Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

Núm. 246934
Aprovació inicial de l’estudi de Detall per a l’ordenació de volums per a la modificació i ampliació d’habitatge unifamiliar aïllat en construcció en parcel·la situada en el carrer San Sebastià, s/n, Urbanització Roca Llisa, Jesús

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu en sessió de dia  28 de maig de 2021, ha acordat l'aprovació inicial de l'estudi de Detall per a l'ordenació de volums per la modificació i ampliació de habitatge unifamiliar aïllat en construcció en parcel·la situada en el carrer San Sebastià, s/n, Urbanització Roca Llisa, Jesús, promogut per Megapibon S.L., el qual queda sotmès a informació pública per un termini de 30 dies hàbils a comptar des del següent al de la publicació del present anunci al BOIB; al llarg d'aquest termini, les persones interessades podran presentar les al·legacions que estimin oportunes.

L'expedient podrà ser examinat durant el termini d'exposició pública en les dependències del departament municipal d'obres al carrer Mariano Riquer Wallis nº 4, 3ª planta, Santa Eulària des Riu, de dilluns a divendres de 10:00 a 14:00 hores, així com a la web municipal www.santaeulalia.net.

      

Santa Eulària des Riu, en el día de la firma electrónica (15 de junio de 2021)

L'alcaldessa

Mª Carmen Ferrer Torres