Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Anunci mitjançant el qual es fan públiques la ratificació del president i la composició de la Junta Directiva de la Federació Balear de Billar un cop finalitzat el procés electoral corresponent al període 2020-2024

    Número de registre 8750 - Pàgina 32132

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Anunci mitjançant el qual es fan públiques la ratificació del nou president electe de la Federació Balear de Pesca i Càsting, com a resultat de la moció de censura presentada contra tota la Junta Directiva d’aquesta entitat, així com la composició de la nova Junta Directiva (període 2021-2024)

    Número de registre 8751 - Pàgina 32133

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Anunci mitjançant el qual es publica la Resolució de 30 de juny de 2021 d’aprovació del projecte bàsic d’instal·lació de pantalans flotants i fondejos de baix impacte a s’Estany des Peix per a la regulació del fondeig, dins el Parc natural de ses Salines d’Eivissa i Formentera (TM de Formentera)

    Número de registre 8729 - Pàgines 32134-32136

  • ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESTATDEMARCACIÓ DE COSTES A LES ILLES BALEARS

   • Rectificació de la partió per a una possible modificació del límit interior de la servitud de protecció entre el vèrtexs 325-335 de la partió aprovada per O.M. de 13 de gener de 1999, en Racó des Cingle, terme municipal de Soller, illa de Mallorca (Illes Balears)

    Número de registre 8706 - Pàgina 32137

  • ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESTATDEMARCACIÓ DE COSTES A LES ILLES BALEARS

   • Partió dels béns de domini públic marítim terrestre del tram de costa d'uns deu mil cent trenta-dos amb quaranta (10.132,40) metres de longitud, corresponent a la totalitat del terme municipal d'Es Castell, illa de Menorca (Illes Balears). Ref. DES01/99/07/0018-DES10/01

    Número de registre 8742 - Pàgina 32138

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Aprovació inicial del Reglament municipal regulador dels premis i condecoracions de la policia local de Calvià

    Número de registre 8741 - Pàgina 32139

  • AJUNTAMENT DE FERRERIES

   • Resolució d'Alcaldia núm. 2021/PRE/0000449 de 04.08.2021 pel qual s'aprova el padró fiscal de la taxa per a la prestació del servei de proveïment domiciliari d’aigua i clavegueram del 2T/2021 i notificació col·lectiva

    Número de registre 8744 - Pàgina 32140

  • AJUNTAMENT DE FERRERIES

   • Resolució d'Alcaldia núm. 2021/PRE/0000452 de 05.08.2021 pel qual s'aprova el padró fiscal de la taxa de cementiri municipal de Ferreries corresponent a l'exercici 2021 i notificació col·lectiva

    Número de registre 8745 - Pàgina 32141

  • AJUNTAMENT DE LLUBÍ

   • Anunci aprovació inicial modificació plantilla de personal

    Número de registre 8684 - Pàgina 32142

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Modificació de les bases d'execució del Pressupost per a l'any 2021

    Número de registre 8739 - Pàgina 32143

  • AJUNTAMENT DE MANCOR DE LA VALL

   • Acord del Ple de l'Ajuntament de Mancor de la Vall pel qual s'aprova inicialment l'expedient de modificació de crèdits nº 03/2021 del Pressupost en vigor, en la modalitat de Suplement de Crèdit finançat amb càrrec al romanent de líquid de tresoreria

    Número de registre 8681 - Pàgina 32144

  • AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

   • Aprovació inicial i exposició pública de la modificació de l’ordenança de Medi Ambient de l’Ajuntament de Marratxí

    Número de registre 8695 - Pàgina 32145

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Cultura. Extracte de l'acord de Junta de Govern de l'Ajuntament de Palma de 28 de juliol de 2021, per el qual es convoquen subvencions, corresponents a la Línia 5. Suport a la creativitat i la producció literàries, les arts visuals, el còmic, la música, les arts escèniques i l'audiovisual, la investigació, el periodisme i el patrimoni gastronòmic per a l'any 2021

    Número de registre 8738 - Pàgines 32146-32147

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Termini d’informació pública relativa al Projecte de reglament de serveis d’atenció domiciliària de l’Ajuntament de Palma

    Número de registre 8746 - Pàgina 32148

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Termini d’informació pública relativa al Projecte de reglament de règim jurídic i de règim interior del Centre d’Acolliment Temporal (CRAT) de l’Ajuntament de Palma

    Número de registre 8748 - Pàgina 32149

  • AJUNTAMENT DE SÓLLER

   • Exposició pública del Compte General corresponent a l'exercici 2020

    Número de registre 8694 - Pàgina 32150

 • Subsecció tercera. Anuncis particulars

  • FRATERNIDAD MUPRESPA, MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL, 275

   • Acord de devolució de prestacions indegudes

    Número de registre 7467 - Pàgina 32151