Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

Núm. 261483
Acord del ple de l'Ajuntament de Santa Eulària des riu pel qual s'aprova inicialment l'expedient de modificació de crèdits n. º 2021/010001 del pressupost en vigor, en la modalitat de suplement de crèdit finançat amb càrrec al romanent líquid de tresoreria

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple d'aquest Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 24 de juny de 2021, va acordar l'aprovació inicial de l'expedient n. º 2021/010001 de suplement de crèdit finançat amb càrrec al romanent líquid de tresoreria.

Aprovat inicialment l'expedient de suplement de crèdit finançat amb càrrec al romanent líquid de tresoreria, per Acord del Ple de data 24 de juny de 2021, en compliment del que es disposa en l'article 169.1 per remissió del 177.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, se sotmet a informació pública pel termini de quinze dies, a comptar des de l'endemà al de publicació del present anunci en aquest Butlletí Oficial dels Illes Balears (BOIB).

Durant dit termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals perquè es formulin les al·legacions que s'estimin pertinents.

Si transcorregut dit termini no s'haguessin presentat al·legacions, es considerarà aprovat definitivament dit Acord.

 

Santa Eulària des Riu, en el dia de la signatura electrònica (24 de juny de 2021)

L'alcaldessa

María del Carmen Ferrer Torres