Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE SON SERVERA

Núm. 262123
Aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdit núm. 14/2021

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple de l'Ajuntament de Son Servera, a la sessió extraordinària i urgent de 17 de juny de 2021, va adoptar l'acord següent:

“Títol: SUPLEMENT DE CRÈDITS FINANÇATS PER MITJÀ DEL ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA

Expdt. 2152/2021

PROPOSTA DE BATLIA

Vist l'expedient de modificació de crèdits número 2152/2021 elaborat pels serveis municipals.

Vist els informes Intervenció de data 16 de juny de 2021.

Vist allò que disposa l'article 177 i concordants del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Per tot això, aquesta Batlia proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següent:

ACORD

PRIMER. .- El suplement de crèdits que s'acorden són els següents :

Suplement de crèdits

PROG.

ECON.

D E S C R I P C I Ó

PREV. INICIAL

MODIFICACIÓ

PREV.FINAL

9200

22604

DESPESES JURÍDICOS/INDEMNITZACIONES

18.726,07

60.000,00

78.726,07

3200

22692

ESTIU EN VIU

15.000,00

10.000,00

25.000,00

9200

22706

ESTUDIS I TREBALLS TECN. SS. GENERALS

50.000,00

22.000,00

72.000,00

4500

22003

MATERIAL TECNIC I ESPECIAL VIES I OBRES

100.000,00

30.000,00

130.000,00

4500

22006

SENYALITZACIÓ VIAL

20.000,00

25.000,00

45.000,00

4500

21001

CONSERV.I REPAR. INFRAEST. I BENS NATURALS ASFALTAT

50.000,00

25.000,00

75.000,00

3380

22610

FESTES POPULARS

19.077,49

30.000,00

49.077,49

4500

62314

MAT TECNIC

45.500,00

20.000,00

65.500,00

 

 

TOTAL

 

222.000,00

 

SEGON. Respecte a l'estat d'ingressos, els conceptes del Pressupost d'ingressos quedaran de la següent manera:

CONCEPTE

EXPRESSIÓ

PREVISIÓ ANTERIOR

MODIFICACIÓ

PREVISIÓ

DEFINITIVA

10000/87000

Romanent de Tesorería

426.798,11

222..000,00

648.798,11

 

 TOTALS

 

222.000,00

 

TERCER. Sotmetre aquest expedient de modificació de crèdits a informació pública pel termini de QUINZE DIES HÀBILS previ anunci en el B.O.P. i en el Tauler d'Anuncis d'aquesta Casa Consistorial, i un cop transcorregut el termini, cas de no presentar-se cap reclamació contra el mateix, es considerarà aprovat definitivament. Tot això de conformitat al que preveuen els articles 169-1, i 177-2 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

QUART. Donar compte d'aquesta resolució als departament d'intervenció.”

 

Son Servera, 22 de juny de 2021

La batlessa Natalia Troya Isern