Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

DEPARTAMENT DE TERRITORI

Núm. 244002
Acords de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme presos en sessió de dia 29 d’abril de 2022, relatius a expedients per a la declaració d’interès general en diversos termes municipals

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

«Examinada la sol·licitud de declaració d'interès general per iniciar el procediment establert a l'article 37 de la Llei 6/1997, de 8 de juliol, del sòl rústic de les Illes Balears que es detalla a continuació:

EXPEDIENT:

844364D

PROMOTOR:

(dades personals ocultes)

ASSUMPTE:

legalització d'infraestructura de telecomunicacions d'una base de telefonia mòbil

EMPLAÇAMENT:

POLIGON 7, PARCEL·LA 9002

MUNICIPI:

BUNYOLA

Vista la sol·licitud de l'entitat TELXIUS TORRES ESPAÑA, SLU, i conforme amb el que disposen la Llei 6/1997, de 8 de juliol, de sòl rústic de les Illes Balears, i la Llei 13/2012, de 20 de novembre, de mesures urgents per a l'activació econòmica en matèria d'indústria i energia, noves tecnologies, residus, aigües, altres activitats i mesures tributàries, aquesta Comissió Insular, de conformitat amb la proposta de la Ponència Tècnica d'Ordenació del Territori i Urbanisme, acorda declarar la no necessitat de la prèvia declaració d'interès general, ja que tal com indica a l'article 10 de la Llei 13/2012, la instal·lació de telecomunicacions només es possible amb l'aprovació prèvia del projecte d'implantació per part de la direcció general competent en matèria de telecomunicacions i l'aprovació de l'esmentat projecte d'implantació implica, d'acord l'article 9 de la Llei 13/2012, la declaració d'Interès general.

Tot això, de conformitat amb l'Informe conjunt emès, en data 19 d'abril de 2022, pels Serveis Tècnic i Jurídic d'Urbanisme, el qual, com a motivació, forma part d'aquest acord.»

“Rectificar a instància de part, d'acord amb allò disposat a l'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, l'errada material produïda en l'acord de la Comissió Insular d'Ordenació del Territori i Urbanisme adoptat en sessió celebrada el dia 26 de novembre de 2021 a l'expedient de declaració d'interès general núm. 783363E, promogut per l'Ajuntament de Consell respecte a la identificació de l'emplaçament, en què s'al·ludeix “carrer Son Boi, 24” quan la menció correcta ha de ser “carrer Son Boi, 41”. En conseqüència l'acord, en el qual es rectifica exclusivament el número de policia del carrer, resta redactat de la següent manera:

«Examinat l'expedient d'obra tramitat pel procediment de declaració d'interès general establert a l'article 37 de la Llei 6/1997, de 8 de juliol, del sòl rústic de les Illes Balears que es detalla a continuació:

EXPEDIENT:

783363E

PROMOTOR:

AJUNTAMENT

ASSUMPTE:

instal·lació d'un espai recreatiu, educatiu i mediambiental

EMPLAÇAMENT:

CARRER SON BOI, 41

MUNICIPI:

CONSELL

i tot considerant,

PRIMER.- Que s'han complit els tràmits prevists a l'article 37 de la Llei 6/1997, de 8 de juliol, del sòl rústic de les Illes Balears;

SEGON.- Que a la vista de l'expedient i de la documentació que hi figura, i entenent que queden justificats els requisits exigits per l'article 26 de l'esmentada Llei.

En virtut del que s'ha manifestat, aquesta Comissió Insular, prèvia proposta de la Ponència Tècnica d'Ordenació del Territori i Urbanisme, adopta el següent ACORD:

1r) Declarar l'Interès General de l'activitat expressada, amb independència de la llicència municipal o altres autoritzacions que puguin ser preceptives.

2n) Significar igualment que, transcorreguts sis mesos des de la notificació d'aquest acord sense que s'hagi sol·licitat la llicència municipal, s'iniciarà l'expedient de caducitat, d'acord amb el que estableix l'apartat 4 de l'esmentat article 37 de la Llei 6/1997, de 8 de juliol, del sòl rústic de les Illes Balears.

 3r) Assenyalar que l'activitat declarada d'interès general suposa, de conformitat amb l'article 15 de la Llei 6/1997, de 8 de juliol, del sòl rústic de les Illes Balears, la vinculació legal a la mateixa de la superfície total de la parcel·la o parcel·les afectades, per la qual cosa, abans de la concessió de la llicència municipal corresponent, s'ha de dur a terme la vinculació esmentada, i s'ha d'inscriure en el Registre de la Propietat, sense que la finca no pugui ser objecte de cap acte de divisió dels prevists a l'article 32 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre de 2017, d'urbanisme de les Illes Balears, mentre subsisteixi l'activitat».”

La publicació d'aquests acords es fa a reserva de l'aprovació de l'Acta.

Contra aquest acord, que no posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs administratiu d'alçada dins el termini d'un mes, i es computa a partir del dia següent al que es produeix la publicació. El recurs d'alçada es pot presentar formalment davant aquesta Comissió Insular d'Ordenació del Territori i Urbanisme o davant la Comissió de Govern del Consell Insular de Mallorca, que és l'òrgan competent per a la seva resolució.

Contra la desestimació expressa del recurs d'alçada es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma, en el termini de dos mesos, a comptar a partir del dia següent al de la recepció de la notificació de l'acte de desestimació del recurs administratiu d'alçada esmentat.

Contra la desestimació per silenci administratiu del recurs d'alçada es pot interposar el recurs contenciós administratiu, en el termini de sis mesos comptadors a partir del dia següent a la desestimació per silenci, que s'entén produïda si transcorren tres mesos des de la interposició del recurs sense que no s'hagi dictat i notificat la resolució.

Tot això de conformitat amb el que preveu el vigent Reglament orgànic del Consell Insular de Mallorca, i els articles 30, 40, 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Això no obstant, es pot exercir, si n'és el cas, qualsevol altre recurs que s'estimi pertinent

 

Palma, 29 d'abril de 2022

La secretària de la Comissió Insular

d'Ordenació del Territori i Urbanisme

Francisca Serra Mas