Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Proposta de resolució del director general de Comerç sobre la concessió de subvencions destinades a fomentar la modernització de les empreses comercials detallistes i determinades empreses de serveis, així com la continuïtat dels establiments comercials i de determinats serveis considerats emblemàtics, amb especial atenció als establiments comercials i determinats serveis afectats per la crisi de la COVID-19 (BOIB núm. 32, de 6 de març de 2021)

    Número d'edicte 8702 - Pàgines 31878-31902

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Instrucció 1/2021, del director general de Comerç relativa a la interpretació de l’article 60.3 del Decret 43/2019, de 24 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de màquines de joc, empreses, establiments dedicats a la seva explotació i altres normes en matèria de joc de la comunitat autònoma de les Illes Balears

    Número d'edicte 8692 - Pàgines 31903-31904

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball de 3 d’agost de 2021 per la qual es fa públic el calendari laboral general i local per a l’any 2022 en l’àmbit de les Illes Balears

    Número d'edicte 8735 - Pàgines 31905-31913

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual s’aprova la tercera concessió parcial d’ajuts a sol·licitants de la Línia 1 de la Línia Covid d’ajuts directes a empresaris i professionals a què es refereix el títol I de la Reial decret llei 5/2021, de 12 de març, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la Covid-19 i es reconeix l’obligació a favor de 1.053 beneficiaris

    Número d'edicte 8736 - Pàgines 31914-31941

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports de 3 d’agost de 2021 per la qual s’estableix la convocatòria d’acció concertada del servei d’ajuda a domicili per a persones en situació de dependència en la comarca de Llevant de Mallorca amb entitats d’iniciativa privada que tenguin acreditat el servei d’ajuda a domicili

    Número d'edicte 8733 - Pàgines 31942-31948

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 30 de juliol de 2021 per la qual es convoquen ajuts individualitzats de menjador per a alumnes escolaritzats en centres docents no universitaris durant el curs escolar 2021-2022

    Número d'edicte 8724 - Pàgines 31949-31980

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de 22 de juliol de 2021 per la qual s’estableix el procediment perquè els alumnes de les universitats amb les quals no s’ha signat cap conveni específic de col•laboració puguin fer les pràctiques a centres educatius dependents de la Conselleria d’Educació i Formació Professional

    Número d'edicte 8725 - Pàgines 31981-31984

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de 22 de juliol de 2021 per la qual es convoquen els centres educatius de les Illes Balears perquè acullin alumnes en pràctiques del grau de pedagogia i del Màster Universitari en Formació del Professorat de la Universitat Nacional d’Educació a Distància (UNED)

    Número d'edicte 8726 - Pàgines 31985-31990

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de 22 de juliol de 2021 per la qual es convoca els centres educatius de les Illes Balears perquè acullin alumnes en pràctiques d’estudis oficials de la Universitat de les Illes Balears

    Número d'edicte 8727 - Pàgines 31991-32011

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE SALUT I CONSUM

   • Resolució de la consellera de Salut i Consum de 6 d’agost de 2021 per la qual es fa pública la situació de la incidència acumulada i de la pressió hospitalària a cada una de les Illes Balears, amb l’objecte de determinar l’aplicació de les mesures que corresponen en cada cas, d’acord amb allò que disposa l’Acord del Consell de Govern de 20 de juliol de 2021 pel qual s’estableixen mesures excepcionals per contenir la pandèmia ocasionada per la COVID-19

    Número d'edicte 8774 - Pàgines 32012-32015

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE

   • Resolució del secretari general per delegació de competències del conseller de Mobilitat i Habitatge per la qual s’aprova la sisena concessió d’ajudes per al sector del transport públic per carretera de viatgers i mercaderies amb l’objecte de pal·liar els efectes econòmics i socials de caràcter negatiu que s’han produït per l’alerta sanitària derivada de la COVID-19, en l’àmbit territorial de les Illes Balears

    Número d'edicte 8693 - Pàgines 32016-32020

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE

   • Resolució del director general de Mobilitat i Transport Terrestre de 17 de juliol de 2020 per la qual s’aprova definitivament l’Estudi informatiu del Projecte de ampliació de la línia de metro Palma-UIB fins al Parc BIT

    Número d'edicte 8707 - Pàgines 32021-32022

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), per la qual s’incrementa el crèdit que preveu la Resolució de la presidenta del FOGAIBA de 18 de desembre de 2019, per la qual es convoquen, mitjançant el procediment d’avançament de despesa, ajudes de minimis per al manteniment del paisatge agrari de les Illes Balears de l’any 2019

    Número d'edicte 8682 - Pàgina 32023

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAPLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

   • Proposta de modificació de l’acord del ple del règim de dedicació, les retribucions i les indemnitzacions dels membres de la Corporació

    Número d'edicte 8743 - Pàgines 32024-32025

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la Presidència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) de dia 4 d’agost de 2021, per la qual es convoca la concertació social d’urgència del servei ocupacional per a persones amb discapacitat intel·lectual i/o trastorn del desenvolupament, inclòs a la xarxa pública de serveis per a persones amb discapacitat de Mallorca

    Número d'edicte 8754 - Pàgines 32026-32054

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la Presidència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) de dia 28 de juliol de 2021 per la qual s’aprova la convocatòria pública d’ajudes econòmiques per a entitats que duen a terme activitats de suport als serveis socials d’atenció primària i activitats de suport per a persones amb situació d’exclusió social amb problemes afegits de salut, per l’any 2021

    Número d'edicte 8755 - Pàgines 32055-32093

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Aprovació definitiva de la modificació de la fitxa del catàleg del lloc de treball de sergent CODI COO0302 (Exp. 0602-2021-000002)

    Número d'edicte 8753 - Pàgines 32094-32095

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 19 de juliol de 2021, relatiu als ajuts nominatius COVID-19 efectes fase 4 gener (exp. 03140-2021-000001)

    Número d'edicte 8752 - Pàgines 32096-32101

  • AJUNTAMENT D'ALARÓ

   • Desestimació d’al·legacions i aprovació definitiva de la modificació del projecte “Xarxa de pluvials en el Camí de Son Pol”, (que suposa també la modificació del projecte d’urbanització de la unitat d’execució núm. 1, C/ de Solleric, i del conveni de gestió urbanística amb Nesdosumun, SL, promotora de la urbanització)

    Número d'edicte 8731 - Pàgines 32102-32103

  • AJUNTAMENT D'ANDRATX

   • Modificació dedicacions exclusives i parcials, i les quanties corresponents de dos regidors de la Corporació Municipal

    Número d'edicte 8728 - Pàgines 32104-32105

  • AJUNTAMENT D'ARTÀ

   • Exp. 2021/3647. Delegació de les atribucions de Batlia per absència

    Número d'edicte 8690 - Pàgina 32106

  • AJUNTAMENT DE BÚGER

   • Delegació funcions de batlia

    Número d'edicte 8723 - Pàgina 32107

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Bases reguladores i convocatòria de subvencions per a l'any 2021 destinades a associacions veïnals i entitats ciutadanes de Calvià

    Número d'edicte 8740 - Pàgines 32108-32116

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀINSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ I BIBLIOTEQUES

   • Convocatòria i bases reguladores de les condicions i requisits per a la concessió de beques de formació pràctica dirigides a persones amb titulació universitària o de cicles formatius – Projecta't 2021

    Número d'edicte 8688 - Pàgines 32117-32126

  • AJUNTAMENT DES CASTELL

   • Resolució dels Ajuts per a minimitzar l'impacte de la crisi econòmica provocada per la COVID19. Any 2021

    Número d'edicte 8689 - Pàgines 32127-32129

  • AJUNTAMENT DES MERCADAL

   • Resolució batlia núm. 757 del dia 29 de juliol de 2021 sobre la modificació de delegació de matèries i serveis dels regidors de l'Ajuntament des Mercadal

    Número d'edicte 8691 - Pàgines 32130-32131