Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

Núm. 263575
Acord del Ple de l'Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia pel qual s'aprova inicialment l'expedient de modificació de crèdits n. º 08/21 del Pressupost en vigor, en la modalitat de crèdits extraordinaris finançat amb càrrec al Romanent líquid de Tresoreria (Expdt. G 6130/21)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Aprovat inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 08/21, de crèdits extraordinaris finançats amb càrrec al Romanent Líquid de Tresoreria, per acord del Ple de data 24/06/21,  en compliment del que es disposa en l'article 169.1 per remissió del 177.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, se sotmet a informació pública pel termini de quinze dies, a comptar des de l'endemà al de publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.  

Durant dit termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals perquè es formulin les al·legacions que s'estimin pertinents. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament

[http://santjosep.sedelectronica.es]. 

Si transcorregut dit termini no s'haguessin presentat al·legacions, es considerarà aprovat definitivament dit Acord.

 

Sant Josep de sa Talaia, 25 de juny de 2021

L'alcalde Angel Luis Guerrero Domínguez