Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

Núm. 261456
Anunci d’aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per parades, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries de carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple de l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu, en sessió ordinària de dia 24 de juny de 2021, acordà l'aprovació provisional de la modificació de la següent Ordenança fiscal:

  • Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per parades, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d'ús públic i indústries de carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic.

I en compliment del que disposa l'article 17.2 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes Locals, se sotmeten els expedients a informació pública per un termini de trenta dies a comptar des de l'endemà de la inserció d'aquest anunci en el BOIB, perquè les persones interessades puguin examinar l'expedient i presentar les reclamacions que considerin oportunes.

Si transcorregut aquest termini no s'hagués presentat cap reclamació, es considerarà aprovat definitivament aquest acord.

 

Santa Eulària des Riu, en el dia de la signatura electrònica (24 de juny de 2021)

L'alcaldessa

María del Carmen Ferrer Torres