Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Informació pública sobre Projecte d’explotació, Pla de restauració i Estudi d’impacte ambiental de la pedrera Sa Taulera (núm. 165), que forma part de la parcel·la 198 del polígon 7 de Santa Margalida

    Número de registre 11907 - Pàgina 48101

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Informació pública de la sol·licitud d’autorització d’abocament a la mar a través d’emissari submarí de les aigües residuals depurades procedents de l’EDAR de Camp de Mar, t.m. d’Andratx (expedient 21/05-Abocaments)

    Número de registre 12055 - Pàgina 48102

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ

   • Anunci de tràmit d’informació pública de l’Esborrany del Projecte de Decret pel qual s’estableix un Pla de Gestió per a la Pesca Professional Artesanal a les Aigües Interiors de les Illes Pitiüses i es modifica el Decret 38/2018, de 16 de novembre, pel qual s’estableix la Reserva Marina de la Punta de sa Creu i s’hi regulen les activitats d’extracció de flora i fauna marina i les activitats subaquàtiques

    Número de registre 12052 - Pàgina 48103

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Anunci de notificació i citació a termini en el recurs contenciós administratiu procediment ordinari 222/2021

    Número de registre 12073 - Pàgina 48104

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAPLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

   • Aprovació inicial de l’expedient núm. MP 03/2021 de modificació de crèdits en el pressupost del Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial per a l’exercici 2021, per Crèdit Extraordinari

    Número de registre 12050 - Pàgina 48105

  • AJUNTAMENT D'ALARÓ

   • Informació pública modificació de crèdit pressupostari 15-2021, crèdit extraordinari

    Número de registre 12058 - Pàgina 48106

  • AJUNTAMENT D'ALARÓ

   • Informació pública modificació de crèdit pressupostari 13-2021, suplement de crèdit

    Número de registre 12076 - Pàgina 48107

  • AJUNTAMENT D'ALARÓ

   • Exposició pública de l’aprovació provisional de modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres

    Número de registre 12077 - Pàgina 48108

  • AJUNTAMENT DE BÚGER

   • Aprovació inicial expedient de modificació de crèdits núm. 6/2021 amb la modalitat de transferència de crèdits

    Número de registre 12053 - Pàgina 48109

  • AJUNTAMENT DE MURO

   • Aprovació inicial expedient 27-2021 de suplement de crèdit

    Número de registre 12046 - Pàgina 48110

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • 16/2021. Departament Tributari. Aprovació provisional expedient de modificació de l’ordenança fiscal general. Exercici 2022

    Número de registre 12067 - Pàgina 48111

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament Financer.- Aprovació inicial Pressupost General per a 2022

    Número de registre 12123 - Pàgina 48112

  • AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

   • Extracte de les bases de la convocatòria de concessió d'ajudes per als centres que imparteixin educació primària i secundària adherits al Programa per al finançament de llibres de text i material didàctic per al curs 2020-21, que tenen alumnat empadronat en el municipi de Sant Antoni de Portmany, curs 2020-21, aprovades per la Junta de Govern Local de 24 de novembre de 2021

    Número de registre 12068 - Pàgines 48113-48114

  • AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

   • Extracte de l’aprovació per Decret d’alcaldia núm. 2021-3695, de 22 de novembre de 2021, de la convocatòria de concessió d’ajudes per escolarització al primer cicle d’educació infantil adreçades a famílies amb infants empadronats al municipi de Sant Josep de sa Talaia (curs 21/22)

    Número de registre 12078 - Pàgines 48115-48117

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DEL CAMÍ

   • Aprovació inicial modificació crèdits romanent tresoreria

    Número de registre 12065 - Pàgina 48118