Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

  • AJUNTAMENT DES MERCADAL

   • Resolución de batlia 760 del dia 3 d'agost de 2021 sobre nomenament membres de la Junta de Govern Local i tinents d'alcalde

    Número de registre 8687 - Pàgines 31777-31778

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ D'ATENCIÓ I SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I PROMOCIÓ DE L'AUTONOMIA PERSONAL DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la gerent de la Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l'Autonomia Personal de les Illes Balears per la qual s'aproven les bases i la convocatòria extraordinària de diverses borses de treball per cobrir temporalment llocs de feina de les categories d'infermer/a, auxiliar tècnic/a sociosanitari/ària, zelador/a i netejador/a per a l'illa d'Eivissa

    Número de registre 8660 - Pàgines 31779-31795

  • AJUNTAMENT DE FERRERIES

   • Estimació parcial del recurs de reposició contra les bases per a la constitució d’una borsa de treball de funcionàries/aris interines/ins d’administració especial, llicenciats/ades o graduats/ades en dret i publicació de les bases que han de regir el procés de selecció mitjançant el sistema de concurs-oposició lliure per a la creació d'una borsa de treball de funcionàries/is interines/ins de l'Escala d'Administració Especial, subescala tècnica llicenciats o graduats en Dret (A1)

    Número de registre 8683 - Pàgines 31796-31802

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Personal. Servei de Selecció. Convocatòria concurs oposició pel torn lliure per cobrir una plaça d'enginyer/a agrònom/a taxa addicional d'estabilització, oferta d'ocupació pública de l'any 2018

    Número de registre 8697 - Pàgines 31803-31812

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Personal. Servei de Selecció. Convocatòria concurs oposició pel torn lliure per cobrir una plaça d'enginyer/a agrònom/a taxa de reposició oferta d'ocupació pública any 2020

    Número de registre 8698 - Pàgines 31813-31822

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Personal. Negociat de Selecció i Provisió. Convocatòria concurs oposició taxa addicional d’estabilització de la feina temporal d’animador/a sociocultural de l’Ajuntament de Palma

    Número de registre 8699 - Pàgines 31823-31829

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Personal. Negociat de Selecció i Provisió. Modificació de les Bases específiques per cobrir una plaça vacant de tècnic/a mitjà en Seguretat i Salut en Obres (taxa addicional d’estabilització) pel torn lliure, Oferta d’ocupació pública de l’any 2017

    Número de registre 8700 - Pàgina 31830

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Personal. Servei de Selecció. Convocatòria concurs oposició pel torn lliure per cobrir tres places d'ajudant/a d'espais escènics (taxa addicional d'estabilització) corresponents a l’oferta d’ocupació pública de l’any 2018

    Número de registre 8701 - Pàgines 31831-31837

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Personal. Negociat de Selecció i Provisió. Convocatòria en comissió de serveis pel sistema de concurs de cap de Secció de la Secretaria de Gerència de l’Ajuntament de Palma

    Número de registre 8703 - Pàgines 31838-31841

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Personal. Servei de Selecció. Convocatòria per oposició pel torn lliure per cobrir 6 places de TAG taxa reposició ope 2017

    Número de registre 8704 - Pàgines 31842-31849

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Personal. Servei de Selecció. Convocatòria per concurs oposició pel torn lliure per cobrir 4 places de TAG taxa addicional d'estabilització ope 2018

    Número de registre 8705 - Pàgines 31850-31859

  • AJUNTAMENT DE POLLENÇA

   • Convocatòria pública per a les provisions del càrrec de Jutge/ssa de Pau substitut/a d’aquest municipi

    Número de registre 8730 - Pàgina 31860

  • AJUNTAMENT DE SON SERVERA

   • Constitució borsa de treball de professorat per a l'Escola de Música de l’Ajuntament de Son Servera

    Número de registre 8737 - Pàgines 31861-31862

  • MANCOMUNITAT DES RAIGUER

   • Convocatòria i bases específiques Borsa Auxiliar Administratiu/va laboral temporal mitjançant oposició

    Número de registre 8734 - Pàgines 31863-31869

  • MANCOMUNITAT DES RAIGUER

   • Convocatòria i bases especifiques Borsa Tècnic/a Mig laboral temporal mitjançant oposició

    Número de registre 8749 - Pàgines 31870-31877