes sexuals.

Quant al tractament de les dades dels menors d'edat fonamentat en el consentiment, haurà de constar el consentiment del titular de la pàtria potestat o tutela.

Encara que en tot moment el responsable d'aquestes dades és el Consell de Mallorca, durant el temps que duri el campament aquestes dades estaran en poder de l'empresa que la  desenvolupi, la qual, com encarregada de les dades, només podrà fer ús de les mateixes per aquesta activitat concreta, tornant-les al Consell de Mallorca una vegada finalitzat el campament, per tal de destruir-les quan acabi la finalitat per les quals varen ser sol·licitades.

 

Palma, document signat electrònicament (28 d'abril de 2022)

La secretària tècnica de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local Rosa M. Cañameras Bernaldo (Per delegació de resolució de 22 de juliol de 2019, BOIB núm. 103 de 27-07-2019)