Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE PALMA

Núm. 242422
Secretaria de la Junta de Govern.- Proposta de modificació núm. 1 del Pla Normatiu municipal 2022

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Junta de Govern de Palma en sessió ordinària de 20 d'abril de 2022 ha adoptat l'acord següent: 

1. Aprovar la modificació núm. 1 del Pla normatiu municipal 2022 amb la iniciativa reglamentària següent: 

ÀREA: Economia, Hisenda i Innovació 

INICIATIVA

Modificar els articles 56, 57 i 58, incloure un nou article 58 bis i deixar sense efecte derogant les disposicions transitòries primera, segona i tercera del Reglament Orgànic del Govern i de l'Administració de l'Ajuntament de Palma.

La finalitat de la iniciativa és:

Per una banda, adequar l'actual regulació de determinats òrgans administratius prevists a l'organització municipal amb l'atribució de les funcions públiques necessàries i reservades a l'Escala de funcionaris de l'Administració local amb habilitació de caràcter nacional, tot això d'acord amb el règim d'organització dels municipis de gran població regulat en el Títol X de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local.

Per altra banda, arrel de la reorganització necessària que comporta l'assenyalat anteriorment, proposar millores de caràcter orgànic i funcional amb l'objectiu d'abordar la problemàtica existent a l'àrea municipal d'hisenda.

SITUACIÓ ACTUAL

El Reglament Orgànic del Govern i de l'Administració de l'Ajuntament de Palma, aprovat definitivament per acord plenari de dia 29 de juliol de 2004 i publicat en el BOIB núm. 127 de 11 de setembre de 2004, preveu la regulació d'una sèrie d'òrgans administratius. L'atribució de determinades funcions públiques de necessària existència en totes les corporacions locals a alguns d'aquests òrgans no s'adapta a la normativa vigent d'acord amb el règim d'organització dels municipis de gran població.   

MOTIVACIÓ

Respecte la necessària reorganització de l'àrea municipal d'hisenda:

La Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local, comportà la modificació de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local. Entre les reformes introduïdes destaca la regulació del Títol X que preveu un règim organitzatiu i funcional propi pels municipis de gran població. Respecte el municipi de Palma, està inclòs dins l'àmbit d'aplicació del Títol X d'acord amb el preceptuat a l'article 121.1 de la Llei 7/1985, motiu pel qual es procedí a donar compliment al previst a la disposició transitòria primera de la Llei 57/2003, a través de l'aprovació definitiva i publicació del Reglament Orgànic del Govern i de l'Administració de l'Ajuntament de Palma.

El Reglament Orgànic del Govern i de l'Administració de l'Ajuntament de Palma va regular en el seus articles 56, 57 i 58 els següents òrgans administratius: l'Òrgan de gestió pressupostària i comptabilitat, la Intervenció general municipal i la Tresoreria. A més, la disposició transitòria primera va preveure la creació de l'Òrgan de gestió tributària. Juntament amb l'anterior, també es va crear el Tribunal Econòmic Administratiu de l'Ajuntament de Palma, sent aquest un òrgan de caràcter obligatori d'acord amb el preceptuat a l'article 137 de la Llei 7/1985.

No obstant, s'ha de posar de manifest que l'actual organització municipal no està adaptada a la regulació contemplada en el Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel que es regula el règim jurídic dels funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, en el que es refereix a l'atribució i exercici de determinades funcions públiques de necessària existència en les corporacions locals.

Concretament, l'article cinquè de la citada norma reglamentària estableix la deguda separació de les funcions públiques de tresoreria i de recaptació i gestió d'ingressos; separació que està amb consonància amb el règim organitzatiu propi dels municipis de gran població, doncs pretén reforçar l'exercici d'aquestes funcions públiques en termes similars a la separació de les funcions públiques de control intern i comptabilitat que ja va preveure la Llei 57/2003. Aquesta circumstància motiva la necessària segregació entre les funcions públiques de tresoreria i les de gestió d'ingressos (és a dir, gestió integral de la totalitat dels ingressos indistintament de la seva naturalesa) i recaptació, atribuint el seu exercici a diferents òrgans administratius municipals. 

Si atenem a l'actual situació de l'àrea de gestió econòmica financera, pressupostària, control i fiscalització, tresoreria, recaptació i gestió d'ingressos de l'Ajuntament de Palma, respecte l'exercici de les funcions públiques reservades als funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, es constata que l'actual organització no s'adequa a la nova regulació anteriorment comentada i que, a més, tampoc se'n fa ressò de la finalitat de la segregació de les funcions públiques assenyalades:  

CONTROL INTERN

INTERVENCIÓ (FHCN)

PRESSUPOST

DIRECCIÓ ECONÒMICA FINANCERA – TRESORERIA (FHCN)

COMPTABILITAT

TRESORERIA

RECAPTACIÓ

GESTIO TRIBUTÀRIA

DEP. TRIBUTARI (NO FHCN)

 Per una banda, s'observa que les funcions públiques de tresoreria i de recaptació corresponen a un mateix òrgan administratiu.

Per altra banda, es constata un incompliment del que disposa l'article 5.2 del Reial Decret 128/2018, doncs l'exercici de la funció pública de la gestió integral dels ingressos i recaptació és una funció pública reservada a funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.

Respecte les millores de caràcter organitzatiu i funcional de l'àrea municipal d'hisenda

La reorganització de l'àrea municipal d'hisenda comporta també millores de caràcter organitzatiu i funcional que deriven de la creació de nous òrgans administratius i l'atribució de determinades funcions públiques. Amb la creació d'aquests òrgans s'aconsegueix no només complir amb la normativa vigent sinó també reforçar l'exercici de determinades funcions com la pressupostària i la de gestió econòmica financera i comptable doncs, per una banda, l'exercici de la funció pressupostària correspondrà exclusivament a un òrgan administratiu i, per altra banda, la de gestió econòmica financera i comptabilitat correspondrà exclusivament a un altre òrgan, amb les millores que aquest canvi organitzatiu i funcional comportarà en la gestió pressupostària, econòmica financera, comptable i, en general, en la gestió municipal.  

Així mateix, amb la creació d'alguns d'aquests òrgans administratius i l'actual Relació de Llocs de Treball de l'Ajuntament de Palma, a la vista de la redacció de les tres disposicions transitòries del Reglament Orgànic del Govern i de l'Administració de l'Ajuntament de Palma, es considera que han quedat buides de contingut i que resulta necessari proposar la seva derogació.

Per tot l'exposat, es proposa incloure al Pla Normatiu Municipal 2022 la iniciativa per modificar els articles 56, 57 i 58, incloure un nou article 58 bis i deixar sense efecte derogant les disposicions transitòries primera, segona i tercera del Reglament Orgànic del Govern i de l'Administració de l'Ajuntament de Palma.

La modificació que es proposa podria consistir amb la que es detalla a continuació:

I. Una nova redacció de l'article 56 inclòs dins la Secció 5ª del Reglament Orgànic del Govern i de l'Administració de l'Ajuntament de Palma:

SECCIÓ 5ª

De l'Òrgan de gestió pressupostària

Article 56. Òrgan de gestió pressupostària.

1. D'acord amb el que es preveu en l'article 134 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, a l'Ajuntament de Palma existirà un òrgan administratiu adscrit a l'àrea municipal competent en matèria d'hisenda al qual li correspondrà la funció pressupostària. Aquest òrgan dependrà directament o a través d'un òrgan directiu amb competències en matèria pressupostària, del/la titular de l'àrea municipal competent en matèria d'hisenda.

2. L'òrgan administratiu es denominarà Oficina Pressupostària i el/la titular d'aquest òrgan assumeix la direcció de la funció pressupostària. La seva designació serà la de Director/a de l'Oficina Pressupostària i el seu nomenament s'efectuarà en la forma prevista en l'instrument tècnic d'ordenació del personal de l'Ajuntament de Palma.

3. La funció pressupostària s'exercirà amb subjecció al que es disposa en la normativa estatal i autonòmica vigent en matèria pressupostària. Amb caràcter general i sense perjudici de les concretes funcions assignades en l'instrument tècnic d'ordenació del personal de l'Ajuntament de Palma, la funció pressupostària comprèn:

 1. L'elaboració del projecte de pressupost general de l'Ajuntament de Palma.

 2. L'anàlisi i avaluació dels programes de despesa que integren el pressupost general de l'Ajuntament de Palma.

 3. La definició i manteniment de l'estructura pressupostària.

 4. La incoació dels expedients de modificació de crèdit relatius a crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, així com l'elevació de la seva proposta de resolució a l'òrgan competent. A més, li correspon la tramitació, anàlisi i seguiment dels altres expedients de modificació de crèdit. 

 5. El seguiment i l'ordenació general del procés d'execució del pressupost.

 6. La coordinació i assessorament en matèria pressupostària a les diferents àrees i òrgans de l'Ajuntament de Palma i de les altres entitats de dret públic els pressupostos de les quals integren el pressupost general, així com als districtes i entitats de dret privat els pressupostos dels quals integren el pressupost general.

 7. La realització d'una memòria demostrativa del grau de compliment dels objectius programats. 

 8. L'emissió dels informes de contingut pressupostari exigits per la normativa vigent. 

 9. Elaborar i, en el seu cas, elevar la proposta d'aprovació a l'òrgan competent dels plans financers en matèria pressupostària que haguessin de realitzar-se  per l'administració  municipal.

 10. Elaborar amb la periodicitat contemplada en la normativa corresponent, la informació en matèria pressupostària que requereixin l'òrgan que tingui atribuïda la tutela financera o altres òrgans de control. 

 11. Elaborar i proposar els plans pressupostaris a mitjà termini i les línies fonamentals dels pressupostos en els termes previstos en la normativa pressupostària vigent.

 12. Portar el seguiment i control de l'execució pressupostària dels projectes de despesa.

 13. Les funcions que li siguin atribuïdes per delegació i les altres relacionades amb el pressupost general de l'Ajuntament de Palma que no siguin expressament atribuïdes a altres òrgans.

II. Una nova redacció de l'article 57 inclòs dins la Secció 6ª del Reglament Orgànic del Govern i de l'Administració de l'Ajuntament de Palma:

SECCIÓ 6ª

De l'Òrgan de gestió economicofinancera

Article 57. Òrgan de gestió economicofinancera.

1. D'acord amb el que es preveu en l'article 134 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, a l'Ajuntament de Palma existirà un òrgan administratiu adscrit a l'àrea municipal competent en matèria d'hisenda al qual li correspondrà les funcions públiques de comptabilitat i tresoreria. Aquest òrgan dependrà directament o a través d'un òrgan directiu amb competències en matèria d'hisenda i política financera, del/la titular de l'àrea municipal competent en matèria d'hisenda.

2. L'òrgan administratiu es denominarà Direcció Economicofinancera – Tresoreria i el/la titular d'aquest òrgan haurà de reunir la condició de funcionari/ària de l'Administració local amb habilitació de caràcter nacional de la subescala i categoria corresponent. A aquest efecte, la seva designació serà la de Director/a Economicofinancer/a – Tresorer/a i el seu nomenament s'efectuarà en la forma prevista en la legislació bàsica de règim local i normativa reglamentària de desenvolupament dictada a aquest efecte.

3. Les funcions públiques de comptabilitat i tresoreria s'exerciran amb subjecció al que es disposa en la legislació estatal i autonòmica i altra normativa vigent en la matèria.

III. Una nova redacció de l'article 58 inclòs dins la Secció 7ª del Reglament Orgànic del Govern i de l'Administració de l'Ajuntament de Palma:

SECCIÓ 7ª

De la Intervenció General de l'Ajuntament de Palma

Article 58. Intervenció General municipal 

1. La funció pública de control i fiscalització interna de la gestió economicofinancera i pressupostària, en la seva doble accepció de funció interventora i funció de control financer, incloent ambdues el control d'eficàcia, correspon a la Intervenció General de l'Ajuntament de Palma.  

2. La Intervenció General exercirà les seves funcions amb plena autonomia respecte dels titulars de les àrees de govern, òrgans, entitats municipals i altre personal superior i directiu la gestió del qual fiscalitzi, tenint complet accés als sistema informàtics de gestió i a quants documents siguin necessaris per a l'exercici de les seves funcions.   

Sense perjudici de l'anterior, l'adscripció orgànica i funcional de la Intervenció General a l'àrea de govern municipal que procedeixi s'efectuarà d'acord amb el que determini la Batllessa/el Batlle en els Decrets d'organització de les àrees de govern.   

3. De conformitat amb el que es preveu en l'article 166 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, podran atribuir-se a la Intervenció General funcions diferents o complementàries de les assignades en els apartats anteriors.  

4. El/la titular de la Intervenció General municipal haurà de reunir la condició de funcionari/ària de l'Administració local amb habilitació de caràcter nacional de la subescala i categoria corresponent. A aquest efecte, la seva designació serà la d'Interventor/a General, tindrà caràcter directiu i el seu nomenament s'efectuarà en la forma prevista en la legislació bàsica de règim local i normativa reglamentària de desenvolupament dictada a aquest efecte. 

IV. Una nova regulació a través d'un nou article 58 bis inclòs dins una nova Secció 8ª bis del Reglament Orgànic del Govern i de l'Administració de l'Ajuntament de Palma:

SECCIÓ 8ª bis De l'Òrgan de gestió tributària

Article 58  bis. Òrgan de gestió tributària

1. D'acord amb el que es preveu en l'article 135 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, a l'Ajuntament de Palma existirà un òrgan administratiu adscrit a l'àrea municipal competent en matèria d'hisenda al qual li correspondrà les funcions públiques de gestió d'ingressos i recaptació, sense perjudici de les competències atribuïdes per la normativa de règim local i, en el seu cas, pel present reglament orgànic als òrgans directius de les corporacions locals. Aquest òrgan dependrà directament o a través d'un òrgan directiu amb competències en matèria d'hisenda, del/la titular de l'àrea municipal competent en matèria d'hisenda.

2. L'òrgan administratiu es denominarà Òrgan de Gestió Tributària i el/la titular d'aquest òrgan haurà de reunir la condició de funcionari/ària  de l'Administració local amb habilitació de caràcter nacional de la subescala i categoria corresponent. A aquest efecte, la seva designació serà la de Director/a de l'Òrgan de Gestió Tributària, tindrà caràcter directiu i el seu nomenament s'efectuarà en la forma prevista en la legislació bàsica de règim local i normativa reglamentària de desenvolupament dictada a aquest efecte.

3. Les funcions públiques de gestió d'ingressos i recaptació s'exerciran amb subjecció al que es disposa en la legislació estatal i autonòmica i altra normativa vigent en la matèria. 

V. Deixar sense efecte derogant les disposicions transitòries primera, segona i tercera del Reglament Orgànic del Govern i de l'Administració de l'Ajuntament de Palma. 

RESPONSABLE

Àrea d'Economia, Hisenda i Innovació. Departament Financer. 

2. Publicar l'acord en el Portal de Transparència, en el Portal TuFasPalma i en el BOIB.

 

Palma, 27 d'abril de 2022

El secretari adjunt i general del ple actal. Miquel Ballester Oliver