Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE SANT LLUIS

Núm. 264128
Compte General 2020

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Analitzat per la Comissió Informativa d'Economia — Especial de Comptes — d'aquest Ajuntament en sessió de dia 24.06.21 el Compte General del Pressupost de 2020,  i en compliment de l'establert en l'article 116 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i en l'article 212 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març,  es fa públic l'exposició del referit expedient pel període de 15 dies, durant els quals les persones interessades podran presentar les reclamacions, objeccions o observacions que creguin convenients.

 

Sant Lluís, en data de la signatura electrònica (28 de juny del 2021)

La batlessa

M. Carolina Marquès Portella