Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

Núm. 580918
Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe d’impacte ambiental sobre el projecte d'instal·lació d’un MACROLAN de fibra òptica per al CEIP Tramuntana a la ctra. Favàritx, polígon 22, parcel·les 11 i 15, TM de Maó (109a/2021)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Vist l'informe tècnic amb proposta de resolució de dia 8 de novembre de 2021, i d'acord amb l'article 10.1.a) del Decret 4/2018, de 23 de febrer, pel qual s'aproven l'organització, les funcions i el règim jurídic de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears (CMAIB) (BOIB núm. 26 de 27 de febrer de 2018),

RESOLC FORMULAR:

L'informe d'impacte ambiental sobre el projecte d'instal·lació d'un MACROLAN de fibra òptica per al CEIP Tramuntana a la ctra. Favàritx, polígon 22, parcel·les 11 i 15 (TM de Maó) , en els termes següents:

1. Determinació de subjecció a avaluació ambiental i tramitació

D'acord amb l'article 13.2 del Decret legislatiu 1/2020, de 28 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Avaluació Ambiental de les Illes Balears, han de ser objecte d'avaluació d'impacte ambiental simplificada els projectes inclosos en l'annex II d'aquesta Llei. Entre els projectes inclosos a l'annex 2 del Decret legislatiu, el «Projecte d'instal·lació d'un MACROLAN de fibra òptica per al CEIP Tramuntana a la ctra. Favàritx, polígon 22, parcel·les 11 i 15», s'inclou al punt 8 del grup 7:

Infraestructures de telecomunicació ubicades en sòl rústic amb la qualificació d'ANEI i ARIP, espais naturals protegits a l'empara de la Llei 42/2007 i espais de rellevància ambiental de la Llei 5/2005.

Per altra banda, segons l'art. 71, lletra b, del PORN de s'Albufera des Grau, han de ser objecte d'avaluació d'impacte ambiental simplificada les actuacions relatives a esteses elèctriques, telefòniques o similars.

Per tant, el projecte s'ha de tramitar com a una Avaluació d'Impacte Ambiental Simplificada i seguir el procediment establert a la secció 2a del Capítol II d'avaluació d'impacte ambiental de projectes del Títol II d'avaluació ambiental de la Llei 21/2013. S'han de complir també les prescripcions de l'article 21 del Decret legislatiu 1/2020, que li siguin d'aplicació.

2. Descripció i ubicació del projecte

El projecte pretén donar servei de fibra òptica al CEIP Tramuntana, el qual ha sol·licitat un circuit MACROLAN en les seves instal·lacions, ubicades a la ctra. de Favàritx, 24 – polígon 22, parcel·les 11 i 15 – (TM de Maó), amb l'objecte de millorar la seva connectivitat.

A manca d'infraestructura de fibra òptica a la zona, caldrà instal·lar:

-Un pal de formigó de 12 m de longitud, a 150 m de distància de l'escola. No requereix l'eliminació de vegetació natural.

-Una nova infraestructura canalitzada de fibra òptica, que anirà des del pal de formigó fins a l'escola, de 150 m de longitud en rasa amb tritub PVC de 40 mm de diàmetre, 80-100 cm de profunditat i 25 cm d'amplada.

-Quatre arquetes in situ.

No és objecte d'aquest projecte la instal·lació de cap antena ni altres infraestructures diferents de les descrites. Segons el document ambiental, tampoc es necessitarà l'increment de serveis.

D'acord amb el document ambiental, una vegada finalitzades les obres de la nova infraestructura, amb una durada prevista de 30 dies hàbils i un període de funcionament estimat de 100 anys, la topografia de l'àmbit no es veurà modificada.

3. Avaluació dels efectes previsibles

Durant la fase d'obres, es preveuen els següents impactes ambientals negatius: generació de residus, ocupació de terreny per aplec de materials, moviments de terra que poden alterar la qualitat i estructura del sòl, i molèsties a la fauna, emissions acústiques, i de gasos i partícules a l'atmosfera, associades al trànsit de vehicles i a l'ús de maquinària. Es preveu que l'afecció sobre el patrimoni cultural de l'entorn de l'àmbit d'actuació sigui mínima.

Durant la fase de funcionament, es preveu un impacte paisatgístic negatiu, a causa de la instal·lació del pal de formigó. Els impactes ambientals negatius de la nova infraestructura canalitzada es consideren nuls, mentre que es preveu un impacte positiu sobre el benestar i la qualitat de vida del territori afectat.

4. Consultes a les administracions públiques afectades i persones interessades

L'òrgan ambiental ha realitzat les consultes següents:

- Servei de Planificació al Medi Natural, de la DG d'Espais Naturals i Biodiversitat.

- Servei de Canvi Climàtic i Atmosfera (DG d'Energia i Canvi Climàtic), de la Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius.

- Servei de Residus i Sòls Contaminats, de la DG de Residus i Educació Ambiental.

- Servei d'Estudis i Planificació, de la DG de Recursos Hídrics.

- Servei de Gestió del DPH, de la DG de Recursos Hídrics.

- Servei de Gestió Forestal i Protecció del Sòl, de la DG d'Espais Naturals i Biodiversitat.

- Servei d'Espais Naturals, de la DG d'Espais Naturals i Biodiversitat.

- Direcció Insular d'Ordenació Territorial, del Consell Insular de Menorca.

- Direcció Insular de Cultura i Patrimoni, del Consell Insular de Menorca.

En el moment de redactar el present informe, es disposa dels següents informes de les administracions previsiblement afectades:

- Informe del Servei de Planificació al Medi Natural, de la DG d'Espais Naturals i Biodiversitat:

S'informa que:

El projecte està situat a fora de la xarxa natura 2000, però dins l'àmbit del Parc Natural de s'Albufera des Grau, amb la qual cosa, s'hauria de trametre al Servei d'Espais Naturals per al seu informe.

- Informe del Servei de Canvi Climàtic i Atmosfera (DG d'Energia i Canvi Climàtic), de la Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius:

Es conclou que:

Es considera que no és necessari que el projecte estigui sotmès a avaluació d'impacte ambiental per afecció al canvi climàtic o a la contaminació atmosfèrica.

- Informe del Servei d'Espais Naturals, de la DG d'Espais Naturals i Biodiversitat, signat pel director del parc natural de s'Albufera des Grau:

Es conclou que:

En relació al PORN de s'Albufera des Grau, s'informa favorablement el projecte corresponent a llicència d'obres per a la instal·lació d'un circuit MACROLAN, per portar fibra òptica a les oficines del CEIP Tramuntana, atès, que el projecte no provocarà un deteriorament del patrimoni etnològic i sí una millora en infraestructura de comunicacions de l'escola, sempre que es compleixin les condicions indicades en aquest informe i es compleixin les condicions que pugui imposar la Comissió Balear de Medi Ambient al seu temps. És en aquest sentit que s'informa l'òrgan substantiu que segons l'article 71 del PORN del parc natural de s'Albufera des Grau, aquest projecte d'instal·lació d'un MACROLAN de fibra òptica, ha de ser objecte d'un estudi d'impacte ambiental simplificat.

Els condicionants PORN són els següents:

1. Els promotors de l'obra de rehabilitació, es comprometen a deixar la zona utilitzada sense cap mena de residu i els residus que es generin hauran de ser retirats i lliurats a un gestor autoritzat.

2. S'haurà de respectar en tot moment els valors naturals i patrimonials del lloc on es realitzarà l'activitat.

3. Durant la realització de l'activitat s'haurà d'evitar al màxim la producció de renou, a fi de no pertorbar la fauna. Per evitar possibles afeccions a les aus de la zona, les obres es realitzin, si escau, respectant els períodes de nidificació, que de manera general, es troben entre l'1 d'abril i el 30 de juny.

- Informe del Servei d'Estudis i Planificació, de la DG de Recursos Hídrics:

 

Es conclou que:

Informem favorablement, condicionat al compliment del següent condicionant:

Atès que la zona presenta un nivell de la vulnerabilitat a la contaminació d'aqüífers baix, s'atendrà al que disposa l'art. 2 punt 1 c) del Decret llei 1/2016, de 12 de gener, de mesures urgents en matèria urbanística:

«Durant l'execució de les obres, s'han d'adoptar les màximes precaucions per evitar l'abocament de substàncies contaminants, incloses les derivades del manteniment de les maquinàries».

- Resolució del conseller executiu del Departament d'Economia i Territori, del Consell Insular de Menorca (transcripció de l'informe emès per l'arquitecta del Departament d'Economia i Territori):

Es conclou que:

Inform favorablement sobre el projecte d'instal·lació de fibra òptica per al CEIP Tramuntana, a la Ctra. Favàritx 24, polígon 22, parcel·la 11 i 15, del TM de Maó, expedient núm. AIA 3-2021, ja que no existeix cap impediment des del punt de vista territorial amb les observacions realitzades en el cos de l'informe.

5. Anàlisi dels criteris de l'annex III de la Llei 21/2013

S'han analitzat els criteris de l'annex III de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, i no es preveu que el projecte pugui tenir efectes significatius sobre el medi ambient, en concret:

1. Característiques del projecte: El projecte pretén donar servei de fibra òptica, canalitzada i soterrada, al CEIP Tramuntana, amb l'objecte de millorar la seva connectivitat. Es tracta d'una zona que no disposa actualment d'aquesta infraestructura.

D'acord amb el document ambiental, una vegada finalitzades les obres de la nova infraestructura, amb una durada prevista de 30 dies hàbils i un període de funcionament estimat de 100 anys, la topografia de l'àmbit no es veurà modificada.

2. Ubicació del projecte: les actuacions previstes al projecte es localitzen a la ctra. de Favàritx, 24 – polígon 22, parcel·les 11 i 15 – (TM de Maó).

D'acord amb el PTI Menorca, la zona d'estudi es troba dins sòl rústic protegit (SRP), amb la categoria d'àrea natural d'interès territorial (ANIT). Segons el PGOU de Maó, les actuacions se situen en sòl rústic, sistema general d'equipaments comunitaris, àmbit educatiu. L'àmbit d'actuació es troba al costat de la carretera que condueix fins al far de Favàritx, afectat parcialment per àrea de protecció territorial (APT) de carreteres, i molt pròxim a una zona forestal, zona de pastures amb arbrat i de pastures arbustives.

S'ubica íntegrament dins el parc natural de s'Albufera des Grau, a pocs metres d'una àrea natural d'especial interès (ANEI), definida pel PTI de Menorca (BOIB del 16/05/2003) i envoltada pel LIC i ZEPA S'Albufera des Grau «ES0000234» i per la ZEPA Capell de Ferro «ES0000386». Pr`òxims a la zona d'estudi destaquen tres hàbitats d'interès comunitari (HIC): ullastrar menorquí - Prasio-Oleetum Sylvestris (H152) -, alzinar balear - Cyclamini balearici-Quercetum ilicis (H077) -, i Rubo ulmifolii – Crataegetum brevispinae (H159). Pel que fa als hàbitats protegits característics de l'illa de Menorca, a pocs metres de l'àmbit d'actuació, tot i que fora d'aquesta hi ha pinedes mediterrànies (9540), alzinars i carrascars (9340) i màquies d'ullastre arborescent (9320).

Els terrenys afectats pel projecte es localitzen dins la Unitat Paisatgística 3 (UP-3) «Plans de Tudornell i Sant Bartomeu», corresponent majoritàriament a un àmbit agroforestal on coexisteixen cultius extensius de secà, ullastrars, boscos mixtos d'alzines i pins, boscos mixtes d'alzines i ullastres, i pastures i camps abandonats. D'acord amb el document ambiental, es tracta d'un relleu pla, a la vora d'un dels turons que encaixa la llacuna salobre de s'Albufera des Grau.

Es tracta d'una zona sense risc d'erosió, despreniments, o inundació. Segons el IV Pla Forestal de les Illes Balears 2015-2024, es localitza a una zona amb risc moderat d'incendi forestal (ZAR). Per altra banda, les parcel·les objecte d'estudi es troben sobre la massa d'aigua subterrània 19NM02 «La Mola - Es Grau», sense aqüífer important i baixa vulnerabilitat a la contaminació.

Segons el Bioatles (quadrícula 1x1, codi 7.064), a l'àmbit d'actuació figura com a espècie catalogada el granot arbori (Hyla meridionalis) i, d'acord amb el document ambiental, no existeix cap element d'interès cultural, ni exemplars arboris, catalogats. No obstant això, a 300 m cap a l'est s'ubica el jaciment «BAY03: Assentament i necròpolis des Banyuls/puig de sa Sella», a 300 m cap al nord el jaciment «BAY06: Balma des Banyuls/Coster de Baix» i a 320 m cap a l'oest, «BAY01, Cova des Banyul/coster de davant ses Cases», respecte del terrenys objecte d'estudi.

3. Característiques del potencial impacte: els impactes ambientals negatius del projecte es produiran majoritàriament a la fase d'obres. No obstant això, seran temporals i d'intensitat mitjana-baixa.

Atesa la naturalesa de l'activitat a desenvolupar es preveu que els efectes sobre el medi ambient siguin mínims si s'apliquen les mesures preventives i correctores contingudes al document ambiental.

Conclusions de l'informe d'impacte ambiental

Primer. No subjectar a avaluació d'impacte ambiental ordinària el «Projecte d'instal·lació d'un MACROLAN de fibra òptica per al CEIP Tramuntana a la ctra. Favàritx, polígon 22, parcel·les 11 i 15 (TM de Maó)», sempre que es compleixin les mesures proposades al document ambiental, signat amb data abril de 2021 per la Sra. Marta Gómez Pons, enginyera superior de monts i enginyera tècnica agrícola, per la Sra. Paula Orduña Giró, llicenciada en geografia i doctora en urbanisme, i per la Sra. Blanca Botey Sánchez, llicenciada en Biologia, de l'empresa AdEdMA Consultoria i Serveis, SL – promotor TELEFÓNICA DE ESPAÑA, SAU –, i els condicionants següents:

1. Abans de l'execució de les obres, s'haurà de disposar d'informe favorable de les administracions competents en matèria de patrimoni i de carreteres, atesa la presència de jaciments arqueològics a l'entorn i a l'afecció de l'àmbit d'actuació per una APT de carreteres, respectivament.

2. Durant l'execució de les obres s'han d'adoptar les màximes precaucions per evitar l'abocament de substàncies contaminants, incloses les derivades del manteniment de les maquinàries.

3. En compliment del Decret 125/2007, de 5 d'octubre, pel qual es dicten normes sobre l'ús del foc i es regula l'exercici de determinades activitats susceptibles d'incrementar el risc d'incendis forestals, s'haurà de tenir especial esment amb aquelles activitats susceptibles de produir incendis forestals, com l'ús de maquinària que pot generar espurnes, especialment de l'1 de maig al 15 d'octubre, època d'alt risc d'incendi.

4. En cas que el traçat de la línia de fibra òptica coincideixi amb algun peu arbori, aquest s'evitarà sempre que sigui possible. Si no fos viable per raons tècniques o econòmiques, es procedirà al seu trasplantament a un espai pròxim amb característiques ambientals similars.

5. D'acord amb el Servei d'Espais Naturals:

- Els promotors de l'obra hauran de deixar la zona afectada sense cap mena de residu i els residus que es generin hauran de ser lliurats a un gestor autoritzat.

- S'haurà de respectar en tot moment els valors naturals i patrimonials del lloc on es realitzarà l'activitat.

- Durant la realització de l'activitat s'haurà d'evitar al màxim la producció de renou, a fi de no pertorbar la fauna. Per evitar possibles afeccions a les aus de la zona, les obres s'hauran de realitzar, si escau, respectant els períodes de nidificació, que de manera general, es troben entre l'1 d'abril i el 30 de juny.

6. El Pla de Vigilància Ambiental (PVA) de les mesures preventives i correctores proposades al document ambiental, haurà de preveure quines actuacions es duran a terme en cas d'incompliment dels indicadors de seguiment.

Per altra banda, es recomana aprofitar el pal de formigó projectat per a fomentar la diversitat d'avifauna de l'entorn, col·locant a la part superior pals de fusta en horitzontal a diferents nivells. Es pot prendre com a referència l'exemple mostrat a la pàg. web http://naturaxilocae.blogspot.com/2014/10/ingenieria-ambiental-un-posadero-para.html

Segon. Es publicarà el present informe ambiental al Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb el que disposa l'article 47.3 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental.

Tercer. L'informe d'impacte ambiental perdrà la seva vigència i cessarà en la producció dels efectes que li són propis si, una vegada publicat en el BOIB, no s'hagués procedit a l'aprovació del projecte en el termini màxim de quatre anys des de la publicació, d'acord amb el que disposa l'article 47.4 de la Llei 21/2013.

Quart. L'informe d'impacte ambiental no ha de ser objecte de cap recurs, sense perjudici dels que, si s'escau, siguin procedents en la via administrativa o judicial davant de l'acte, si s'escau, d'autorització del projecte, d'acord amb el que disposa l'article 47.6 de la Llei 21/2013.

Cinquè. Aquesta proposta de resolució s'emet sense perjudici de les competències urbanístiques, de gestió o territorials de les administracions competents i de les autoritzacions o informes necessaris per a l'aprovació.

Palma,  8 de novembre de 2021

El president de la CMAIB

Antoni Alorda Vilarrubias