Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

AGÈNCIA BALEAR DE L'AIGUA I LA QUALITAT AMBIENTAL

Núm. 243457
Resolució del director gerent de l'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental per la qual es publica la relació dels convenis subscrits en el primer quadrimestre de l'any 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L'article 21 de la Llei 4/2011, de data 31 de març, de la bona administració i del bon govern dels Illes Balears, disposa que els òrgans de l'Administració de la comunitat autònoma dels Illes Balears i els ens del sector públic instrumental autonòmic han de remetre al Butlletí Oficial dels Illes Balears, en els primers vint dies dels mesos de gener, maig i setembre de cada any, una relació dels convenis subscrits en el quadrimestre anterior, tant si és amb una administració pública com amb una entitat privada.

Per l'anteriorment exposat, dicto la següent:

Resolució

Publicar en el Butlletí Oficial dels Illes Balears la relació de convenis subscrits per l'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental (Abaqua), en el primer quadrimestre de l'any 2022:

  • Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Ciutadella i ABAQUA per el subministrament d'aigua en el Municipi de Ciutadella,  de data 19 de gener de 2022.

 

Palma, a la data de la signatura electrònica (28 d'abril de 2022)

El director gerent de l'Agència Balear i de la Qualitat Ambiental Guillermo Rosselló Alcina.