Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

CONSELL INSULAR DE MENORCA

Núm. 263351
Acord del Ple del Consell Insular de Menorca de 21 de juny de 2021, relatiu a l’aprovació inicial de la proposta de modificacions, competència del Ple de la Corporació, al pressupost del Consell Insular de Menorca de l’exercici 2021 (suplement crèdits 1/2021 IME i suplement crèdits 1/2021 CDU) (exp. 0426- 2021-000011)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Es fa públic que el Ple del Consell Insular en sessió de caràcter ordinari de 21 de juny de 2021, adoptà, entre d'altres, l'acord d'aprovació provisional de la següent modificació pressupostària:

PRIMER.- Aprovar provisionalment l'expedient de suplement de crèdits 1/2021 de l'Institut Menorquí d'Estudis, finançat amb càrrec al romanent de tresoreria per a despesa general segons la liquidació del pressupost de l'exercici 2020, segons es detalla a la memòria que consta a l'expedient 0426/2021/000011 i que es resumeix en la taula següent:

Aplicació

Descripció

Despesa

Finançament

1-4630-6240000

Vehicle 4x4 amb bolla per remolc

33.500,00

 

1-4630-6240000

Remolc de barca

1.600,00

 

1-4630-6260000

Equip d'imatge i so

11.000,00

 

1-4630-6260000

Renovació equip informàtic

3.200,00

 

1-4630-6290000

Aparells d'osmosis d'aigua (2)

2.500,00

 

1-4630-6290000

Aparell desfibril·lador RCP

1.200,00

 

1-4631-6410000

Programa d'edicions

2.000,00

 

1-4631-2279900

Edicions urgents 2021

20.000,00

 

870.00

Romanent tresoreria despeses generals

 

75.000,00

 

TOTAL

75.000,00

75.000,00

SEGON.- Aprovar provisionalment l'expedient de suplement de crèdits 1/2021 del Consorci per a la Protecció de la Legalitat Urbanístic en Sòl Rústic a l'Illa de Menorca, finançat amb càrrec al romanent de tresoreria per a despesa general segons la liquidació del pressupost de l'exercici 2020, segons es detalla a la memòria que consta a l'expedient 0426/2021/000011 i que es resumeix en la taula següent:

Aplicació

Descripció

Despesa

Finançament

1-1510-2270600

Serveis de professionals independents

57.775,97

 

1-1510-6250000

Mobiliari i estris

1.177,43

 

1-1510-6260000

Equips per processos d'informació

1.144,00

 

870.00

Romanent tresoreria despeses generals

 

60.097,40

 

TOTAL

60.097,40

60.097,40

Aquest expedient, amb tota la documentació que l'integra, romandrà de públic manifest en la Intervenció d'aquesta corporació (Plaça de la Biosfera, 5 de Maó, de dilluns a divendres, de 9:00 a 14:00 hores), durant el termini de quinze dies hàbils següents al de la publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, a fi que, durant l'esmentat termini, les persones interessades puguin examinar-lo i presentar les reclamacions que considerin escaients, en el Registre General d'aquest Consell, amb el benentès que, si no se'n presentés cap, es considerarà definitivament aprovat i es publicarà en el BOIB en els termes que estableix la legislació vigent.

 

Així mateix es podrà consultar en la pàgina web del Consell Insular de Menorca (www.cime.es).

​​​​​​​

Maó, 23 de juny de 2021

Per delegació de la presidenta,  El secretari en funcions Octavi Pons Castejón (Decret 427/2019, d'11 de juliol) (BOIB núm. 97 de 16-7-2019)