Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

Núm. 261783
Extracte de l’aprovació per decret d’Alcaldia 2021-1975, de dia 17 de juny de 2021, de la convocatòria de subvencions en matèria d’acció social per associacions i/o entitats sense ànim de lucre corresponent a l’any 2020

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

BDNS (Identif: 571728)

De conformitat amb el que estableixen els articles 17.3.b) i 20.8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i 4.1 de la Resolució de 10 de desembre de 2015, de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, per la qual es regula el procés de registre i publicació de les convocatòries de subvencions i ajudes en el Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions (BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015), es publica l'extracte de la convocatòria d'ajudes abans esmentades. El text complet es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions i al BOIB núm. 83, de 24 de juny de 2021.

1. CONSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA I QUANTIA

La quantia màxima de les subvencions que es podran concedir en aquesta convocatòria és de 75.000,00 €, amb càrrec a la partida pressupostària 231 48013, finançada amb fons propis de l'Ajuntament.

2. REQUISITS GENERALS

Poden ser sol·licitants i/o beneficiaris de les subvencions les associacions i altres entitats sense ànim de lucre que realitzin activitats, programes i projectes d'intervenció social i sociosanitària per a l'atenció i millora dels col·lectius assenyalats al punt 1, i que compleixin els requisits següents:

 • Estar legalment constituïdes.
 • Estar registrades al Registre de Serveis Socials previst a la Llei 4/2009, d'11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears.
 • Haurà de constar fefaentment als seus estatuts que no tenen ànim de lucre.
 • Tenir el seu domicili social o una delegació a l'illa d'Eivissa i a més a més desenvolupar-hi habitualment les seves activitats. Excepcionalment, també podran sol·licitar aquesta subvenció les entitats o les associacions de lluita contra el càncer amb domicili social a les Illes Balears que ofereixin acollida i suport psicosocial a residents del municipi de Sant Josep de sa Talaia i a les seves famílies quan s'han de desplaçar a l'hospital de referència de les Illes Balears, a un altre centre públic d'aquesta comunitat autònoma o d'una altra per al diagnòstic i el tractament de la malaltia.
 • Que les seves activitats beneficien a ciutadans del nostre municipi.
 • Disposar de l'estructura i capacitat suficient per garantir el compliment de l'activitat per a la qual es sol·licita la subvenció.
 • Estar al corrent de les seves obligacions tributàries amb la Seguretat Social i amb l'Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia.
 • No incórrer en cap de les prohibicions per ser beneficiari establertes a l'art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 • Trobar-se al corrent en matèria de reintegrament de subvencions amb l'Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia (art. 25 RLGS).

3. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS, DOCUMENTACIÓ I TERMINI

Les sol·licituds de subvenció es dirigiran a l'Alcaldia de l'Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia i es formalitzaran mitjançant instància segons el model normalitzat que figura com a Annex 1 d'aquesta convocatòria, acompanyada de la documentació requerida assenyalada a la base sisena.

Les sol·licituds es presentaran al Registre General de l'Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia en la forma establerta en l'art. 16 de la Llei 39/2015, de l'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Les sol·licituds aniran acompanyades de la següent documentació:

 • Full de sol·licitud mitjançant model normalitzat (imprès 1).
 • Certificat del secretari/ària que acrediti que la persona sol·licitant és el/la representant legal de l'entitat (imprès 2).
 • Document nacional d'identitat del/de la representant legal.
 • Targeta d'identificació fiscal (CIF) de l'entitat.
 • Document acreditatiu de la inscripció de l'entitat o l'associació al registre corresponent.
 • Document acreditatiu de la inscripció de l'entitat en el Registre de Serveis Socials previst a la Llei 4/2009, d'11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears.
 • Estatuts inscrits al Registre d'Associacions de les Illes Balears, en els quals haurà de constar explícitament la inexistència d'ànim de lucre així com l'àmbit territorial de l'entitat o l'associació.  
 • Declaració del representant legal de l'associació que l'entitat que representa disposa de l'estructura i mitjans necessaris per dur a terme el projecte i/o activitats per a les quals sol·licita subvenció; que no està inhabilitada per contractar amb les administracions públiques o per obtenir la subvenció; d'estar facultat el sol·licitant per actuar en nom de l'entitat i de no concórrer en aquesta entitat cap de les causes contemplades als apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003 general de subvencions; trobar-se al corrent de les obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i amb el mateix Ajuntament de Sant Josep i trobar-se al corrent en matèria de reintegrament de subvencions amb l'Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia. (imprès 3).
 • Declaració de les subvencions sol·licitades/obtingudes per a la mateixa finalitat i compromís de comunicar a l'entitat local les que s'obtinguin en el futur (imprès 4).
 • Autorització per obtenir informació sobre el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social (imprès 5). No obstant això, la persona sol·licitant podrà denegar expressament el consentiment. En aquest cas, l'entitat haurà d'aportar els certificats acreditatius d'estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social durant l'exposició de la proposta de resolució provisional.
 • Sol·licitud de transferència bancària per al pagament de l'import de la subvenció, en cas que no s'hagi aportat amb anterioritat (imprès 6).
 • Certificat del secretari/ària de l'associació indicant el nombre de persones del terme municipal de Sant Josep que han set beneficiaris durant l'any 2020 de les activitats i/o projecte per als quals es sol·licita subvenció. (imprès 7).
 • Formulari amb criteris valoració. (imprès 8).
 • Declaració responsable sobre la situació relativa a l'IVA del sol·licitant (imprès 9).
 • Compte justificatiu degudament emplenat i acompanyat de la documentació acreditativa del 100% de la despesa realitzada, amb el detall previst a l'article 72 del RLGS. El compte justificatiu ha de contenir:

Una memòria descriptiva de les activitats i/o projecte per als quals es sol·licita subvenció i que s'hauran d'haver realitzat entre el període comprès entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2020. Cal que es tracti d'un informe detallat de les activitats realitzades que permeti relacionar documentació econòmica justificativa amb les activitats realitzades. (imprès 10)

Una memòria econòmica justificativa del 100% del cost del projecte presentat, que ha de contenir:

Relació dels justificants de despeses imputats i dels ingressos vinculats a les activitats i/o projecte: relació de factures o altres documents justificatius de les despeses realitzades, amb identificació del creditor, del document, l'import, la data d'emissió i la data de pagament (imprès 11).

Documentació justificativa de les despeses realitzades i acreditació del seu pagament: Les factures originals o els documents de valor probatori equivalent en el tràfic mercantil o amb eficàcia administrativa incorporats en la relació a què fa referència el paràgraf anterior i la documentació acreditativa del seu pagament. Aquestes factures s'han de presentar ordenades i numerades seguint la numeració atorgada a la relació de justificants imputats al compte justificatiu.

S'acceptaran nòmines en el cas que es justifiquin despeses corresponents al personal contractat per l'entitat. Les nòmines s'hauran de desglossar en els següents conceptes: salari net, quota Seguretat Social treballador, quota Seguretat Social empresa i retenció IRPF, especificant dates de pagament de cada concepte. S'acompanyaran del resum detallat de les nòmines dels treballadors, els rebuts de cotitzacions TC1 i TC2 i el model 111 de retencions i ingressos a compte de l'IRPF amb els corresponents justificants de pagament.

L'Ajuntament pot sol·licitar, a més, tota la documentació complementària que consideri necessària per avaluar correctament la sol·licitud.

Nota. Si els documents exigits en la sol·licitud ja s'haguessin presentat a l'Ajuntament en una altra ocasió, el sol·licitant podrà acollir-se a l'establert en l'article 53.d) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, sempre que es faci constar la data i l'òrgan o dependència en què van ser presentats o emesos.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils, comptant a partir del dia següent al de la publicació de l'extracte de la convocatòria al BOIB.

Sant Josep de sa Talaia, 24 de juny de 2021

El batle Àngel Lluis Guerrero Domínguez