Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 29 de novembre de 2021 de concessió dels premis anuals Esports IB 2021

    Número d'edicte 12126 - Pàgines 47988-47989

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Acord d’encomana de gestió a l’Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI) per a la coordinació i execució d’accions en matèria de digitalització, modernització i clusterització de les pimes de les Illes Balears en el marc del Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació, Fons FEDER, i altres fons europeus pel període actual i futur

    Número d'edicte 12063 - Pàgines 47990-47991

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual es corregeix l’error observat en Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball de 13 d’octubre de 2020 per la qual es modifiquen la Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball de dia 14 de novembre de 2019 i la Resolució del Conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball de dia 4 de desembre de 2019

    Número d'edicte 12130 - Pàgines 47992-47995

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Proposta de resolució provisional de 26 de novembre de 2021 de la directora general de Serveis Socials de concessió de les sol·licituds presentades a la convocatòria d’ajuts per a entitats sense ànim de lucre que desenvolupen projectes de garantia alimentària amb càrrec a l’assignació tributària del 0,7 % de l’impost sobre la renda de les persones físiques i l’impost sobre societats, corresponent a l’any 2021, per a accions a realitzar durant el 2022

    Número d'edicte 12086 - Pàgines 47996-47998

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE FONS EUROPEUS, UNIVERSITAT I CULTURA

   • Resolució del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura de modificació de la resolució de data 8 de juny de 2021, per la qual s’aprova la convocatòria per oferir ajuts per contractar personal tècnic de suport a la recerca a les Illes Balears (convocatòria TIR2021) (BOIB núm. 83, de 24 de juny de 2021)

    Número d'edicte 12049 - Pàgines 47999-48001

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Proposta de resolució del director general de Residus i Educació Ambiental i Resolució del conseller de Medi Ambient i Territori que modifica la composició del jurat nomenat en la Resolució del conseller de Medi Ambient i Territori de convocatòria pública per presentar candidatures als premis Centres Educatius vers el Desenvolupament Sostenible del Govern de les Illes Balears per a l’any 2021

    Número d'edicte 12054 - Pàgines 48002-48003

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe d’impacte ambiental sobre el projecte d'instal·lació d’un MACROLAN de fibra òptica per al CEIP Tramuntana a la ctra. Favàritx, polígon 22, parcel·les 11 i 15, TM de Maó (109a/2021)

    Número d'edicte 12056 - Pàgines 48004-48007

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe d’impacte ambiental sobre el projecte bàsic i d’execució de piscina amb pèrgola vinculada a vivenda existent i paviments exteriors, polígon 15, parcel·la 108. Estància Vicenta, TM d’Alaior (84a/2021)

    Número d'edicte 12057 - Pàgines 48008-48012

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual es convoquen ajudes, corresponents a l’any 2021, per al foment de la raça frisona a les Illes Balears

    Número d'edicte 11953 - Pàgines 48013-48019

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Correcció d’errors de la Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i president del SOIB, de 23 de setembre de 2020, per la qual s’aprova la convocatòria SOIB Dual Vulnerables per concedir subvencions per executar un programa de formació dual per millorar l’ocupabilitat, la qualificació i la inserció professional de les persones amb discapacitat o en risc d’exclusió social, basada en un règim d’alternança amb l’ocupació en una empresa i l’activitat formativa rebuda en el marc del sistema de formació professional per a l’ocupació, per al període 2021-2024 (BOIB núm. 169, d’1 d’octubre de 2020)

    Número d'edicte 12092 - Pàgines 48020-48021

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Desistiments de la convocatòria d’ajudes adreçades a pal·liar les conseqüències de les restriccions motivades per la crisi sanitària de la COVID-19 en els sectors econòmics de la restauració i altres, cofinançades pel Govern de les Illes Balears

    Número d'edicte 12072 - Pàgines 48022-48024

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Acord de Consell Executiu per l’aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Insular d’Eivissa i l’Ajuntament de Sant Joan de Labritja per al finançament dels serveis socials comunitaris bàsics per a l’any 2021, en concepte de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19

    Número d'edicte 12084 - Pàgines 48025-48031

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Acord de Consell Executiu per l’aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Insular d’Eivissa i l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu per al finançament dels serveis socials comunitaris bàsics per a l’any 2021, en concepte de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19

    Número d'edicte 12087 - Pàgines 48032-48038

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Acord de Consell Executiu per l’aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Insular d’Eivissa i l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany per al finançament dels serveis socials comunitaris bàsics per a l’any 2021, en concepte de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19

    Número d'edicte 12088 - Pàgines 48039-48045

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Acord de Consell Executiu per l’aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Insular d’Eivissa i l’Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia per al finançament dels serveis socials comunitaris bàsics per a l’any 2021, en concepte de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19

    Número d'edicte 12089 - Pàgines 48046-48052

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Acord de Consell Executiu per l’aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Insular d’Eivissa i l’Ajuntament d’Eivissa per al finançament dels serveis socials comunitaris bàsics per a l’any 2021, en concepte de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19

    Número d'edicte 12094 - Pàgines 48053-48059

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAPLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

   • Decret de la presidenta del Consell de Mallorca pel qual es determina el règim de dedicació de dos consellers electes

    Número d'edicte 12047 - Pàgina 48060

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA

   • Resolució de la tercera concessió de la convocatòria d'ajuts reemborsables a projectes empresarials singulars que contribueixen a la transformació del model econòmic i social liderats per dones

    Número d'edicte 12079 - Pàgines 48061-48066

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA

   • Resolució rectificativa de la resolución relativa a la tercera adjudicació de la convocatoria d’ajuts reemborsables amb un tram no reemborsable a projectes empresarials singulars que contribueixen a la transformación del model econòmic i social liderat per dones

    Número d'edicte 12080 - Pàgines 48067-48069

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE TERRITORI

   • Acords de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme presos en sessió de dia 26 de novembre de 2021, relatius a expedients per a la declaració d’interès general en diversos termes municipals

    Número d'edicte 12070 - Pàgines 48070-48072

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la Presidència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) de dia 24 de novembre 2021, relativa a l’extinció de les ajudes per al mes d’octubre de 2021, en concepte d’atorgament de la prestació econòmica d’urgència social, modalitat emergència, en el marc del Decret llei 10/2020, de 12 de juny, de prestacions socials de caràcter econòmic de les Illes Balears

    Número d'edicte 12059 - Pàgines 48073-48075

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la Presidència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, de data 24 de novembre de 2021, relativa a la denegació de les ajudes per al mes d’octubre de 2021, en concepte d'atorgament d'una prestació econòmica d'urgència social, modalitat emergència, en el marc del Decret llei 10/2020, de 12 de juny, de prestacions socials de caràcter econòmic de les Illes Balears.

    Número d'edicte 12060 - Pàgines 48076-48078

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAFUNDACIÓ MALLORCA TURISME

   • Resolució de concessió del primer grup de pagament de la II Convocatòria d’ajudes extraordinàries, i a fons perdut, per a empreses que desenvolupen l’activitat econòmica al municipi de Muro, per pal·liar els efectes de la Covid-19

    Número d'edicte 12033 - Pàgines 48079-48081

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAFUNDACIÓ MALLORCA TURISME

   • Resolució de concessió del primer grup de pagament de la III Convocatòria d’ajudes extraordinàries, i a fons perdut, per a empreses que desenvolupen l’activitat econòmica al municipi de Lloseta, per pal·liar els efectes de la Covid-19

    Número d'edicte 12034 - Pàgines 48082-48084

  • AJUNTAMENT D'ALARÓ

   • Delegació d’atribucions en els departaments d’educació i infància

    Número d'edicte 12061 - Pàgines 48085-48086

  • AJUNTAMENT D'ALARÓ

   • Modificació del règim de dedicació, retribucions i assistències dels membres de la corporació; informe de compatibilitat

    Número d'edicte 12081 - Pàgina 48087

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Convocatòria de subvencions 2021 destinada a reduir l’impacte econòmic i garantir el sosteniment del sector cultural afectat per la pandèmia de la covid-19

    Número d'edicte 12085 - Pàgines 48088-48099

  • AJUNTAMENT DE SON SERVERA

   • Avocació de competència de la Junta de Govern Local a favor de la Batlia per a la resolució de recurs de reposició

    Número d'edicte 12075 - Pàgina 48100